Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 287

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  reclamation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
EN
The research carried out was aimed at determining the effectiveness of reclamation of the Rudnickie Wielkie lake. Samples were taken 7-fold in 3 places during the period from October to April. In the tested water was determined by the colorimetric method PO4-3 ions, total P and N, nitrate(V), nitrite(III) and NH4 -N. Additionally, the pH and temperature. The temperature and pH of water analyzed in the course of the study were at the level characteristic for the seasons under study and did not have a significant impact on the content of the determined chemical indicators. The level of biogenic elements and their compounds, determined a few years after reclamation, is higher than the results obtained in 2001 (immediately after reclamation), which may indicate improper sewage and agricultural management in the lake's basin.
PL
Przeprowadzone badania miały na celu określenie skuteczności rekultywacji jeziora Rudnickiego Wielkiego. Próbki pobierano 7-krotnie w 3 miejscach w okresie od października do kwietnia. W badanej wodzie oznaczono metodą kolorymetryczną PO4-3 ions, całkowitą P i N, azotan (V), azotyn (III) i NH4 -N. Dodatkowo pH i temperatura. Temperatura i pH wody analizowanej w trakcie badania były na poziomie charakterystycznym dla badanych sezonów i nie miały istotnego wpływu na zawartość określonych wskaźników chemicznych. Poziom pierwiastków biogennych i ich związków, określony kilka lat po rekultywacji, jest wyższy niż wyniki uzyskane w 2001 r. (Bezpośrednio po rekultywacji), co może wskazywać na niewłaściwe gospodarowanie ściekami i rolnictwem w dorzeczu jeziora.
2
Content available Geologia środowiska w PIG
EN
Environmental geology deals with many issues closely relatedto the life of human beings. The most important directions of environmentalgeology developed in Poland include: geochemical mapping, environmental protection and waste management programs, and reclamation projects.Cartographic research was conducted using an appropriate scale of work, which enabled the determination of the geochemical background andanomalies throughout the whole country, in selected urban-industrialregions and in specific locations. Valuable information for the environment was also collected as a digital database in the form of a map at 1:50,000scale. Environmental protection programs are among the tools used to implement environmental protection policy at the level of administration of the commune, poviat and voivodship. When developing a document, the assessment of the state of the components of the environment is of key importance, as it is used to plan environmental strategies. Scientific and environmental data are used for evaluation.They must be analyzed and interpreted by experts. In addition to environmental protection programs, the Polish Geological Institutealso develops other documents on environmental issues. As part of the reclamation, liquidation of place of storage of hazardous plantprotection products was carried out all over the country and soils and landfills were cleaned.
PL
Odpady energetyczne powstające w wyniku spalania paliw stałych, stanowią duże obciążenie dla środowiska ze względu na ich właściwości fizykochemiczne oraz ilość. Popioły lotne i denne ze spalania węgla brunatnego i kamiennego wykorzystuje się między innymi w drogownictwie, budownictwie, górnictwie, jako materiał podsadzkowy, a także w rolnictwie. Popioły ze spalania biomasy, z uwagi dużą zmienność właściwości fizykochemicznych oraz często wysoką zawartość metali ciężkich i chloru, nie znalazły szerokiego zastosowania. W artykule omówiono wstępne doświadczenia związane z oceną właściwości popiołów fluidalnych ze spalania biomasy pod kątem możliwości ich przyrodniczego wykorzystania. Wyniki przeprowadzonych doświadczeń wykazały możliwość wykorzystania przyrodniczego popiołów dennych do poprawy właściwości fizykochemicznych gleb w rekultywacji terenów zdegradowanych.
EN
Energy waste generated as a result of fuel combustion is a significant environmental problem, due to its physicochemical properties and a large amount of this waste. Fly ash and bottom ash from lignite and coal combustion are used in various fields of the economy. Ashes from biomass combustion, due to their properties, have not yet found such wide application. The article discusses the preliminary experiments related to the assessment of the properties of fluidized ashes from biomass combustion in terms of their natural use.
EN
The soils that sustained damage from the mining industry are threatened with high salinity. The aim of the research involved assessing the impact of drilling wastes on the salinity of soils, and the influence of salinity on the germination and growth of various grass species. The research involved the energy, germination capacity and growth of four grass species: tall fescue Festuca arundinacea (cv. Odys), red fescue Festuca rubra (cv. Areta), perennial ryegrass Lolium perenne (cv. Gazon) and smooth meadow grass Poa pratensis (cv. Alicja) in the soils with various amount of drilling wastes addition and different salinity. The drilling waste addition in the amount of 5%, 10%, 15%, 20%, 30% (v/v) (pH 4.1, EC = 8.84 µS/cm) significantly increased the salinity of the prepared mixtures to the levels of >2.5 dS/m, determined as harmful for most plants. Studies indicated that 5%, 10% and 15% (v/v) drill cuttings addition does not inhibit the growth of the considered grasses, while at the 25% addition of drill cuttings, the length of seedlings and roots is halved in comparison to the control sample without drilling waste addition. The mixture with 30% drilling waste addition, characterized by the salinity of 18 dS/m, inhibits the growth of all considered plant species. The conducted discrimination analysis indicated that cv. Gazon and cv. Odys differ from the other considered grass species, exhibiting the highest resistance to salinity caused by drilling waste addition. In turn, cv. Alicja was characterized by the lowest tolerance to salinity.
EN
The paper is aimed at location identification of operating opencast mines against a background of main groundwater basins (MGB) and in relation to surface waters. The scope of analysis covered the Silesian Voivodeship, as the area in which many operating and closed opencast mines are situated. On the other hand this is a voivodeship, where great amounts of mining waste are generated, potentially placeable in mine workings. The analysis comprised the mines, where raw materials are mined, classified in the Balance of Mineral Deposits Resources in Poland as of 31 December 2017 to the following groups: crushed and block stone, sands and gravels, filling sands, quartz sands for cellular concrete and sand-lime brick production, sands with heavy metals, and moulding sands. The work resulted in a developed map of mined aforementioned opencast mines arrangement in the Silesian Voivodeship, taking into account their location in relation to groundwater basins boundaries and in relation to surface watercourses. Two distances of mined opencast workings from surface watercourses were taken, 500 m and 1000 m. Such a recognition provides an approximate picture of possibilities for various waste types placing in the process of technical reclamation after the end of mining. The use of various waste types for technical reclamation is a complex issue, both in the field of regulations applicable to the ground and water environment, in the field of mine location determination, and in the field of the quality of the waste material determination. The applied legal regulations, frequently changing over time, indicate the right process of decision making and handling of individual waste types. It is most important, that raw materials and waste intended to fill the mines would not create a hazard for the environment, including the environment of surface waters and ground waters.
PL
Celem pracy jest rozpoznanie lokalizacji czynnych wyrobisk odkrywkowych na tle granic głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) oraz w pobliżu cieków wodnych. Obszarem badań zostało wybrane województwo śląskie jako obszar, na którym znajduje się wiele czynnych oraz nieczynnych wyrobisk, a także bardzo duża ilość potencjalnych możliwych do ulokowania w wyrobiskach odpadów górniczych. Analizie poddano wyrobiska, w których eksploatowane są surowce zaklasyfikowane w Bilansie zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2017r., do grup: kamienie łamane i bloczne, piaski i żwiry, piaski podsadzkowe, piaski kwarcowe do produkcji betonów komórkowych i cegły wapienno-piaskowej, piaski z metalami ciężkimi oraz piaski formierskie. Efektem pracy jest opracowana mapa rozmieszczenia eksploatowanych w/w wyrobisk w województwie śląskim z uwzględnieniem ich lokalizacji w stosunku do granic zbiorników wód podziemnych oraz w stosunku do cieków powierzchniowych. Przyjęto dwie odległości eksploatowanych wyrobisk odkrywkowych od cieków powierzchniowych, które odpowiednio wynoszą 500 m. oraz 1000 m. Takie rozpoznanie daje przybliżony obraz możliwości lokowania rożnych rodzajów odpadów w procesie rekultywacji technicznej po zakończeniu eksploatacji. Zastosowanie rożnego rodzaju odpadów w celu rekultywacji technicznej jest zagadnieniem złożonym zarówno w sferze przepisów odnoszących się do jakości środowiska gruntowo-wodnego, jak i w zakresie określenia lokalizacji. Surowce oraz odpady przeznaczone do wypełniania wyrobisk nie powinny stanowić zagrożenia dla środowiska. Zakłady górnicze posiadające poeksploatacyjne wyrobiska odkrywkowe, które w przyszłości będą przeznaczone do rekultywacji, mogą stanowić poważną grupę odbiorców kruszyw lub odpadów produkowanych nie tylko w sektorze górnictwa węgla kamiennego. Głównymi kryteriami decydującymi o możliwości rekultywacji wyrobisk odpadami są opłacalność i założenia środowiskowe.
PL
Ze względu na ukształtowanie i właściwości skał w byłych kamieniołomach na stromo nachylonych zboczach zachodzą procesy erozji, co sprawia, że od calizny odrywają się drobne odłamki skalne gromadząc się na półkach w formie piargów. Proces ten zachodzi z różną intensywnością, zależy od wielu czynników, również od stopnia sukcesji naturalnej. Przebywanie bezpośrednio pod ociosem nie jest do końca bezpieczne. Co zatem robić, aby osobom postronnym zapewnić bezpieczeństwo? Czy zabezpieczanie ścian skalnych środkami technicznymi w ogóle ma sens? W artykule przedstawiono kilka obiektów pogórniczych, na przykładzie których poddano pod dyskusję ten problem.
EN
Due to the shape and properties of the rocks in the former quarries, erosion processes take place on the steeply sloping slopes, which causes small rock fragments to break off the rock and accumulate on the shelves in the form of scree. This process takes place with varying intensity and depends on many factors, including the degree of natural succession. Being directly under the side wall is not entirely safe. So what to do to ensure the safety of people? Does securing rock walls with technical means make sense? The article presents several post-mining facilities, on the example of which this problem was discussed.
PL
W artykule przedstawiono proces rekultywacji terenu niekorzystnie przekształconego (niecki osiadania) w wyniku eksploatacji kopalni LW „Bogdanka” S.A. Opisany sposób przeprowadzenia rekultywacji, która została wykonana z użyciem własnych odpadów wydobywczych, jest przykładem tego, jak można nadać terenom zmienionym działalnością górniczą nowe walory przyrodnicze i sprawić, aby stały się atrakcyjne dla lokalnej społeczności.
EN
This article discusses reclamation of the subsidence basin created as a result of hard coal mining activity by Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. Meeting their obligations arising from the environmental protection regulations, the entrepreneur performed reclamation works based on relevant decisions of the environmental protection bodies. The reclamation was performed with the aim to create recreational space with trees. This included water reservoir (fish pond), pedestrian and bicycle paths, drainage ditches and "green" management by grazing and tree planting in the reclamation site. The reclamation was performed with the use of mining waste which was then covered by reclamation embankment with the thickness of 1,0 m of soil masses. The reclamation carried out shows how the areas changed by mining activities can gain new environmental and landscape values and become attractive to the local community.
PL
Jednym z najistotniejszych działań na rzecz ochrony środowiska w kopalniach odkrywkowych jest rekultywacja terenów pogórniczych. Składają się na nią przedsięwzięcia projektowo-techniczne i organizacyjno-wykonawcze, których celem jest przywrócenie terenom pogórniczym właściwości użytkowych i przyrodniczych. Z uwagi na to artykuł prezentuje sposób i zakres wykonania prac likwidacyjno-rekultywacyjnych oraz efekty rekultywacji terenów poeksploatacyjnych w Kopalni Dolomitu „Radkowice”.
EN
One of the most important environmental protection measures in open-cast mines is the reclamation of post-mining areas. In 2018, after mining the Radkowice-Podwole deposit, the reclamation of the excavation began – and the areas surrounding it to make it a place with water – in order to make it a place with a forest and make it a place with grass, trees, and bushes. The reclamation aims to accumulate groundwater and to create a water reservoir in the excavation with the surface elevation of +220 to +221 m above sea level. As a result, the groundwater level will be increased, while the Bobrza river will change from being the supplying river back to the draining river. As part of the technical reclamation of the excavation, protective slopes were created from the western and north-eastern side. They were created at an angle of 12° to the elevation of +224 m above sea level, and at an angle of 25° at higher elevations. This process ensured the stability of the excavation and improved the landscape surrounding it. The amount of material used to build slopes in the western and north-eastern side was 800,000 m3. Other slopes are entirely rocky and they did not require stabilisation. A backwash filter from local rock material was created at the point of contact between the slopes and the planned water levels. Different species of trees and bushes were planted in the areas after former dumping grounds. As a result of the reclamation activities, the post-mining areas after the operation of the „Radkowice” Dolomite Mine at the Radkowice-Podwole deposit were organised, which gives them a chance to be used for another purpose, and by creating a water reservoir the commune undoubtedly became more appealing to tourists. The reclamation of the excavation is still in progress. It is assumed to be completed in 2023 r.
PL
W artykule omówiono podstawy formalno-prawne współdziałania organów nadzoru górniczego z organami ochrony środowiska w zakresie rekultywacji gruntów, na których w wyniku działalności górniczej nastąpiło niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania powierzchni oraz zanieczyszczenie gleby i ziemi. Zaprezentowano też działalność górnictwa w zakresie rekultywacji i zagospodarowania gruntów przekształconych działalnością górniczą w latach 2015-2019.
EN
The use of post-mining land requires that environmental protection authorities, in cooperation with, among others, mining supervisory authorities, set conditions for reclamation. In case of areas where the natural surface structure has been transformed in an unfavourable manner, these conditions are set by a Starost, who acts in accordance with Act [2], On the other hand, when there is ground pollution, the scope of necessary activities is specified by the regional director for environmental protection, who acts in accordance with Act [3] (pollution from before 30 April 2007) or Act [4] (pollution from after 30 April 2007). Between 2015 and 2019, in matters concer- ning reclamation, mining supervisory authorities cooperated most extensively with starosts, issuing an average of 994 opinions peryear. In 2019, a total of 9,884.3 ha of land reguired post-mining reclamation. Between 2015 and 2019, the overall reclamation dynamics exhibited a downward trend. During this period, the mining industry reclaimed a total of 3,417.4 ha of land, with the most (69.24%) in the rock raw materials and natural aggregates sector. Over the last 5 years, the mining industry developed a total of 1,731.2 ha of reclaimed land area, with the most (53.75%) in rock raw materiał and natural aggregate mining. Trend lines for the development of reclaimed land show a slight increase in both the mining industry in generał and in its individual sectors. However, between 2015 and 2019, elear downward dynamics were observed with respect to land transferred to other users, with a visible growth in land acguired for mining activities.
PL
Artykuł poświęcono rekultywacji gruntów przekształconych w wyniku działalności odkrywkowych zakładów górniczych na terenie właściwości miejscowej OUG w Katowicach. Na tle obowiązujących regulacji prawnych opisano sposób prowadzenia prac rekultywacyjnych w wybranych odkrywkowych zakładach górniczych z uwzględnieniem różnych kierunków rekultywacji.
EN
Environmental law and geological and mining law require mining companies to take the necessary measures in order to protect the environment and ensure land revegetation after mineral extraction. The scale of the issue is illustrated by the volume of land occupied by mining operations in 2017 – 41,017 ha. As part of liquidation and revegetation activities, mining companies often add new landscape values and usefulness, frequently better than the original ones for the environment, to the areas transformed as part of open-pit mining. Among a very wide range of revegetation directions, three main ones may be distinguished: forest, agricultural, and water. Forest-oriented revegetation, carried out by the Szczakowa sand mine in Jaworzno or the Szeligowiec mine in Siewierz for example, involves preparing the land for forest use. Water-oriented revegetation is carried out by, for example, the Przecieszyn III open-pit mine in Przecieszyn and the Dwory aggregate mine in Oświęcim. It involves profiling the slopes of the reservoir and preparing the land for recreational, breeding, or ecological functions. Agricultural-oriented revegetation aims to prepare the land for agricultural or horticultural production.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia likwidacji przez rząd federalny RFN oraz rządy Brandenburgii, Saksonii, Saksonii-Anhalt i Turyngii środowiskowych skutków wykorzystania węgla brunatnego w byłym NRD, w tym rekultywacji wyrobisk, rozbiórki zakładów przemysłowych oraz przywracania właściwych stosunków wodnych i remediacji zanieczyszczonych miejsc. Szczególną uwagę zwrócono na finansowanie podejmowanych działań i odpowiednią dla ich realizacji strukturę organizacyjną, w podsumowaniu prezentując dotychczasowe efekty podjętych działań.
EN
The use of lignite in Germany was particularly intensive in the GDR, where it had a significant adverse environmental impact. The landscape of approx. 120,000 ha was destroyed; hydrographic conditions were changed significantly and lots of waste was deposited in post-mining excavations. After German reunification, however, the lignite mines were unable to keep up with the requirements of a market economy. Hence, the agreements based on the Unification Treaty also covered the tasks related to the lignite post-mining land reclamation in lignite coalfields located in Lusatia and Central Germany. Their scope included: reclamation of 224 post-mining excavations, securing of approx. 1,200 km of slopes and demolition of 110 industrial plants, as well as restoration of proper hydrographic conditions and environmental remediation of more than 1,230 contaminated sites. Those tasks were initially financed by the Trust Agency. Already in 1992, the federal government and the governments of Brandenburg, Saxony, Saxony-Anhalt and Thuringia concluded an agreement on the joint financing of the lignite post-mining land reclamation. The coordination of public- and private-sector institutions involved in that task required the development of a three-tier organisational structure. The first tier includes management of the reclamation process by the Steering and Budget Committee for the Reclamation of Lignite Mining. The second tier is provided by Lusatian and Central German Mining Administration Company (LMBV), which is responsible for reclamation under the mining law. The third tier involves implementation of reclamation activities by private companies. As a result of those activities, there has been a clearly visible change in the landscape in central Germany and Lusatia. Almost all demolition work was done there. The displacement of the earth masses and their densification has reached a high level of advancement. The only work remaining to be done are the tasks which are demanding in terms of geotechnical engineering. Over 75% of activities related to land reclamation have already been completed. Remediation of contaminated land and restoration of the water balance is yet to be performed.
EN
Rapid technological development in the second half of the 20th century has led to the production of large amounts of waste, which have been collected for years in landfills. The municipal solid waste deposited in landfills and waste from the mining and metallurgical industries constitutes a major environmental problem, but on the other hand these types of waste serve as a reservoir of raw materials, therefore, they are becoming more and more popular as a source of raw materials. Obtaining raw materials from landfills of waste requires technological operations, mainly known from open cast mining, and the application of processing technologies. As a result of landfill mining metal concentrates, construction materials or fuel are obtained; on the other hand often post-processing waste can be formed, which should be utilized, to reduce their nuisance to the environment. Depending on their physicochemical properties, they can be used, e.g. in construction, road engineering, mining or land reclamation. This paper presents research on the possibilities of using postflotation waste from zinc and lead ores, deposited in old repositories, for land reclamation after waste reflotation. For this purpose, the physical and chemical properties of waste were examined, such as: grain composition, chemical composition, content of radioactive isotopes and leaching. To determine the ecotoxicity of the investigated wastes, vegetative experiments were carried out. These studies allowed the assessment of the impact of the tested wastes on selected test plant species. Among other things, the impact of waste on such physiological processes as germination of seeds and the growth of plants (roots and above-ground parts) were investigated. Despite relatively high metal concentration levels in waste and a high leachability of sulphate ions, a small dose of waste, which will be added to soil will stimulate plant growth. It was found, that the addition of waste to the substrate in quantities of 10-30% have accelerated germination of plants compared to control objects. In the case of higher waste content (over 30%) germination inhibition was observed. Similar reactions were observed for both test plant species. It was found that it is possible to select such a dose of waste for release to the ground, which will stimulate plant development. So, there is a possibility of using the tested waste to produce material (substrate) for natural land reclamation. The natural use of industrial waste can substantially contribute to solving the problem of the negative impact of deposited waste on natural environment.
PL
Szybki rozwój technologiczny, który nastąpił w drugiej połowie XX wieku, doprowadził do powstania dużych ilości odpadów, które gromadzone były przez lata na składowiskach. Stałe odpady komunalne, odpady z przemysłu wydobywczego i metalurgicznego zdeponowane na składowiskach stanowią poważny problem środowiskowy, ale jednocześnie są także istotnym rezerwuarem surowców i cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Pozyskanie surowców ze składowisk wymaga stosowania operacji technologicznych z zakresu górnictwa odkrywkowego, a także zastosowania procesów przeróbczych. W efekcie tych procesów otrzymywane są koncentraty metali, materiały budowlane lub paliwo. Niestety, w procesach tych mogą także powstawać odpady przeróbcze, które należy w odpowiedni sposób zagospodarować, tak, żeby zmniejszyć ich uciążliwość dla środowiska. W zależności od właściwości fizykochemicznych odpadów wydobywczychi przeróbczych, można je stosować, np. w budownictwie, drogownictwie, górnictwie lub rekultywacji gruntów. W pracy przedstawione zostały wyniki badań związanych z oceną możliwości przyrodniczego wykorzystania odpadów poflotacyjnych z rud cynku i ołowiu, zdeponowanych na starych składowiskach, po poddaniu ich przeróbce w celu odzysku z nich metali. Zbadano właściwości fizyczne i chemiczne odpadów, takie jak: skład ziarnowy, skład chemiczny w tym zawartość izotopów promieniotwórczych oraz wymywalność. W celu określenia ekotoksyczności badanych odpadów przeprowadzono doświadczenia wegetacyjne, które pozwoliły na ocenę wpływu badanych odpadów na wybrane gatunki roślin testowych. Badano między innymi wpływ odpadów na takie procesy fizjologiczne jak kiełkowanie nasion oraz wzrost roślin (korzeni i części nadziemnych). Wyniki przeprowadzonych doświadczeń wykazały, że pomimo stosunkowo wysokich poziomów stężenia metali w odpadach oraz wysokiej wymywalności jonów siarczanowych, niewielki dodatek odpadów do podłoża, na którym uprawiane były rośliny, miał korzystny wpływ na kiełkowanie roślin i przyrost ich biomasy. Stwierdzono, między innymi, że dodatek do podłoża odpadów w ilości 10-30% stymulował kiełkowanie roślin w porównaniu z obiektami kontrolnymi. W przypadku większej zawartości odpadów zaobserwowano zahamowanie kiełkowania. Podobne reakcje obserwowano w przypadku obu gatunków roślin testowych. Stwierdzono, że możliwe, jest dobranie takiej dawki odpadów w podłożu, która nie spowoduje wprowadzenia do gleby nadmiernych ilości zanieczyszczeń, natomiast korzystnie wpłynie na rozwój roślin. Istnieje więc możliwość wykorzystania badanych odpadów do produkcji materiału (podłoża) do naturalnej rekultywacji gruntów. Naturalne wykorzystanie odpadów przemysłowych może znacząco przyczynić się do rozwiązania problemu negatywnego wpływu składowanych odpadów przemysłowych, po przeróbce rud metali, na środowisko.
PL
W artykule przedstawiono rozwój działań naprawczych w zakresie działalności wydobywczej: od sozologii, poprzez rekultywację, aż do rewitalizacji. Pokazano jak na przestrzeni 100 lat Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, którego podstawowym zakresem działalności naukowo-badawczej i kształcenia było górnictwo, wzbogaca zakres o dyscypliny naukowe niezbędne dla uczynienia eksploatacji kopalin bardziej „przyjaznej” dla środowiska i społeczeństwa. Zwrócono uwagę na dominację pojęcia „rewitalizacja” zawierającego w swoim zakresie rekultywację, ale rozumianego jako ożywienie społeczno-gospodarcze terenów zdegradowanych. Z takiego rozumienia rewitalizacji wynika nie tylko potrzeba pracy w interdyscyplinarnym zespole fachowców, ale także zaangażowania różnych interesariuszy na etapie realizacji. W artykule przedstawiono zagadnienia, którymi zajmuje się WGiG w zakresie rewitalizacji, a także wybrane prace badawcze i projektowe z ostatnich 10 lat. Podkreślono ciągłe dążenie do rozwijania warsztatu badawczego poprzez szeroką współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz instytucjami krajowymi i międzynarodowymi.
EN
The article presents the development of restoration actions in the mining industry: from sozology, through reclamation to revitalization. It has been shown how over the last 100 years the Faculty of Mining and Geoengineering, whose basic scope of scientific and research activity and education was mining, enriches this scope with scientific disciplines necessary to make the exploitation of minerals more “friendly” for environment and society. Attention was paid to the dominance of the concept of “revitalization” containing within its scope reclamation, but understood as the socio-economic recovery of degraded areas. This understanding of revitalization not only implies the need to work in an interdisciplinary team of professionals, but also to involve various stakeholders at the implementation stage. The article presents issues that Faculty of Mining and Geoengineering deals with in the field of revitalization, as well as selected research and design works from the last 10 years. The constant desire to develop the research workshop through broad cooperation with the socio-economic environment as well as national and international institutions was emphasized
EN
The model reclamation process of the studied fly ash deposits has been started in 2003 by formation of five different experimental surface layers containing fly ash and organic matter in various combinations. Then, grass mixture was sown on these surface layers. In 2015, selected properties of plant communities growing on different variants of surface layers applied in the reclamation process were assessed. It was assumed that the type of mineral and organic substrates used in the process and their quality were the main factors affecting the long term plant diversity present on different variants of restored surfaces. The aim of this analysis was the assessment of the effectiveness of ash waste reclamation (carried out on five different types of the surface layer) after 12 years since its initiation. The long term results of the reclamation process showed that the applied surface layers allowed for an effective reclamation of ashes since all variants of experimental surfaces were totally covered by dense vegetation. The predominance of plant species from ruderal and segetal habitats indicated that the soil of the experimental habitats was fertile with neutral and slightly alkaline pH, and texture of sandy loams. The experimental surface layers with a texture of sand of favourable C:N ratio, neutral or slightly alkaline did not limit the plant development. The use of organic waste markedly contributed to the floristic diversity of the spontaneously developed vegetation. Coniferous bark used in some experimental variants had a marked effect on their floristic distinctiveness due to the presence of species preferring habitats of lower pH values.
15
Content available remote Wpływ składowisk odpadów na ptaki
PL
Wzrost konsumpcji powoduje, że składowiska odpadów stają się istotnym elementem rzeczywistości. To co mieszkańcy miast i wsi postrzegają jako śmieci, ptaki traktują jako źródło pokarmu, a niekiedy budulec gniazd. Oprócz korzyści, w postaci bazy pokarmowej i miejsca odpoczynku podczas migracji, składowiska odpadów mogą jednak stwarzać zagrożenia dla ptaków. Niekorzystne konsekwencje bytowania ptaków na składowiskach to m.in. ich zatrucia pokarmowe, okaleczenia i urazy ciała, infekcje bakteryjne, przenoszenie patogenów i chorób, zmiany w diecie obniżające zdolności reprodukcyjne oraz zmiany wzorców migracyjnych – prowadzących do wyczerpania ptaków i narażenia na inne niebezpieczeństwa. Ptaki pełnią również inne role na składowiskach odpadów, np. wzbogacają bioróżnorodność poprzez przenoszenie propagul roślin, zarówno rodzimych, ale także obcych jak i inwazyjnych. Zarządcy składowisk oraz przedstawiciele organów administracji publicznej powinni podejmować działania na rzecz zmniejszenia negatywnego wpływu składowisk odpadów na ptaki, a tym samym na całe środowisko.
EN
The increase in consumption makes landfills an important element of reality. What inhabitants of cities and villages perceive as rubbish, birds treat as a source of food, and sometimes material for building nests. In addition to benefits in the form of a food base and a place of rest during migration, landfills may, however, pose a threat to birds. Adverse consequences of birds living in landfills include, among others their food poisoning, mutilations, injuries, bacterial infections, the transmission of pathogens and diseases, diet changes lowering reproductive capacity and changes in migration patterns - leading to exhaustion of birds and exposure to other dangers. Birds also play other roles in landfills, e.g. enrich biodiversity by transferring propagules of plants, both native but also foreign and invasive. Waste managers and public administrative bodies should take actions to reduce the negative impact of landfills on birds, and thus on the whole environment.
EN
The ecological situation in most mining regions of Ukraine is critical, and the closure of unprofitable mining enterprises, mines and cuts creates the environmental problems associated with significant changes in the geological and hydrological environment. The purpose of the work is the environmental monitoring of heavy metals in the soils in the territory of Rozdil State Mining and Chemical Enterprise (SMCE) "Sirka" at the stage of liquidation.The object of the study involves the heavy metals in soils in the territory of Rozdil SMCE "Sirka". The subject of the study is to evaluate the content of heavy metals and migration aspects in soils. In this work, the parameters of soil pollution with heavy metals were determined experimentally. On the example of Rozdil SMCE "Sirka", the main problems of the monitoring system of the territory of the mining and chemical enterprise at the stage of liquidation were proven. The influence of the mining and chemical enterprise on the state of environmental pollution (soil, water environment, and waste management status) was also assessed. The ecological balance of the territory is violated due to the fact that the elimination of negative technical manifestations of the enterprise activity was considered unprofitable for a long time. The development of monitoring techniques for man-made landscapes, along with the development of methods for diagnosing the specifics of their functioning and technologies for reclamation, is an integral part of multidisciplinary research on environmental imbalances, which is caused by the transformation of natural landscapes into man-made. The necessity of developing the information-analytical system for the monitoring of the Rozdil State Mining and Chemical Enterprise (SMCE) "Sirka" territory at the stage of liquidation was substantiated. It was established that the monitoring of the territory of the mining and chemical enterprise at the stage of liquidation will allow increasing the level of environmental safety of the territory of the enterprise and the surrounding settlements. Monitoring is one of the main stages of the liquidation and reclamation process and should be carried out at all stages of liquidation. In addition to the monitoring system in the process of liquidation and in the post-reclamation period, the liquidation project should include an environmental analysis of the enterprise activities and environmental forecasting.
EN
Grasses have a considerable potential for the adaptation to various, often extreme, habitat conditions. The aim of the work was to present the vegetation diversity of the coal-mine spoil heaps with the dominant share of grasses and to identify the main factors responsible for this diversity in the aspect of post-industrial land reclamation. The communities differ in reference to the species preferences to light, moisture, soil fertility and reaction, which is reflected in the wide variety of microhabitats in the area. It was shown that the increase in the abundance of certain grass species, including Calamagrostis epigejos, Festuca rubra, Festuca arundinacea, Phragmites australis, has a significant negative impact on the species richness, species diversity and the uniformity of distribution of species of the plant community. Preliminary analyses revealed that on post-mining waste, the biomass production of the dominant species is negatively correlated with biodiversity. The knowledge about the biology and ecology of grass species, as well as on the assembly rules may be used in the reclamation of degraded areas. Gaining the knowledge about the vegetation diversity of the coal-mine spoil heaps with the dominant share of grasses can be useful in planning the reclamation works, taking into account natural processes, which leads to the creation of a permanent vegetation cover at a given site, protecting it against water or wind erosion. In the future these areas may provide a number of important ecosystem services.
PL
W artykule omówiono wybrane metody zalesiania terenów bezglebowych w górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego w Polsce oraz przedstawiono wstępną ocenę ich efektywności. W praktyce rekultywacyjnej stosowano trzy metody zalesienia: „gatunków pionierskich”, „biodynamiczną” i „gatunków głównych”. Różnią się one udziałem w składzie gatunkowym zalesień gatunków fitomelioracyjnych głównie z rodzaju olsza oraz zakresem stosowania nawożenia mineralnego, zwłaszcza azotowego. Ocenę efektywności tych metod oparto na wynikach ilościowych badań zawartości węgla organicznego i azotu ogólnego w poziomach próchnicznych inicjalnych gleb powstających na terenach pogórniczych pod zalesieniami. Czynniki te można uznać za najbardziej dynamiczne wskaźniki przekształcania „surowych” utworów w glebę. Tempo ich zmian, w przypadku rekultywacji leśnej, zależy przede wszystkim od udziału w składzie zalesień olszy.
EN
The article discusses selected methods of afforestation of soilless areas in open brown lignite mining in Poland and presents an initial assessment of their effectiveness. In the reclamation practice, three methods of afforestation were applied: „pioneer species”, „biodynamic species” and „main species”. They differ in their share in the species composition of afforestation of phytomelioration species, mainly of the alder type, and the scope of mineral fertilization, in particular nitrogen fertilization. The assessment of the effectiveness of these methods based on the results of quantitative studies of the organic carbon content and total nitrogen in the humus levels of initial soils formed in post-mining areas under afforestation. These factors can be considered the most dynamic indicators of transforming fallow lands into the soil. The rate of their transformation, in the case of forest reclamation, depends mainly on the share in the composition of afforestation of the alder.
PL
Utrwaliło się przekonanie, że działalność wydobywcza powoduje duże zmiany środowiska, w tym ubożenie szaty roślinnej, świata zwierzęcego i przekształcenia stosunków wodnych. Tereny poprzemysłowe (w tym pogórnicze i poeksploatacyjne) były klasyfikowane jako tereny zdegradowane, a nawet zdewastowane. Zgodnie z tym podejściem dalsze wykorzystanie tych terenów nie było możliwe bez wykonania zabiegów rekultywacyjnych i przywrócenia, bądź też nadania, wartości użytkowych. W skrajnych przypadkach o rzeczywistości biologiczno-przyrodniczej środowiska decydowała klasyfikacja administracyjno-prawna, a nie obiektywne wartości parametrów biologicznych. Skuteczne metody i kierunki zagospodarowania terenów poprzemysłowych mogą przywrócić tym terenom nową wartość użytkową oraz umożliwić ich wykorzystanie jako unikatowych siedlisk roślinnych. Długotrwałe działania rekultywacyjne ograniczają skutki globalnych zmian (global change mitigation). W niniejszym artykule przedstawiono techniczno-rolnicze aspekty pojęcia rekultywacji oraz określono jej miejsce w naukach biologicznych.
EN
It has been believed that mining activities have always and exclusively caused large changes in the environment, including the impoverishment of plant cover, the animal world and the transformation of water resources. This makes that post-industrial areas (including post-mining and after-care) have been classified as degraded or even devastated. According to this approach a further use of these areas was not possible without reclamation and restoration or even creating a use value. In extreme cases, these were not the objective values of biological parameters, but the administrative and legal classification which determined the biological and natural environment. Effective methods of post-industrial area use as well as directions referring to this are extremely important because they can restore the new utility value to the area and they can enable the use of areas after the exploitation of mineral resources as unique plant habitats. Long-term reclamation activities limit the effects of global change mitigation. This article presents technical and agricultural aspects of the concept of reclamation and determine where its place in biological sciences is.
PL
Praca zawiera wyniki badań zawartości węgla organicznego w inicjalnych glebach powstających z utworów bezglebowych rekultywowanych w celu ich leśnego zagospodarowania. Uzyskane dane pozwoliły na określenie zasobów węgla w warstwie organicznej i przypowierzchniowych poziomach mineralnych, a także na zbudowanie modeli umożliwiających wytypowanie głównych czynników wpływających na tempo jego przyrostu. Najsilniejszy wpływ na sekwestrację węgla w trakcie leśnej rekultywacji utworów bezglebowych ma ich litologia (uziarnienie), skład gatunkowy wprowadzonych nasadzeń (korzystniejsze drzewostany jesionowo-olchowe i olchowe), mniejsze znaczenie ma wpływ czasu, usytuowanie na skłonie czy powierzchni poziomej. Obliczone roczne przyrosty węgla wskazują, że okres potrzebny do nagromadzenia węgla w glebach rekultywowanych, w ilości zbliżonej do zasobów w naturalnych glebach leśnych, wynosi ponad 100 lat.
EN
This paper contains the results of the studies on the content of organic carbon in the initial soils formed from soilless formations reclaimed for forest management. The obtained data allowed for the assessment of the carbon resources in the organic layer and in the mineral layers close to the surface. It also allowed us to make models that enabled us to determine the main factors influencing the rate of the increase. The strongest influence on the carbon sequestration during the forest reclamation of soilless formations has their lithology (granulation) and species composition of the planted trees. The time and situation (on a slope or a horizontal surface) are less important. The calculated annual increase of carbon indicates that the period necessary to store carbon in reclaimed soils in the quantities similar to the ones occurring in the soils of a natural forest is more than 100 years.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.