Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  density model
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Viscosity and density of copper electrorefining electrolytes affect energy consumption and purity of cathode copper. Decreasing the viscosity and density increases the rate of falling of the anode slimes to the bottom of an electrorefining cell and increases the diffusivity and mobility of ions. Increasing the falling rate of the anode slimes decreases a risk of anode slime impurities ending up on the cathode and being entrapped into the copper deposit. This work introduces two new models for both viscosity and density of copper electrorefining electrolytes with high accuracy and one reconstructed improved model for some electrorefining data of viscosity published previously. The experimental work to build up these new models was carried out as a function of temperature (50, 60, 70 °C), copper (40, 50, 60 g/dm3), nickel (0, 10, 20 g/dm3) and sulfuric acid (130, 145, 160 g/dm3) concentrations for all models, and additionally arsenic concentration (0, 15, 30, 32, 64 g/dm3) was included in the viscosity models. Increasing concentrations of Cu, Ni, As and H2SO4 were found to increase the viscosity and density, whereas increasing temperature decreased both viscosity and density. The viscosity models were validated with industrial electrolyte samples from the Boliden Harjavalta Pori tankhouse. The experimental and modeling work carried out in this study resulted in improved viscosity models, having the strongest agreement with the industrial electrorefining electrolytes.
2
Content available Density of the Copper-Rich Cu-Pb-Fe Alloys
EN
Density of the copper-rich corner of the ternary Cu-Pb-Fe alloys was determined with the dilatometric method. Investigated alloys had constant copper content equal to 0.9, 0.8 and 0.7 mole fraction, and varied iron concentration up to 0.1 mole fraction. A model predicting the density of ternary solution from knowledge of density of pure component and the excess of molar volume for limiting binaries is proposed.
PL
Gęstość stopów Cu-Pb-Fe o dużym stężeniu miedzi określono za pomocą metody dylatometrycznej. Zbadane stopy charakteryzowały się stałym stężeniem miedzi, które było równe 0,9; 0,8 lub 0,7 ułamka molowego oraz zmiennym stężeniem żelaza do 0,1 ułamka molowego. Zaproponowano model pozwalający przewidywać gęstość trójskładnikowych roztworów na podstawie znajomości gęstości czystych składników (tych roztworów) i nadmiarowej objętości molowej dla granicznych roztworów dwuskładnikowych.
PL
W celu uzupełnienia badań geologicznych przeprowadzonych na rdzeniach otworów wiertniczych Cianowice 2 i Trojanowice 2 o informację geofizyczną w rejonie badań wykonano analizę wyników powierzchniowych pomiarów geofizycznych pól potencjalnych. Usunięcie tła regionalnego z obrazu anomalii Bouguera poprzez odpowiednie transformacje pozwoliło uwypuklić lokalne struktury. Na grupie próbek reprezentatywnych dla poszczególnych jednostek litologicznych i stratygraficznych wykonano pomiary gęstości rzeczywistej i objętościowej oraz porowatości całkowitej, a także podatności magnetycznej i natężenia naturalnej pozostałości magnetycznej (IRNM). Parametry te zestawiono z wynikami wcześniejszych badań petrofizycznych w rejonie bloków małopolskiego i górnośląskiego. Informacje te wykorzystano w następnym etapie prac, jakim było przeprowadzenie dwuwymiarowego modelowania gęstościowego wzdłuż profilu łączącego otwory Cianowice 1 i 2 oraz Trojanowice 1 i 2. Na podstawie modelowania stwierdzono konieczność wprowadzenia drobnych zmian w strukturze geologicznej zaproponowanej przez Habryna (Habryn i in., 2007a, b) bez naruszania ogólnych założeń interpretacyjnych. Modelu magnetycznego nie wykonano ze względu na brak danych w południowej części profilu (obszar aglomeracji Krakowa).
EN
Analysis of the results of potential field surveys were carried out in order to supplement geological research focused on cores from the Cianowice 2 and Trojanowice 2 boreholes. Regional background of Bouguer anomaly was removed with the use of adequate transformations to underline local structures. Total and bulk density, total porosity and magnetic susceptibility as well as intensity of natural remnant magnetization (INRM) were measured on a representative set of samples taken from distinct lithological and stratigraphic units. Those parameters are related to previous results of petrophysical studies of the Malopolska and Upper Silesian blocks. The next stage of research was two-dimensional gravity modeling along the profile crossing four wells: Cianowice 1 and 2, and Trojanowice 1 and 2. The model suggests that some small changes in the interpretation of the geological structure (Habryn et al., 2007a, b) should be made, but the general interpretation guidelines remain stay the same. It has been impossible to develop a magnetic model since there is lack of data in the south part of the profile (Kraków agglomeration area).
EN
Density within the Earth crust varies between 1.0 and 3.0 g/cm³. The Bouguer gravity field measured in south Iran is analyzed using four different regional-residual separation techniques to obtain a residual map of the gravity field suitable for density modeling of topography. A density model of topography with radial and lateral distribution of density is required for an accurate determination of the geoid, e.g., in the Stokes-Helmert approach. The apparent density mapping technique is used to convert the four residual Bouguer anomaly fields into the corresponding four gravity im-plied subsurface density (GRADEN) models. Although all four density models showed good correlation with the geological density (GEODEN) model of the region, the GRADEN models obtained by high-pass filter-ing and GGM high-pass filtering show better numerical correlation with GEODEN model than the other models.
PL
W pracy zaproponowany jest sposób uwzględnienia, w przedstawionym wcześniej modelu potencjału zakłócającego, opartym na wielomianach harmonicznych niskiego stopnia oraz lokalnym modelu gęstości mas topograficznych, danych w postaci składowych odchylenia pionu oraz informacji o gęstości mas topograficznych. Zawarte w pracy formuły mogą być użyte do wyznaczenia poprawek topograficznych dla składowych odchylenia pionu, przy założeniu liniowo-zmiennej gęstości mas topograficznych. Prezentowane są także rozważania na temat wpływu gęstości mas topograficznych na składowe odchylenia pionu.
EN
The paper presents a method of using the plumb line deflection and the prior information about the density of topographic masses in a model of the disturbing potential. The model of the disturbing potential relays on the lower-degree harmonic spherical polynomials and on the local density model of topographic masses and was presented in a previous research. The formulas closed in the paper may be used to determine of topographical corrections of the plumb line deflection assuming the linear variation of the density of topographic masses. Furthermore, some conclusions about the influence of a density of topographic masses on a deflection of the vertical have also been presented.
PL
Wyznaczono minimalną liczbę obrotów mieszadła niezbędną do wytworzenia zawiesiny ciała stałego w cieczy. Wykazano, że wysokość zawieszenia mieszadła wpływa na krytyczne wartości prędkości obrotowej. Najniższe wartości w sposób znaczący zależą od wartości modułu gęstościowego układu ciało stale-ciecz.
EN
Impeller speed required for suspending of solid particles in power-law liquids has been determined. It has been shown that the impeller clearance above the vessel bottom acts on the critical rotation speed. The lowest values of this one depend on the values of density factor of a solid-liquid system.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.