Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 65

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  farm tractor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The aim of the paper is analysis of consumption of electric energy which is necessary to drive a farm tractor with an electric motor as a drive unit under the conditions of a drive with varied loading of the power transmission system. The object of the research was a tractor model where a combustion engine was replaced with a dc electric motor. During the tests, a decrease of voltage and current strength collected from supplying batteries as a function of tractor drive time and in relation to the mass of a tractor with a trailer, temperature of the surrounding and resistance to motion were reported, which enabled determination of the collected power and energy. For the used set of batteries, also the maximum range of the tractor drive on the paved road was determined.
PL
Celem pracy jest analiza zużycia energii elektrycznej niezbędnej do napędu ciągnika rolniczego z silnikiem elektrycznym jako jednostką napędową, w warunkach jazdy z różnym obciążeniem układu napędowego. Obiektem badań był model ciągnika, w którym silnik spalinowy został zastąpiony silnikiem elektrycznym prądu stałego. W trakcie prób rejestrowano spadek napięcia oraz natężenie prądu pobieranego z baterii akumulatorów zasilających w funkcji czasu jazdy ciągnika, a także w zależności od masy ciągnika z przyczepą, temperatury otoczenia oraz oporów ruchu, co pozwoliło na określenie pobranej mocy i energii. Dla zastosowanego zestawu akumulatorów określono również maksymalny zasięg jazdy ciągnika po drodze utwardzonej.
EN
Farm tractors due to the nature of their work are exposed to a substantial risk of failures. The issues of their reliability are unusually significant in the aspect of the time limit of realisation of agricultural works in agrotechnical seasons. Nowadays, tractors provided for agriculture have increasingly complex functional units. The aim of the paper was to analyse reliability of presently produced farm tractors. Three tractor makes were evaluated and the analysis of failures was carried out with regard to functional units. Based on the obtained results, the average time of correct functioning and refreshment times and availability of particular tractor makes were determined. It was stated that the obtained empirical data of the correct functioning time and refreshment time may be well described with exponential functions. Significant differences in the values that determine the average time of correct functioning and duration time of refreshment obtained by tractors of the investigated makes were found. From among particular functional units, electric and hydraulic systems were the most often damaged, regardless the tractor make.
PL
Ciągniki rolnicze ze względu na charakter pracy narażone są na duże ryzyko wystąpienia uszkodzeń. Zagadnienie ich niezawodności jest niezwykle istotne w aspekcie terminowości realizacji prac rolniczych w sezonach agrotechnicznych. Współcześnie dostarczane do rolnictwa ciągniki charakteryzują się coraz większą złożonością zespołów funkcjonalnych. Celem pracy była analiza niezawodności obecnie produkowanych ciągników rolniczych. Ocenie poddano 3 marki ciągników, zaś analizę uszkodzeń przeprowadzono na poziomie zespołów funkcjonalnych. Na podstawie uzyskanych wyników wyznaczono średnie czasy poprawnego funkcjonowania i czasy odnowy oraz dyspozycyjność poszczególnych marek ciągników. Stwierdzono, że uzyskane dane empiryczne czasu poprawnego funkcjonowania oraz czasu odnowy mogą być dobrze opisane funkcjami wykładniczymi. Stwierdzono istotne różnice w wartościach określających średnie czasu poprawnego funkcjonowania oraz czasy trwania odnowy uzyskane przez ciągniki badanych marek. Spośród wyszczególnionych zespołów funkcjonalnych najczęstszym uszkodzeniom ulegały układy elektryczny i hydrauliczny, niezależnie od marki ciągnika.
EN
The paper presents results of the research on traction properties of two tractor tyres used on two agricultural grounds. The first ground was a stubble and the second one cropland. The investigated tyres had the same structure (diagonal, with a traditional tyre tread but different external dimensions. The research was carried out in field conditions with the use of a stand aggregated with a farm tractor. Analysis covered traction efficiency, slide, towing power and power lost on the rolling resistance and wheel slide. Based on the obtained results it was concluded that on a ground with lower compaction, the values of power losses were higher and traction efficiency was lower. Moreover, it was proved that the value of the power lost for rolling resistance had a decisive impact on the values of traction efficiency.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości trakcyjnych dwóch opon ciągnikowych eksploatowanych na dwóch podłożach rolniczych. Pierwszym podłożem było ściernisko, natomiast drugim gleba uprawna. Badane opony posiadały taka samą konstrukcję (diagonalne, o klasycznej rzeźbie bieżnika), lecz odmienne wymiary zewnętrzne. Badania przeprowadzono warunkach polowych z wykorzystaniem stanowiska agregatowanego z ciągnikiem rolniczym. Analizowanymi właściwościami były sprawność trakcyjna, poślizg, moc uciągu oraz moce tracone na opór przetaczania i poślizg koła. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że na podłożu o mniejszej zwięzłości wartości strat mocy były wyższe, a sprawność trakcyjna niższa. Ponadto wykazano, że wartość mocy traconej na opór przetaczania miała dominujący wpływ na wartości sprawności trakcyjnej.
EN
Like all farming machinery, farm tractors should be characterised by high reliability, which guarantees trouble-free operation, especially during intense agrotechnical works. The knowledge of the course of reliability functions, especially the failure intensity function, is of high practical significance. It lets manufacturers lead the right overhaul policy and it lets users make the right purchase choice. Therefore, it is recommended to conduct research comparing the reliability of farming machinery. It is necessary to apply universal methodology and use a vast database providing information about failures of individual working units in various makes, models, types and variants of farming machinery. The method was validated by analysing failures of 29 components of Zetor farm tractors with the engine power ranging from 45 to 90 kW.
PL
Ciągniki rolnicze, tak jak wszystkie maszyny rolnicze, powinny charakteryzować się dużą niezawodnością, która gwarantuje im bezproblemową pracę, zwłaszcza w czasie wzmożonych prac agrotechnicznych. Znajomość przebiegów funkcji niezawodności, a przede wszystkim funkcji intensywności uszkodzeń, ma duże znaczenie praktyczne. Pozwala producentom prowadzić prawidłową politykę przeglądów technicznych, a użytkownikom ułatwić dokonanie prawidłowych wyborów w procesie zakupu. Wskazane są zatem badania pozwalające na porównywanie maszyn rolniczych pod względem ich niezawodności. Do tego celu niezbędna jest uniwersalna metodyka oraz obszerna baza danych o uszkodzeń poszczególnych zespołów roboczych różnych marek, modeli, odmian i wariantów maszyn rolniczych. Walidację metody przeprowadzono na podstawie uszkodzeń 29 podzespołów ciągników rolniczych marki Zetor o mocy silników w zakresie od 45 do 90 kW.
EN
Decisions concerning investments in farm tractors is a significant problem of modern agricultural production. Ensuring efficient performance of agrotechnical treatments and a rational level of use of tractors in the aspect of exploitation costs are a derivative of the power equipment level in a farm. The paper presents studies carried out in 31 selected farms, which run production on the total acreage of 937 ha of agricultural land (AL) and exploit 70 tractors. Analysis covered information on: area of farms, number and power of used tractors, investments in technical equipment concerning purchase of farm tractors and a production profile. In the investigated farms at the average per 100 ha of the agricultural land area there was 7.47 tractors, 90% of respondents actively used subsidies available from the EU structural funds. A high energy equipment level was determined in particular in farm with a smaller acreage. Over 87% of farm used more than one tractor and the age of the third each did not exceed six years.
PL
Jednym z istotnych problemów współczesnej produkcji rolniczej są decyzje dotyczące inwestycji w ciągniki rolnicze. Zabezpieczenie sprawnej realizacji zabiegów agrotechnicznych i racjonalny poziom wykorzystania ciągników w aspekcie kosztów eksploatacji są pochodną posiadanego w gospodarstwach poziomu wyposażenia energetycznego. W pracy przeprowadzono badania 31 wybranych gospodarstw, które realizują produkcję na łącznym areale 937 ha użytków rolnych (UR) i eksploatują 70 ciągników. Analiza obejmowała informacje na temat: powierzchni gospodarstw, liczby i mocy użytkowanych ciągników, inwestycji w wyposażenie techniczne w zakresie zakupu ciągników rolniczych oraz profilu produkcji. W badanych gospodarstwach średnio na 100 ha powierzchni użytków rolnych przypadało 7,47 ciągników rolniczych, 90% respondentów aktywnie korzystało z dopłat dostępnych w ramach funduszy strukturalnych z UE. Stwierdzono wysoki poziom wyposażenia energetycznego, szczególnie w gospodarstwach o mniejszym areale. Ponad 87% gospodarstw użytkowało więcej niż jeden ciągnik, a wiek co trzeciego nie przekraczał 6 lat.
EN
The paper presents analysis of the processes taking place in fuel systems which lead to damage of injection devices in farm machines. The most frequent reasons of failure of traditional injection systems and Common Rail high pressure systems which are caused inter alia by an improper quality of diesel oil were described and discussed. Microscopic tests of the surface of worn plungers of the plunger and barrel assemby of Motorpal injection pumps used in Zetor tractors were carried out. Types of damage to elements of the injection pump and electromagnetic injectors used in Common Rail systems CP4 type based on the tests on the group of 126 on-site repairs were assessed. Repairs were made in the repair centres in Podkarpackie Voivodeship and centres dealing with repair of injection systems. Metallographic tests were carried out in the Laboratory of Materials of Rzeszow University of Technology with the use of electrone scanning microscope Hitachi S-3400N.
PL
Praca przedstawia analizę procesów zachodzących w układach paliwowych, które prowadzą do uszkodzeń aparatury wtryskowej pojazdów rolniczych. Opisano i omówiono najczęściej występujące w eksploatacji przyczyny niezdatności układów wtryskowych konwencjonalnych i wysoko ciśnieniowych Common Rail, spowodowane m.in. niewłaściwą jakością oleju napędowego. Przeprowadzono badania mikroskopowe powierzchni zużytych tłoczków par tłoczących pomp wtryskowych Motorpal stosowanych w ciągnikach Zetor. Dokonano oceny rodzajów uszkodzeń elementów pompy wtryskowej i wtryskiwaczy elektromagnetycznych stosowanych w systemach Common Rail typ CP4 na podstawie badań grupy 126 napraw warsztatowych. Miejscem badań były firmy serwisowe prowadzące działalność na terenie województwa podkarpackiego oraz firmy zajmujące się naprawą układów wtryskowych. Badania metalograficzne wykonano w Laboratorium Materiałów Politechniki Rzeszowskiej z zastosowaniem mikroskopu elektronowego skaningowego Hitachi S-3400N.
PL
Ocena przemian w polskim rolnictwie wymaga stałego monitorowania rynku ciągników rolniczych. Celem pracy była analiza zmian na rynku nowych ciągników rolniczych w Polsce. Zakres czasowy badań obejmował lata 2010–2015. Analizę rynku nowych ciągników rolniczych przeprowadzono na podstawie ich sprzedaży mierzonej liczbą rejestracji. Zakres analiz obejmował sezonowość sprzedaży w układzie kwartalnym, popyt na określone marki (producentów), a także strukturę mocy nowych ciągników rolniczych sprzedawanych w Polsce. W okresie 2010–2015 zarejestrowano w Polsce 92,3 tys. nowych ciągników rolniczych. Najwięcej ciągników sprzedano w 2012 r., najmniej zaś w 2015 r. Na polskim rynku ciągniki rolnicze oferuje 33 producentów, głównie z Europy Zachodniej i USA. W grupie nowych pojazdów w okresie 2010–2015 najwięcej zarejestrowano ciągników firmy New Holland (16 150 szt.), następnie John Deere (13 161), Zetor (12 266), Case (7225) oraz Deutz-Fahr (6965). Łączny udział tych producentów w sprzedaży ciągników w analizowanym okresie wyniósł ok. 60%. W strukturze rejestracji pod względem mocy silników w analizowanym okresie największy udział (55,33%) miały ciągniki o mocy w przedziale 37–73 kW oraz 74–132 kW (37,71%). W latach 2010–2015 stwierdzono dwukrotny wzrost rejestracji ciągników o mocy >161 kW.
EN
Changes estimation in Polish agriculture requires constant monitoring of the agricultural tractors market. The aim of this study was to analyze the changes in the market of new tractors in Poland. The study covers the period 2010–2015. Analysis of the new tractors market were conducted on the basis of their sales, measured by the number of registration. Analysis of the volume include seasonal sales on a quarterly basis, the demand for certain brands (manufacturers), as well as structure power of engines of the selling new tractors in Poland. In the period of 2010-2015 in Poland was registered 92.3 thousand of new tractors. Most of all tractors was sold in 2012, and the lowest in 2015 in the Poland tractors market were offers of 33 manufacturers, mostly from Western Europe and the United States. In the group of new farm tractors in the period of 2010–2015 significant share were occupied tractors of New Holland (16 150 units), John Deere (13 161) Zetor (12 266), Case (7225), as well as Deutz-Fahr (6965). The total share of these manufacturers in the sale of tractors in the reporting period amounted approximately 60%. In the structure of registration by the power in the analyzed period, the largest share (52%) occupied tractors with power range 37-73 kW and 74-132 kW (36%). In the analyzed period, registered a 2-fold increase in the registration of tractors with a capacity more than 161 kW.
PL
Celem pracy było wykazanie potrzeby badań ciągników, narzędzi i maszyn rolniczych w aspekcie efektywności ich eksploatacji, ograniczenia nakładów materiałowo-ekonomicznych oraz wykorzystania z zachowaniem bezpieczeństwa obsługi i wymagań ekologicznych. Metodyka badań obejmuje zasady oceny eksploatacyjnej najbardziej złożonych pod względem konstrukcji ciągników, narzędzi i maszyn rolniczych. Szczególną uwagę zwrócono na ciągniki i maszyny uniwersalne oraz specjalistyczne jedno- i wielozadaniowe. Podano przykłady wymagające starannego doboru ciągników do maszyn rolniczych, które zapewnią ich stabilną pracę oraz racjonalne wykorzystanie wyposażenia podstawowego i dodatkowego ciągników, składającego się z silników dużej mocy, przedniego i tylnego układu zawieszenia, przednich i tylnych wyjść hydrauliki zewnętrznej ciągnika. Przeprowadzona analiza wykazała, że w nowoczesnych technologiach produkcji roślinnej do wykonywanych operacji technologicznych stosowane są coraz bardziej złożone konstrukcje ciągników i maszyn rolniczych, często destrukcyjnie oddziałujące na podglebie, glebę uprawną (nadmierne ugniatanie gleby) czy powietrze atmosferyczne (spaliny silników Diesla). Brak wyników badań eksploatacyjnych maszyn rolniczych, prowadzonych przez obiektywne jednostki badawcze, rolnikom uniemożliwia efektywny dobór maszyn do ich gospodarstw.
EN
It aims to demonstrate the need for testing of tractors, agricultural tools and machines in the aspect of the efficiency of their operation, decreasing of material and economic expenditures, as well as exploitation while maintaining safety and environmental requirements. The methodology includes the assessment of the operating principles of the most complex (in terms of construction) tractors, agricultural tools and machines. Particular attention was paid to the universal and specialized single and multi-tasking machinery and tractors`. The examples were given of the careful selection of tractors for agricultural machinery ensuring their stable performance, as well as rational use of basic equipment and additional tractors. The analysis proved that in the modern technologies of crop production more and more complex constructions of tractors and agricultural machines are used, often destructively affecting the subsoil, soil cultivation (excessive soil compaction), atmospheric air (diesel exhaust), etc. The lack of results of research conducted by objective research units, precludes farmers of the possibility of an effective equipment selection for their farms.
EN
The article presents calculations of unit fumes emission made based on the measurements of the fumes composition during a load test. The test was carried out with the use of a movable dynamometric stand adjusted for testing agricultural tractors by power take-off shaft. Calculations of unit emission were made based on the assumed flow of air sucked by an engine and the measured composition of fumes emitted during the load test. Results of tests and analyses supply information on the mass of particle matter and the selected gas elements emitted by an engine working under the load which was related to simultaneous determination of the exploitation characteristic of an engine. The presented methodology may be helpful at evaluation of impact of farm tractors on the environment within the hazardous fume components emitted by them.
PL
Artykuł przedstawia obliczenia jednostkowej emisji spalin wykonane na podstawie pomiarów składu spalin podczas testu obciążeniowego. Test realizowano z zastosowaniem przewoźnego stanowiska dynamometrycznego, dostosowanego do badań ciągników rolniczych poprzez wał odbioru mocy (WOM). Obliczenia emisji jednostkowej wykonano na podstawie szacowanego przepływu powietrza zasysanego przez silnik oraz zmierzonego składu spalin emitowanych podczas testu obciążeniowego. Wyniki badań i analiz dostarczają informacji na temat masy cząstek stałych oraz wybranych składników gazowych emitowanych przez silnik pracujący pod obciążeniem, które związane było z jednoczesnym wyznaczaniem charakterystyki eksploatacyjnej silnika. Przedstawiona metodyka może być pomocna przy ocenie oddziaływania ciągników rolniczych na środowisko przyrodnicze w zakresie emitowanych przez nie szkodliwych składników spalin.
PL
W artykule przedstawiono opis teoretyczny charakterystyki trakcyjnej oraz istotę jej sporządzania podczas projektowania układu napędowego ciągnika rolniczego. Wymieniono warunki pracy w jakich ciągnik rolniczy znajduje zastosowanie. Omówiono wpływ doboru i całkowitej liczby przełożeń skrzyni biegów ciągnika na jego efektywne wykorzystanie w trakcie wykonywania prac polowych, które stawiają największe wymagania dla układu napędowego ciągnika. Na przykładzie wybranych pięciu modeli ciągników, o mocy silnika od 55 do 85 kW i zbliżonej masie całkowitej, sporządzone zostały charakterystyki trakcyjne dla każdego z nich, na których przedstawiono zależność siły uciągu ciągnika w funkcji prędkości jazdy. Na podstawie sporządzonych charakterystyk omówiono znaczenie postępu geometrycznego skrzyni biegów oraz porównano każdy z tych ciągników pod kątem rozwiązań technicznych zastosowanych w układzie napędowym.
EN
The paper presents the theoretical description of rimpull charts and the main points of their preparation during the process of designing drive system for a tractor. There were specified the work conditions under which the farm tractor is used. Moreover, the influence of selection and the total number of tractor gears on its effectiveness during the field works that are the most demanding for the drive system of the tractor were described. For five selected tractor models with power ranging from 55 to 85 kW and a similar total weight the rimpull charts were plotted. They show the tractor pull force in the function of speed. On the basis of characteristics the influence of geometric progression of gear box was discussed and technical solutions used in drive system were compared.
EN
Agricultural tractors are provided with air braking systems to control and operate braking systems of towed agricultural vehicles. Functional and operational characteristics of the tractor pneumatic system have a significant influence on the synchrony and operate speed of tractor-trailer unit braking system. This paper presents a mathematical model to predict the functional and operational characteristics of tractor pneumatic system by using a digital simulation. Modeling of the energy supplying device (compressor, governor, air reservoir) and modeling of the control device with trailer control valve mechanically connected with the tractor brakes is described. Results of statistical Kolmogorov-Smirnov test used to assess the conformity of experimental and simulated pressure transients during testing the compressor capacity and the response time of control circuit of Pronar 320AM tractor confirmed the computer model developed in Matlab-Simulink. The computer model can be used as a tool to assess the functional and operational characteristics of tractor pneumatic system within the designing process and as a subsystem to analyze transient processes in a pneumatic braking systems of the tractor-trailer units by using simulation methods. Mathematical models of selected components can be also used in modeling other pneumatic braking systems of commercial vehicles.
PL
Ciągniki rolnicze są wyposażone w powietrzne instalacje hamulcowe do sterowania i napędu układów hamulcowych pojazdów ciągnionych. Właściwości funkcjonalno-użytkowe instalacji pneumatycznej ciągnika mają istotny wpływ na synchronię i szybkość działania układu hamulcowego zespołu ciągnik-przyczepa. W niniejszej pracy przedstawiono model matematyczny do prognozowania właściwości funkcjonalno-użytkowych układu pneumatycznego ciągnika metodą symulacji cyfrowej. Opisano modelowanie zespołu zasilającego (sprężarka, regulator, zbiornik powietrza) i modelowanie zespołu sterującego z zaworem sterującym hamulcami przyczepy połączonym mechanicznie z hamulcami ciągnika. Wyniki testu statystycznego Kołmogorowa-Smirnowa oceny zgodności doświadczalnych i symulowanych przebiegów czasowych ciśnienia podczas badania wydatku sprężarki i czasu reakcji obwodu sterującego ciągnika Pronar 320AM potwierdziły adekwatność opracowanego w Matlabie-Simulinku modelu komputerowego. Model komputerowy może być wykorzystany jako narzędzie do oceny właściwości eksploatacyjno-użytkowych instalacji pneumatycznej ciągnika w procesie projektowania oraz jako podsystem do analizy metodami symulacyjnymi procesów przejściowych w pneumatycznych układach hamulcowych zespołów ciągnik-przyczepa. Modele matematyczne wybranych komponentów instalacji mogą być również wykorzystane w modelowaniu innych pneumatycznych układów hamulcowych pojazdów użytkowych.
PL
W artykule scharakteryzowano rynek pojazdów i maszyn rolniczych w aspekcie zapotrzebowania na części zamienne. Przedstawiono warunki determinujące stosowanie outsourcingu w logistyce dystrybucji części i akcesoriów do ciągników i maszyn rolniczych. Zaprezentowano modele wykorzystania metody outsourcingu w dystrybucji regionalnej i detalicznej części. Opisano strukturę współpracy autoryzowanego dystrybutora z firmami kurierskimi. Badania ilości usług przewozowych przy dostawach części zamiennych wykonano w przedsiębiorstwie handlowo-usługowym, będącym dealerem w branży rolniczej. Cykl badań obejmował lata 2003-2012. Wyniki badań opracowano statystycznie przy wykorzystaniu programu R wersja 3.0.2. Wyznaczono trend, wahania przypadkowe i wahania sezonowe dla szeregu obserwacji miesięcznych usług przewozowych, zlecanych firmom kurierskim.
EN
The article characterised the agricultural vehicles and machines market in the aspect of the demand for spare parts. The conditions determining the outsourcing application in the logistics of spare parts and accessories distribution were presented. Models of using the outsourcing method in the regional and retail distribution of spare parts were analysed. A cooperation structure of an authorised distributor with delivery companies was described. Research on the number of spare parts transport services was done in a trading-servicing company which is a dealer in the agricultural branch. The research cycle encompassed the years 2003-2012. The research results were prepared statistically with the use of R version 3.0.2 programme. A trend, random fluctuations and seasonal fluctuations for a range of monthly observations of transport services commissioned to delivery companies were determined.
PL
Coraz szersze zastosowanie elektroniki we współczesnych ciągnikach rolniczych pozwala znacznie zwiększyć komfort pracy operatora. Dodatkowo zastosowanie mikrokontrolerów w sterowaniu różnego rodzaju procesami pozwala zwiększyć efektywność pracy. Występujące sterowniki są wzajemnie ze sobą połączone co pozwala na wymianę danych między nimi w czasie rzeczywistym. Skutkuje to możliwością natychmiastowej korekty nastaw odpowiednich elementów wykonawczych. Wzrastająca liczba elementów elektronicznych niesie za sobą coraz większą liczbę połączeń między nimi. To z kolei jest główną przyczyną zawodności tych urządzeń. Rozwiązaniem tego problemu jest stosowanie magistral po której przesyłane są informacje. W pojazdach rolniczych z godnie z normą ISO 11783 wprowadzono standaryzację wymiany informacji. Takie rozwiązanie daje większe możliwości w procesie diagnostycznym. Za pomocą specjalnych urządzeń diagnostycznych możliwa jest diagnostyka w czasie rzeczywistym pojazdu. Na rynku istnieje niewiele diagnoskopów wielomarkowych. W niniejszej pracy omówiono urządzenie diagnostyczne firmy TEXA. Przedstawiono możliwości diagnostyczne jak również opisano obsługiwane protokoły.
EN
Wide use of electronics in modern agricultural tractors can significantly increase operator comfort. The use of microcontrollers can increase work efficiency. Drivers are interconnected so that it is possible to exchange data between them in real time. This allows for immediate correction settings appropriate elements. With the increase of electronic components increases the number of connections between them. This is the 4088 main cause of failure of these devices. The solution to this problem is the use of CAN bus . In agricultural vehicles was introduced to standardize the exchange of information ISO 11783 . This solution offers greater possibilities in the diagnostic process. By using special diagnostic equipment is possible in real-time diagnostics of the agricultural tractors. On the market there are few multi-brand devices. This paper describes the diagnostic device Navigator TXT. The possibilities of diagnostic and describes the supported protocols.
EN
Agricultural tractors are equipped with air braking systems to control and operate the braking systems of towed agricultural vehicles. This paper presents a mathematical model of a hydraulically actuated trailer brake control valve. The results of the statistical Kolmogorov-Smirnov test confirmed the consistence between the experimental and simulated pressure transients during testing the response time of a farm tractor's control circuit. The computer model developed in Matlab-Simulink can be used as a tool to analyze transient processes by using simulation methods in the process of designing the air braking systems of farm tractors.
PL
Ciągniki rolnicze są wyposażone w powietrzne instalacje hamulcowe do sterowania i napędu układów hamulcowych pojazdów ciągnionych. W niniejszej pracy przedstawiono model matematyczny uruchamianego hydraulicznie zaworu sterującego hamulcami przyczepy. Wyniki testu statystycznego Kołmogorowa-Smirnowa oceny zgodności doświadczalnych i symulowanych przebiegów czasowych ciśnienia podczas badania czasu reakcji obwodu sterującego ciągnika Pronar 1531A potwierdziły adekwatność opracowanego w Matlabie-Simulinku modelu komputerowego. Model komputerowy może być wykorzystany jako podsystem do analizy metodami symulacyjnymi procesów przejściowych w procesie projektowania powietrznych układów hamulcowych ciągników rolniczych.
PL
W celu analizy realizacji przeglądów technicznych ciągników rolniczych, wykonano badania procesów ich utrzymywania, związanych z wymianami materiałów eksploatacyjnych - olejów i filtrów. Badania wykonano, wykorzystując kwestionariusz ankietowy, skierowany do zakładów zajmujących się serwisowaniem maszyn. Pytano o najczęściej występujące awarie, wynikające z zaniechania planowanej obsługi ciągników. Ponadto podjęto rozważania dotyczące zagadnienia związanego z zagospodarowaniem zużytych materiałów eksploatacyjnych, olejów i smarów oraz filtrów w zakładach serwisowych maszyn rolniczych. Dodatkowo przeprowadzono obliczenia, pozwalające wskazać wysokość kosztów oraz czas trwania serwisu technicznego wybranych ciągników rolniczych o mocy 100 KM w okresie jednego cyklu obsługowego.
EN
In order to analyse the realization of the technical service of tractors, research of technical service and replacement demand including oils and filters demand was carried out. Investigation was conducted with the use of a survey addressed to people working in machine services establishments. The survey includes questions about the most common breakdowns of tractors, resulting from the discontinuation of the planned service and about the most common effects of discontinuing maintenance of tractors. In addition, issue concerning the management of waste materials, oils, greases and filters was considered. Moreover, the calculations have been carried out, which allowed indication of the amount of the cost of maintenance service of the selected tractors with 100 KM power within one service cycle.
PL
W artykule przedstawiono analizę pracy koła napędowego, wyposażonego w oponę 8.3-20, na trzech różnych podłożach rolniczych (ściernisko, droga gruntowa, darń łąkowa). Na podstawie pomiarów i obliczeń wyznaczono właściwości trakcyjne badanego koła. Jako cel pracy przyjęto porównanie wybranych podłoży rolniczych w aspekcie ich właściwości trakcyjnych; parametrem, który posłużył do tego celu była sprawność trakcyjna. Badania trakcyjne wykonywano dla trzech obciążeń pionowych, co umożliwiło ustalenie wpływu tego czynnika na właściwości trakcyjne koła. Badań dokonano z wykorzystaniem specjalistycznego stanowiska umożliwiającego pomiar parametrów, na podstawie których wyznaczano poślizg badanego koła oraz siłę trakcyjną i sprawność trakcyjną. Stwierdzono, że eksploatacja badanej opony nie gwarantuje uzyskiwania porównywalnych właściwości trakcyjnych na odmiennych podłożach.
EN
The article presents the analysis of a drive wheel operation, equipped with a tyre 8.3-20 on three different agricultural surfaces (stubble field, ground track, meadow sod). Traction properties of the researched wheel were determined on the basis of measurements and calculations. Comparison of the selected agricultural surfaces from the point of view of their traction parameters; traction efficiency was a parameter which was used for this purpose. Traction research were carried out for three vertical loads, which allowed estimating the influence of this factor on traction properties of the wheel. The research was carried out with the use of a specialistic stand, which allows for the measurement of parameters, on the grounds of which a slide of the researched wheel and a traction force as well as traction efficiency were determined. It was reported that exploitation of the researched tyre does not guarantee that comparable traction properties on variable surfaces will be obtained.
EN
PIMR realizes R&D project on implementation of modern transportation option, based on well known in USA light trucks and gooseneck trailers, but novelty is that they will be equipped with PIMR 's new electronic brake system [PEBS] and coupling device. PEBS could be mounted in trailers instead of very dangerous inertia brakes or less effective electric brakes from USA. Gooseneck trailer could be coupled with farm tractor to take goods from fields orforest to transit point and after replacing it with light truck to transport forward to other rural localities. Slow moving farm units ought to be blamed as the one of main reason of traffic slow down, collisions and fatal road accidents. New road units should replace out dated farm tractor-trailers units with unsafe brakes. New technology - better for drivers, more efficient and environmentally friendlier ought to have a great impact on road safety and sustainable growth of rural areas.
PL
Prowadzone w Przemysłowym Instytucie Maszyn Rolniczych w Poznaniu prace badawczo-rozwojowe dotyczące opracowania nowoczesnego systemu transportowego, który jest oparty na stosowanym od lat w USA zestawie pojazdów złożonym z samochodu skrzyniowego i naczepy typu gęsia szyja. Nowością zestawów proponowanych do wdrożenia w Polsce jest wyposażenie pojazdów w nowy elektroniczny układ hamulcowy PIMR-EBS (PEBS) oraz nowego typu sprzęg kulowy. PEBS powinien być montowany w przyczepach w miejsce niebezpiecznych najazdowych układów hamulcowych lub mniej skutecznych elektrycznych układów hamulcowych z USA. Naczepę samochodową typu gęsia szyja można łączyć z klasycznymi ciągnikami rolniczymi, np. by przetransportować z pola płody rolne lub w lesie - drewno przewieźć z terenu zrębu do punktu przeładunkowego, a następnie bez niepotrzebnego przeładunku naczepa ta może być sprzęgnięta z samochodem skrzyniowym, by szybciej i bezpieczniej dostarczyć ładunek do wiejskich miejscowości lub miast. Wolno poruszające się po drogach zestawy złożone z ciągnika rolniczego i przyczepy stanowią główny powód spowolnienia ruchu drogowego, co może także być pośrednią przyczyną szeregu kolizji i wypadków drogowych. W transporcie drogowym nowe zestawy pojazdów samochodowych powinny zastąpić tradycyjne zestawy złożone z ciągnika rolniczego i przyczepy -z niebezpiecznym jednoprzewodowym układem hamulców pneumatycznych. Pojazdy nowego systemu transportowego poprawiają komfort i bezpieczeństwo pracy kierowców, zapewniają efektywniejszy transport towarów i powinny przyczynić się także do poprawy bezpieczeństwa drogowego oraz powinny przyczynić się do bardziej zrównoważonego rozwoju wiejskich obszarów - nowe usługi, nowe miejsca pracy, mniejsze zużycie paliw, mniejsza emisja szkodliwych składników spalin itp.
18
Content available Zużycie wybranych typów ciągników rolniczych
PL
W pracy dokonano analizy porównawczej zużycia fizycznego oraz funkcjonalnego ośmiu typów popularnych w gospodarstwach rolniczych w Polsce ciągników rolniczych marki: Ursus, Massey Ferguson oraz Zetor. Określono poziom zużycia ważniejszych podzespołów oraz jego wpływ na oszacowaną i przedstawioną wartość odtworzeniową netto poszczególnych ciągników.
EN
The work presents comparative analysis of physical and functional wear for eight types of farm tractors popular in Polish farms, manufactured by Ursus, Massey Ferguson and Zetor. The research allowed to determine the wear level for crucial vehicle components and its impact on estimated and presented net replacement value of individual tractors.
PL
Artykuł przedstawia analizę procesu spalania paliwa wewnątrz cylindra silnika o zapłonie samoczynnym ciągnika rolniczego dla różnych parametrów wtrysku paliwa. Prace mają na celu rozpoznanie możliwości zastosowania wtrysku wielofazowego z wykorzystaniem zmodernizowanej rzędowej pompy wtryskowej. Podział dawki paliwa pozwala na obniżenie ciśnienia panującego wewnątrz cylindra silnika, co przekłada się bezpośrednio na trudniejsze warunki do powstawania związków toksycznych w spalinach silnika, zmniejszony hałas oraz równomierną pracę.
EN
The article presents the analysis of the process of fuel combustion inside the cylinder of self-ignition engine of a farm tractor for different fuel injection parameters. The purpose of the studies is to identify the possibility of applying the multiple injection using a modernised in-line injection pump. Fuel dosing allows for decreasing the pressure inside the engine cylinder, thus creating conditions in which toxic compounds formation in engine exhaust gases is more handicapped as well as for reduced noise and regular operation.
PL
Przedstawiono wykorzystanie ciągników rolniczych w 52 losowo wybranych gospodarstw specjalizujących się w chowie bydła mlecznego z województwa podlaskiego. Stwierdzono niskie średnie wykorzystanie roczne ciągników, które zwiększało się wraz ze wzrostem powierzchni gospodarstwa. Najmniej eksploatowane były ciągniki o mocy 15-25 kW.
EN
The study presents the use of farm tractors in 52 farms selected at random, which specialise in diary cattle breeding from podlaskie voivodeship. Low average annual use of tractors, which increased with the growth of the surface of a farm, was determined. Tractors with power of 15-25 kW were used at the lowest rate.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.