Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Konstrukcje cięgnowe w fasadach szklanych
PL
Artykuł dotyczy kształtowania konstrukcji cięgnowych stosowanych w elewacjach przeszklonych o dużej powierzchni. Z uwagi na różnorodność rozwiązań przyjęto systematykę i scharakteryzowano ustroje cięgnowe z podziałem na ich pracę jedno- i dwukierunkową. Zwrócono uwagę na rolę łączników punktowych stosowanych do połączenia szkła z cięgnami oraz rozwiązań materiałowych samych przeszkleń. W artykule podano i przeanalizowano przykłady realizacji z zastosowaniem konstrukcji cięgnowych w elewacjach.
EN
The article concerns the shaping of cable-stayed structures used in glazed facades with large surfaces. Due to the variety of solutions, systematics were made and cable systems were characterized with a division into their one- and two-way work. Attention was paid to the role of point connectors used to connect glass with cables and material solutions of the glazing itself. The article presents and analyzes examples of implementation using the cable-stayed structures in facades.
PL
Różnorodność form architektonicznych współczesnych wieżowców przyczynia się do poszukiwania zintegrowanych działań w zakresie rozwiązań strukturalnych i materiałowych elewacji. Artykuł dotyczy kształtowania fasad podwójnych w kontekście uwarunkowań geometrycznych, konstrukcyjnych i materiałowych, jak również wymagań stawianych obecnie ścianom osłonowym z uwzględnieniem ich energooszczędnego charakteru.
EN
The variety of architectural forms of contemporary high-rise buildings contributes to the search for integrated activities in the field of structural and material solutions covering facades. The article concerns shaping double facades in the context of geometric, structural and material conditions of the building as well as the requirements currently imposed on curtain walls, taking into account their energy-efficient character.
3
Content available remote Głębokie posadowienie budynków wysokich
PL
Artykuł dotyczy kształtowania i konstruowania głębokiego posadowienia budynków wysokich. Na wybranych przykładach przedstawiono sposoby fundamentowania najwyższych budynków na świecie oraz wykorzystania części podziemnych w tych obiektach. Część artykułu została poświęcona problematyce fundamentowania budynków wysokich w Warszawie. Omówiono sposoby posadowienia następujących wieżowców: Rondo 1, Złota 44, Warsaw Spire, Q22, The Warsaw Hube.
EN
The article concerns shaping and constructing the deep foundation for high-rise buildings. On selected examples show how foundation tallest buildings in the world and the use of underground parts in these buildings. Part of the article was devoted to the issue of foundation of high-rise buildings in Warsaw. Discusses how the foundation of the following towers: Rondo 1, Złota 44, Warsaw Spire, Q22, The Warsaw Hube.
4
Content available remote Elewacje w budynkach wysokich na przykładzie realizacji europejskich
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z kształtowaniem elewacji przeszklonych w budynkach wysokich. Zwrócono uwagę na problematykę doboru rozwiązań z uwagi na interdyscyplinarny charakter elewacji, która z jednej strony jest elementem kształtującym architekturę wieżowca, z drugiej strony stanowi przegrodę zewnętrzną spełniającą szereg wymagań technicznych i użytkowych. Analizowano rozwiązania elewacyjne w wybranych wieżowcach zrealizowanych w Europie po 2010 r.
EN
The article presents selected issues related to shaping glass facades in high buildings. Attention was paid to the problem of choice of solutions due to the interdisciplinary nature of the elevation, which on the one hand is an element shaping the architecture of a skyscraper, on the other hand constitutes an exterior walls meeting a number of technical and utility requirements. The façade solutions were analyzed in selected skyscrapers completed in Europe after 2010.
5
Content available remote Diagonalne systemy konstrukcyjne w budynkach wysokich
PL
W coraz liczniej budowanych na świecie wieżowcach jako ustrój nośny stosuje się konstrukcje diagonalne. W artykule przedstawiono charakterystykę tego systemu konstrukcyjnego. Analizie poddano różne uwarunkowania geometryczne siatki mające wpływ na sposób przenoszenia sił. Omówiono zasady kształtowania konstrukcji diagonalnych. Zaprezentowano przykłady realizacji oraz scharakteryzowano przyjęte rozwiązania konstrukcyjne.
EN
The diagrid structures are used as a supporting structure in increasing number of skyscrapers on the world. The article presents the characteristics of this construction system. The various geometric conditions of the mesh influencing the method of transferring forces were analyzed. The principles of shaping diagrid structures were discussed. Examples of realizations and design solutions have been presented.
6
Content available remote Ruszty i powłoki siatkowe w przekryciach dachowych z drewna klejonego
PL
Artykuł dotyczy przekryć dachowych o konstrukcji rusztowej i siatkowej z drewna klejonego. Omówiono charakterystykę oraz ogólne zasady kształtowania konstrukcji drewnianych pracujących dwukierunkowo oraz przestrzennie. Przedstawiono również realizacje przekryć dachowych, stanowiących podstawę przeprowadzonych badań. Do analizy rozwiązań konstrukcyjnych wybrano budynki o interesujących rozwiązaniach architektonicznych zrealizowane w ostatnim czasie w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Finlandii.
EN
The article concerns a diagrid beams and shells in a laminated timber canopies. Discusses the characteristics and general principles for a shaping wood structures working bi-directionally and spatially. They were also presented projects of the roofs, which are a base of the studies. For the analysis of structural design selected buildings with interesting architectural design erected recently in the UK, Germany, France, Finland.
8
Content available remote Modernizacja dachu Muzeum Narodowego w Warszawie
9
Content available remote Dachy mobilne w Stanach Zjednoczonych
10
Content available remote Budynki wysokie w krajach Dalekiego Wschodu
12
Content available remote Przekrycia cięgnowo-prętowe w obiektach sportowych
13
Content available remote Wysokie budynki hotelowe i mieszkalne
14
Content available remote Ściany osłonowe wieżowców
15
Content available remote Monolityczne stropy kablobetonowe
17
Content available remote Wysokie budynki mieszkalne w krajach UE
18
Content available remote Rozwój wysokich budynków mieszkalnych na świecie
20
Content available remote Fenomen wieżowców Azji
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.