Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 94

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  enterprise management
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
Purpose: The purpose of the article is to assess the ability of the Polish economy to absorb innovative products and to analyze the factors on which it depends. Design/methodology/approach: The methods of critical analysis and synthesis, the method of generalization and logical methods as well as the desk research method were used in the research process. Practical implications: The article contains the definition and content of the concept of innovative adsorption of participants and beneficiaries of the innovation process as a necessary feature of building a knowledge-based economy. On the basis of reading scientific sources and statistical data, the author presents cause-and-effect relations between the involvement of enterprises and organizations in innovative processes and economic development. Originality/value: The author presented his own definition of the concept of innovative absorption of the economy and developed a concept of creating innovative absorption in the enterprise. The article is aimed at enterprise managers, decision makers of state institutions and scientists dealing with innovation problems.
EN
The possibilities of using cognitive technologies in the organization of systematic industrial enterprise management are described in the article. Strategic links are defined in the development of a system of stochastic models of enterprise management based on artificial intelligence. The possibility of introduction of the Perceptron model in the industrial enterprise management with the purpose of identification of "bottlenecks" in the functionality of business activity and improvement of procedures of decision-making in the framework of creation of the program of development and technical re-equipment of the enterprise is proven. The authors offered an organizational and economic mechanism of operation of an industrial enterprise, which includes new means of implementation of managerial actions through the use of a matrix of assessment of the level of implementation of cognitive technologies. The method of determining priority directions for the implementation of cognitive technologies at an enterprise was developed based on the results of the assessment of the depth of penetration of cognitive technologies and the result obtained from their implementation, which additionally takes into account the resource ratio of the implemented technologies defined as the ratio of estimates of the actual level of competencies to what is needed to work with new cognitive technologies, which allows to obtain the planned economic and organizational effect.
EN
The purpose of this study is to complement the existing approaches towards the evaluation of the quality of ITS use in enterprise management. This article explores the point of using information technologies and systems in enterprise management and articulates an evaluation approach that can be applied to it. In this article, a Technology Acceptance Model is used to evaluate the use of information systems and technologies. According to this model, the use of any technology will be effective only if the Perceived Usefulness and the Perceived Ease of Use are high. The study surveys 120 industry experts. The survey sample is composed in accordance with the compatible criteria (competence, area of engagement, and experience of work in the leading companies). The Enterprise-Resource Planning, Customer Relationships Management, and Supplier Relationships Management systems have the highest scores, with the reliability coefficient of 0.89. A comparative assessment has been conducted on information technologies, which are used in operations management. The proposed approach can be used in any enterprise.
PL
Celem tego badania jest uzupełnienie istniejących podejść do oceny jakości wykorzystania ITS w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W tym artykule bada się zastosowanie technologii i systemów informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz przedstawia podejście ewaluacyjne, które można do niego zastosować. W tym artykule zastosowano model akceptacji technologii do oceny wykorzystania systemów i technologii informatycznych. Zgodnie z tym modelem korzystanie z dowolnej technologii będzie skuteczne tylko wtedy, gdy postrzegana użyteczność i odczuwalna łatwość użytkowania będą wysokie. W badaniu wzięło udział 120 ekspertów branżowych. Próbka ankiety składa się zgodnie z kompatybilnymi kryteriami (kompetencje, obszar zaangażowania i doświadczenie w pracy w wiodących firmach). Systemy planowania przedsiębiorstwa i zarządzania relacjami z klientami oraz zarządzania relacjami z dostawcami mają najwyższe wyniki, a współczynnik niezawodności wynosi 0,89. Przeprowadzono ocenę porównawczą technologii informatycznych wykorzystywanych w zarządzaniu operacjami. Proponowane podejście można zastosować w dowolnym przedsiębiorstwie.
EN
The modern period of industrial development of the Republic of Kazakhstan in the conditions of competition and sustainable development requires innovative activity. Activity in this area manifests itself best when development and innovations related to it are properly managed. Therefore, innovation management and their development become the basis for the development of enterprises in Kazakhstan. Management procedures now, and even more in the near future, must take into account innovation in both manufacturing processes, services and education at all levels from primary to university. Particular attention should be paid to preparing especially young people to understand and accept the upcoming changes. Because success depends on the people who implement innovations and those who use innovations. The key to success is undoubtedly the proper management of this process. To find out how important the success of implementations from employees were, the Impact Studies of employees who directly face these changes were conducted. This study analyzes the stages of industry development with their characteristic management strategies and their impact on employees. The purpose of this study is to analyze the readiness of future employees in Kazakhstan to make new management decisions related to the rapidly growing development of technical progress in industrial enterprises. Comparative study of development, and also presents the methodology for its calculation. The study was conducted at universities in Kazakhstan, Russia and Uzbekistan. The results obtained show that any new management decisions in the work of enterprises in Kazakhstan and other countries, implemented using new approaches and tools, ensuring the efficiency and satisfaction of the company's employees, are also considered as the basis for the continuous development of employees.
PL
Współczesny okres rozwoju przemysłowego Republiki Kazachstanu w warunkach konkurencji i zrównoważonego rozwoju wymaga innowacyjnej aktywności. Aktywność w tym obszarze przejawia się najlepiej gdy rozwój i innowacje z tym związane są odpowiednio zarządzane. Dlatego zarządzanie innowacjami i ich rozwój stają się podstawą rozwoju przedsiębiorstw w Kazachstanie. Procedury zarządcze już teraz, a jeszcze bardziej w najbliższej przyszłości muszą uwzględniać innowacyjność zarówno w procesach wytwarzania, usługach jak i w edukacji na każdym jej stopniu od szkół podstawowych do wyższych uczelni. W sposób szczególny należy zwracać uwagę na przygotowanie szczególnie młodych ludzi do zrozumienia i akceptacji nadchodzących zmian. Bo sukces zależy właśnie od ludzi tych wdrażających innowacje i tych korzystających z innowacji. Kluczem do sukcesu jest niewątpliwie odpowiednie zarządzanie tym procesem. Aby przekonać się jak istotne jest powodzenie wdrożeń od pracowników przeprowadzono Badania wpływu pracowników, którzy bezpośrednio zmierzą się z tymi zmianami. W niniejszym badaniu przeanalizowano etapy rozwoju branży z ich charakterystycznymi strategiami zarządzania i ich wpływem na pracowników. Celem tego opracowania jest analiza stanu gotowości przyszłych pracowników w Kazachstanie do podejmowania nowych decyzji zarządczych związanych z szybko rosnącym rozwojem postępu technicznego w przedsiębiorstwach przemysłowych. Studium porównawcze rozwoju, a także przedstawia metodologię jego obliczania. Badanie zostało przeprowadzone na uniwersytetach w Kazachstanie, Rosji i Uzbekistanie. Uzyskane wyniki pokazują, że wszelkie nowe decyzje zarządcze w pracy przedsiębiorstw w Kazachstanie i innych krajach, wdrażane przy użyciu nowych podejść i narzędzi, zapewniające wydajność i satysfakcją pracowników przedsiębiorstwa, są również uważane za podstawę ciągłego rozwoju pracowników.
PL
Uchwalenie nowej ustawy Prawo restukturyzacyjne w Polsce spowodowało, że coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na skorzystanie z sądowej ścieżki naprawy swoich przedsiębiorstw. Wynika to z faktu, iż otoczenie gospodarcze dynamicznie się zmienia, co przekłada się na sposób konkurowania i działania podmiotów gospodarczych na rynku. W przedmiotowej pracy autor przedstawia konsekwencje wszczęcia postępowania sanacyjnego z perspektywy organów sprawujących władzę oraz grup interesariuszy w postaci wierzycieli, właścicieli, instytucji finansowych itd.
EN
The adoption of the new Restructuring law in Poland resulted, that more entrepreneurs deciding to use the judicial path to restructure their businesses. This is due to the fact that the economic environment is changing dynamically, which has impact on the way companies compete and operate on the market. In this article, the author presents the consequences of initiating a restructuring proceeding from perspective of the enterprise authorities and stakeholder groups, i.e. creditors, owners, financial institutions, etc.
PL
W artykule zostaną przestawione technologie stosowane w informatyce jako jeden z najważniejszych instrumentów wpływających również na zarządzanie transportem w przedsiębiorstwie. Dodatkowo zastosowanie narzędzi telematycznych umożliwi optymalizację łańcucha dostaw wewnątrz przedsiębiorstwa. Opracowany zostanie model matematyczny bazuje na fuzji klasyfikatorów rozmytych z teorią probabilistyki i teorii ewidencji matematycznej. W badaniach udowodniono, że miękkie metody obliczeniowe bazujące min. na zbiorach rozmytych i sztucznych sieciach neuronowych są odpowiednie dla zadania sterowania łańcuchem logistycznym, a wspomaganie narzędziami telematycznymi usprawni zarządzanie w przedsiębiorstwie.
EN
The purpose of the research is to provide telematics system architecture. The technologies used in computer science are one of the most important instruments also affecting transport management in an enterprise. They may assist the utility of the system, its accessibility, the level of integration and substantially influence the performance of a company. The use of telematics tools will make it possible to optimize the supply chain within the company. This optimization applies to sales forecasting, which affects the material demand, production, etc. A mathematical model has been developed, which is based on the fusion of fuzzy classifiers with the theory of probability and the theory of mathematical evidence. The data affecting sales are, amongst other: delivery lead time, sales records, customer satisfaction, delivery compliance rate, delivery speed ratio, supply excellence ratio, lead times between order taking and delivery, etc. The study has proven that soft calculation methods based on fuzzy sets and artificial neural networks are appropriate for the tasks of the logistics chain control, and the support of telematics tools will improve the management of an enterprise.
PL
W artykule przedstawiono przykład wdrożenia w przedsiębiorstwie systemu zarządzania projektami. Omówiono poszczególne elementy systemu, ze szczególnym uwzględnieniem roli kierownika projektu w systemie. Przedstawiono zakres poszczególnych procedur realizowanych w ramach systemu. W podsumowaniu przedstawione zostały wnioski praktyczne, które wynikają z procesów przygotowania i wdrożenia systemu zarządzania projektami w konkretnym przedsiębiorstwie.
EN
In the article the author presented the example of a management system implementation in an enterprise. The elements of the system were discussed, especially the role of a project manager in the system. The range of procedures realized in the frame of the system was analysed. Additionally, the practical conclusions were given deriving from the process of preparation and implementation of a project management system in a specified enterprise.
PL
Procesy zarządzania współdecydują o kondycji finansowej a tym samym o być albo nie być przedsiębiorstwa. Na ich skuteczność ma wpływ szereg czynników, do których zaliczyć można m.in. warunki działania, wymagania klientów, różnorodność produktów i usług oraz konkurencję Uwzględnienie wszystkich czynników sprawia, iż procesy te są bardzo skomplikowane ajednocześnie tylko wówczas są one efektywne. Należy zatem poszukiwać metod zwiększających efektywność funkcj onowania procesów zarządzania w przedsiębiorstwach. W gospodarce rynkowej wymaga się, aby wszelkiego rodzaju decyzje były oparte na racjonalnych przesłankach w celu wyeliminowania błędów przy ich podejmowaniu. Jednym z zasadniczych narzędzi zwiększania jakości decyzji są różnego rodzaju analizy ekonomiczne oparte na wzorcach sprawdzonych w gospodarce rynkowej. W artykule przedstawiono istotę innowacji i jej rolę w nowoczesnym podejściu do zarządzania na rynku TSL. Omówiono strategię stosowane w zarządzaniu wiedzą, a w szczególności koncepcję TQM i jej rolę w podnoszeniu jakości usług w branży TSL. Wskazano Certyfikat ISO jako element zarządzania procesowego.
EN
Enterprise management processes are quite complex, but on the other hand they are increasingly important. This is influenced by number of factors, including: operating conditions, customer requirements, product and service diversity and competition. It is therefore necessary to look for methods that increase the effectiveness of their functioning, because all sorts of decisions must be based on rational premises in order to eliminate errors when they are taken. One of the essential tools for increasing the quality of decisions are various economic analyzes based on market-proven models. This article presents the essence of innovation and its role in a modern management approach to the TSL market. It discusses the essence of knowledge, management strategies, particularly the TQM concept and its role in the quality of service in the TSL industry. An ISO Certificate was indicated as part of process management.
PL
W opracowaniu przeanalizowano zidentyfikowane ryzyko, które towarzyszy w prowadzeniu każdej działalności. Wykorzystując badania literaturowe oraz własne praktyki dotyczące zarządzania ryzykiem, w prezentowanym artykule szczególną uwagę zwrócono na fakt, iż ryzyko związane jest z każdą decyzją, tj. operacyjną, inwestycyjną czy finansową. Szczególnie w pracy podkreślono, że należy dopasować zarządzanie ryzykiem do specyfiki przedsiębiorstwa i skoncentrować się na charakterystycznym dla niego ryzyku. Zwrócono również uwagę na szersze uświadomienie kadrom zarządzającym znaczenia zarządzania ryzykiem gospodarczym i uwzględnienia go w planowaniu finansowym. Celem artykułu jest przedstawienie i analiza ryzyka występującego w przedsiębiorstwie z sektora górniczego.
EN
The study identifies the identified risks that accompany each business. Using research and risk management practices in this article, attention has been paid to the fact that the risk is related to any decision, ie operational, investment or financial. It is particularly emphasized in the paper that the risk management should be tailored to the specific nature of the business and should focus on its specific risks. Attention was also paid to a broader awareness of the importance of managing and evaluating economic risk in the financial management.
10
PL
Zarządzanie wiekiem wiąże się z podejmowaniem różnorodnych działań ukierunkowanych na zwiększenie wydajności pracy osób starszych co w konsekwencji ma doprowadzić do poprawy ich sytuacji na rynku pracy i możliwości utrzymania zatrudnienia do momentu przejścia na emeryturę. Celem artykułu jest analiza i diagnoza uwarunkowań zewnętrznych, zwłaszcza prognoz demograficznych, w kontekście oceny korzyści wynikających z odpowiednio wczesnego podjęcia działań w przedsiębiorstwie zmierzających do przygotowania się do nowych warunków na rynku pracy.
EN
Age management involves undertaking a range of various actions aimed at increasing work productivity of older people, which as a consequence should lead to improvement of their situation on the labour market, allow them to stay in employment until retirement. The aim of the paper is to analyse and diagnose the external conditions, in particular long-term demographic projections, in the context of assessment of advantages resulting from activities undertaken early enough in an enterprise and aimed to prepare for the new conditions on the labour market.
PL
W artykule podjęto próbę zdefiniowania pojęcia „przedsiębiorstwo”. Scharakteryzowano je na trzech płaszczyznach: ekonomicznej, organizacyjnej oraz prawnej. Praca przedstawia obszerny zbiór definicji oraz kryteria podziału przedsiębiorstw na rynku krajowym. Szczegółowo opisuje mikroprzedsiębiorstwa i ich rys historyczny, a także ich wpływ na poziom konkurencyjności gospodarki. Przedstawia także klasyfikację firm w Unii Europejskiej. Prezentuje aspekt zarządzania mikroprzesiębiorstwem oraz wstępną analizę cech mikrofirm i ich tendencji rozwojowych na przestrzeni lat 1999-2012. Na koniec ukazuje wyniki badań prowadzonych na wybranych mikroprzedsiębiorcach. Celem niniejszego artykułu był przegląd aktualnej literatury na temat mikroprzedsiębiorstw w Polsce i rozwiązanie problemu definicyjnego.
EN
In this article an attempt is made to define the concept of “enterprise”. Subsequent sections provide detailed characteristics of this entity, on three levels: economic, organizational and legal. The article presents a comprehensive set of definitions and criteria for the distribution companies in the domestic market. It describes in detail the micro-enterprises and their historical background and the impact of small enterprises on the level of competitiveness of the economy. It also shows how the classification of companies in the European Union looks like. It presents the aspect of the management of micro-enterprises, and a preliminary analysis of the features of micro companies and their development trends over the years 1999-2012. At the end it shows the results of research conducted on the selected entrepreneurs. The aim of this article was to review the current literature on MSMEs in Poland.
12
EN
Organizational management processes reflect capital allocation in a given business as well as in the macroeconomic space at large. In practice, macroeconomic forces acting on a given economy will depend on economic policy pursued by the state. Under the currently prevalent neoliberal outlook on market economy and its mechanisms, the impact of macroeconomic forces is confined to creating a specific socio-economic environment in which businesses operate, and to defining the economic content of (the category of) production efficiency. The paper attempts to depict the influence of macroeconomic forces on the criteria for assessing business performance that impinge indirectly on corporate management processes. The discussion leads to a proposition that while macroeconomic policy founded on neoliberal premises might well be conducive to business activity, it could be, in the long run, detrimental to individuals and to society at large.
EN
The main scientific objective of the study was determined as development of a conceptual model of the basic rules, determinants and effects of the strategic approach to support absorption in managing the development of micro, small and medium-sized enterprises (SMEs). The following were devoted to implementation of the objectiveof the study: 1. Expert studies performed using 3-round Delphi method whose aim was operationalization of the variables of the conceptual model and its preliminary verification based on expert knowledge and intuition. 2. A survey on a sample of 1,741 micro, small and medium-sized enterprises, including the 1217 Polish entities and 524 companies from 21 other selected countries in the European Union. The primary objective of this part of the study was quantitative empirical verification of the proposed conceptual model. 3. Research in the form of a case study in 6 deliberately selected SME sector companies operating in Poland. The goal was qualitative (descriptive) presentation and comparison of the standard and anti-standard solutions used within the conceptual model developed. The paper is divided into five main parts. The first one was devoted to the possibilities and directions of application of the potential of the environment in managing the development of SMEs. The second part of the paper focuses on theoretical grounds for support absorption in the development processes of the smallest operators. The third section presents the research methods used and defines the scope of empirical work carried out. The next part of the paper presents the results of a survey conducted on a sample of the SME sector companies in the European Union, and the last part presents the report on the empirical studies carried out in the form of a case study. The issues undertaken in the paper are significant for those entrepreneurs who implement development plans through acquisition and exploitation (absorption) of the external support. Studies have shown that the SME sector companies pursue absorption activity with varying intensity. For companies with a strong commitment to this type of activity, it is recommended to adopt the proposed strategic approach to the absorption of support (along with the development of specific resources and skills shaping its level). According to the model, the orientation allows for significant intensification of the benefits which can be used in the processes of managing the development of the SME sector companies. The facilitation also includes the course of absorption activity without the necessity of a significant increase in its scope. The appointment of rules and factors influencing the strategic approach to support absorption should be considered to be a particularly important result of the project for the development of management sciences, together with an indication and empirical verification of the effects of this approach for the development processes of the SMEs. The proposed approach is embedded in the framework of quantitative and qualitative specificity of SMEs and associated with the evolution of strategic thinking in the direction of a dynamic and proactive approach based on occasions and contextual analysis of the internal and external conditions of functioning of these entities. This is a contribution to the development of the concepts and models of management of development of micro, small and medium enterprises, which emphasize the importance of the interaction between the organization and its environment. The analyses allowed for verification of 7 research hypotheses, thus significantly contributing to implementation of the objectives of the paper and to the answers to the research questions. The detailed findings and weaknesses (limitations) of research carried out and directions for further research are presented in the conclusion of the dissertation.
PL
...Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto. Słowa Władysława Bartoszewskiego stały się inspiracją do przeniesienia tej myśli w sferę biznesu i próby odpowiedzi na pytania, czym tak naprawdę jest zarządzanie przez zaufanie w przedsiębiorstwie oraz czy takie działania mają sens.
PL
Niniejszy artykuł porusza materię związaną z optymalizacją podstaw prawnych zatrudnienia i jej wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem, szczególnie w warunkach spowolnienia gospodarczego. Poprzez analizę poszczególnych rodzajów umów – bazujących zarówno na przepisach prawa cywilnego jak i prawa pracy – unaoczniono istotę reżimu prawnego wobec kształtowania danego stosunku zobowiązaniowego. Autor dokonał zestawienia najczęściej spotykanych w obrocie prawnym umów zatrudnieniowych i, poprzez zaznaczenie cech swoistych każdej z nich, wyciągnął wnioski, co do zalet i wad poszczególnych rozwiązań, jak również dopuszczalności ich stosowania w określonym stanie faktycznym.
EN
The following elaboration pertains to the matter of optimization of employment legal basis and its influence on enterprise management, especially in the presence of economic slowdown. The analysis of particular types of contracts – basing both on civil and labour law regulations – allowed to visualize the essence of legal regime when forming a given commitment relation. The author juxtaposed the most commonly used kinds of employment contracts and – by highlighting their peculiar features – drew conclusions about advantages and disadvantages of each option, as well as permissibility of their application.
PL
Innowacyjność współczesnych przedsiębiorstw w dużym stopniu odzwierciedla ich działalność rynkową, stanowi również wyznacznik ich możliwości rozwojowych. Procesy decyzyjne stanowią fundament dla prawidłowego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Ich ustalony i sprawny przebieg często decyduje o sukcesie lub porażce w rozwiązywaniu danego problemu. Zastosowanie odpowiednich narzędzi, które w sposób czytelny wspomagają podejmowanie decyzji, w znaczący sposób może się przyczyniać do tworzenia skutecznej strategii innowacyjności.
EN
Innovativeness of modern enterprises a large extent reflects their market activities, and is also a determinant of their development opportunities. Decision-making processes are the foundation for the proper functioning of any enterprise. Their defined and efficient course often determines between success and failure in solving a given problem. Application of appropriate tools, which clearly support the decision-making in a meaningful way, could contribute for creating a successful innovation strategy.
PL
Celem opracowania jest próba przedstawienia i ocena problemów raportowania zintegrowanego w działalności przedsiębiorstw. Przeprowadzono badania, mające na celu zidentyfikowanie obszarów raportowania zintegrowanego, ze szczególnym uwzględnieniem informacji pozabilansowych, z których największa rola zdaje się przypadać aspektom społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility-CSR). Na podstawie badań pilotażowych przedstawiono problem znajomości, zakresu działań i preferencji w kwestii społecznie odpowiedzialnego biznesu przedsiębiorstw transportowych województwa śląskiego ;egzemplifikację działań CRS przedstawiono na przykładzie spółki z o.o. Polonia Logistyka. Zaprezentowane rozważania mają charakter informacyjny przed podjęciem dalszych badań, których celem jest wykorzystanie raportowania zintegrowanego w zarządzaniu operacyjnym i strategicznym przedsiębiorstw.
EN
The aim of the paper is an attempt to present and assess the problems of reporting, integrated in the activity of enterprises. There has been conducted the research aiming at the identification of the areas of the integrated reporting with the particular consideration of non-balance information out of which the greatest role is played by the aspects of Corporate Social Responsibility-CSR. On the basis of the pilot studies there has been presented the problem of knowledge, the scope of activities and preferences in the area of Corporate Social Responsibility in the transport companies of the Silesian Voivodeship; the exemplification of CSR activities have been presented on the example of Limited Liability Company - Polonia Logistyka. The presented considerations are of the informative nature before the further research is undertaken. Its aim is to use the integrated reporting in operational and strategic management of enterprises.
EN
Development concerns the problem of modeling and simulation of complex logistics processes taking place in enterprises. The methodology used in the study of modeling based on the mechanisms of discrete event-driven systems. The study has been subjected to one of the automated distribution center products manufacturer in the food industry. The main objective of this approach is to support the decision in determining the workload of warehouse processes and the execution of experiments, including the variable load of the system. The presented results demonstrate the usefulness of the proposed models as tools to support decision-making processes at the level of the enterprise.
PL
Opracowanie dotyczy problemu modelowania i symulacji złożonych procesów logistycznych zachodzących w przedsiębiorstwach. W badaniach zastosowano metodykę modelowania opartą na mechanizmach systemów dyskretnych sterowanych zdarzeniami. Badaniom został poddany jeden z systemów zautomatyzowanego centrum dystrybucji producenta wyrobów z branży spożywczej. Głównym celem zastosowanego podejścia jest wspomaganie decyzji przy określeniu pracochłonności procesów magazynowych oraz wykonanie eksperymentów z uwzględnieniem zmiennych obciążeń systemu. Prezentowane wyniki badań świadczą o przydatności proponowanych modeli jako narzędzi wspomagających procesy decyzyjne na szczeblu zarządzania przedsiębiorstwem.
PL
Powyższy artykuł prezentuje model Lean, który odpowiednio zastosowany może pozwolić uzyskać wzrost efektywności działania analizowanego procesu logistycznego z punktu widzenia jego czynności przygotowawczych. Zastosowanie metody SMED pozwala rozróżnić czynności wewnętrzne i zewnętrzne realizowane w procesie i dzięki ich analizie przekształcać je, optymalizować a także eliminować, działając tym samym na korzyść całego przedsiębiorstwa.
EN
This article presents a model of Lean, which properly used can allow to obtain an increase in the efficiency of the logistics process analyzed from the point of view of its preparatory activities. Application of the method can distinguish SMED internal and external operations performed in the process and by the analysis transform them and optimize eliminated, thereby acting benefit the entire enterprise.
PL
Artykuł prezentuje koncepcję Lean Manufacturing jako system zarządzania skoncentrowany na doskonaleniu wewnętrznych procesów logistycznych przedsiębiorstwa, związanych zarówno z przepływami materiałowymi, jak i informacyjnymi. Autorzy proponują integrację wybranych narzędzi, umożliwiających badanie struktury procesu, w celu poprawy ciągłości i efektywności przepływów na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa branży obróbki metali. Wśród wykorzystanych metod i technik znalazły się: mapowanie strumienia wartości (VSM), karta marnotrawstwa, diagram przyczynowo-skutkowy Ishikawy oraz analiza 5W+1H. Przedstawiono studium przypadku, dla którego zidentyfikowano operacje tworzące strukturę badanego procesu, skupiając szczególną uwagę na tych operacjach, które sterują tworzeniem wartości dodanej.
EN
The paper presents the concept of Lean Manufacturing as a management system focused on internal logistic processes of enterprises improving, both in terms of the material flows and information. Authors propose the integration of the selected tools, enabling the investigation of the process structure, in order to improve the continuity and efficiency of the flows on the example of selected enterprise from the metal working industry. Among the applied methods and techniques were used: value stream mapping(VSM), waste card , cause and effect diagram (Ishikawa diagram)and 5W1Hanalysis.The paper presents a case study for which were operations forming the structure of the investigation process identified, focusing on these operations, which are responsible for the creation of added value.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.