Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The results of laboratory scale research have been presented on the effects of ozonation of carrier gas containing NOx and SO2 on by-products trapped in Dreschel washers with solution of sodium hydroxide. The controlling parameter in this process was the ozonation intensity determined by the molar ratio O3/NOx. The measured by-products in a scrubber were SO32- , SO42- , NO2- and NO3- ions. It has been shown that ozonation of flue gas favours oidation of nitrites to nitrates and sulfites to sulfates in alkaline solution. Some of these results were confirmed in a pilot scale studies. Pilot plant was located in Wroclaw CHP (Combined Heat and Power), which provided flue gas for testing at a rate of 200 m3/h from the OP-430 boiler. Exhaust gases were ozonized and captured simultaneously with SO2. Sodium hydroxide was used in a pilot scale as an absorbent.
EN
The results of pilot plant investigations of simultaneous removal of NOx, SO2 and Hg from flue gas with ozone as the oxidizing agent and the spray tower absorber with NaOH solution as the absorbent have been presented. Flue gas was delivered into the pilot plant at the flow rate of 200 m3/h from the coal fired OP-430 boiler. The effectiveness of NOx removal was over 95% when the molar ratio O3/NO reached 2.0. Sulfur dioxide was practically completely washed out from flue gas in the absorber at the liquid-to-gas ratio 7.5 dm3/m3. The effectiveness of Hg removal in the studied system was approximately 80%. It was pointed out that CO concentration in flue gas could considerably increase the ozone consumption. The effect of carbon dioxide in flue gas on the chemistry of absorption due to hydroxides conversion into carbonates and bicarbonates was noticed.
PL
Przemysł energetyczny, zobligowany unijnymi dyrektywami, musi ograniczać emisję szkodliwych substancji. Komisja Europejska szykuje kolejne ograniczenia, dotyczące m.in. emisji rtęci do powietrza. Jednym ze sposobów ograniczania cząstek zawierających większe ilości zaadsorbowanej rtęci jest zwiększenie przedziałowej skuteczności odpylania w zakresie tych drobnych frakcji.
EN
The impact of the reagent (limestone) grinding degree, of its dissolution rate and pH of the absorption suspension used in flue gas desulfurization systems on the working volume of the reactor tank in the flue gas SO 2 absorption unit has been discussed. A correlation equation, defining the dependence of the reactor tank working volume on the parameters under investigation has been presented.
EN
The paper presents application of calcium carbonate, which is included in the limestone, for wet limestone method of desulphurization used for flue gas generated in hard and brown coal combustion in pulverized coal furnaces of power boilers. Conversion stages of calcium carbonate into calcium sulphate dihydrate, i.e. synthetic gypsum, are given. Its physicochemical characterization and properties which cause it to resemble natural gypsum are specified. It was proved that the process of converting calcium carbonate into synthetic gypsum meets all the conditions justifying recognizing the process as one of environmental control methods known as recycling.
PL
W artykule omówiono zastosowanie zawartego w kamieniu wapiennym węglanu wapnia do odsiarczania mokrą metodą wapienną spalin energetycznych, powstających w procesie spalania węgla kamiennego i brunatnego w pyłowych paleniskach kotłowych. Podano etapy konwersji węglanu wapnia do dwuwodnego siarczanu wapnia, czyli gipsu syntetycznego. Podano jego charakterystykę fizykochemiczną oraz właściwości nadające mu cechy gipsu naturalnego. Wykazano, że proces konwersji węglanu wapnia do gipsu sztucznego spełnia wszystkie warunki upoważniające do stwierdzenia, że jest to jedna z metod ochrony środowiska naturalnego, zwana recyklingiem.
EN
For the sake of improving the technology and quality of engineering of the flue gas desulfurization (FGD) installations RAFAKO S.A. together with the Wroclaw University of Technology carry out research works, both on industrial and laboratory scale levels. The purpose of research is to develop and update RAFAKO S.A. own system of engineering wet limestone (FGD). Since research on the real object is limited by the impossibility of any changes in flue gas flow rate, the concentration of SO2 at the inlet to the absorber, the pH of the absorption suspension and other technical or technological parameters, it was de-cided to carry out the research also in a laboratory-scale plant built and operated by the Environmental Engineering Institute of Wroclaw University of Technology. This work presents the research programs, the range of process parameters used in them and the principles of modelling the efficiency of flue gas desulfurization in a vertical spray absorber.
PL
RAFAKO S.A. w trosce o doskonalenie technologii i jakości projektowania instalacji odsiarczania spalin kotłowych wspólnie z Politechniką Wrocławską prowadzi w tym zakresie prace badawcze, zarówno w skali przemysłowej jak i laboratoryjnej. Mają one na celu rozwój i aktualizację własnego systemu projektowania IOS metodą mokrą wapienną. Ponieważ prowadzenie badań na rzeczywistym obiekcie jest ograniczone brakiem możliwości dowolnej zmiany strumienia objętości spalin, stężenia SO2 na wlocie do absorbera, wartości pH zawiesiny absorpcyjnej i in. parametrów technicznych lub technologicznych, zdecydowano się prowadzić badania również w warunkach laboratoryjnych na instalacji zbudowanej w skali ułamkowo-technicznej. Instalacja taka powstała w Instytucie Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. W niniejszej pracy przedstawiono programy badań i zakresy zmian występujących w nich parametrów procesowych, podano również podstawy modelowania skuteczności odsiarczania spalin w pionowym absorberze natryskowym.
EN
The paper provides the analysis of the effect of greater atomizing degree of absorption slurry on reducing the height of absorption zone in the absorber, hence the height of the whole absorber, and on reduction of power demand for pumps used to lift the absorption slurry from retention reservoir to atomizers.
PL
Zanalizowano wpływ zwiększenia stopnia rozpylenia zawiesiny absorpcyjnej na zmniejszenie wysokości strefy absorpcji w absorberze, a tym samym całego absorbera, oraz na ograniczenie składowej zapotrzebowania mocy pomp na podnoszenie zawiesiny absorpcyjnej ze zbiornika retencyjnego do rozpylaczy
EN
An outline is given of boiler flue gas desulphurization in the reactor with circulation fluidized bed of sorbent. Equations are given for desulphurization efficiency versus Ca/S molar ratio, the difference between final flue gas temperature and its adiabatic saturation temperature, the concentration of chlorides in flue gas fed to the reactor, specific surface of sorbent and its circulation multiplicity in the reactor.
PL
Omówiono proces odsiarczania spalin kotłowych w reaktorze z cyrkulacyjną warstwą fluidalną sorbentu. Podano równania opisujące zależność skuteczności odsiarczania od stosunku molowego Ca/S, różnicy temperatur pomiędzy temperaturą końcową spalin w reaktorze i temperaturą ich adiabatycznego nasycenia, stężenia chlorków w spalinach kierowanych do reaktora, powierzchni właściwej sorbentu i krotności cyrkulacji sorbentu w reaktorze.
PL
Przedstawiono równania modelowe strat ciśnienia fazy gazowej w poziomym przeciwprądowym skruberze natryskowym, spowodowanych dyssypacją w tej fazie energii kinetycznej kropel cieczy oraz oporami opływu kropel strumieniem gazu, Modele te mają postać równań kryterialnych, które wyznaczono na podstawie ha-dań przeprowadzonych w skali pilotowej (skruber o średnicy 0,3 m) i zweryfikowano w warunkach przemysłowych (skruber o średnicy 3 m). Uzyskano bardzo dobrą zgodność zmierzonych składowych oporów przepływu gazu z wynikami obliczeń przeprowadzonych według modelowych równań kryterialnych.
EN
Model equations of gaseous phase pressure losses in a horizontal countercurrent spray scrubber caused by dissipation of kinetic energy of liquid droplets and drag caused by gas flow around droplets are presented. Models are characterized by the criterion equations determined on the basis of pilot-scale experiments (scrubber of the diameter equal to 0.3 m) and verified in industrial conditions (scrubber of the diameter equal to 3 m). A very good agreement between components of gas pressure drop measured and calculated according to the model dimensionless equations was stated.
EN
The paper presents the equation representing the dependence of such parameters as: gas cleaning efficiency in scrubber, a pollutant concentration in an inlet gas stream, an initial pollutant concentration in liquid being dosed to the scrubber, a pollutant concentration in a liquid flowing out from apparatus, a ratio of sprayed liquid volume stream to gas volume stream, and circulation number of sprayed liquid in apparatus on an actual gas cleaning efficiency in plant.
PL
Podano równanie opisujące zależność rzeczywistej skuteczności oczyszczania gazów odlotowych w instalacji od skuteczności oczyszczania gazów w skruberze, stężenia usuwanego zanieczyszczenia w gazach na wlocie do skrubera, początkowego stężenia zanieczyszczenia w cieczy podawanej do skrubera, unosu kropel tej cieczy z aparatu natryskowego, stosunku strumienia objętości rozpylanej cieczy do strumienia objętości oczyszczanych gazów i krotności tej cyrkulacji w obiegu tego aparatu
11
Content available remote Flue gas dedusting in cocurrent spray scrubber
EN
Selected results of air dedusting process carried out in a large-laboratory horizontal cocurrent spray scrubber are presented. An experimental equation describing the influence of sprayed liquid volume stream to gas volume stream ratio and the efficiency of inertial separation of dust particles of a given size of single droplet on flue gas dedusting interval efficiency was derived. The influence of gaseous phase velocity and spraying rate on total dedusting efficiency was also determined.
PL
Podano wybrane wyniki badania procesu odpylania powietrza w wielkolaboratoryjnym poziomym współprądowym skruberze natryskowym oraz równanie doświadczalne, określające zależność przedziałowej skuteczności odpylania gazów w tym aparacie od stosunku strumienia objętości rozpylanej cieczy do strumienia objętości odpylanego powietrza i sprawności inercyjnego wydzielania cząstek pyłu określonego rozmiaru na pojedynczej kropli. Określono również wpływ prędkości fazy gazowej i gęstości zraszania na całkowitą skuteczność odpylania.
PL
Omówiono stan wiedzy o procesach i zjawiskach zachodzących w skruberach natryskowych (straty ciśnienia fazy gazowej, rozwijana na kroplach jednostkowa powierzchnia międzyfazowa, wnikanie masy w fazie ciekłej i gazowej, mechanizm wydzielania cząstek pyłu na kropli oraz odpylanie gazów w pionowych i poziomych skruberach natryskowych). Przedstawiono podstawy konstrukcji opracowanych rozpylaczy strumieniowo-wirowych i wyniki ich badań pod względem strumienia objętości rozpylanej cieczy, kąta rozpylenia strugi kropel oraz jej zasięgu w kierunku poziomym w powietrzu nieruchomym, promieniowego rozkładu strumienia cieczy w strudze kropel i mikrostruktury rozpylonej cieczy. Dla opracowanych rozpylaczy strumieniowo-wirowych, które zastosowano do badań procesów i zjawisk zachodzących w poziomych skruberach natryskowych w skali wielkolaboratoryjnej i przemysłowej, podano bezwymiarowe kryteria procesu rozpylania cieczy. Opracowano matematyczne modele strat ciśnienia fazy gazowej, rozwijania na kroplach jednostkowej powierzchni międzyfazowej, odpylania gazów odlotowych i wnikania masy w fazie gazowej. Podano wyniki przeprowadzonych w skali przemysłowej eksperymentów fizycznych, weryfikujących opracowane modele matematyczne. Badania prowadzono w poziomych skruberach natryskowych o współprądowym i przeciwprądowym rozpylaniu cieczy względem kierunku przepływu fazy gazowej.
EN
The state of knowledge about processes and phenomena occurring in spray scrubbers (gaseous phase pressure loss, unit interfacial area, mass transfer in liquid and gaseous phases, mechanisms of particle collection on droplets, dust removal in vertical and horizontal spray scrubbers) was discussed. The basics of designed stream-centrifugal spray nozzles construction and the research results of volumetric liquid flow rate, spray angle, spray distance in vertical axis, radial distribution of liquid stream in droplet stream and sprayed liquid microstructure were presented. The spray nozzles designed were used for examining processes and phenomena that occur in spray scrubbers in large laboratory and industry scale, also the dimensionless criteria of liquid spraying process were given. Mathematical models were developed for gaseous phase pressure loss, unit interfacial area of drops, flue gas dust removal and mass transfer in gaseous phase. The results of physical experiments conducted in industry scale, verifying the mathematical models designed, were presented. The research was performed in cocurrent and countercurrent horizontal spray scrubbers.
PL
Na wczesnym etapie klimatyzacji, gdy zapotrzebowanie na moc chłodniczą wynosi kilka MW często w kopalniach występują problemy z odprowadzaniem ciepła z dołowych maszyn klimatyzacyjnych. W artykule wykazano jakie są potencjalne możliwości odprowadzenia tego ciepła przez powietrze zużyte o różnych parametrach.
EN
In mines, in the early stages of the air-conditioning process, when the cooling power for several MW is needed, often problems occur while removing heat from the underground cooling plants. In the article the authors present the potential possibilites of removing this heat by the outlet air.
PL
Przedstawiono oszacowanie ryzyka związanego z emisją toksycznych i kancerogenicznych polichlorowanych dibenzodioksyn (PCDDs) i dibenzofuranów (PCDFs) powstałych podczas procesu spalania odpadów komunalnych. Spalarnia odpadów dla miasta 500-700 tysięcznego, zlokalizowana w centrum miasta, emitowałaby dioksyny i furany (PCDDs/Fs) w ilości 5,15x10-5 kg I-TEQ/a przy zachowaniu normatywnego stężenia 0,1 ng I-TEQ/m3n w gazach odlotowych. Największe przy tym średnioroczne stężenie PCDDs/Fs w powietrzu atmosferycznym, wynoszące 0,385x10-15 g I-TEQ/m3, powodowałoby wzrost ryzyka kancerogenezy o 1,65x10-8 przy lokalizacji spalarni w terenie zurbanizowanym. Lokalizacja spalarni w terenie niezurbanizowanym, przy największym średniorocznym stężeniu wynoszącym 0,0691x10-15 g I-TEQ/m3, powodowałby przyrost ryzyka kancerogenezy na skutek inhalacji o 2,6x10-9 i o 1x10-5 na skutek spożywania skażonej żywności.
EN
Assessment of risk conocted emission by PCDD/F in the municipal wastes' incineration process. Assessment of risk associated with emission of toxic and carcinogenic substances like PCDD and PCDF, produced in the municipal wastes' incineration processes has been discussed. Waste incineration plant for the city with population of 500-700 thousand, situated in downtown would emit dioxins and furans in amount of 5,15x10-5 kilograms I-TEQ/a in the case of acceptable concentration 0,1 ng I-TEQ/m3n in flue gases. The maximal yearly average concentraction of PCDD/E in the air, in the amount of 0,385x10-5 g I-TEQ/m3, would increase the risk of cancer by 1,65x10-8 in the case of the plant location in a municipal area. Situating the incineration plant in other areas, with maximal yearly concentration in the amount of 0,0691x10-15 g I-TEQ/m3, would cause the cancer risk increase in result of inhalation by 2,6x10-9 and by 1,10-5 in result of contaminated food consumption.
PL
Omówiono rodzaje źródeł emisji dioksyn do środowiska. Na podstawie doniesień literaturowych podano stężenia dioksyn występujące w różnych rejonach świata, w glebie, osadach, powietrzu atmosferycznym, roślinach i organizmach zwierzęcych i ludzkich oraz szacunkowe wartości emisji dioksyn w Polsce. Przedstawiono wyniki symulacji wpływu nowoczesnej spalarni odpadów komunalnych, przewidzianej dla 700-tysięcznego miasta w warunkach krajowych, wyposażonej w instalację redukującą stężenie dioksyn w emitowanych do powietrza spalinach do 0,1 ng I-TEQ/m3n, na wzrost ryzyka zgonu z powodu choroby nowotworowej spowodowanej ciągłym narażeniem na PCDD/F. Wyniki świadczą o tym, że takie spalarnie powodują wzrost ryzyka kancerogenezy w wyniku spożywania skażonej żywności o rząd wartości mniejszego niż np. przebywanie z palaczem papierosów w jednym pomieszczeniu.
EN
The types of dioxins emission sources to environment were discussed. On the ground of literature sources, the dioxins concentrations in different part of world, in soil, sediments, atmospheric air, plants, animal and human organisms, and also the estimated values of dioxins emission in Poland were given. The results of simulation of modern incinerating plant influence provided for 700-thousands city in country conditions, equipped with installation which reduce to 0,1 ng I-TEQ/m3n concentration of dioxins emitted to atmosphere, on death risk rise on account of tumour disease due to continua risk on PCCD/F were presented. The resuIts show that these incinerating plants have increased the risk of cancer on account of polluted food in one grade lower than, for example, being with cigarette smoker in one room.
PL
Przedstawiono scenariusze rozwoju energetyki światowej do 2100 r. oraz udział paliw konwencjonalnych, energii jądrowej i energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii pierwotnej w tych scenariuszach. Scharakteryzowano zużycie paliw w krajowej gospodarce narodowej i towarzyszące mu emisje do powietrza atmosferycznego pyłu, dwutlenku siarki i tlenków azotu w podziale na energetykę zawodową, energetykę przemysłową, technologie przemysłowe, źródła mobilne i inne źródła stacjonarne. Podkreslono, że z uwagi na istniejące zasoby węgla kamiennego i brunatnego oraz niewielkie zasoby ropy naftowej i gazu i niemal całkowity brak infrastruktury technicznej do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych gospodarka energetyczna w Polsce jeszcze przez kilka dziesięcioleci będzie uzależniona od paliw węglowych. W takiej sytuacji stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego będzie zależeć od nakładów inwestycyjnych na modernizację i budowę nowej generacji palenisk kotłowych oraz na budowę wysokosprawnych systemów odpylających i instalacji do neutralizacji zawartych w spalinach zanieczyszczeń gazowych, a także od rozwiązań systemowych w eliminacji tzw. emisji niskiej.
EN
Scenarios of world power engineering progress to 2100 with the participation of conventional fuels, nuclear energy and energy from renewabIe sources in the primary energy consumption were presented. Fuels consumption in national economy with dust, sulphur dioxide and nitric oxides emissions to atmosphere divided on occupational energetic, industry energetic, industry technologies, mobile sources and other stationary sources were characterized. It was emphasized that in view of existing resources of pit-coal, brown coal and not large petroleum resources and with almost lack technical infrastructure for producing renewable-source energy, Polish energy economy will be still depended on coal fuels in few decades. In this situation the condition of atmosphere pollution will be depended on investment expenditures for modernization, building boiler furnaces of new generation and for building heavy duty dedusting systems and installations for neutralization gaseous pollutions in waste gases and also for system solutions for "Iow-emission" elimination.
18
Content available remote Możliwości obniżenia temperatury powietrza kopalnianego w komorze zraszania
PL
Przeprowadzono symulację schładzania powietrza kopalnianego zimną wodą w komorze zraszania o zaproponowanej konstrukcji dla warunków kopalń LGOM. Określono zależność parametrów końcowych powietrza i wody w komorze od wartości parametrów zadanych oraz zapotrzebowanie lodu niezbędnego do stabilizacji temperatury początkowej wody w komorze. Podano obowiązujące dla zaproponowanego rozwiązania konstrukcyjnego komory równania półempiryczne, określające zależność wartości parametrów końcowych powietrza i wody w komorze od wartości początkowych parametrów i stopnia zraszania.
EN
Simulation of mine-air cooling with cold water in a spray chamber of proposed for the LGOM mines conditions design has been carried out. Dependence of the final air and water parameters on the present parameters as well as consumption of ice necessary for the initial water temeprature stabilization in the chamber are determined. Semi-empiri cal equations valid for the proposed chmaber design and determining dependence of the final air and water parameters value in the chamber on the initial parameters values and degree of spraying are given.
EN
The efficiency with -which solid and gaseous pollutants are separated from flue gases via a spray column depends primarily on the size of the interfacial surface. The study reported in this paper concentrated on the interface developing on the spray-liquid drops in a horizontal counter-current spray column. The liquid was sprayed via a streamed-centrifugal atomizer which provided a cone-shaped stream of droplets. The interface was found to be affected by three major factors—gas velocity, liquid rate and drop diameter. The results were correlated in terms of two equations: one was valid for gas velocities in the spray column lower than 4 m/s, the other one for gas velocities between 4 and 8 m/s. The values of the multiple correlation coefficients for the two equations approached unity.
PL
W referacie przedstawiono wstępną analizę możliwości zastosowania lodu i mieszanek wodno-lodowych do klimatyzowania powietrza w głębokich kopalniach, a w szczególności w LGOM. Zaproponowano rozwiązania, dla których wykonano obliczenia określające zapotrzebowanie na lód dla uzyskania określonych efektów chłodniczych. Przedstawiono kierunki dalszych badań mogących uzasadnić zastosowanie proponowanych rozwiązań.
EN
The results of initial analyzes on the possibilities of utilization of ice and water-ice mixtures to air conditioning in deep mines, especially in the conditions of Legnica-Głogów Copper Basin, are presented. For some proposed solutions ice demand necessary to achieve certain cooling objectives has been computed. Areas of future research necessary to verify the proposed solutions have been shown.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.