Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 409

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oszczędność energii
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
PL
Pompy obiegowe oraz cyrkulacyjne to ważny element w aspekcie zużycia energii przez instalacje grzewcze i c.w.u. - same potrzebują energii elektrycznej do pracy, wpływają też na zużycie energii cieplnej przez całą instalację. W procesie doboru i eksploatacji tych urządzeń ważne jest uwzględnienie rozwiązań, które pozwolą pompom automatycznie dostosować się do warunków panujących w budynkach, a tym samym uzyskać znaczne oszczędności energii.
3
Content available remote Świadectwa efektywności energetycznej
PL
Jedną z form wsparcia finansowego dla modernizacji energetycznych jest możliwość otrzymania świadectw efektywności energetycznych, tzw. „białych świadectw”. Jest to chyba niedoceniany przez przedsiębiorców mechanizm wsparcia, który można uzyskać za wydatki poniesione na przedsięwzięcia związane z oszczędnością energii w każdej postaci.
PL
W artykule opisano pracę innowacyjnego systemu chłodzenia adiabatycznego zastosowanego w zakładzie przemysłowym produkującym żywność. Efektem pracy SCA były zyski energetyczne, są one jednak jedynie efektem ubocznym. Głównym celem było zapewnienie bezawaryjnej pracy agregatu wody lodowej chłodzonego powietrzem, gdyż w okresach wysokich temperatur powietrza zewnętrznego przechodził on w stan awaryjny i nie zapewniał oczekiwanego chłodzenia.
EN
The article describes the work of the innovative adiabatic cooling system used in the food manufacturing plant. The SCA operation resulted in energy gains. But they are only a side effect, because the main goal was to ensure trouble-free operation of the air-cooled chiller. It was due to periods of high outside air temperatures, when chiller got failure and did not provide expected cooling effect.
EN
The paper discusses the use of renewable energy sources for the LPG vaporizer systems in a moderate climate. The presented alternative solutions based on modern gas devices and renewable energy show great potential for energy savings in liquid gas evaporation systems in comparison to classical and currently commonly used systems. It has been demonstrated that the proposed solutions can significantly reduce the consumption of energy used to evaporate LPG in an environmentally friendly manner. The use of gas heat pumps in relation to a traditional energy source enables gas consumption to be reduced to 36%. The extension of the heat pump system with ground air heat exchanger or with vertical or horizontal heat exchangers, allows savings in gas consumption up to 42%. Moreover, the application of such systems enables more effective use of low emission and efficient heating medium in gas systems. In addition, in summer, when there is no need to evaporate the liquefied gas, these devices can be used to cold-production for, social and living needs.
PL
W artykule omówiono wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w układach parowników LPG w klimacie umiarkowanym. Przedstawione alternatywne rozwiązania oparte na nowoczesnych urządzeniach gazowych i energii odnawialnej wykazują duży potencjał oszczędności energii w instalacjach odparowania gazu płynnego w porównaniu z klasycznymi i obecnie powszechnie stosowanymi systemami. Wykazano, że proponowane rozwiązania mogą znacząco ograniczyć zużycie energii wykorzystywanej do odparowania LPG w sposób przyjazny dla środowiska. Zastosowanie gazowych pomp ciepła w stosunku do tradycyjnego źródła energii pozwala na redukcję zużycia gazu do 36%. Rozbudowa systemu pomp ciepła o pojedynczy gruntowy powietrzny wymiennik ciepła lub dodatkowo współpracujący z pionowymi, lub poziomymi systemami odwiertów umożliwia uzyskanie oszczędności zużycia gazu sięgających nawet 42%. Ponadto zastosowanie takich systemów pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie niskoemisyjnego i wydajniejszego czynnika grzewczego w systemach gazowych. Ponadto w okresie letnim, kiedy nie ma potrzeby odparowywania skroplonego gazu, urządzenia te mogą być wykorzystywane do produkcji „chłodu” przeznaczonego na potrzeby społeczne oraz bytowe.
PL
Czym jest coraz bardziej powszechna w obecnych czasach automatyzacja budynku? - Jest to po prostu automatyzacja systemów technicznych w budynku. Termin ten obejmuje wszystkie systemy wymagane do monitorowania, kontroli, regulacji i optymalizacji procesów technicznych. Zadania systemu automatyki budynku to przede wszystkim efektywne wykorzystanie istniejących zasobów, oszczędność energii i zwiększenie bezpieczeństwa operacyjnego systemów technicznych.
EN
The constant increase in the popularity of renewable energy systems allows residential building users to apply solutions leading to the diversification of the energy supply. The use of RES systems in residential buildings not only contributes to a higher level of environmental care, but also significantly and measurably improves the energy efficiency of the facility. Using hybrid systems allows the supply to be reduced or eliminated from conventional energy sources. The article presents common layouts of renewable energy systems, which are successfully used in residential buildings. It also shows the impact of such systems on the amount of savings achieved in the use of energy from external or conventional sources. In residential buildings, the possibility of energy generation in the form of electricity and heat is dependent on many factors that determine the type and size of the systems used to obtain energy from renewable sources. We should assume the further and continuous development of RES, which will increase the share of electricity and heat produced in households. Technological development, decreasing prices of equipment and components used for the installation of green electricity generation systems will be a conducive factor for increasing the popularity of RES systems, not only for residential buildings but also for other types of buildings. The article also points out the economic aspect of the RES systems application. It presents the positive impact of RES installations on the environment and estimates the average time of financial reimbursement. The economic analysis concerns individual systems of renewable energy systems used in residential buildings.
PL
Nieustający wzrost popularności systemów odnawialnych źródeł energii sprawia, że użytkownicy obiektów mieszkalnych coraz częściej stosują rozwiązania prowadzące do dywersyfikacji dostaw energii. Zastosowanie systemów OZE w obiektach mieszkalnych przyczynia się nie tylko do większej dbałości o środowisko naturalne, ale w wymierny i znaczny sposób poprawia efektywność energetyczną obiektu. Decydując się na zastosowanie układów hybrydowych, można ograniczyć lub całkowicie wyeliminować dostawy z konwencjonalnych źródeł energii. W artykule opisano typowe układy systemów energetyki odnawialnej, które z powodzeniem są wykorzystywane w budynkach mieszkalnych. Wykazano także wpływ ich zastosowania na wielkość uzyskanych oszczędności w zużyciu energii z zewnętrznych z konwencjonalnych źródeł. W budynkach mieszkalnych możliwość wytwarzania energii w postaci prądu i ciepła jest uzależniona od wielu czynników, które determinują rodzaj i wielkość zastosowanych systemów pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Wielkość udziału wytwarzanej energii z OZE w budynkach mieszkalnych jest uzależniona od lokalizacji obiektu, jego architektury, zamożności właścicieli oraz systemów wsparcia finansowego, które oferują instytucje samorządowe i państwowe. Należy zakładać dalszy i ciągły rozwój OZE, który przyczyni się do zwiększenia udziału wytwarzanej energii elektrycznej i ciepła w gospodarstwach domowych. Rozwój technologii, spadek cen urządzeń i elementów używanych do instalacji układów wytwarzających zieloną energię, będzie sprzyjającym czynnikiem wzrostu popularności systemów OZE, nie tylko dla obiektów mieszkalnych, ale także innego rodzaju obiektów. W artykule opisano popularne systemy energetyki odnawialnej stosowane w obiektach. Zwrócono także uwagę na aspekt ekonomiczny dotyczący zastosowania systemów OZE. Przedstawiono pozytywne oddziaływanie instalacji OZE na środowisko oraz oszacowano średni czas zwrotu poniesionych nakładów finansowych. Przeprowadzona analiza ekonomiczna ma charakter poglądowy i dotyczy poszczególnych układów systemów energetyki odnawialnej stosowanych w budownictwie mieszkalnym.
10
Content available remote Komfortowy klimat w pomieszczeniach każdej wielkości
PL
Miejsca, w których pracują ludzie, spędzają wolny czas czy uprawiają sport, muszą zapewniać komfortowe warunki. Do tego celu przydatne jest urządzenie, które w sposób oszczędny ogrzeje zimą, a latem ochłodzi do odpowiedniej temperatury. Nawet jeżeli wysokość pomieszczenia to 50 m! To promiennik sufitowy, którego zalety omówimy na przykładzie Zehnder ZBN.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia koszty eksploatacji rzeczywistego obiektu (domu jednorodzinnego o powierzchni użytkowej 200 m2 zlokalizowanego w Tychach) ogrzewanego pompą ciepła o parowaniu bezpośrednim. Porównano też koszty ogrzewania w przypadku, gdyby zastosowano inne systemy grzewcze, jak również przeprowadzono analizę techniczno-ekonomiczną instalacji pomp ciepła.
EN
Article presents operating costs of the real object (a single-family house with an usable area of 200 m2 located in Tychy) heated by direct evaporating heat pump. Operating costs of other heating systems are compared and techno-economic assessment of the heat pump installation has been performed.
12
Content available remote Energooszczędne konstrukcje drewniane
PL
Budownictwo na bazie drewna to bardzo szybko rozwijająca się gałąź budownictwa w świecie. Nieco gorzej jest na rynku polskim. W dobie dbałości o środowisko ważne jest, aby nowo powstałe obiekty budowlane, w tym budynki, nie tylko zużywały jak najmniej energii, ale również były wykonane z materiałów odbieranych jako ekologiczne. Budownictwo na bazie drewna łączy oba te aspekty. Są jednak jeszcze dwa aspekty rynkowe: cena oraz dostępność materiałów i rozwiązań technologicznych. Budynki o konstrukcji drewnianej są przyjazne środowisku naturalnemu i człowiekowi, a przy odpowiedniej izolacji, wykończeniu i dobrze dobranym systemom instalacyjnym mogą uzyskać status budynków zero energetycznych, czyli takich dla których bilans energetyczny w skali roku jest zerowy. W artykule zaprezentowano światowe trendy i możliwości polskiego rynku budownictwa na bazie drewna.
EN
Wood-based construction is a rapidly growing branch of construction in the world, it is slightly worse on the Polish field. In the era of care for the environment, it is important that newly constructed building objects, including buildings, not only use as little energy as possible, but also be made of materials received as ecological. Wood-based construction combines both of these aspects. There are, however, two other market aspects: price and availability of materials and technological solutions. Wooden buildings are more environmentally and human friendly than other material solutions, and with proper insulation, finishing and well-chosen installation systems, they can also be tempted to become a zero-energy building, i.e. one whose energy balance is zero per year. This article attempts to present the topic in a synthetic way, outlining global trends and possibilities of the Polish wood-based construction market.
13
Content available remote Głęboka termomodernizacja budynków
PL
W artykule poruszono zagadnienie głębokiej termomodernizacji do standardu NZEB. Przedstawiono wymagania dotyczące tego procesu, jakie obowiązują w niektórych krajach europejskich. Omówiono najważniejsze elementy termomodernizacji przegród i związane z tym problemy. Podano przykłady udanych termomodernizacji wraz z analizą stopnia opłacalności tych inwestycji.
EN
The article discusses the issue of deep thermal modernisation in order to achieve the NZEB (zero-energy) standard. Requirements for this process that are in force in some European countries were presented. The most important elements of thermal modernization of partitions and related problems were discussed. Examples of successful thermal modernization investments are presented along with an analysis of the their profitability.
EN
The fulfilment of the condition for the simultaneous achievement of the desired chemical composition and temperature of the metal is ensured by controlling the oxygen consumption and the position of the oxygen impeller lance. The method for solving Model Predictive Control with quadratic functionality in the presence of constraints is given. Implementation of the described solutions will contribute to increasing the proportion of scrap and reducing the melting period without changing of technological process.
PL
Spełnienie warunku jednoczesnego osiągnięcia pożądanego składu chemicznego i temperatury metalu jest zapewnione poprzez kontrolę zużycia tlenu i położenia palnika tlenowego. Zaprezentowano metodę rozwiązania Modelu Sterowania Predykcyjnego z funkcjonalnością kwadratową w obecności ograniczeń. Wdrożenie opisanego rozwiązania przyczyni się do zwiększenia udziału złomu i skrócenia czasu topnienia bez zmiany procesu technologicznego.
PL
W artykule przedstawiono cel, zakres i efekty modernizacji pomp 160D30. Odpowiednie sterowanie ich wydajnością wymagało opracowania algorytmu, który dla zadanego obciążenia i wariantu pracy bloku pozwala określić wydajność pomp wody chłodzącej gwarantującej optymalną próżnię w skraplaczu turbiny kondensacyjnej o mocy 390 MW. Podano również oszczędności energii elektrycznej dla bloku numer 12 w Elektrowni Bełchatów, wynikające z odpowiedniego sterowania wydajnością pomp 160D30 kierownicami wstępnymi zabudowanymi przed wlotami na wirniki.
16
Content available remote Analysis of the use of heating film in the heat supply of industrial premises
EN
The situation in the country and around the world needs new, better energy resources and ways to use them to save energy, and with it, the economic, ecological and social position of any state. Energy saving is a necessary issue for improving economic performance by reducing energy consumption while maintaining comfortable conditions. Large industrial buildings are a significant consumer of thermal energy. An effective approach is needed for the design of heating systems, taking into account the possible modes of their operation to ensure the rational use of energy resources.
PL
W artykule omówiono metody i środki ograniczania zużycia energii, które umożliwiają zmniejszenie kosztów działalności przedsiębiorstwa. Omówiono środki potrzebnej modernizacji technicznej, możliwości optymalizacji sposobów korzystania z energii, a także finansowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej.
EN
The article discusses methods and measures to reduce energy consumption, which allow to reduce the costs of the enterprise. It discusses the measures of necessary technical modernization, the possibilities of optimizing the ways of using energy, as well as the financing of projects aimed at improving energy efficiency.
PL
W artykule omówiono zasady i podstawy prawne wykonywania audytu energetycznego przedsiębiorstwa, który jest opracowywany w celu dokonania oceny istniejącego zużycia energii we wszystkich aspektach działalności przedsiębiorstwa, a także ustalenia, w jaki sposób i w jakim zakresie możliwe jest uzyskanie opłacalnej oszczędności energii oraz kosztów.
EN
The article discusses the principles and legal basis of the company’s energy audit, which is developed to assess the existing energy consumption in all aspects of the company’s activities, and to determine how and to what extent it is possible to achieve cost-effective energy and cost savings.
EN
An innovative method utilizing the phenomenon of mechanical resonance in machine drive systems of impact machines has been described. Energy accumulated in mechanical resonance is typically multiple times larger than the continuously supplied excitation energy. The amount of accumulated energy depends on the amplitude of vibration, mass and stiffness of system and present energy dissipation mechanisms. This form of energy can be extracted periodically each time after the amplitude of vibration reaches its maximum value. This effect could be implemented in drive systems of periodically operating machines, such as punching machines and presses. Significant reduction of energy demand in machines that use mechanical resonance in comparison with conventional machines was confirmed by means of simulations and experiments. Accumulation of the energy at mechanical resonance and its sequential extraction were presented together with a new pro-totype resonance punching press.
20
Content available remote Napędy mechatroniczne – wyzwania oraz cele
PL
W artykule przedstawiono przegląd tendencji oraz kierunków rozwoju nowoczesnych elektrycznych napędów mechatronicznych w aspekcie podstawowych rozwiązań i cech wskazanych przez producentów lub oczekiwań użytkowników.
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.