Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ścieki garbarskie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule omówiono badania, których celem było określenie efektywności oczyszczania ścieków garbarskich w procesie pogłębionego utleniania z zastosowaniem odczynnika Fentona. Proces przeprowadzono stosując różne dawki żelaza zmieniane w zakresie od 0,056 g Fe2+/dm3 do 0,56 g Fe2+/dm3, H2O2od 0,34 g/dm3 do 5,44 g/dm3 i w zakresie pH od 2,5 do 3,5. Ścieki scharakteryzowano wykonując oznaczenia podstawowych wskaźników fizyko-chemicznych (pH, przewodność, ChZT, chrom, azot amonowy). Badano także możliwość zastosowania procesu koagulacji przy użyciu koagulantu SAX 18. Efektywność procesu określono w oparciu o zmiany głównie wartości zanieczyszczeń organicznych określonych jako ChZT. Skuteczność procesu Fentona prowadzonego dla dawki Fe2+ na poziomie 0,56 g Fe2+/dm3i H2O2 4,08 g/ dm3 wynosiła 80% zmniejszania ChZT w stosunku do ścieków surowych i była wyraźnie wyższa niż w przypadku procesu koagulacji.
EN
The aim of this study was to treat of tannery wastewater with the chemical advanced oxidation using Fenton reagent. Advanced oxidation process was carried out using different doses of iron (Fe2+) changes from 0.056 g Fe2+/dm3to 0.56 g Fe2+/dm3and H2O2from 0.34 g/dm3 to 5.44 g/ dm3. The wastewater samples were characterized for the concentration of chemical oxygen demand (COD), chromium, ammonia and pH, conductivity. The possibility of using the coagulation process using SAX 18 was also investigated. The efficiency of the applied processes was monitored by change mainly of chemical oxygen demand (COD). The maximum COD removal was 80% for Fenton’s oxidation process at pH 3.0, Fe2+ (0.56 g Fe2+/ dm3) and H2O2 (4.08 g/ dm3) and significantly higher than in the case of the coagulation process.
PL
Celem pracy było określenie stężenia chromu w ściekach komunalnych dopływających do zbiorczej oczyszczalni w Nowym Targu w wieloleciu 2006 – 2016. W okresie badawczym pobrano i poddano analizie 588 próbek ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków i określono podstawowe charakterystyki statystyczne odnośnie zmienności stężenia chromu w ściekach. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że średnie dobowe stężenie chromu w ściekach dopływających w okresie badań wyniosło 9,49 gCr -3a mediana wyniosła 7,90 gCr m-3. Stwierdzono, że stężenia chromu w ściekach surowych zwiększają się w okresie jesiennym i stan ten trwa do końca grudnia. Natomiast stężenia chromu w ściekach zaczynają się zmniejszać się od stycznia do końca kwietnia. Najczęściej stężenia chromu w ściekach dopływających pojawiały się w zakresie od 5 do 10 gCr -3 i było to 37% przypadków
EN
The aim of the study was to determine the concentration of chromium in the municipal wastewater discharged to the corporate wastewater treatment plant in Nowy Targ in the years 2006 – 2016. During the research period, 588 samples of wastewater discharged to the sewage treatment plant were taken and analyzed and specified the basic statistical characteristics concerning the chromium concentration variability in the wastewater. On the basis of the results, it was found that the mean daily chromium concentration in the discharged wastewater in the research period was 9.49 gCr·-3 and the median was 7.90 gCr·-3. It was found that the chromium concentrations in the wastewater increased in autumn and this state lasts until the end of December, while chromium concentrations in wastewater begin to decline from January to the end of April. Generally, chromium concentrations in the discharged wastewater appeared in the range of 5 to 10 gCr·-3 and this was shown in 37% of the cases.
PL
Skóra zwierząt zalicza się do jednego z pierwszych surowców stosowanych przez człowieka. Początkowo używane były skóry w nieprzetworzonej formie. Działanie wilgoci, pleśni oraz bakterii skutkowało szybkim zniszczeniem wyrobów wykonanych z nieprzetworzonej skóry. Z upływem lat człowiek nauczył się w jaki sposób wydłużyć trwałość, podnieść wytrzymałość mechaniczną oraz zwiększyć walory estetyczne skóry. Wyprawiona skóra stała się wszechstronnym materiałem o ogromnym znaczeniu dla rozwoju cywilizacji. Ze skóry upolowanych zwierząt wytwarzane były przede wszystkim przedmioty codziennego użytku, tj. obuwie, odzież, torby, namioty, uprzęże dla zwierząt pociągowych, księgi, elementy zbroi i broni itp. Wraz z rozwojem technicznym skóra znajdowała coraz szersze zastosowanie. W ostatnim wieku można zaobserwować tendencje do wypierania skóry jako materiału technicznego przez gumę, tworzywa sztuczne oraz tworzywa skóropodobne. Ogólnoświatowe trendy wykazują jednak, że wyprawiona skóra jeszcze długo będzie luksusowym i poszukiwanym materiałem do produkcji obuwia, odzieży, wyrobów kaletniczych, etc. Poznanie i opanowanie procesu garbowania umożliwiło udział wyrobów skórzanych w codziennym życiu człowieka. Technika garbowania skóry jest niezwykle złożona, składa się z wielu procesów i operacji technologicznych, w których bardzo ważną rolę pełni suszenie. Celem niniejszego artykułu jest porównanie systemów wykorzystania alternatywnych źródeł energii przy użyciu pompy ciepła, w celu zaopatrzenia w ciepło nagrzewnicy powietrza w procesie suszenia skór. Przeprowadzono wielowariantową analizę techniczną i finansową tych układów w ustalonych uwarunkowaniach. Instalację dla suszarni tunelowej przeanalizowano dla pięciu wariantów.
EN
Animal skin is of one of the first materials used by man. Initially, the skin was used in unprocessed form. Moisture, mold and bacteria resulted in the rapid destruction of the articles made from the untreated leather. Over the years, men have learned how to extend the life, increase the mechanical strength and increase the aesthetic value of the skin. Tanned skin has become a versatile material of great importance for the development of civilization. Leather hunted animals were made primarily objects of everyday use, i.e. shoes, clothing, bags, tents, harnesses for draft animals, books, pieces of armor and weapons, etc. With the development of technical skin was becoming more widely used. In the last century, one can observe a tendency to displace the skin as technical material for rubber, plastics and artificial leather. Global trends indicate, however, that tanned skin for a long time will be a luxury and sought after material for the production of shoes, garments, leather products, etc. Understanding and mastering the tanning process has opened the leather products in daily life. The technique tanning of the skin is extremely complex, composed of a plurality of processes and processing operations, in which a very important role fully drying. The purpose of this article is to compare the system of alternative sources of energy by using heat pumps to heat supply air heater for drying skins. Multivariate analysis was carried out technical and financial assistance of these systems at fixed conditions. Installation for drying tunnel were analyzed for five variants.
4
Content available Utlenienie siarczków w ściekach garbarskich
PL
Przemysł garbarski charakteryzuje się znaczną uciążliwością dla środowiska naturalnego. Wytwarza duże ilości ścieków zawierających związki organiczne wypłukiwane ze skóry (m.in. tłuszcze i białka), różnorodne substancje nieorganiczne, w tym chrom(III), siarczki. Skład ścieków z przemysłu garbarskiego zależy od rodzaju wyprawy oraz od pochodzenia danej skóry. Obecnie wszystkie garbarnie w procesie przetwarzania skór zwierzęcych na skórę używają siarczków. Zazwyczaj jest to siarczek sodu lub wodorosiarczek sodu. Forma siarczków, w jakiej znajdują się one w ściekach, zależy od odczynu. W roztworze kwaśnym przy pH < 6 dominuje obecność H2S; przy pH ≥ 8 główną postacią są MeHS, natomiast siarczki występują przy pH ≥ 10. Związki te mogą być usuwane w procesach biologicznych, chemicznych i fizycznych. Jedną z metod usuwania siarczków ze ścieków garbarskich może być ich utlenienie. W pracy przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań utleniania siarczków w ściekach z garbarni przy zastosowaniu siarczanu(VI) manganu(II). Przedmiotem opisywanych badań w pracy było określenie optymalnej dawki manganu i czasu utlenienia. Badania przeprowadzono przy różnym stosunku Mn:S. Zmiana w czasie zawartości siarczków w ściekach wskazuje, że reakcje chemiczne prowadzące do obniżenia parametrów mają miejsce natychmiast po dodaniu utleniacza.
EN
Tanning industry is characterized by a considerable environmental nuisance. It produces large amounts of wastewater, containing organic compounds leached from skin (eg fats and protein) as well as various inorganic substances including chromium(III), sulphides. The composition of wastewater from tanning industry depends on the type and origin of leather used. Nowadays, in the transforming process of animal skin into leather almost every tannery uses sulphides, mostly sodium sulphide and sodium hydrosulphide. The form of sulphides in effluents depends on the pH. The acidic solution (pH < 6) is dominated by the presence of H2S, while, MeHS constitutes the main form for at pH ≥ 8. Sulphides dominate at the pH ≥ 10. These compounds can be removed by biological, chemical and physical processes. The paper presents the results of laboratory studies of sulphides oxidation in the effluent from tannery wastewater, using manganese sulphate. The aim of the experiments performed was to determine the optimal dosage of manganese and the most appropriate oxidation time. The studies were conducted at various Mn:S ratios. Changes of sulphides during the oxidation time indicate that chemical reactions leading to the reduction of the parameter take place immediately after oxidizer addition.
PL
Przemysł garbarski charakteryzuje się znaczną uciążliwością dla środowiska naturalnego. Wytwarza duże ilości ścieków zawierających zarówno związki organiczne wypłukiwane ze skóry (m.in. tłuszcze i białka), jak i różnorodne substancje nieorganiczne, w tym chrom(III). Analiza zawartości metali (Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Cd, Pb) w wodzie przemysłowej i ściekach garbarskich, tak surowych jak i wstępnie oczyszczonych, nie wykazała przekroczenia norm ich zawartości w ściekach. Nawet wykorzystywany w procesie garbowania chrom, którego zawartość w odniesieniu do wody technologicznej jest aż 88 razy większa w ściekach surowych, a 54 razy w ściekach wstępnie oczyszczonych, nie przekracza dopuszczalnych dla przemysłu garbarskiego stężeń tego metalu w ściekach.
EN
Tanning industry is characterized by considerable environmental nuisance. It produces large amounts of waste that contain organic compounds leached from skin (e.g. fat and protein) as well as various inorganic substances including chromium(III). The analyzed metal content (Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Cd, Pb) in industrial water and tannery waste, raw as well as pretreated, did not exceed its standard values observed in wastewater. Even chromium used in tanning, the content of which when compared to process water is 88 times higher in raw sewage and 54 times higher in pretreated sewage, does not exceed permissible in tanning industry concentrations of this metal in wastewater.
EN
This paper presents a literature review concerning the possibility of minimizing the noxiousness of chromium tannery wastewater. Based on the comparison of different methods applied for removing chromium (III) ions from wastewater and water solutions, the special qualities of pressure membrane processes were found. The appropriate combination of pressure membrane processes enables one to obtain saline solutions that can be re-used during the tanning of skins.
PL
W pracy dokonano przeglądu literaturowego dotyczącego możliwości minimalizacji uciążliwości chromowych ścieków garbarskich. Na podstawie porównania różnych metod stosowanych do usuwania jonów chromu(III) ze ścieków i roztworów wodnych stwierdzono szczególne możliwości ciśnieniowych procesów membranowych. Polegają one na tym, że odpowiednie połączenie ciśnieniowych procesów membranowych umożliwia uzyskanie kąpieli soli, które mogą być ponownie użyte podczas garbowania skór.
EN
The effects of pretanning effluent obtained from leather processing on the germination and seedling growth of rice were investigated. Undiluted pretanning effluents, and its 1:10, 1:40 and 1:80 dilutions along with tap water were used for irrigation to germinate the seeds. Some morphological characteristics were investigated. No germination occurred in the seeds irrigated with the undiluted pretanning effluent. Elemental analyses of the shoots and roots of rice seedlings were conducted. The lowest contents of C (29.7%), S (0.41%), Cr (1.2 mg/kg) and Na (2933.8 mg/kg) in shoots were detected in control group. The lowest contents of Cu (38.81 mg/kg) and Mn (2225.0 mg/kg) in roots were determined in irrigations with 1:10 dilutions.
EN
The aim of this study was to evaluate the effect of additives such as waste moulding sands (WMS) and dolomite flotation waste (F) on heavy metal immobilization during vitrification of tannery sewage sludge. Sewage sludge with addition of waste moulding sands of 25-45 vol. % and flotation waste of 5-25 vol. % was used in the vitrification process. The study demonstrated a direct correlation between the WMS fraction in the vitrified formulations and heavy metal immobilization in the obtained vitrificates. Vitrification of sewage sludge with these additives resulted in obtaining vitreous products with reduced heavy metal leaching properties; the lowest content of heavy metals in the leachates was found in the vitrificates with the highest content of waste moulding sands.
PL
Przedstawiono wyniki badań procesu oczyszczania ścieków garbarskich osadem czynnym, z wykorzystaniem biopreparatu jako czynnika wspomagającego prace oczyszczalni. Stwierdzono, że dodatek biopreparatu w ilości 0,1 mg/dm3 znacząco obniża takie parametry, jak: azot ogólny, ChZT i BZT 5. Stosując wyższe dawki biopreparatu nie stwierdzono znaczącego wpływu na efektywność oczyszczania ścieków. Ze względu na różnorodny skład ścieków garbarskich, wynikający z procesów wyprawy skór za pomocą różnych technologii, należy dokonywać doboru dawki biopreparatu w przeliczeniu na 1m3 ścieków indywidualnie dla każdej oczyszczalni.
EN
Results concerning processing of treatment tanning sewage by using the activated sludge method with use biocomponent as functionalizing agent for it in sewage treatment plant were presented. An addition of biocomponent to activated sludge bioreactor at amount of 0,1 mg/dm3 considerably reduces such parameters as: total nitrogen number, COD (chemical oxygen demand), BOD5 (biological oxygen demand). A bigger doses of biocomponent were not considerably influence on the treatment tanning sewage effectiveness.. For the sake of various compositions of tanning sewage as a consequence of using various technology for processing dressing leathers, the selection dose of biocomponent on 1 m3 tanning sewage ought to evaluate individually for each sewage treatment.
EN
Wastewater from leather tanning, electroplating, organic dye production and non-ferrous metallurgy was treated in a batch anaerobic bioreactor of the total volume of 2.7 dm3 using Desulfovibrio desulfuricans for the removal of Crtotal, Cu(II), Fe(II), Ni(II) and Zn(II) as metal sulfides. Except the tannery effluent, the wastewater samples were supplemented with an appropriate quantity of swine manure in order to enrich them with simple organic compounds and biogenic elements (N and P), and thus upgrade the sulfate reducing activity of D. desulfuricans. The metal removal efficiencies obtained varied from 85.2% to 98.96%.
EN
In the paper the deep analysis of the use of membrane pressure processes for removal of sulphides and chromium from tannery wastewaters have been presented. Low- and medium pressure membrane processes like MF, UF, NF have been proposed for regeneration and water recirculation of both lime-sulphide and chromium tannery bath. It results in reduction of hazardous chemicals and water used in the tannery process. Only restrict dividing of tannery wastewater on non-chromium and chromium wastewater as well as proper selection of membrane cleaning procedure preventing its fouling can be assuring high efficiency of membrane processes.
EN
On the base of questionnaires on representative group of 21 tanneries in Poland the assessment of possibilities of cleaner technology implementation has been done. The results indicated on wide possibilities for eco-technology implementation in Polish tanneries, especially in SME's enterprises group. Different actions can be undertaken both in investment's and non-investment's range changes, for example, in the range of the limiting of water usage.
EN
The article presents a new pilot scale membrane unit with microfiltration and ultrafiltration modules. The obtained results of the initial investigations confirm the applicability of the MF and UF membranes for proper removal of fats and proteins from tannery wastewaters. The composition of real tannery effluents, the results of the accomplished analyses of microfiltration and ultrafiltration and the evaluation of the possibilities of implementation of this process in a larger scale have been also presented.
PL
W artykule zaprezentowano półtechniczną instalację membranową wraz z testowanymi modułami mikro- i ultrafiltracyjnymi oraz metodykę usuwania z ich pomocą emulsji tłuszczowych i białek zwierzęcych ze ścieków garbarskich. Przedstawiony został skład przebadanych ścieków garbarskich, wyniki przeprowadzonych badań mikro- i ultrafiltracji, a także ocena możliwości i celowość zastosowania tego procesu w większej skali.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań uzyskane podczas nanofiltracji modelowych roztworów ścieków garbarskich o stężeniach 500, 1000, 2000 mg Cr3+/L. Badania przeprowadzono w półtechnicznej instalacji membranowej wyposażonej w spiralny moduł nanofiltracyjny. Zbadano wpływ ciśnienia transmembranowego na objętościowy strumień pcrmeatu oraz retencję chromu(III).
EN
The paper presents results obtained during nanofiltration of model tannery wastewaters containing 500, 1000, 2000 mg Cr' /L. Experiments were carried out in a pilot membrane installation equipped with the spiral-wound nanofiltration module. An influence of trans-membrane pressure on permeate flux and retention of chromium(III) was studied.
PL
W pracy dokonano analizy metodyki oczyszczania ścieków garbarskich pod kątem możliwości usuwania emulsji tłuszczowych i białek zwierzęcych w póltechnicznej instalacji membranowej. Testowano moduły mikro- i ultrafiltracyjne, przedstawiony został skład przebadanych ścieków garbarskich oraz wyniki wstępnych badań mikro- i ultrafiltracji.
EN
Analysis of removal of oil emulsions and proteins from tannery effluents in a new pilot scale membrane unit was made. Microfiltration and ultrafiltration modules were tested. A composition of real tannery effluents and initial results of microfiltration and ultrafiltration experiments are also presented.
PL
Podhale słynie nie tylko z pięknych widoków, stoków narciarskich i oscypków. Długą tradycję ma tu również produkcja kożuchów i innych wyrobów ze skór, zwłaszcza owczych. Produkcja ta wiąże się jednak z powstawaniem uciążliwych dla środowiska odpadów, a także ścieków garbarskich i kuśnierskich, których znaczna część odprowadzana jest nielegalnie do kanalizacji sanitarnej lub bezpośrednio do wód i gleby. Na terenie działania Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. obejmującego obecnie dziesięć gmin w zlewni Dunajca, największy problem związany z tym szczególnym rodzajem ścieków przemysłowych występuje w gminie Nowy Targ. Zakłady kuśnierskie znajdują się także na terenie wsi Maniowy w gminie Czorsztyn, a także w gminie Łapsze Niżne, jednak największa ich koncentracja występuje na Podhalu. W niniejszym opracowniu nie ujęto samego miasta Nowy Targ pomimo tego, że na jego terenie znajduje się wiele zakładów branży kuśnierskiej i garbarskiej.
PL
Obniżenia uciążliwości przemysłu garbarskiego dla środowiska należy upatrywać w wykorzystaniu nowo-czesnych metod separacji do tworzenia zamkniętych obiegów technologicznych dla poszczególnych operacji. Duże możliwości w tym zakresie stwarza filtracja membranowa. W tej pracy omówiono potencjalne możliwości wykorzystania membran na różnych etapach technologii wyprawiania skóry. Podano liczne przykłady zastosowania technik membranowych do recyklingu składników wyczerpanych kąpieli z operacji odwłaszania, odtłuszczania, piklowania, garbowania chromowego i roślinnego oraz barwienia. Przedyskutowano również opublikowane wyniki testów membran przeprowadzonych w skali laboratoryjnej i przemysłowej. Zwrócono uwagę na zalety technologiczne, środowiskowe i ekonomiczne omawianych rozwiązań.
EN
Decreasing of the negative influence of tannery industry on environment can be executed by the implementation of modern separation methods using in the closed technological loop of various unit operations. A membrane filtration is one of the methods which can be used for this purpose. In this paper potential applications of membranes to tannery floats for water or chemical recovery and reuse is reviewed. This review describes numerous examples of membranes applying to the treatment of exhausted liquors from unhairing, degreasing and chromium pickling to vegetable tanning and dyeing. Published results of membrane tests performed in many laboratories and pilot scale units are reported and discussed. Attention was turned to advantages of the discussed technological, environmental and economical solutions.
EN
There are some traditional methods of the chromium elimination from tanning sewages. The chrome precipitation system is the most popular method currently but there is a problem with a large amount of the sludge which contains chromium. Some new methods are looking after to dissolved this problem. One of them are the membrane processes. This methods are more and more popular now into purification systems. There are the pilot membrane systems in the world. The results indicated that this method could be very attractive to recirculation chrome from tanning effluents.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.