Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  punkty dostępowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Nowadays, the main Internet traffic is provided by wireless networks due to their mobility. Therefore, it should be more attention paid on efficiency of wireless network and find appropriate methods which could predict performance of considered network. In the paper spatial (3D) prediction of wireless network has been proposed. The data for research were collected from open WiFi network named PWR-WiFi located in building belonging to the main campus of Wrocław Univer-sity of Science and Technology in Poland. Spatial prediction models of wireless network efficiency were performed by kriging estimation method.
PL
Obecnie przewagę ruchu w Internecie stanowią sieci bezprzewodowe ze względu na swobodę dostępu jaką oferują użytkownikom. W związku z tym, wskazane jest zwrócenie większej uwagi na wydajność sieci bezprzewodowej i znalezienie odpowiednich metod, które mogłyby posłużyć do prognozy wydajności takiej sieci. W pracy została zaproponowana przestrzenna (3D) prognoza sieci bezprzewodowej. Dane do badań zostały zgromadzone z sieci WiFi z otwartym dostępem o nazwie PWR-WiFi zlokalizowanej w budynku znajdującym się na kampusie głównym Politechniki Wrocławskiej w Polsce. Modele przestrzennej predykcji wydajności rozważanej sieci bezprzewodowej zostały obliczone za pomocą estymacyjnej metody krigingu zwyczajnego.
EN
Wireless networks becomes more popular than wired networks, because it gives mobile access to the Internet. The great advantages of WiFi network vs. the traditional one in the modern, bustling world decided about increasing number of clients of such network. Phenomenon of apace developing wireless networks pay attention to necessity of their per-formance research. Mostly in open WiFi networks problem of efficiency occurs. In the paper the data from passive experiment are collected from open WiFi network with using the standard IEEE802.11 of wireless infrastructure. Access Points (APs), from which the data are obtained, belonging to the main campus of Wrocław University of Technology in Poland. The aim of this research is to verify loads of access points and analyzing performance of this local university wireless network named PWR-WiFi. Finally, conclusions with proposition of further research on spatial forecast of wireless networks performance are discussed.
PL
Sieci bezprzewodowe ze względu na mobilny dostęp do Internetu stają się bardziej popularne niż sieci przewodowe. Ta znacząca przewaga sieci WiFi nad tradycyjną siecią we współczesnym i dynamicznie rozwijającym się świecie zadecydowała o szybkim wzroście liczby użytkowników takiej sieci. Zjawisko intensywnie rozwijających się sieci bezprzewodowych zwraca uwagę na konieczność badań jej wydajności. Głównie w otwartych sieciach WiFi występuje problem z efektywnością jej działania. W pracy tej dane do badań zostały pozyskane z eksperymentu pasywnego przeprowadzonego na otwartej sieci WiFi wykorzystującej standard IEEE802.11. Punkty dostępowe, z których dane były otrzymywane, znajdują się w głównym kampusie Politechniki Wrocławskiej. Celem przeprowadzonych badań była weryfikacja obciążeń punktów dostępowych oraz analiza wydajności lokalnej uniwersyteckiej sieci bezprzewodowej o nazwie PWR-WiFi. Pracę kończą wnioski z uzyskanych wyników oraz propozycje planu przyszłych badań nad prognozą wydajności sieci bezprzewodowej.
PL
W artykule przedstawiono algorytm optymalizacji liczby i rozmieszczenia punktów dostępowych sieci bezprzewodowej pracującej w standardzie 802.11 w obiekcie budowlanym. Omówiono podstawy ustalania poziomu sygnału w obszarze odziaływania sieci 802.11 z zastosowaniem wytycznych zawartych w zaleceniu ITU-R P. 1238-6. Do praktycznej realizacji zadania wykorzystano stochastyczną metodę Monte Carlo. Na podstawie opracowanego algorytmu w języku C# zaimplementowano aplikację umożliwiającą definiowanie geometrii i parametrów materiałowych obiektu oraz minimalizację przyjętej funkcji celu.
EN
This paper presents an algorithm for optimizing the number and distribution of wireless access points in 802.11 in buildings. Were discussed basis for determining the signal level in the area of 802.11 reacting with the guidelines contained in Recommendation ITU-R P. 1238-6. For the practical realization of the tasks were used stochastic Monte Carlo method. On the basis of the algorithm an application was implemented. It was developed in C # language and enables to define the geometry and material parameters of the facility to minimize the objective function adopted.
PL
Zaproponowano metodę optymalizacji bezpośredniego poszukiwania Nel-dera - Meada do projektowania sieci bezprzewodowych. Przedstawiono ogólne uwarunkowania projektowania sieci WLAN z punktu widzenia algorytmu optymalizacyjnego i konsekwencje zastosowania metody N-M do rozwiązania problemu. Pokazano, w jaki sposób dobór położenia punktów dostępowych oraz przyporządkowanie stacji roboczych na podstawie metody N-M umożliwia zoptymalizowanie dostępnych zasobów.
EN
The Nedler-Mead (N-M) direct search method using for wireless LAN design is proposed. The main conditions of WLAN design are discussed taking into account above algorithm and its usage consequences. The optimal solution of available resources by using N-M method is shown in the context of selection of localization of access point as well as the terminal accessing to this point.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.