Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 88

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Przedstawiono przegląd wybranych publikacji naukowych i patentów dotyczących zastosowania boru w heterogenicznych paliwach rakietowych. Zastosowanie boru jest utrudnione ze względu na pokrycie jego cząstek warstwą szklistego tlenku boru, który z kolei jest wrażliwy na wilgoć. Powstały kwas borowy reagując z grupami hydroksylowymi kauczuku HTPB, prowadzi do przyspieszenia procesu sieciowania zawiesiny, co utrudnia proces wytwarzania paliw. Opisano rozwiązania, których celem było wyeliminowanie problemu wprowadzenia boru do kompozycji paliwowych.
EN
A review, with 27 refs., of B-contg. heterogeneous solid propellants and methods for their prepn. under protective conditions without any decompn. of components.
2
Content available remote Zastosowanie boru w materiałach wybuchowych. Cz. 2, Mieszaniny pirotechniczne
PL
Przedstawiono przegląd wybranych publikacji naukowych i patentów dotyczących zastosowania boru w mieszaninach pirotechnicznych. Przeanalizowano mechanizmy zapłonu i spalania boru w skondensowanych układach utleniacz-składnik palny. Opisano mieszaniny pirotechniczne zawierające bor jako samodzielne paliwo lub częściowo zastępujące pył aluminiowy. Wypunktowano zalety i wady boru w aspekcie jego potencjalnego zastosowania w mieszaninach pirotechnicznych, które mogą być stosowane np. w opóźniaczach, generatorach zielonego światła lub zapłonnikach.
EN
A review, with 34 refs., of mechanisms of ignition and combustion of B in condensed oxidizer-fuel systems. Advantages and disadvantages of B use in pyrotechnics (delaying mixtures, green light generators, igniters) were discussed.
PL
Przedstawiono przegląd prac prowadzonych nad zastosowaniem boru w szkielecie molekuły materiałów wybuchowych (MW) indywidualnych i w mieszaninach z MW kruszącymi. Mała masa atomowa oraz duże ciepło spalania boru sprawiają, że z energetycznego punktu widzenia pierwiastek ten może stanowić doskonały składnik palny w kompozycjach z MW. Cząsteczki MW składają z węgla, wodoru, tlenu i azotu. Wodór i węgiel pełniące funkcję składników palnych mogą być zastąpione borem. W wyniku rozważań teoretycznych stwierdzono, że istnieją możliwości zastosowania cząsteczek zawierających bor, analogicznych do trinitrobenzenu i trinitrotoluenu. Od lat prowadzone są badania nad zastosowaniem aluminium jako składnika energetycznego w mieszaninach z kruszącymi MW. Jednak istnieją pierwiastki stanowiące konkurencję dla tego metalu, m.in. bor. W porównaniu z aluminium produkty spalania boru BO, B2O2 i HBO2 są gazami, co może prowadzić do zwiększenia parametrów detonacyjnych MW.
EN
A review, with 35 refs., of B compds. used in the explosives, their prodn. methods, and their properties.
PL
Ekosystemy leśne dzięki piętrowemu ułożeniu roślinności stanowią naturalny filtr zatrzymujący pyły zawieszone w powietrzu. Zanieczyszczenia deponowane w wyniku depozycji mokrej są zatrzymywane w ekosystemie leśnym dzięki dużym zdolnościom sorpcyjnym. Organizmami, które są często wykorzystywana w bioindykacji są grzyby wielkozarodnikowe oraz drzewa ze względu na dużą zdolność do akumulacji pierwiastków śladowych oraz powszechność występowania. Na podstawie zawartości pierwiastków śladowych w biomasie grzybów oraz liściach drzew można ocenić stopień przyswajalności pierwiastków śladowych co jest związane z ich włączaniem do bioobiegu. Grzyby leśne są powszechnie cenionym składnikiem diety, dlatego też wysoka w nich zawartość pierwiastków śladowych stwarza zagrożenie dla ich konsumentów. Celem przeprowadzonych badań była ocena zawartości Fe, Mn, B, Li, Co w glebie, w mleczaju jodłowym oraz igliwiu jodły pospolitej zebranych na terenie pasma Przedbabiogórskiego w 2015 r. z 17 punktów pobrano próbki gleby, grzybów oraz igliwia jodły pospolitej. Wszystkie pobrane próbki wysuszono i zhomogenizowano. Próbki laboratoryjne grzybów oraz igieł poddano mineralizacji na sucho w systemie otwartym. Naważka analityczna wynosiła 3 g. Materiał roztwarzano w mieszaninie HNO3 i H2O2 w stosunku 5:1, v/v. Próbki gleby poddano mineralizacji w wodzie królewskiej. Stężenie pierwiastków w uzyskanych roztworach oznaczono metodą atomowej spektrometrii emisyjnej, w aparacie Optima 7600 DV firmy Perkin Elmer. Na podstawie uzyskanych wyników obliczono współczynniki bioakumulacji poszczególnych pierwiastków. Współczynnik bioakumulacji obliczano dzieląc stężenie pierwiastka w suchej masie grzybów i igieł wykorzystanych w badaniach przez zawartość tych pierwiastków w glebie. Ponadto obliczono współczynnik korelacji, pomiędzy zawartością badanych pierwiastków w glebie, grzybach i igłach. Zawartość badanych pierwiastków w glebach leśnych wskazuje na brak antropogenicznego ich wzbogacenia. Stężenie badanych pierwiastków w mleczaju jodłowym (Lactarius salmonicolor L) kształtowało się w kolejności od największego: Fe>Mn>B>Li> Co, natomiast w igliwiu jodły pospolitej (Abies alba M.) Mn>Fe>B>Li>Co. Nie stwierdzono istotnej statystycznie zależności pomiędzy odczynem oraz zawartością węgla organicznego w glebie i poziomem akumulacji badanych pierwiastków w wybranych organizmach z wyjątkiem wpływu odczynu na zawartość żelaza w igliwiu. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w warunkach niskich zawartości Fe, Mn, B, Li i Co glebie, Mleczaj jodłowy (Lactarius salmonicolor L) oraz igliwie jodły pospolitej (Abies alba M.) nie są dobrymi wskaźnikami poziomu tych pierwiastków w biotopie.
EN
Forest ecosystems, thanks to the layering of vegetation, constitute a natural filter that catches airborne particulate matter. Wet-deposited pollutants are caught in the forest ecosystem thanks to substantial sorption capacities. Large spore mushrooms and trees are organisms frequently used in bioindication. This is due to their substantial capacity to accumulate trace elements and because they are common. Based on the content of trace elements in biomass of mushrooms as well as in tree leaves, one can assess the degree of their availability, which is associated with trace element incorporation into the biological cycle. Forest mushrooms are a part of diet that is widely held in high regard; that is why a high content of trace elements in them poses a risk to their consumers. The aim of the conducted study was to determine the content of Fe, Mn, B, Li, Co in the soil, in Lactarius salmonicolor, and in Abies alba needles, all of which were collected in the Przedbabiogórski Range. In 2015, samples of soil, mushrooms and Abies alba needles were collected from 17 sites. All the collected samples were dried and homogenized. The laboratory samples of the mushrooms and needles were subjected to dry mineralization in an open system. The analytical sample was 3 g. The material was digested in a mixture of HNO3 and H2O2 (5:1 v/v ratio). The soil samples were mineralized in aqua regia. Concentration of elements in the obtained solutions was determined by atomic emission spectrometry, on an Optima 7600 DV spectrometer manufactured by PerkinElmer. Based on the obtained results, bioaccumulation factors of individual elements were calculated. The bioaccumulation factors were calculated by dividing the concentration of the elements in dry matter of mushrooms and needles used in the study by the content of these elements in the soil. In addition, the correlation coefficient between the content of the studied elements in the soil, mushrooms and needles was computed. The content of the investigated elements in forest soils indicates the lack of their anthropogenic enrichment. Concentration of the studied elements in Lactarius salmonicolor L. was arranged in the order from the highest: Fe>Mn>B>Li> Co, whereas in case of Abies alba needles – Mn>Fe>B>Li>Co. No statistically significant relationship between reaction as well as the organic carbon content in the soil, and the level of accumulation of the studied elements in selected organisms was observed (except the effect of reaction on iron content in needles). Based on the study that was carried out it was found that at a low content of Fe, Mn, B, Li and Co in soil, neither Lactarius salmonicolor nor Abies alba needles are good indicators of the level of these elements in the biotope.
PL
Wydzielano struwit w sposób ciągły z wodnych roztworów fosforanów zawierających także charakterystyczne składniki obecne w gnojowicy: bor, kobalt, mangan i molibden. Wykazano, że bor, kobalt i molibden, w przeciwieństwie do manganu, sprzyjały otrzymywaniu dobrze wykształconych kryształów struwitu. Kobalt i molibden nie zmieniały standardowego pokroju kryształów struwitu (La/Lb ok. 6), ale mangan i bor (obecne w układzie procesowym) zwiększały te proporcje geometryczne odpowiednio do 7,7, a nawet do 9,1. Krystalizacja struwitu przebiegała najlepiej w obecności boru. Liniowa szybkość wzrostu wyniosła ponad 2·10-8 m/s, a szybkość zarodkowania była mniejsza niż 2·108 1/(s·m3). Kobalt i mangan wydzieliły się jako wodorotlenki, a ich zawartość w fazie stałej wynosiła odpowiednio 393 mg/kg i 749 mg/kg.
EN
Struvite was continuously pptd. from aq. solns. of phosphates in presence of B, Co, Mn and Mo salts contained in liq. manure. The B, Co and Mo compds. (in contrast to Mn compds.) favored well-formed struvite crystals. Neither Co nor Mo changed the std. geometrical proportions of struvite crystals, while Mn and B increased the proportions. Struvite crystn. run well in the presence of B. The linear growth rate was more than 2·10-8 m/s, and the nucleation rate was less than 2·108 1/(s·m3). Co and Mn were sepd. as hydroxides and their content in solid phase was 393 mg/kg and 749 mg/kg Mn, resp.
EN
The aim of the present work is to determine the influence of surface layers with boron and engine oil on the processes of friction and wear in friction pairs. The ring samples with a borided surface layer cooperated under test conditions with counterparts made with CuPb30 bearing alloy. During the tests, the friction pairs were lubricated with 15W/40 Lotos mineral oil and 5W/40 Lotos synthetic oil. The friction pairs lubricated by Lotos synthetic oil a generate stronger friction force and higher temperature in the contact area of friction pairs, as compared to the pairs lubricated by Lotos mineral oil. Lubrication of the friction pairs by mineral oil in the start-up phase causes faster stabilization of the friction conditions than in the case of lubrication by synthetic oil. The wear of bearing alloy was lower when lubricated by Lotos mineral oil than by Lotos synthetic oil. The process of friction in the contact area of the friction pair leads to the destruction of the lubricant and the reduction of its operational properties, especially at high temperatures.
PL
Celem pracy jest określenie wpływu warstwy wierzchniej z borem i oleju silnikowego na proces tarcia i zużycia w parach ciernych. Próbki pierścieniowe z borowaną warstwą powierzchni współpracowały w warunkach testowych z przeciwpróbkami wykonanymi ze stopu łożyskowego CuPb30. W trakcie testów pary cierne smarowano olejem mineralnym Lotos 15W/40 i olejem syntetyzującym Lotos 5W/40. Pary cierne smarowane olejem Lotos syntetyczny wytwarzają większe siły tarcia i wyższe temperatury w obszarze styku par ciernych w porównaniu z parami smarowanymi olejem Lotos mineralny. Smarowanie pary ciernej olejem Lotos mineralny w fazie rozruchu powoduje szybszą stabilizację warunków tarcia w obszarze styku niż w przypadku smarowania pary ciernej olejem syntetycznym. Zużycie stopu łożyskowego w warunkach smarowania olejem Lotos mineralny było niższe niż przy smarowaniu olejem Lotos syntetic. Proces tarcia w obszarze styku pary ciernej prowadzi do destrukcji czynnika smarnego i zmniejszenia jego właściwości eksploatacyjnych szczególnie w wyższych temperaturach.
EN
One of the methods aimed at increasing the density in PM parts is the process of activated sintering performed by adding boron as elementary boron powder, for example. Under this researchwork novel, PM materials were obtained based on prealloyed and diffusion bonded powder (type: Distaloy SA) with the following chemical composition: Fe-1.75%Ni-1.5%Cu-0.5%Mo, with the addition of 0.55 wt.% carbon and boron (0.2, 0.4 and 0.6 wt.%). Distaloy SA samples alloyed with carbon and boron were manufactured by mixing the powders in a Turbula mixer, then compacting the mixture in a hydraulic press under a pressure of 600 MPa and sintered in a tube furnace at 1473 K for 60 minutes in a hydrogen atmosphere. The densification process of Distaloy SA parts with boron and carbon depends on the sintering mechanism. In order to evaluate the sintering mechanism of the PM samples, structural investigations using SEM/EDS were performed. During sintering of these materials at 1473 K, a liquid phase is generated as a result of the reaction occurring between the alloy matrix and the complex of carbo-borides, which leads to a considerable degree of consolidation. The elastic properties of the sintered samples (such as Young’s modulus and the damping coefficient) were measured in a tensile test with a Förster elastometer.
PL
Jedną z metod mających na celu zwiększenie gęstości części PM jest proces aktywnego spiekania, zachodzący np. w wyniku dodania boru w formie elementarnego proszku boru. W badaniach omawianych w niniejszym artykule nowoczesne materiały PM zostały uzyskane ze stopowanych i dyfuzyjnie związanych proszków Distaloy SA o składzie Fe-1,75%Ni-1,5%Cu-0,5%Mo z dodatkiem 0,55% wag. węgla i boru (0,2, 0,4 i 0,6% wag.). Próbki Distaloy SA stopowane węglem i borem otrzymano w wyniku mieszania proszków w mieszalniku Turbula, a następnie zagęszczenia na prasie hydraulicznej pod ciśnieniem 600 MPa i spiekania w piecu rurowym w temperaturze 1473 K w atmosferze wodoru przez 60 min. Zagęszczanie części ze stopu Distaloy SA z borem i węglem zależy od mechanizmu spiekania. W celu określenia mechanizmu spiekania próbek PM dokonano obserwacji strukturalnych za pomocą SEM z przystawką EDS. Podczas spiekania omawianych materiałów w temperaturze 1473 K w wyniku reakcji pomiędzy osnową a złożonymi węglano-borkami tworzy się ciekła faza, która prowadzi do znacznej konsolidacji. Własności mechaniczne spiekanych próbek takie jak moduł Younga czy współczynnik tłumienia zostały zmierzone w próbie rozciągania i na elastometrze Förstera.
8
Content available remote Laser alloying of 316L steel with boron and nickel
EN
Purpose: The aim of the study was to improve the hardness and tribological properties of austenitic 316L steel by laser alloying with boron and nickel. Design/methodology/approach: The relatively low wear resistance of austenitic 316L steel could be improved by an adequate surface treatment. Laser alloying was developed as an alternative for time- and energy-consuming thermo-chemical treatment, e.g. diffusion boriding. In the present study, laser alloying of 316L steel with boron and nickel was carried out as the two-stage process. Firstly, the outer surface of the sample was coated with the paste, consisting of the mixture of boron and nickel powders, blended with a diluted polyvinyl alcohol solution. Second stage consisted in laser re-melting of the paste coating together with the base material. Laser treatment was carried out with the use of the TRUMPF TLF 2600 Turbo CO2 laser. The multiple laser tracks were formed on the surface. The microstructure was observed with the use of an optical microscope (OM) and scanning electron microscope (SEM) Tescan Vega 5135. The phase analysis was carried out by PANalytical EMPYREAN X-ray diffractometer using Cu Ka radiation. Hardness profile was determined along the axis of laser track. Wear resistance was studied using MBT-01 tester. Findings: The use of the adequate laser processing parameters (laser beam power, scanning rate, overlapping) caused that free of cracks and gas pores and the uniform laseralloyed layer in respect of the thickness was produced. In the microstructure, only two zones were observed: laser re-melted zone (MZ) and the substrate. There were no effects of heat treatment below MZ. Heat-affected zone (HAZ) was invisible because the austenitic steel could not be hardened by typical heat treatment (austenitizing and quenching). The produced laser-alloyed layer was characterized by improved hardness and wear resistance compared to the base material. Research limitations/implications: The application of proposed surface treatment in industry will require the appropriate corrosion resistance. In the future research, the corrosion behaviour of the produced layer should be examined and compared to the behaviour of 316L steel without surface layer. Practical implications: The proposed layer could be applied in order to improve the hardness and tribological properties of austenitic steels. Originality/value: This work is related to the new conception of surface treatment of austenitic steels, consisting in laser alloying with boron and some metallic elements.
EN
The paper presents the influence of laser alloying on microstructure and microhardness of Vanadis-6 steel. The surface layers were formed by remelting paste which was applied on to the steel substrate. Three kind of pastes were applied: with boron, with tungsten and the mixture of these elements in the ratio 1:1. TRUDIODE 3006 diode laser with nominal power equal to 3 kW integrated with robot arm were used. Parameters of laser alloying were following: power density of laser beam q = 63.69 kW/cm2, scanning rate v = 3.0 m/min and overlap of laser tracks equal to 60%. Microstructure of produced laser tracks were analysed. Surface roughness after laser alloying were investigated. After laser alloying, microstructure consisting with remelted zone and martensitic heat affected zone were obtained. Application of paste with tungsten had contributed to formation the solid solution microstructure, while application of paste with boron or mixture (boron and tungsten) led to formation of boron–martensite eutectic microstructure. Microhardness of laser tracks were measured. It was found that paste containing boron and tungsten allows obtain the layers with increased microhardness compared to steel substrate while maintaining the mild microhardness profile from surface to the substrate.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu laserowego stopowania wybranymi proszkami na mikrostrukturę, mikrotwardość i chropowatość powierzchni stali Vanadis-6. Warstwy powierzchniowe wytworzono przez przetopienie past naniesionych na podłoże stalowe, zawierających bor, wolfram oraz mieszaninę tych pierwiastków w proporcji 1:1. Celem pracy było określenie wpływu poszczególnych pierwiastków na wybrane właściwości.
PL
Bor jest niezbędnym mikroelementem dla roślin i zwierząt, ale przedział między dawką niezbędną a szkodliwą jest wąski. Do jego usuwania ze ścieków z mokrego odsiarczania spalin można użyć selektywnego sorbentu.
11
Content available remote The honey as a bioindicator of the environment
EN
Monofloral rape, sunflower, linden and acacia honeys as well as honeys sampled within and around the Austrian towns Vienna and Linz, as well as in rural areas in Lower Austria, were analysed for main and trace elements. The results were tested to be used as indication of urban dust exposure. Main elements of the ash are K, P, and B, which are specific for plant origin. Ash based data correct for dilutions by the sugar matrix. They showed enrichments of Cu, Zn and Mo, whereas the contaminant elements Cd, Pb and Co were found at about the same levels as expectable in dust. Ash-based Al, Fe, Cr and Li were much lower than soil levels obtainable from aqua regia. Among the monofloral honey samples, the effect of adjacent soil was largest for Mn. Most differences between rural areas and urban areas in Vienna and Linz were within experimental errors, both per sample weight and per ash weight. In cases honey samples are considered to trace contaminations, the additional use of ash-based data is recommended.
EN
The objective of the research was to determine the influence of boron on the crystallization process and microstructure of ductile cast iron. In the case of ductile cast iron it is a vital issue because even as little as trace presence of boron changes the properties of ductile cast iron in a significant way. With the use of a new ATD-4 (TDA) tester and CRYSTALDIGRPAH converter it was possible to measure the crystallization process parameters of the same alloy with four different contents of boron in one mould. Four samples with different boron contents were extracted, their microhardness was measured and quantitative analysis of microstructure was conducted. Obtained results allowed to state that with increasing content of boron the amount of graphite precipitates decreases, the amount of pearlite precipitates increases, the shape of graphite precipitates deteriorates and hardness increases. It is also planned to perform additional testings with boron contents between previously tested values.
13
PL
Obecnie na skutek intensywnej działalności antropogenicznej wody powierzchniowe i podziemne zagrożone są poważnym skażeniem związkami boru. Większość stacji uzdatniania nie projektuje specjalnych technologii tylko do jego usuwania. W związku z tym celem prowadzonych prac badawczych była analiza efektywności usuwania boru z wód podziemnych za pomocą takich metod uzdatniania, które są wykorzystywane na typowych stacjach. W pracy porównano skuteczność filtracji na wybranych masach różniących się składem i właściwościami takich jak: węgiel aktywny, piasek kwarcowy, złoże mieszane zeolitowe oraz piroluzyt. Sprawdzono też korelacje pomiędzy innymi zanieczyszczeniami wody a borem. Przeprowadzone w trzech seriach badania pokazały, iż można skutecznie usuwać bor z wody prawidłowo wykonanych płukaniach związkami o charakterze alkalicznym a następnie wodą. W przeciwnym przypadku w kolejnych seriach filtracyjnych następuje wtórne uwalnianie boru oraz znaczny spadek efektu oczyszczania.
PL
W pracy dokonano oceny skuteczności oddziaływania mikrododatku boru na polepszenie hartowności drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych typu HSLA, przeznaczonych do wytwarzania odkuwek metodą obróbki cieplno-plastycznej, poddawanych następnie wysokiemu odpuszczaniu. Przedmiotem badań były nowo opracowane stale mikrostopowe, do których oprócz B w stężeniu 0,003% wprowadzono mikrododatek Ti w stężeniu zapewniającym pełną osłonę dla boru przed wiązaniem się tego pierwiastka w azotki BN. Ocenę hartowności badanych stali przeprowadzono na podstawie próby Jominy’ego hartowania od czoła oraz metoda analityczna, według procedury zawartej w normie ASTM 255-89, pozwalającej na wyznaczenie idealnej średnicy krytycznej uwzględniającej oddziaływanie mikrododatku boru. Uzyskane wyniki wykazały, że nowo opracowane stale charakteryzują się wysoką hartownością i mogą być przydatne do wytwarzania odkuwek o stosunkowo dużych przekrojach.
EN
The effectiveness of boron microaddition impact on improving hardenability of fine-grained HSLA type constructional steels, assigned for production of forgings with the method of thermomechanical processing, subsequently subjected to the high-temperature tempering, has been evaluated in presented work. The subject of the research were newly developed microalloyed steels, to which, in addition to B at a concentra- tion of 0.003%, Ti microaddition has been introduced at a concentration assuring complete shielding for boron not to bond into BN nitrides. Evaluation of hardenability of the investigated steels was carried out on the basis of Jominy hardening test and the analytical method, accor- ding to the procedure included in ASTM 255-89 standard, which allows determination of the ideal critical diameter, taking into account the influence of boron microaddition. Obtained results revealed that newly elaborated steels are characterized with high hardenability and can be suitable for production of forgings with relatively large sections.
PL
W pracy omówiono technologię formowania stopów metali z zakresu stało-ciekłego. Przedstawiono kryteria termo-fizyczne jakimi powinien charakteryzować się stop przeznaczony do procesu oraz metody przygotowywania struktury globularnej w fazie ciekłej oraz stałej. Na przykładzie stopu aluminium z serii Al7075 oraz wysokowęglowej stali martenzytycznej określono wpływ zastosowania modyfikatorów na właściwości mechaniczne, mikrostrukturę oraz zakres temperatur pomiędzy solidusem a likwidusem.
EN
The paper describes Semi-Solid Metal Processing (SSM) of aluminum alloy and steel. The thermo-physical properties of alloys at semi-solid temperature range and methods globular microstructure preparation were discussed. Influence of modifier on mechanical properties, microstructure and solidus-liquidus range in Al7075 aluminum alloy and H18 martensitic steel was studied.
EN
Prealloyed iron-based powders, manufactured in Höganäs Company, are used in the automotive parts industry. The properties and life time of such sintered parts depend, first of all, on their chemical composition, the production method of the prealloyed powder as well as on the technology of their consolidation and sintering. One of simpler and conventional methods aimed at increasing the density in sintered products is the process of activated sintering, performed, for example, by adding boron as elementary boron powder. Under this research project obtained were novel sintered materials, based on prealloyed and diffusion bonded powder, type: Distaloy SA, with the following chemical composition: Fe-1.75% Ni-1.5%Cu- 0.5%Mo with carbon (0.55%; 0.75%) and boron (0.2%, 0.4% and 0.6%). Distaloy SA samples alloyed with carbon and boron were manufactured by mixing powders in a Turbula mixer, then compressed using a hydraulic press under a pressure of 600 MPa and sintered in a tube furnace at 1473 K, for a 60 minute time, in the hydrogen atmosphere. After the sintering process, there were performed density and porosity measurements as well as hardness tests and mechanical properties were carried out, too. Eventually, analyzed was the effect of boron upon density, hardness and mechanical properties of novel sintered construction parts made from Distaloy SA powder.
PL
Proszki stopowane na osnowie żelaza produkowane w firmie Höganäs znajdują zastosowanie w produkcji części motoryzacyjnych. Właściwości i czas eksploatacji tych elementów spiekanych zależą przede wszystkim od składu chemicznego i metody wytwarzania proszku stopowanego oraz od technologii jego zagęszczania, i spiekania. Jednym z prostszych i konwencjonalnych sposobów podwyższania gęstości wyrobów spiekanych jest proces aktywowanego spiekania np. poprzez wprowadzenie dodatku boru w postaci elementarnego proszku boru. W niniejszej pracy badawczej wytworzono nowe materiały spiekane z proszku stopowanego i wyżarzanego dyfuzyjnie typu Distaloy SA o następującym składzie chemicznym: Fe-1,75%Ni-1,5%Cu -0,5%Mo z dodatkiem węgla (0,25% i 0,55%) i boru (0.2%, 0,4% i 0,6%). Próbki z proszku Distaloy SA z dodatkiem węgla i boru otrzymano metodą mieszania proszków w mieszalniku Turbula, następnie prasowania na prasie hydraulicznej pod ciśnieniem 600 MPa i spiekania w piecu rurowym w temperaturze 1473 K, w czasie 60 min., w atmosferze wodoru. Po procesie spiekania przeprowadzono pomiary gęstości oraz porowatości próbek jak również badania twardości i właściwości mechanicznych. Przeanalizowano wpływ dodatku boru na gęstość, twardość i właściwości mechaniczne nowych elementów konstrukcyjnych z proszku Distaloy SA.
EN
In the work, the effect the boron addition on the microstructure and properties of the composites with austenitic steel of matrix was investigated. The composites were consolidated using the high pressure-high temperature (HP-HT) method. Two composite types were fabricated, i.e. steel with 8 vol.% TiB2 and steel with 8 vol.% TiB2 and 1 vol.% boron. Density of sintered materials was measured according to the Archimedes principle. Mechanical properties were determined by Vickers microhardness and compression test. The wear resistance was investigeted using ball-on-disc method. The microstructure of composites was analyzed using a scanning electron microscope. The results show that the boron addition and sintering parameters have influence on the mechanical and tribological properties of the composites. Materials are characterized by very high density. The composites with boron exhibited higher Young’s modulus and microhardness in comparison with the properties of composites without boron addition.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu dodatku boru na mikrostrukturę oraz właściwości kompozytów o osnowie stali austenitycznej. Do wytworzenia kompozytów zastosowano spiekanie wysokociśnieniowe. Wytworzono dwa wartianty kompozytu: stal z 8%obj. TiB2 oraz stal z 8%obj. TiB2 +1% obj. boru. Po procesie spiekaniu określono gęstość pozorną, moduł Younga, mikrotwardość Vickersa oraz wytrzymałość na ściskanie spiekanych kompozytów. Odporność na ścieranie określono stosując metodę ball-on–disc. Badania mikrostruktury przeprowadzono za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Otrzymane wyniki wykazały, że dodatek boru oraz warunki spiekania mają wpływ na właściwości mechaniczne oraz tribologiczne kompozytów. Wszystkie spiekane materiały charakteryzowały się bardzo wysoką gestością. Kompozyty modyfikowane borem wykazują wyższy moduł Younga oraz mikrotwardość.
EN
The microstructure of an unmodified AlSi9Mg alloy comprises large primary α phase dendrites, eutectic β phase crystals and eutectic α phase. This composition is responsible for the alloy’s low strength parameters, and it limits the extent of practical applications. The mechanical properties of hypoeutectic silumins can be improved through chemical modification as well as traditional or technological processing. Modification improves the mechanical properties of alloys through grain refinement. This study presents the results of double modification of an AlSi9Mg alloy with strontium, boron and titanium. The influence of the analyzed modifiers on the microstructure and mechanical properties of the processed alloy was presented in graphs. The modification of a hypoeutectic AlSi9Mg alloy improved the alloy’s properties. The results of the tests indicate that the mechanical properties of the modified alloy are determined by the sequence in which the components are introduced to the alloy.
PL
Mikrostruktura niemodyfikowanego stopu AlSi9Mg składa się z dużych dendrytów pierwotnej fazy α, eutektycznych kryształów fazy β i eutektycznej fazy α. Taki skład fazowy jest przyczyną niskiej wytrzymałości stopu, co ogranicza jego praktyczne zastosowanie w praktyce. Właściwości mechaniczne podeutektycznych siluminów można poprawić poddając stop modyfikacji chemicznej, jak również poprzez zastosowanie procesów technologicznych. Modyfikacja poprawia właściwości mechaniczne stopów poprzez rozdrabnianie ziarna. W pracy przedstawiono wyniki podwójnej modyfikacji stopu AlSi9Mg przy użyciu strontu, boru i tytanu. Wpływ badanych modyfikatorów na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne obrabianego stopu przedstawiono na wykresach. Modyfikacja podeutektycznego stopu AlSi9Mg poprawiła jego właściwości. Wyniki badań wskazują, że właściwości mechaniczne modyfikowanego stopu zależą od kolejności, w jakiej składniki są wprowadzane do stopu.
EN
Present study describes results of research conducted on sinters manufactured from a powdered AISI 316L austenitic stainless steel modified with an addition of boron-rich master alloy. The main aim was to study impact of the master alloy addition on a corrosion resistance of sinters in 0.5M water solution of NaCl. In order to achieve it, a potentiodynamic method was used. Corrosion tests results were also supplemented with a microstructures of near-surface areas. Scanning electron microscope pictures of a corroded surfaces previously exposed to the corrosive environment were taken and compared. It was successful to increase the corrosion resistance of AISI 316L sinters modified with master alloy. It was also successful in particular samples to obtain a densified superficial layer not only on the sinters sintered in the hydrogen but also on sinters sintered in the vacuum. No linear correlation between presence of the densified superficial layer and the enhanced corrosion resistance was noticed.
PL
W poniższym artykule zaprezentowano wyniki badań, jakie zostały przeprowadzone na spiekach wykonanych z proszku austenitycznej stali nierdzewnej AISI 316L z dodatkiem mikroproszku bogatej w bor zaprawy. Głównym celem było poznanie wpływu, jaki ma dodatek zaprawy na odporność korozyjną badanych spieków w środowisku 0.5M roztworu wodnego NaCl. W tym celu użyto metody potencjo- dynamicznej. Wyniki badań korozyjnych zostały uzupełnione o mikrostruktury strefy przypowierzchniowej. Wykonano również zdjęcia powierzchni poddanych testom korozyjnym przy użyciu metody SEM. Powodzeniem zakończyły się próby podwyższenia odporności korozyjnej spieków AISI 316L poprzez wprowadzenie bogatej w bor zaprawy zarówno dla spieków spieczonych w atmosferze wodoru, jak i tych spieczonych w próżni. W wybranych spiekach uzyskana została zagęszczona warstwa przypowierzchniowa nie tylko na spiekach spiekanych w atmosferze wodoru, ale również na spiekach spiekanych w próżni.
EN
Sintered AISI 316L austenitic stainless steel powder modified with boroncontaining master alloy micropowder was investigated. Master alloy amount was precisely calculated to assure boron amount in resulting alloy on 0,4 wt % level, added through 24 h mixing in Turbula™ mixer to assure good uniform distribution of master alloy in the base powder. Such amount of boron provides high final densification of sinter but leaves almost continuous network of borides surrounding grains. Sintering was performed at 1240°C in pure hydrogen. The main goal of investigation was to understand and thoroughly describe solidified phases along with their solidification process to obtain in this way data useful for their further transformation. Investigation was focused on solidification process of liquid eutectic phase appearing during sintering. The calorimetric tests were used for determined exo- and endothermic reactions occurring during sintering process, while the dilatometric tests were mainly adopted to discover the start of intensified sintering process which occurs when liquid phase appears. The phase identification was carried out through SEM EDS examination. Porosity and microstructural observations were performed using light microscope in metallographic cross-section. All the received data was compared with thermodynamic simulation solidification process performed in Thermo- Calc® software. Simulation was carried out according to Scheil-Gulliver Modified solidification model (TCFE6 database was used) with backdiffusion of boron and carbon. Two-step solidification process of complex borides was found and described. The combined data from DSC, SEM EDS and Thermo-Calc® simulation confirmed presence of (Cr, Fe)2B and (Mo, Cr, Fe)2B borides. As a result a very good correlation was obtained between thermodynamic simulation effects and investigation results.
PL
Przeprowadzono badania proszku spiekanej austenitycznej stali nierdzewnej AISI 316L modyfikowanej borem wprowadzonym w postaci mikroproszku zaprawy. Ilość dodanej zaprawy została dobrana tak, by ilość boru w mieszance proszków była równa 0,4% cięż. W celu zapewnienia równomiernego rozprowadzenia boru w mieszance, zastosowano mieszanie w mieszalniku typu Turbula®. Czas mieszania mieszanek proszków wynosił 24 godziny. Zaproponowana ilość boru zapewnia pożądane, wysokie zagęszczenie kształtki po spiekaniu – otrzymywana gęstość spieku jest zbliżona do gęstości materiału litego. Modyfikacja składu proszku austenitycznej stali nierdzewnej przyczyniła się do wydzielenia borków na granicach ziaren. Spiekanie przeprowadzono w temperaturze 1240°C w atmosferze czystego wodoru. Głównym celem badań było wyjaśnienie i opisanie mechanizmów konsolidacji proszków stali nierdzewnej. W pracy skoncentrowano się głównie na procesie krzepnięcia eutektyki po procesie spiekania. Przeprowadzone badania kalorymetryczne pozwoliły na wyznaczenie efektów egzo-, a także endotermicznych towarzyszących procesowi spiekania. Badania dylatometryczne pozwoliły między innymi na wskazanie temperatury, w której pojawia się faza ciekła w trakcie nagrzewania do temperatury izotermicznego spiekania. Pośrednia identyfikacja wydzielonych faz została przeprowadzona za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego z przystawką EDS. Otrzymane wyniki badań porównano z wynikami symulacji termodynamicznej przeprowadzonej za pomocą oprogramowania Thermo-Calc. Symulacja została przeprowadzona zgodnie ze zmodyfikowanym modelem krzepnięcia wg Scheila-Gullivera (została użyta baza TCFE6) z uwzględnieniem dyfuzji w fazie stałej pierwiastków międzywęzłowych, tj. boru i węgla. Zaobserwowano i opisano dwuetapowy proces krzepnięcia złożonych borków. Zebrane dane z DSC, SEM EDS i symulacji termodynamicznej Thermo-Calc potwierdzają obecność borków (Cr, Fe)2B o sieci ortogonalnej oraz (Mo, Cr, Fe)2B o sieci tetragonalnej. Zaobserwowano i wyjaśniono zmiany składu chemicznego wydzielonych borków. Uzyskano bardzo dobrą korelację między otrzymanymi efektami symulacji termodynamicznych a rzeczywistymi wynikami badań.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.