Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cięcie laserem
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Kierunki rozwoju wycinarek laserowych z rezonatorem światłowodowym
PL
Zwiększenie wydajności cięcia materiałów metalowych i niemetalowych jest związane głównie z rozwojem techniki cięcia fiber oraz postępem w zakresie zwiększenia niezawodności i automatyzacji wycinarek laserowych oraz autonomicznych stacji obróbkowych. Wybór odpowiedniej techniki cięcia decyduje o konkurencyjności firmy na coraz bardziej wymagającym rynku sektora produkcyjnego.
2
Content available remote Wycinanie z laserową precyzją
PL
Obróbka laserowa staje się coraz popularniejszą metodą cięcia stosowaną w przemyśle. Właściwości promieniowania laserowego umożliwiają wykonanie wielu precyzyjnych operacji technologicznych z użyciem właściwie każdego materiału z wydajnością i dokładnością zdecydowanie przewyższającą konwencjonalne techniki obróbki.
3
Content available remote Technologia wycinania laserowego w ujęciu produkcyjnym
PL
W artykule zaprezentowano wykorzystanie technologii wycinania laserowego do obróbki przestrzennej konstrukcji spawano-skręcanych na przykładzie ramy. Czas obróbki dla tradycyjnych technologii stosowanych do wykonania tego typu konstrukcji porównano z czasem wykonania z wykorzystaniem wycinania laserowego. Zastosowanie wycinania laserowego do produkcji tego typu konstrukcji pozwala na oszczędności czasu o co najmniej 30 minut.
4
Content available remote Niekonwencjonalne technologie wytwarzania - cięcie laserowe
PL
W ostatnim dwudziestoleciu technologia cięcia laserowego rozpowszechniła się w przemyśle ciężkim w Polsce i na świecie. Urządzenia laserowe stały się tańsze, przez co znacznie bardziej dostępne dla każdego przedsiębiorcy.
PL
Wzrastające wymagania przemysłu w zakresie jakości i ekonomiczności produkowanych wyrobów przyczyniają się do znacznego postępu w rozwoju różnych technologii spawalniczych, w tym także technologii cięcia. Technologiami gwarantującymi wysoką jakość cięcia są: cięcie laserowe oraz cięcie strumieniem wody. Technologie te pozwalają na cięcie większości materiałów inżynierskich.
PL
Głównym celem pracy było określenie jak zastosowana technologia wytwarzania elementów typu poszycie konstrukcji nośnej wpływa na odporność w procesie eksploatacji w środowisku atmosferycznym. Prace badawcze wykonano doświadczalnie wyznaczając szybkość i intensywność tworzenia się ognisk korozji w aspekcie zastosowanej technologii kształtowania wyrobu. W pracy skupiono się na dwóch technologiach najczęściej spotykanych przy obróbce i kształtowaniu blach tj. technologii wykrawania oraz cięcia laserowego. Próbkę wykonano tak, by możliwa była analiza zachowania się korozji zarówno na ostrych krawędziach jak i w ciosanych gniazdach po czoło blachy po procesie gięcia. Cel pracy osiągnięto wykonując badania doświadczalne uwzględniając zagadnienia zawarte w normach PN-EN ISO 9223:2012, PN-EN ISO 9224:2012, PN-EN ISO 9225:2012, PN-EN ISO 9226:2012 i PN-EN ISO 9227:2017 porównujące technologię, wyznaczając trwałość korozyjną próbek w tym samym środowisku. Na podstawie wyników stwierdzono, że próbki wykonane technologią wykrawania wykazują wyższą odporność korozyjną niż próbki cięte laserem.
EN
The main purpose of the work was to determine how the applied technology of producing elements such as the bearing structure influences the resistance in the operation process in an atmospheric environment. The research work was carried out experimentally, determining the rate and intensity of the formation of corrosion centers in the aspect of the product shaping technology applied. The paper focuses on two technologies most commonly encountered in sheet metal forming and machining. They are the punching process and the laser cutting technology. The sample was made in such a way that it was possible to analyze the corrosion behavior both on sharp edges and in hewed sockets to the face of the sheet after the bending process. The aim of the work was achieved by performing experimental studies taking into account the issues contained in the standards PN-EN ISO 9223: 2012, PN-EN ISO 9224: 2012, PN-EN ISO 9225: 2012, PN-EN ISO 9226: 2012 and PN-EN ISO 9227: 2017 comparing the technology, determining the corrosion durability of the samples in the same environment. Based on the results, it was found that samples made with punching process show higher corrosion resistance than laser cuting samples.
PL
W artykule opisano wpływ procesu cięcia strumieniem tlenu, plazmą powietrzną HD oraz wiązką laserową na jakość powierzchni i zmiany strukturalne stali obrobionej termomechanicznie S 700MC oraz stali ulepszonej cieplnie S 690QL o grubości 10 mm. Ocenie poddano jakość powierzchni po cięciu (odchyłkę prostopadłości, chropowatość powierzchni, kąt ukosu), szerokość szczeliny cięcia, sposób przebijania oraz zmiany strukturalne i zmiany twardości zachodzące przy powierzchni cięcia.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań mikrostruktury i mikrotwardości warstwy wierzchniej stali niestopowej C45 po cięciu laserem oraz cięciu laserem i nagniataniu odśrodkowym. Występowanie niezgodności na krawędziach i powierzchniach wycinanego elementu, przemiany mikrostrukturalne oraz obecność faz tlenkowych stanowią przesłanki do przeprowadzenia obróbki wykończeniowej. Aby móc przeprowadzić efektywną obróbkę, należy poznać właściwości obszarów przykrawędziowych po cięciu laserem. Jako obróbkę wykończeniową zastosowano nagniatanie odśrodkowe przeprowadzone na pionowym centrum obróbkowym dla stałych parametrów: prędkość obwodowa głowicy vg = 1143 m/min, prędkość posuwu vf = 3648 mm/min oraz przesuw poprzeczny fp = 0,08 mm. Przeprowadzone nagniatanie pozwoliło na umocnienie obszaru przykrawędziowego (głębokość zmian sięga ok. 63 µm od krawędzi) oraz doprowadziło do przemian mikrostruktury.
EN
The paper presents the results of the study on microstructure and microhardness of the surface layer of unalloyed C45 steel after laser cutting and after laser cutting combined with centrifugal burnishing. The occurrence of the inconformity on the edges and surfaces of the cut out element, microstructural transformations and the presence of the oxide phase are the prerequisites for performing the finish work. In order to be able to perform an effective finishing, it is necessary to know the properties of the regions in the vicinity of the cut edge after laser cutting. As the finish work centrifugal burnishing which was performed on a vertical machining center for the fixed parameters was applied: tangential velocity of the head vg = 1143 m/min, feed rate vf = 3648 mm/min and cross travel fp = 0.08 mm. The application of burnishing made it possible to strengthen the regions at the cut edge, the depth of the changes is approx. 63µm from the edge, and led to the transformations of microstructure.
PL
Przedstawiono wyniki badań chropowatości powierzchni oraz mikrotwardości warstwy wierzchniej elementów ze stali C45 po cięciu laserem, a następnie poddanej obróbce frezowaniem wykończeniowym oraz nagniataniem odśrodkowym. Celem frezowania było usunięcie prążków po cięciu laserem, natomiast nagniatanie umożliwiło umocnienie warstwy wierzchniej oraz zmniejszenie chropowatości powierzchni.
EN
The article presents the results of surface roughness and microhardeness surface layer of C45 steel objects after laser cutting and then treated by finishing milling and centrifugal burnishing. The aim of the milling was to remove “striae” after laser cutting, while centrifugal burnishing allows to strengthen the surface layer and improve surface roughness.
10
Content available remote Rynek maszyn do cięcia laserowego
PL
Analizując rynek technologii obróbki laserowej na przestrzeni ostatnich lat, można zaobserwować, że producenci po wprowadzeniu wielu innowacyjnych rozwiązań skupili się na elastycznym dostosowywaniu możliwości swoich maszyn do potrzeb odbiorców. W aspekcie ekonomicznym do podstawowych oczekiwań użytkowników należy zaliczyć zwiększenie ich wydajności oraz niezawodności.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu obróbki nagniataniem dynamicznym na strukturę geometryczną powierzchni przedmiotów wycinanych: laserem. Do analizy struktury geometrycznej powierzchni wykorzystano parametry krzywej udziału materiałowego. Badano również topografię powierzchni i błędy kształtu wykonania konturu. Stwierdzono, że dzięki nagniataniu odśrodkowemu można zmniejszyć chropowatość powierzchni oraz poprawić parametry krzywej udziału materiałowego dla elementów wycinanych laserem.
EN
The article presents the results of studies of the effect of centrifugal burnishing upon geometric structure of objects after laser cutting. For the geometric structure analysis the parameters of bearing curve were used. The topography of surface formed in result of centrifugal burnishing and contour errors were analyzed. It was concluded that centrifugal burnishing allows to decrease surface roughness of objects and improves of the bearing curve parameters after laser cutting.
PL
Przedstawiono wyniki badań frezowania czołowego – narzędziami o ostrzach z regularnego azotku boru – warstw charakteryzujących się prążkowaną strukturą, powstałych w procesie cięcia wiązką lasera. Poddano analizie składowe siły skrawania występujące podczas frezowania czołowego oraz chropowatość obrobionej powierzchni. W badaniach wykorzystano próbki ze stali C45. Głębokość skrawania była dobierana w takim zakresie, aby usunąć tylko cześć warstwy utwardzonej, która powstała w procesie cięcia wiązką laserową.
EN
The article presents the results of milling layers, characterized with a “stria” structure, formed during laser cutting. The process was conducted with blades made of cubic boron nitride. Surface roughness and components of the cutting force, occurring during face milling were analyzed. The C45 steel samples were used in the study. The depth of cut was selected in such a way as to remove only a part of the layer formed by cutting with a laser beam.
13
Content available remote Technologia cięcia plazmowego. Czym nas jeszcze zaskoczy?
PL
Technologia cięcia plazmowego funkcjonuje w przemyśle od wielu dekad. Rozwija się w kierunku pełnej automatyzacji procesu i doskonalenia jakości ciętych materiałów przy zwiększeniu prędkości cięcia. Nowe opcje i funkcje, w które wyposażane są maszyny plazmowe, mają ułatwić pracę operatorowi i zminimalizować ryzyko popełnienia przez niego błędów. Optymalizuje się również koszty i czas cięcia oraz żywotności materiałów eksploatacyjnych. Co przyniosą kolejne lata badań i prac nad doskonaleniem technologii plazmowej? Na razie nie wiadomo.
14
Content available remote Przyszłość należy do laserów fiber
PL
Rosnące wymagania klientów w zakresie wydajności maszyn i jakości wytwarzanych za ich pomocą detali wymagają od producentów poszukiwania coraz nowocześniejszych rozwiązań technologicznych. Od kilku lat skupiają się oni w dużej mierze na rozwoju i doskonaleniu laserów włóknowych. To w nich upatrują prawdziwej rewolucji w zakresie obniżenia kosztów pracy, podwyższenia jakości i przyspieszenia procesu obróbki materiałów. Ta rewolucja powoli staje się faktem. Pytanie tylko, w jakim kierunku ona zmierza i czym jeszcze mogą nas zaskoczyć producenci?
15
Content available remote Cięcie laserowe – metody, własności, zastosowanie
PL
Cięcie laserowe wykazuje znaczącą przewagę nad metodami konwencjonalnymi – poza wysoką precyzją i powtarzalnością obróbki zapewnia wysoką elastyczność procesu cięcia, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej ekonomiczności produkcji.
16
Content available remote Porównanie cięcia laserowego z cięciem strumieniem wodno-ściernym
PL
Omówiono podstawy fizyczne procesu cięcia laserowego i cięcia strumieniem wodno-ściernym. Przedstawiono budowę urządzenia do cięcia laserowego i urządzenia do cięcia strumieniem wodno-ściernym. Omówiono zagadnienia dotyczące jakości powierzchni cięcia. Zestawiono wyniki oceny jakości powierzchni cięcia wybranych elementów o różnej grubości dla cięcia laserowego i cięcia strumieniem wodno-ściernym. Porównano koszty i efekty ekonomiczne stosowania obu metod cięcia. Całość zakończono wnioskami dotyczącymi możliwości technicznych i opłacalności ekonomicznej stosowania omawianych metod cięcia.
EN
The physical bases of a laser cutting process and water-abrasive jet cutting were described. A structure of a laser cutting machine and water-abrasive jet cutting machine was depicted. The issues referring to the quality of a surface of a cut were shown. The results of an assessment of a surface quality of particular elements of different thickness for the laser cutting and water-abrasive jet cutting were compared. The costs and economical effects of both ways of cutting were also compared. The article was summarised by the conclusions relating to the technical capabilities and economical cost-effectiveness of a usage of the described methods.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu posuwu, siły docisku, średnicy elementu nagniatającego oraz liczby przejść na strukturę geometryczną powierzchni przedmiotów z stali C45 wyciętych laserem. Stwierdzono, że nagniatanie toczne pozwala na zmniejszenie chropowatości powierzchni.
EN
The article presents the results of influence of feed, burnishing force, ball diameter and number passes on the geometric structure of objects of C45 steel after laser cutting. It was concluded that ball burnishing allows to decrease surface roughness.
EN
The steel substrate was cut by means of different methods, like water jet, laser or oxyacetylene blowpipe. So, some different surfaces (after cutting / without cutting) were subjected to the (Zn) - hot dip galvanizing. The galvanizing process was performed in industrial conditions by applying the constant temperature equal to 457°C, and a dipping time equal to 150 s. The (Zn) - coating morphologies and sub-layer thicknesses were analyzed to explain some expected differences in the coatings formation.
PL
W prezentowanej pracy podłoże stalowe cięto stosując różne metody: strumień wody, laser, palnik acetylenowo-tlenowy. W wyniku tego otrzymano zróżnicowaną powierzchnię (po cięciu/bez cięcia), która poddano cynkowaniu ogniowemu. Proces cynkowania wykonywano w warunkach przemysłowych stosując stałe parametry: temperaturę 457°C, czas zanurzenia t=150 s. W trakcie badań analizowano morfologię powłoki cynkowej oraz grubości poszczególnych podwarstw w celu wyjaśnienia różnic w narastaniu powłok.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu stanu powierzchni stali S355JR otrzymanego w wyniku zastosowania różnych sposobów cięcia na strukturę i odporność korozyjną powłoki cynkowej. Obiektem zainteresowania badawczego były elementy osprzętu sieciowego- łączniki dwuuchowe typu SLINK. W procesie cięcia zastosowano następujące metody: cięcie strumieniem wody, laserem i wypalanie gazowe. Następnie badany materiał poddano obróbce strumieniowo - ściernej z zastosowaniem śrutu staliwnego łamanego GL40. Dalej przeprowadzono klasyczną obróbkę chemiczną obejmującą trawienie w r-rze HCl i topnikowanie w r-rze TIBFLUX60. Proces cynkowania wykonano w warunkach przemysłowych w stosując stałe parametry: temp. 457oC, czas zanurzenia t = 2,5 min. Efekty oceniano na podstawie wyników analizy metalograficznej i badań korozyjnych (wg PE-EN ISO 9227). Stwierdzono, że najwyższą odpornością korozyjną charakteryzuje się powłoka Zn na powierzchni ciętej strumieniem wody. Wykazano, że odporność korozyjna powłok Zn na powierzchniach ciętych laserem jest lepsza niż na powierzchniach wypalanych gazowo. W przypadku powierzchni wypalanych gazowo konieczne jest zastosowanie dodatkowej obróbki mechanicznej (szlifowanie) bądź elektrochemicznej (elektropolerowanie).
EN
Paper presents the results of investigation regarding the influence of the surface state of steel S355JR achieved after different cutting methods on the structure and corrosion resistance of the zinc coating. Research was focused on fittings for overhead power lines – a double eyes links type SLINK. In the process of samples cutting the following methods were used: waterjet, laser and flame cutting. Prepared materials were subjected to an abrasive blasting – steel shot GL40 and chemical treatment – pickling (hydrochloric acid) and fluxing (TIBFLUX60). The hot – dip Zn galvanizing process was conducted in industrial conditions. Parameters were fixed (temperature 460oC, dipping time 2,5 min). The effects were evaluated on the basis of metallographic analysis and corrosion tests (according to PN-EN ISO 9227). It was found out that the hot-dip zinc coating on the water-jet cutting surface demonstrates the best corrosion resistance. The corrosion resistance of the zinc coating on laser cutting surface is better than on flame cutting surface. The flame cutting surface needs additional mechanical (grinding) or electrochemical (electropolishing) processing.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.