Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 81

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zrównoważony transport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Żadne działania zmierzające do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza przez samochody, w tym tworzenie stref czystego transportu, choć godne poparcia, nie zapewnią w pełni czystego i zdrowego powietrza. Do tego potrzebne są pojazdy elektryczne. W tym należy upatrywać przyszłość transportu i poszukiwać innowacyjnych technologii.
EN
The concept of an innovative tool for supporting electromobility development is presented in this paper. The main aim is intended to ease the implementation and further development of electromobility in urban and suburban areas. The final outcome of the research is a tool, which includes integrated modules related to travel and charging point location planning and simulation.
PL
Świat nieustannie rozwija się, wprowadzane są coraz nowsze technologie usprawniające życie. Jedną z nich był samochód, który do dziś obecny jest w przestrzeni miejskiej. Kierowca stał się dominującym użytkownikiem ruchu. Wnętrza urbanistyczne przytłoczone są obecnymi wszędzie miejscami parkingowymi, bez których nie funkcjonowałoby miasto, muszące przyjąć stale rosnącą liczbę pojazdów. Zwrócenie uwagi w kierunku zdrowego, ekologicznego środowiska, wolnego od zanieczyszczeń i hałasu sprawia, że warto zastanowić się, czy istnieje alternatywa dla samochodu w przestrzeni miejskiej? Jakie zmiany niesie ze sobą idea zrównoważonego transportu w mieście wolnym od prywatnych pojazdów osobowych? Problematyka omówiona została na podstawie trzech znaczących przykładów: Oslo, San Francisco, a także miasta Masdar City.
EN
World is constantly developing, and new technologies that improve our life are being introduced. One of them was a car which is still present in urban spaces. The driver became the dominant traffic user. Urban interiors are overwhelmed by parking spaces which are present everywhere around. Without them the city could not function, having to adopt constantly increasing number of vehicles. Paying attention to a healthy, clean environment, free from pollution and noise, makes it worth considering whether there is an alternative to the car in urban space? What changes brings the idea of sustainable transport in a city free of private vehicles? Problematic aspects were discussed on the basis of three significant examples: Oslo, San Francisco, as well as Masdar City.
PL
W artykule poruszono problematykę dostaw towaru w kontekście zrównoważonego transportu. Głównym celem artykułu jest identyfikacja potencjału dostaw towaru do podmiotów położonych w ścisłym centrum Miasta Poznania. Stąd też autorzy na podstawie przyjętej metodyki zidentyfikowali podmioty oraz dokonali ich klasyfikacji. Bazując na badaniach ankietowych oszacowano potencjał dostarczanych dóbr do zdefiniowanych grup podmiotów pod kątem możliwości zastosowań rozwiązań zrównoważonej dystrybucji towarów w centrum miasta.
EN
In the article the issue of supply of goods in the context of sustainable transport has been raised. The main aim of the article was to identify delivery of goods potential to entities located in the very center of Poznan. Therefore, the authors, on the basis of used methodology, identified the entities and classified them. Based on the survey, the potential of goods distribution to defined groups of entities was estimated. It was estimated from the perspective of the use of solutions of sustainable goods distribution in the city center.
PL
System roweru publicznego (bike-sharing system) staje się coraz bardziej powszechnym elementem systemu transportowego w przestrzeni miast w Polsce i na świecie. Do głównych powodów wprowadzania tego rozwiązania na obszarach miejskich zaliczyć można potrzebę zwiększenia wydajności miejskich systemów transportowych oraz dążenie do ograniczenia problemów tworzących się wskutek presji tradycyjnych środków transportu na środowisko. Rower publiczny z powodzeniem staje się także elementem transportu multimodalnego łącząc się z innymi środkami transportu publicznego. W Polsce bike-sharing funkcjonuje od 2008 r. rozszerzając swój zasięg z każdym kolejnym rokiem o nowe miasta, a także obszary wiejskie. W opracowaniu przeanalizowano zmiany liczby systemów w Polsce w latach 2017-2018 – w okresie największego rozwoju tej formy transportu na badanym obszarze. Analizę wykonano w oparciu o wskaźniki liczby stacji roweru publicznego na określonej powierzchni oraz liczby rowerów na tle liczby mieszkańców analizowanych miejscowości. W pracy porównano także cenniki wypożyczeń rowerów dla poszczególnych systemów funkcjonujących w Polsce. Na podstawie przeanalizowanych danych wyznaczono także kierunki rozwoju roweru publicznego w Polsce.
EN
The public bicycle system (bike-sharing system) is becoming an increasingly common element of the transport system in urban space in Poland and in the world. The main reasons for implementing this solution in urban areas include the need to increase the efficiency of urban transport systems and to reduce the problems created by the pressure of traditional means of transport on the environment. Public bike is also successfully becoming an element of multimodal transport by connecting with other public transport. In Poland, bike-sharing has been operating since 2008, expanding its range with each subsequent year for new cities, as well as rural areas. The study analyzed changes in the number of systems in Poland in 2017-2018 – in the period of the greatest development of this form of transport in the studied area. The analysis was based on the indicators of the number of public bicycle stations on a given area and the number of bicycles on the background of the number of inhabitants of the analyzed cities. The work also compared bicycle rental rates for individual systems operating in Poland. On the basis of the analyzed data, the directions of public bicycle development in Poland were also determined.
6
Content available remote Transport miejski z wykorzystaniem usług typu „sharing”
PL
Praca została poświęcona tematyce transportu miejskiego i jego uzupełnieniu usługami oferowanymi przez systemy działające w myśl koncepcji gospodarki współdzielenia (ang. sharing economy). Autorzy skupili się na przedstawieniu idei sharing economy. Zaprezentowali obszary związane z tą koncepcją oraz typy usług, jakie stwarza ona w przypadku miejskich systemów transportowych. Ponadto odnieśli się także do często skomplikowanej dla użytkowników anglojęzycznej nomenklatury, określającej konkretne usługi systemowe. Omówione zostały pojęcia takie, jak car-sharing, bike-sharing, skuter-sharing, peer-to-peer car-sharing, ride-sourcing, ride-sharing czy car-pooling. Celem pracy było przybliżenie koncepcji sharing economy w nawiązaniu do miejskich systemów transportowych.
EN
The work was dedicated to urban transport systems and its complementation by the sharing economy idea. Authors presented the sharing economy concept, its areas and types of services connected with urban transport systems. In addition, they also referred to the often complicated for users, characteristic for transportation part of sharig economy nomenclature. Issues such as car-sharing, bikesharing, scooter-sharing, peer-to-peer car-sharing, ride-sourcing, ride-sharing or car-pooling have been discussed. The aim of the work was to present the concept of sharing economy in relation to urban transport systems.
PL
Artykuł przedstawia funkcjonowanie i rozwój śródlądowego transportu wodnego na górnej Łabie stanowiącym punkt odniesienia dla polskich projektów rozwoju śródlądowych dróg wodnych, oraz jego znaczenia dla funkcjonowania obecnej sieci transportowej, a także realizacji koncepcji zrównoważonego transportu.
EN
The article presents the functioning and development of inland water transport on the upper Elbe as a reference point for Polish development projects of inland waterways, and its significance for the functioning of the present transport network, as well as the implementation of the concept of sustainable transport.
EN
The twentieth century, which became a period of unprecedented growth of cities and urbanization, revealed the need of mankind to develop and implement the principles of sustainable development. Possible ways to shift to sustainable transport system (such as the use of alternative fuel and transition to public and non-motorized modes of transport) are discussed in this article. The objective of this publication is to assess efficiency of such methods’ implementation on the example of the concrete city. Authors have suggested to change the bus route network, the structure of the bus fleet on the routes and to replace public transport buses by the new ones run on methane. To check these suggestions, authors have built the new one transport model and have simulated three cases: the existing route network and bus fleet’s structure, the proposed new one route network with buses run on diesel fuel and the proposed new one route network with buses run on methane. To evaluate efficiency, authors have assessed economic efficiency, positive social effect, environmental friendliness and sustainability of the urban transport system. Economic efficiency is achieved by reducing overruns and fuel costs thanks to the use of buses run on methane. The social effect is in the reduction of: 1) the delivery time by the route network optimization, 2) the likelihood of traffic jams, and 3) the downtime of buses at the bus stops. Since congestions increase pollutant emissions, route network optimization reduces negative impact on the environment. Replacing public transport buses by the new ones run on methane gives the same positive effect. To assess sustainability of the urban transport city is the most difficult task. The authors have identified indicators and used the radar map to compare possible solutions.
EN
The article is dedicated to the concept of the walkable city as an alternative form of urban mobility. In the work, the authors present basic principles connected with the notion of walkability in the context of sustainable development and sustainable transport. The authors also discuss pro-pedestrian solutions implemented in the Polish cities of Łódź, Rybnik, Szczecin, Gdynia, Wrocław and Katowice, including examples of good practice regarding walkability and the “Walk Score” indicator. The article also introduces typical problems related to pedestrians’ movement around the city. The advantages of implementing the walkability concept and the factors related to making cities more “pedestrian-friendly” are mentioned as well. Overall, the aim of this work is to introduced the concept of walkability as an alternative form of smart mobility in the context of urban logistics.
PL
Pojazdy wycofane z eksploatacji ze względu na skalę występowania i zagrożenie dla środowiska naturalnego, stanowią poważny problem współczesnej gospodarki. Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, nakładająca na producentów obowiązek przyjęcia wyeksploatowanych samochodów, rozpoczęła nową erę w zakresie gospodarowania produktami trwałego użytkowania. Celem artykułu jest określenie przesłanek dla rozwoju recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz identyfikacja podstawowych elementów strategii producentów samochodów w tym zakresie.
EN
Due to their volume and environmental risk, end-of-life vehicles are a significant problem of today's economy. The European Union's Directive on end-of-life vehicles, which binds car producers to accept used cars, started a new chapter in the management of durable goods. The goal of the article is to determine the premise for the recycling of end-of-life vehicles and identify the basic elements of car producer's strategy in this respect.
PL
Weszliśmy w spiralę błędnego koła – im więcej samochodów, tym więcej dróg i parkingów, im więcej dróg i parkingów, tym więcej samochodów. W tej sytuacji nie pozostaje nic innego jak ograniczanie ruchu samochodowego do poziomu nazywanego w literaturze naukowej zrównoważonym transportem.
PL
W ramach Działania „Zrównoważony transport miejski” (Działanie 2.1.) II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014–2020 objęte nim województwa złożyły 14 projektów inwestycji o łącznej wartości 2,1 mld zł; 1,5 mld zł to środki pochodzące z programu. W ramach programu przewidziane jest dofinansowanie kompleksowych projektów ekologicznych zintegrowanych sieci transportu miejskiego. Wsparcie obejmuje 5 województw Makroregionu Polski Wschodniej: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Projekty w ramach Działania 2.1. realizowane są w trybie pozakonkursowym. W trwającej perspektywie Rzeszów złożył 3 wnioski o dofinansowanie projektów. Ich główne założenia to: rozbudowa Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportu Miejskiego (RIST), utworzenie Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego (RCK), poszerzenie miejskiej floty autobusowej o pojazdy elektryczne.
EN
In the frame of Action 2.1. “Sustainable public transportation” of the II Priority Axis of the Eastern Poland 2014-2020 Operational Programme five viovodeships submitted 14 applications of investment projects of the total value of 2,1 billion PLN. The main aim of the Programme is to support complex projects of ecological integrated public transportation systems in the broad perspective of sustainable development. Three applications were submitted by the City of Rzeszów. The main aims of the projects are: the development of Intelligent Public Transportation System in Rzeszów, creation of the Communication Centre in Rzeszów as well as bus fleet modernization. The article refers to the characteristics of the projects in the context of current financial perspective of Eastern Poland Operational Programme.
EN
The organization of public transport is an important element of a sustainable transport policy in the region. This is particularly relevant and important to the organization of transport in areas with a high degree of urbanization, for example Silesian Agglomeration. The article presents an analysis of connections organized by KZK GOP on the route allowing access from one of the smaller towns (Pyskowice) located in the Silesian Agglomeration to Katowice city.
PL
Organizacja transportu zbiorowego stanowi istotny element polityki zorganizowanego transportu danego regionu. Jest to szczególnie istotne i ważne podczas organizacji transportu na obszarach o wysokim stopniu urbanizacji, jak np.: Aglomeracja Górnośląska. W artykule przedstawiono analizę połączeń organizowanych przez KZK GOP na trasie umożliwiającej dojazd z jednej z mniejszych miejscowości (Pyskowice) zlokalizowanych na terenie Aglomeracji Górnośląskiej w kierunku Katowic.
EN
The concept of an innovative support tool for freight transport used in planning, organization and realization is presented in this paper. In addition to the basic functions of a fleet management tool, the educative approach towards environmentally friendly behaviour will be based on promoting ecological solutions, such as unconventionally powered cars, e.g., electric vehicles (EVs). The suggested criteria for a routing algorithm, which will be implemented in the freight transport planner tool, not only allows routing in relation to time and cost criteria, but also the criterion regarding the limitation of emissions of harmful factors. The implementation of innovative the S-mile platform gives rise to environmentally friendly cognition behaviour in the freight transport sector. This is a fundamental aspect to its application, which could help to move the planning, organization and realization of freight transport in the direction of more environmental friendly solutions.
PL
Celem badań przedstawionych w opracowaniu jest analiza przestrzennej jednorodności (niejednorodności) rozwoju Unii Europejskiej w obszarze zrównoważonego transportu. Badanie jednorodności rozwoju Unii w tym obszarze przeprowadzone zostało przy użyciu rachunku wektorowego na podstawie danych dotyczących zrównoważonego transportu prezentowanych w bazie Eurostat. Pomiar zrównoważonego rozwoju jest zagadnieniem dość często przywoływanym w literaturze przedmiotu. Nadal jednak otwartą kwestią pozostają problemy związane z identyfikowaniem i pomiarem różnych obszarów tego rozwoju, w tym także dotyczące zrównoważonego transportu. Wyniki przeprowadzonych analiz potwierdziły znaczne zróżnicowanie krajów Unii Europejskiej w tym obszarze, co oznacza między innymi brak spójności i małą integrację podejmowanych działań w tym obszarze.
EN
The aim of the research presented in the paper is to analyze the spatial homogeneity (heterogeneity) of development of European Union in the field of sustainable transport. The examination of the spatial uniformity in this area has been carried out on the basis of the vector calculus. In the conducted research the data for sustainable transport presented in the Eurostat database has been used. The measurement of sustainable development is quite often presented in the literature. Still an open question there are problems related to the identification and measurement of the different areas of this development. The study focused on the area of sustainable transport. The results of the analysis confirmed a significant diversification of the EU in this area.
PL
Cechą współczesności jest niezwykła wręcz dynamika życia społeczno-gospodarczego, generowana szybkim rozwojem nauki, techniki i technologii. Ma to odbicie w zachowaniach przestrzennych ludzi i podmiotów gospodarczych. Zmiany w strukturze i wolumenie przewozów w Unii Europejskiej są uwarunkowane potrzebami transportowymi społeczeństw. Ocena teraźniejszych i projekcja przyszłych zachowań transportowych jest warunkiem tworzenia sprawnego i efektywnego systemu transportowego. Celem artykułu jest przedstawienie czynników mających decydujący wpływ na kształtowanie popytu na usługi transportowe w UE. Analiza zachowań transportowych Europejczyków pozwala na zobrazowanie aktualnych słabości sektora transportu w odniesieniu do stopnia wypełnienia potrzeb i stanowi punkt wyjścia do prognozowania przyszłych potrzeb transportowych. Artykuł powstał na bazie wyników badań przeprowadzonych w ramach pracy habilitacyjnej autorki oraz projektu ORIGAMI (Optimal Regulation and Infrastructure for Ground, Air and Maritime Interfaces) realizowanego w ramach 7 Programu Ramowego UE.
EN
The general characteristic of the present society life is unusual even dynamics, generated by rapid development of science, engineering and technology. This is reflected in the spatial behavior of people and businesses. Changes in the transport structure and volume are conditioned by mobility needs of EU society. Assessment of current and projected future travel behavior is a prerequisite for the creation of an efficient and effective transport system. This article aims to analyze the decisive factors which shaping future trends in travel behavior of EU society. Analysis of the Europeans' transport behavior allows to capture the current weakness of the transport system in relation to the degree of fulfillment of needs and at the same time to provide a starting point to predict future transport needs of EU society. This article is based on research conducted under the habilitation dissertation and project ORIGAMI (Optimal Regulation and Infrastructure for Ground, Air and Maritime Interfaces) implemented under the 7th EU Framework Program.
PL
Szacuje się, że do 2050 roku liczba mieszkańców miast wzrośnie do około 6 miliardów, tymczasem już dziś około 80% Europejczyków żyje na obszarach miejskich. Popularne wśród architektów hasło „miasta dla ludzi” w kontekście nieustannego wzrostu liczby mieszkańców miast zaczyna nabierać szerszego znaczenia. W związku z tym zachodzi konieczność bliższego przyjrzenia się relacjom między planowaniem zrównoważonej mobilności, a jakością życia mieszkańców określaną m.in. przez swobodę poruszania się kiedy, gdzie i jak chcą – niezależnie od wieku, dochodów czy stanu zdrowia. Niniejszy artykuł przedstawia założenia metodologiczne nowej koncepcji planowania zrównoważonej mobilności miejskiej, która w kontraście do tradycyjnego podejścia opiera się głównie na zaangażowaniu obywateli/interesariuszy oraz współpracy instytucjonalnej pomiędzy różnymi poziomami władz i zarządów oraz pomiędzy sąsiadującymi gminami. Autorzy przybliżyli na podstawie działań podejmowanych przez Gminę Miejską Kraków przykłady związane ze zwiększeniem partycypacji społecznej w planowaniu transportu oraz przykłady współpracy instytucjonalnej, która jest realizowana m.in. przez zespoły zadaniowe, powoływane w Urzędzie Miasta Krakowa na podstawie wniosków, wynikających z merytorycznych i uzasadnionych potrzeb.
EN
It is estimated that by 2050, the urban population will increase to approx. 6 billion people, while nowadays about 80% of Europeans live in the urban areas. Slogan “city for people”, popular among architects, begins to have a broader meaning in the context of the continuous growth of the urban population. Therefore, it is necessary to look more closely at the relationship between planning of sustainable mobility and quality of life among residents, determined by the freedom of movement when, where and how they want - regardless of age, income or health status. This article presents a new concept of methodological principles of sustainable urban mobility planning, which in contrast to the traditional approach, relies heavily on the involvement of citizens and stakeholders and institutional cooperation between the different levels of government and management as well with neighboring municipalities. On the basis of the activities of the Municipality of Cracow the authors present examples associated with increased public participation in urban transport planning and examples of institutional cooperation, which is carried out, among others, by task forces appointed in the City of Cracow on the basis of the conclusions resulting from the substantive and legitimate needs.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie przeglądu najważniejszych zagadnień związanych z emisją zanieczyszczeń przez sektor transportu oraz dostępnej wiedzy na temat wyceny kosztów zewnętrznych emisji zanieczyszczeń. Opisano podstawowe kategorie zanieczyszczeń oraz przeanalizowano udział sektora transportu w globalnych oraz krajowych emisjach. W ramach artykułu opisano także zagrożenia i rodzaje kosztów zewnętrznych związanych z tymi emisjami. Praca zawiera przegląd metodologii szacowania zewnętrznych kosztów emisji dla poszczególnych kategorii zanieczyszczeń oraz prezentuje dostępne wyniki szacunków dotyczących wysokości tych kosztów wykonywane w ostatnich latach w Europie.
EN
The paper aims to present a review of the most important issues related to air pollution emissions from the transport sector and an accessible knowledge of their external costs assessment. The main categories of pollution are described, and a contribution of the transport sector to global and domestic emissions is analysed. Additionally, as a part of this paper, various threats and types of external costs related to those emissions are discussed. The paper also contains the review of methodologies for evaluation of emissions external costs for individual categories of pollution. Furthermore, it demonstrates available results ofestimations concerning those costs performed over recent years in Europe.
PL
Zatrute przez samochody miasta wymagają natychmiastowej pomocy. Szansą dla nich jest zrównoważony transport, a w jego ramach tramwaje. Czy miasta potrafią i wykorzystują tkwiący w nich potencjał?
PL
Budowa parkingów lub dróg w miastach należy do inwestycji, które często stają się przedmiotem obietnic płynących ze strony przedstawicieli władz miasta. Nie mają one jednak nic wspólnego ze zrównoważonym transportem zalecanym przez Unię Europejską.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.