Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  plain concrete
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Effect of coarse grain aggregate on strength parameters of two-stage concrete
EN
Two-stage concrete (TSC) is a special type of concrete that the method of its construction and implementation is different from conventional one. In TSC, coarse aggregate particles are first placed in the formwork and voids between them are subsequently injected with a special cementations mixture. TSC has been successfully used in many applications, such as underwater construction, casting concrete sections congested with reinforcement and concrete repair. Coarse aggregate forms about 60% of the total volume of TSC, while coarse aggregate forms about 40% of the total volume of conventional concrete. In TSC stresses are transferred through contact areas between coarse aggregate particles. In this paper coarse aggregate size influence on strength parameters of TSC and comparing it with conventional concrete is done (by uniaxial compressive strength test and Brazilian tensile strength test). According to results of tests in this paper, the TSC with finest grain of coarse aggregate has higher compressive and tensile strength, higher modulus of elasticity and less Poisson’s ratio from conventional concrete.
PL
Beton wykonywany dwuetapowo (TSC) jest specjalnym rodzajem betonu, a jego metoda wbudowania i zastosowanie różnią się od tradycyjnego. W TSC w pierwszej kolejności w szalunku układane jest kruszywo grube, a następnie pod ciśnieniem podawana jest specjalna mieszanka cementowa wypełniająca wolne przestrzenie między kruszywem. Technologia TSC została wielokrotnie zastosowana z powodzeniem w betonowaniu pod wodą do wykonywania zbrojonych elementów konstrukcyjnych oraz jako beton naprawczy. W TSC kruszywo grube stanowi ok. 60%, natomiast w betonie zwykłym ok. 40% całkowitej objętości. W TSC naprężenia przenoszone są przez obszary styku między ziarnami kruszywa grubego. W badaniach wykazano wpływ kruszywa grubego na parametry wytrzymałościowe TSC i porównano je z wynikami badań betonu wykonywanego w sposób tradycyjny (w przypadku jednoosiowego badania wytrzymałości na ściskanie i wytrzymałości na rozciąganie metodą brazylijską). Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że TSC zawierający ziarna małej średnicy charakteryzuje się lepszą wytrzymałością na ściskanie i rozciąganie, większym modułem sprężystości i mniejszym współczynnikiem Poissona niż beton zwykły.
PL
Badania miały na celu wyjaśnienie wpływu trzech dodatków mineralnych – szlamu wapiennego, krzemionkowego popiołu lotnego i pyłu krzemionkowego, zastępujących cement, na wytrzymałość oraz trwałość trzech klas betonu. Zawartość domieszek wynosiła: popiół lotny 5% do 25%, pył krzemionkowy 4% do 10% i szlam wapienny od 2,5% do 20% masy cementu. Stosowano trzy klasy betonu 30 MPa, 50 MPa and 70 MPa. Badano absorpcję wody oraz odporność na migrację jonów chlorkowych w przypadku betonów przy korzystnej zawartości dodatków mineralnych. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że szlam wapienny z produkcji papieru może być stosowany jako dodatek mineralny do produkcji betonu.
EN
Present investigation is focused on the effect of ternary mixes on strength and durability properties of concrete containing lime sludge, fly ash and silica fume replacing the cement in different grades of concrete. Fly ash Class C is used in this study in various proportions from 5% to 25%, silica fume by 4% and 10% and lime sludge by 2.5 to 20% by mass of cement. This investigation aims at a detailed experimental investigation of ternary mix for 30 MPa, 50 MPa and 70 MPa concrete. The results are compared with those of the ordinary cement concrete. Sorpitivity and RCPT were performed on the optimal dosages of triple blended mix to evaluate the effect on durability. From the results of this work the conclusion can be drawn that paper sludge can be the innovative supplementary cementitious material and can be used for production of concrete.
3
Content available remote Nowej generacji beton osłonowy przed promieniowaniem jonizującym
PL
W artykule przedstawiono wyniki pierwszego etapu badań dotyczących właściwości osłonowych betonów przed promieniowaniem jonizującym, które obejmowały pomiary liczby neutronów termicznych w kanale bloku parafinowego. Dwa specjalnie zaprojektowane układy pomiarowe pozwoliły na przeprowadzenie oznaczeń przy wyizolowanej ze źródła Pu-Be wiązki neutronów prędkich i termicznych. Zliczoną przez detektor helowy liczbę neutronów termicznych analizowano w odniesieniu do tła (liczby neutronów w pustym kanale). Badaniom poddano betony referencyjne (zwykły z kruszywem żwirowym i ciężki z kruszywem magnetytowym) oraz betony modyfikowane polimerem i tlenkiem gadolinu. Wyniki potwierdziły dużą skuteczność gadolinu w absorpcji neutronów termicznych, wpływ polimeru był korzystny jedynie w przypadku betonu zwykłego, natomiast dla betonu ciężkiego wynik był niezgodny z założeniami teoretycznymi. Dalsze badania w celu wyjaśnienia tej anomalii są konieczne.
EN
In this study there are presented first stage results of research on ionizing radiation shielding properties of concrete. They were based on measures of the number of thermal neutrons in the channel located a paraffin block. Two specially designed measuring set-ups allowed to perform measurement under fast neutron beam and thermal neutron beam isolated from the source of Pu-Be. The number of thermal neutron counted by a helium detector were analyzed in relation to the background (the number of neutrons in an empty channel). The study involved reference concretes (normal-weight concrete with gravel and heavy-weight concrete with magnetite aggregate) and concrete modified with polymer and gadolinium oxide. The results confirmed the effectiveness of gadoliniumin the absorption of thermal neutrons, while the impact of the polymer was positive only in the case of ordinary concrete whereas the heavy concrete result was inconsistent with the theoretical assumptions. Further research in order to explain this anomaly are necessary.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
10540--10550
PL
Zaprezentowano badania prowadzące do odtworzenia składu substratowego betonów cementowych, z wykorzystaniem analizy chemicznej technikami klasycznymi i XRF. Badaniom poddano betony oparte na cemencie portlandzkim i cemencie o zwiększonej zawartości składników ekspansywnych, kruszywie drobnym (piasku) oraz grubym, lekkim. Badania wytrzymałościowe otrzymanych betonów wykazały właściwości podobne. Skład substratowy, w sposób szacunkowy obliczono na podstawie sposobu, który polegał na oznaczeniu w substratach i produktach składu tlenkowego z uwzględnieniem zawartości wapnia, glinu, krzemu, żelaza i siarki i chlorków; sporządzeniu bilansu materiałowego dla poszczególnych tlenków w substratach i produktach. Otrzymane dane pozwoliły na ułożenie układów równań dla składników betonu z trzema niewiadomymi (ilość cementu, piasku i kruszywa grubego). Rozwiązywano wszystkie możliwe kombinacje równań z wykorzystaniem programu komputerowego. Wyniki końcowe były średnią arytmetyczną wszystkich możliwych rozwiązań, spełniających warunki brzegowe. Zastosowany sposób odtwarzania składu okazał się bliski składu rzeczywistego (maksymalne różnice w granicach kilku procent).
EN
The paper presents results of research was to reconstitute of concrete mix on the basis of samples of hardened concrete. A classic chemical analysis as well as XRF techniques were used in the process. The object of research were samples of concretes made of fine aggregates (sand), coarse aggregates (lightweight aggregates), and Portland cement or cement with increased contents of expansive compounds. The mixes used to prepare samples were designed to obtain similar strength. Composition of substrates was estimated by defining and comparing oxide composition of substrates and products considering contents of calcium, silicon, iron, sulfur and chlorides. The results provided input for a system of linear equations with three unknown values: cement, sand, and coarse aggregate content. All possible combinations of equations were solved, and final result was an arithmetic mean of all results that fulfilled boundary conditions. The method proved to be reliable, as the results were close to the actual composition of tested concretes.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie lekkich betonów kruszywowych jako materiału konstrukcyjnego stanowiącego alternatywę dla betonów z kruszywem zwykłym. Omówiono podział betonów lekkich ze względu na strukturę, wytrzymałość, gęstość oraz rodzaj zastosowanego kruszywa lekkiego. Przedstawiono podstawowe czynniki determinujące mechanizmy kształtowania właściwości konstrukcyjnych betonów lekkich oraz zestawiono ich zalety i wady w odniesieniu do betonów zwykłych. Na koniec podano również główne kierunki i przykłady zastosowań konstrukcyjnych.
EN
The problem of lightweight aggregate concrete as a structural material being an alternative for normalweight concrete is presented in this paper. The paper contains the classification of lightweight concrete with regards to its structure, strength, density and type of used aggregate. The basic factors determining modelling mechanisms of lightweight concrete properties are focused. Advantages and disadvantages of the material are also compared with corresponding properties of normal-weight concrete of the same strength class. Main fields and examples of structural lightweight concrete application are given at the end.
PL
Artykuł przedstawia analizę wpływu temperatury na zmiany resztkowej wytrzymałości na ściskanie oraz wytrzymałości wyznaczonej na podstawie pomiarów twardości powierzchniowej. Badania prowadzono dla betonu zwykłego (BZ) i wysokowartościowego (BWW).
EN
This paper presents the analysis of the effect of temperature on changes in residual compressive strength and the strength determined by measurements of surface hardness. The study was conducted for ordinary and high performance concretes.
PL
Metody projektowania i wykonania betonu samozagęszczalnego są w dużym stopniu analogiczne jak betonu zwykłego. Równocześnie jednak stosowanie betonu samozagęszczalnego wymusza wprowadzenie szeregu specyficznych procedur, których nieuwzględnienie zwykle prowadzi do znaczącego obniżenia jego jakości. Jakość betonu samozagęszczalnego jest silnie zależna nawet od bardzo niewielkich zmian właściwości składników lub składu oraz powtarzalności procedur technologicznych. W związku z tym bardzo ważne jest, aby każdy etap procesu jego wykonania prowadzony był pod wzmożonym nadzorem technologicznym, zwłaszcza wtedy, gdy wykonawca nie ma odpowiedniego doświadczenia lub wdrażany jest nowy rodzaj mieszanki.
EN
Methods of designing and making self-compacting concrete are largely analogous to those for ordinary concrete. However, when self-compacting concrete is used it is necessary to apply a number of specific procedures, whose omission generally leads to a significant reduction in the quality of the concrete. The quality of self-compacting concrete is highly sensitive to even small changes in the properties of the ingredients or the composition, and to the repeatability of technological procedures. It is therefore very important that every stage of the process of making this concrete be carried out under close technological supervision, particularly when the contractor does not have appropriate experience or when a new type of mixture is being introduced.
PL
Warunki projektowe zapewniające trwałość betonu zawarte w różnych zaleceniach praktycznych obejmują minimalną zawartość cementu, maksymalny stosunek wodno-cementowy i minimalną grubość otuliny, które to warunki powinny być spełnione w różnych klasach ekspozycji. Przeprowadzono badania sprawdzające te wytyczne dotyczące dwóch pierwszych z trzech warunków projektowych wymienionych wyżej, a podanych w indyjskich zaleceniach praktycznych. Należy spodziewać się, że uzyskane wyniki będą mogły być szerzej wykorzystane, gdyż zakres wytycznych jest podobny w różnych zaleceniach praktycznych. Przeprowadzone badania mają także na celu sprawdzenie, czy niektóre z wytycznych opracowane na podstawie betonów z cementów portlandzkich, będą również słuszne dla betonów z cementów portlandzkich pucolanowych.
EN
The design parameters for durability of concrete in various codes of practices include minimum cement content, maximum watercement ratio and minimum cover thickness corresponding to various environmental exposure conditions. A study was undertaken to revalidate the provisions made for the first two of the three design parameters mentioned above in the Indian Code of practice. The findings are expected to be of wider applicability as the patterns of provision are similar in different codes of practices. The present study also attempts to check if some of the codal provisions made on the basis of Ordinary Portland Cement-based concrete are extendable to Portland Pozzolana Cement-based concrete as well.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.