Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 211

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  środowisko pracy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
EN
Workplace stress is a common cause of many diseases. It may be intensified by staying in one room for many hours and being exposed to unfavorable environmental stimuli. The role of designers may be important in shaping the work environment favorable to the mental comfort of building users. The aim of the article is to review the solutions used in the architecture of public and commercial (office) buildings, as well as in interior designs and landscape projects, helpful to reduce the level of stress that may arise in the workplace. The adopted research methodology includes the analysis of selected examples of design solutions, literature studies and the anthropological research carried out by the author using the structured interview method. The result of the review is the collection of a rich set of design methods, which allow to shape the work environment favorable to the mental health of users of public and commercial buildings. The conducted research allows to conclude that designers have a wide range of measures which enables to shape a work environment that is beneficial for mental health. The range of these possibilities in the hands of architects is constantly growing, and they should be constantly aware of it. In addition, listening to the needs of users of existing buildings may lead designers to new solutions.
PL
Stres w miejscu pracy jest częstą przyczyną wielu chorób. Może go potęgować wielogodzinne wystawienie na niekorzystne bodźce płynące z otoczenia poprzez przebywanie w jednym pomieszczeniu. Rola projektantów może być istotna w kształtowaniu środowiska pracy korzystnego dla komfortu psychicznego użytkowników budynków. Celem artykułu jest dokonanie przeglądu rozwiązań stosowanych w architekturze budynków użyteczności publicznej i komercyjnych (biurowych), jak również w obrębie projektów wnętrz tego typu obiektów i projektów zagospodarowania terenu, sprzyjających obniżaniu poziomu stresu mogącego się pojawić w miejscu pracy. Przyjęta metodologia badań obejmuje analizę wybranych przykładów rozwiązań projektowych, studia literaturowe oraz własne badania antropologiczne autorki przeprowadzone metodą wywiadu kwestionariuszowego. Rezultatem dokonanego przeglądu jest zebranie bogatego zestawu środków, jakimi dysponuje architektura i branże pokrewne, pozwalających kształtować środowisko pracy sprzyjające zdrowiu psychicznemu użytkowników budynków biurowych, a także użyteczności publicznej. Wnioski z przeprowadzonych badań prowadzą do stwierdzenia, iż projektanci dysponują szerokim repertuarem środków pozwalających kształtować korzystne dla zdrowia psychicznego środowisko pracy. Wachlarz tych możliwości w rękach architektów jest wciąż powiększany, a ci powinni być go stale świadomi. Ponadto wsłuchanie się w potrzeby użytkowników istniejących obiektów może naprowadzić projektantów na nowe, niestosowane jeszcze rozwiązania.
EN
The purpose of this article was to identify occupational hazards at the laser cutter operator's workplace and to assess occupational risk. The article also indicates the basic requirements for the analyzed workplace. Research methods included: observation of the workplace (using a checklist), interviews with the employer, selected employees and a health and safety specialist, as well as analysis of the company's internal documents. The occupational risk assessment carried out at work using the Risk Score method showed that there are many different risk factors for accidents or diseases related to the work performed at the position of the laser cutter operator. However, thanks to the preventive measures applied, they are in the analyzed workplace at an acceptable (acceptable) level.
EN
The operation of various types of machinery and equipment constituting a material work environment exposes employees to many different hazards (especially mechanical hazards). According to the Polish law, the basic duty of both machine manufacturers and employers is to limit the level of these hazards and to provide employees with broadly understood safety. The article presents the basic issues related to the technical safety of laser cutter operators on the example of a selected industrial plant. Technical and organizational solutions used to reduce the level of risk associated with the use of the selected machine were assessed.
PL
Omówiono skutki zdrowotne zawodowego narażenia pracowników zatrudnionych przy procesach galwanicznych na nikiel, kadm i chrom. Przedstawiono obowiązki pracodawcy związane z ochroną zdrowia osób narażonych, jak również propozycje działań profilaktycznych.
EN
A review, with 73 refs., of the health effects of occupational exposure to Ni, Cd and Cr of workers employed in galvanic processes. The obligations imposed on employers related to the protection of the health of workers in relation to their exposure to chem. substances and suggestions of preventive measures were presented.
PL
Ocena ryzyka zawodowego jest jednym z najważniejszych narzędzi do analizy stanowiska pracy, aby zapewnić pracownikom bezpieczne warunki pracy. W artykule omawiamy ocenę ryzyka zawodowego podczas pandemii SARS-CoV-2.
PL
Koronawirusy są przyczyną wielu chorób ludzi i zwierząt. Od momentu pierwszych obserwacji Beaudette’a i Hudsona w 1933 r., opisujących „zadyszkę kurczaków” jako śmiertelną chorobę układu oddechowego (Beaudette, Hudson 1933; 1937), aż po czasy współczesne zdominowane informacjami o światowej pandemii COVID-19, znaczenie tej grupy drobnoustrojów dla zdrowia i bezpieczeństwa zarówno populacji generalnej, jak i pracujących nabiera coraz większego znaczenia. Stosowane dziś nowoczesne metody analizy molekularnej oraz coraz bardziej precyzyjne rozpoznanie reakcji immunologicznych związanych z działaniem patogenów z tej grupy pozwala nie tylko na pełniejsze zrozumienie biologii koronawirusów, ale i na poznanie patogenezy wywoływanych przez nie chorób. W artykule opisano systematykę rodziny Coronaviridae, scharakteryzowano budowę wirionu i sposoby jego namnażania się, przedstawiono metodykę badań próbek klinicznych i środowiskowych na obecność w nich koronawirusów oraz opisano patogenność tej grupy drobnoustrojów wraz z krótką charakterystyką największych epidemii, których przyczyną były wirusy SARS i MERS. W artykule szczególną uwagę poświęcono wirusowi SARS-CoV-2, który jest odpowiedzialny za mającą obecnie miejsce światową pandemię, zapoznając czytelnika nie tylko ze skutkami zdrowotnymi zakażenia wywołanego przez ten koronawirus, ale i opisując działania stosowane w profilaktyce przeciwwirusowej, przedstawiając prace związane z opracowywaniem szczepionek przeciw temu koronawirusowi i charakteryzując zagrożenia wywołane jego obecnością w najbardziej narażonych sektorach gospodarki.
EN
Coronaviruses are causative agent of many human and animal diseases. Since the first observations made by Beaudette and Hudson in 1933, describing “gasping disease” of chickens as a deadly respiratory disease, to modern times dominated by information about the global COVID-19 pandemic, the importance of this group of pathogens for the health and safety of both the general and the working populations has been constantly growing. Nowadays, the modern methods of molecular analysis and precise recognition of immunological reactions related to the activity of pathogens from this group allow not only a more complete understanding of the biology of coronaviruses, but also the pathogenesis of the diseases caused by them. This article describes the taxonomy of Coronaviridae family, characterizes the structure of the virion and methods of its multiplication, presents the methodology of clinical and environmental samples testing used to confirm the presence of coronaviruses, and describes the pathogenicity of this group of microorganisms along with a brief description of the largest epidemics caused by SARS and MERS coronaviruses. A special emphasis in this paper is given to SARS-CoV-2 coronavirus, which is responsible for the currently observed global pandemic, familiarizing the potential readers with the health effects of infection caused by this virus, activities used in antiviral prophylaxis, works related to the development of vaccines and the risk caused by its presence in the most vulnerable sectors of the economy.
PL
Furan jest stosowany w syntezie organicznej, przy produkcji lakierów, leków, stabilizatorów, zamienników detergentów, środków chemicznych stosowanych w rolnictwie, laminatów odpornych na temperaturę, jako rozpuszczalnik żywic i odczynnik w laboratoriach. Furan jest zaklasyfikowany do substancji rakotwórczych kategorii zagrożenia 1B. W latach 2005-2017 wzrastała liczba zakładów pracy zgłaszających furan do Centralnego Rejestru Danych o Narażeniu na Substancje, Czynniki i Procesy Technologiczne o Działaniu Rakotwórczym lub Mutagennym w Środowisku Pracy. W 2017 r. 9 zakładów zgłosiło 183 narażonych pracowników. Dotychczas w Polsce nie ustalono wartości NDS dla furanu. W warunkach narażenia zawodowego furan wchłania się do organizmu drogą inhalacyjną i dermalną. Jako skutek krytyczny narażenia na furan przyjęto działanie hepatotoksyczne. Wartość NDS na poziomie 0,05 mg/m³ powinna zabezpieczyć pracowników również przed działaniem rakotwórczym. Dodatkowe ryzyko białaczki u osób zatrudnionych przez 40 lat na furan o stężeniu 0,05 mg/m³ jest poniżej 10-3 i nie przekracza wartości ryzyka akceptowalnego w środowisku pracy. Ze względu na działanie drażniące furanu ustalono wartość chwilową NDSCh na poziomie 0,1 mg/m³ . Substancja powinna być oznakowana: „Carc. 1B” (substancja rakotwórcza kategorii zagrożenia 1B), „I” (substancja o działaniu drażniącym) oraz „skóra” (wchłanianie substancji przez skórę może być tak samo istotne, jak przy narażeniu drogą oddechową). Zakres tematyczny artykułu obejmuje zagadnienia zdrowia oraz bezpieczeństwa i higieny środowiska pracy będące przedmiotem badań z zakresu nauk o zdrowiu oraz inżynierii środowiska.
EN
Furan is used in the organic synthesis, in the production of varnishes, drugs, stabilizers, detergent substitutes, chemicals used in agriculture, temperature-resistant laminates, as a solvent for resins and in laboratories. Furan is classified as a carcinogen category 1B. In 2005-2017, the number of enterprises reporting furan to the Central register of occupational carcinogens or mutagens increased. In 2017, 9 enterprises reported 183 exposed people. So far, the MAC value for furan has not been established in Poland. Under occupational exposure conditions, furan is absorbed into the body by inhalation and dermal route. The hepatotoxic effect was assumed as a critical effect of exposure to furan. The OEL value at the level of 0.05 mg/m³ should also protect employees against carcinogenic effects. The additional risk of leukaemia in people exposed to furan at a concentration of 0.05 mg/m³ for 40 years is less than 10-3 and does not exceed the acceptable risk value in the working environment. The STEL value was proposed at the level of 0.1 mg/m³ . The substance should be labeled: “Carc. 1B ”(carcinogenicity category 1B), “I” (irritant) and “Skin” (skin absorption can be as important as inhalation). This article discusses the problems of occupational safety and health, which are covered by health sciences and environmental engineering.
PL
Akrylonitryl jest wysoce łatwopalną, lotną, bezbarwną lub bladożółtą, przezroczystą cieczą o nieprzyjemnym zapachu. Związek jest bardzo reaktywny chemicznie, niestabilizowany ulega spontanicznej polimeryzacji. Jest głównie stosowany jako surowiec do produkcji włókien i tworzyw sztucznych.Akrylonitryl działa toksycznie (w warunkach narażenia przewlekłego działa szkodliwie na układ nerwowy), drażniąco i uczulająco. Jest zaklasyfikowany do kategorii zagrożenia 1B czynników rakotwórczów (na podstawie wyników badań na zwierzętach; w dostępnym piśmiennictwie i bazach danych brak informacji na temat wyników badań epidemiologicznych). Propozycję wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS) akrylonitrylu wyznaczono na ilościowym szacowaniu ryzyka nowotworów OUN u szczurów, narażanych inhalacyjnie. Zaproponowano przyjęcie wartości NDS akrylonitrylu w powietrzu środowiska pracy na poziomie 1 mg/m³ , przy której dodatkowe ryzyko nowotworu OUN (przy założeniu 40-letniego okresu aktywności zawodowej) wynosi 2,2 10-4 ÷ 6,2 10-4. Aby ograniczyć możliwość wystąpienia stężeń pikowych zaproponowano przyjęcie wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia chwilowego (NDSCh) akrylonitrylu na poziomie 3 NDS, tj. 3 mg/m³ . Jako wartość DSB zaproponowano 60 μg/l (2-cyjanoetylo)- waliny (CEV) we krwi pobranej po 3 miesiącach narażenia. Ze względu na działanie rakotwórcze, drażniące, uczulające oraz wchłanianie akrylonitrylu przez skórę substancję oznakowano literami: „Carc. 1B” – substancja rakotwórcza kategorii zagriożenia 1B, „A” – substancja uczulająca, „I” – substancja drażniąca oraz „skóra” – wchłanianie substancji przez skórę może być tak samo istotne, jak przy narażeniu drogą oddechową. Zakres tematyczny artykułu obejmuje zagadnienia zdrowia oraz bezpieczeństwa i higieny środowiska pracy będące przedmiotem badań z zakresu nauk o zdrowiu oraz inżynierii środowiska.
EN
Acrylonitrile is a highly flammable, volatile, colorless or pale yellow transparent liquid with a pungent odor. It is chemically very reactive and undergoes spontaneous polymerization. It is mainly used in the production of artificial fibers and plastics. Acrylonitrile is toxic (harmful to nervous system during chronic exposure), irritating and sensitizing. It is classified as a carcinogen category 1B based on animal studies (no evidence from epidemiological studies). The proposed TLV value for acrylonitrile was based on a quantitative risk assessment of CNS tumors in rats exposed by inhalation. The MAC value of 1 mg/m³ has been proposed, at which the additional risk of CNS cancer, assuming a 40-year period of occupation, is 2.2 10-4 – 6.2 10-4. To prevent peak concentrations, the STEL value of 3 mg/m³ has been proposed. The BLV value was proposed at 60 µg/l (2-cyanoethyl)valine (CEV) in blood collected after 3 months of exposure. Due to its carcinogenic, irritating, sensitizing effects and absorption of acrylonitrile through the skin, it should be labeled: Carc. 1B (carcinogenicity category 1B); A (sensitizing substance); I (irritant) and „skin” (skin absorption may be just as important as inhalation). This article discusses the problems of occupational safety and health, which are covered by health sciences and environmental engineering.
PL
W tym artykule, zamykającym dwuodcinkowy cykl poświęcony środkom ochrony indywidualnej (ŚOI) oczu, omawiam normy techniczne dotyczące tych środków. Tak się złożyło, że w poprzednim numerze OPTYKI 1/2020 temat norm już się pojawił w artykule Macieja Ciebiery, co prawda jedynie w kontekście soczewek okularowych, tym nie mniej autor zawarł w nim wiele ogólnych charakterystyk norm. Zatem w części wstępnej przedstawiam tylko niektóre informacje ogólne tytułem uzupełnienia.
10
Content available remote Indywidualne środki ochrony narządu wzroku
PL
Największa grupa pacjentów gabinetu optometrysty to osoby aktywne zawodowo i zwykle aktywnie wypoczywające. Uwzględnienie przez optometrystę aspektów zajęciowych pacjenta może prowadzić do zwiększenia wydajności pracy, zmniejszenia ryzyka zagrożeń dla narządu wzroku ze strony środowiska miejsca pracy oraz środowiska aktywnego wypoczynku. Ważną rolę do odegrania będzie miało tu nie tylko dobranie odpowiedniej korekcji, ale także uzupełnienie jej środkami ochrony indywidualnej (ŚOI) oczu, całej twarzy, a nawet głowy. Jak wiemy, droga wzrokowa zaczyna się w oku, a kończy dopiero w korze wzrokowej umiejscowionej w tylnej części czaszki.
PL
Artykuł dotyczy możliwości wykorzystania szybkiej kamery do pomiarów drgań mechanicznych w środowisku pracy. Zostały w nim przedstawione wyniki testów przeprowadzonych na 11 narzędziach ręcznych odniesione do wartości przyspieszeń drgań, zmierzonych standardowym układem pomiarowym bazującym na piezoelektrycznych przetwornikach drgań. Otrzymane różnice nie przekraczały 5,7%, co potwierdza możliwość zastosowania szybkiej kamery do badań drgań działających przez kończyny górne. W artykule zwrócono uwagę także na ograniczenia w zastosowaniu analizy obrazu do pomiarów drgań, wynikające m.in. z konieczności dużego powiększania optycznego i zapewnienia stabilizacji położenia kamery.
EN
The article focuses on the possibility of the use of a high-speed frame camera to measure mechanical vibration in work environment. It presents the results of tests carried out on 11 hand tools related to the values of vibration accelerations measured with a standard measuring system based on piezoelectric vibration transducers. The differences obtained did not exceed 5.7%, which confirms the possibility of the use of a high-speed frame camera for testing hand-arm vibration. The article also draws attention to the limitations in the use of image analysis for vibration measurements resulting, among others, from the need for high optical zoom and ensuring stabilization of the camera position.
PL
Do fizycznych czynników szkodliwych dla zdrowia zaliczane są między innymi hałas, drgania mechaniczne, pole elektromagnetyczne, nielaserowe promieniowanie optyczne czy mikroklimat środowiska pracy [1]. Czynniki te powszechnie występują w środo wisku pracy i według danych Głównego Urzędu Statystycznego [2] stwarzają rokrocznie ponad 230tys. osobozagrożeń. Zważywszy, e dane GUS nie uwzględniają przedsiębiorstw zatrudniających 1niej niż 10 pracowników, szacuje się, że rzeczywista skala zagrożeń fizycznymi czynnikami szkodliwymi środowiska pracy jest znacznie (nawet dwukrotnie) większa. Ekspozycja pracowników na czynniki szkodliwe środowiska pracy jest przyczyną powstawania chorób zawodowych. Konieczne jest zatem podejmowanie działań profilaktycznych z uwzględnieniem odpowiednich środków technicznych i metod organizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zmniejszających ekspozycję pracowników na te czynniki, co pozwoli zminimalizować ryzyko wystąpienia nich niekorzystnych skutków zdrowotnych.
13
Content available remote Oddziaływanie nanomateriałów na organizm człowieka
PL
W artykule dokonano analizy najnowszych doniesień piśmiennictwa naukowego, dotyczących problematyki narażenia zawodowego człowieka na kontakt z nanomateriałami a także skutków, jakie owo narażenie może nieść dla zdrowia i życia. Omówiono takie problemy, jak wpływ narażenia na nanomateriały w środowisku pracy i ewentualne następstwa dla niektórych układów w organizmie człowieka, jak np. układ oddechowy, układ sercowo-naczyniowy, czy układ rozrodczy. Przytoczono też wyniki badań epidemiologicznych.
EN
The article presents an analysis of the reasonable new scientific literature findings on the issue of occupational exposure to nanomaterials as well as the results it brings up both towards health and mortality. The issues such as an impact of the exposure to nanomaterials in work environment and its outcome towards selected systems of human organism, such as respiratory, cardiovascular or reproductive systems-has been presented. The result; of epidemiological studies has been also presented.
PL
Stężenia i natężenia czynników szkodliwych w środowisku pracy muszą być badane i oceniane pod kątem powodowanych dla pracowników zagrożeń. W warunkach zmiennych parametrów środowiska pracy wykrywanie potencjalnych zagrożeń i szybkie podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia narażenia pracowników jest możliwe na podstawie ciągłego monitoringu parametrów środowiska pracy. Do tego celu mogą być wykorzystanie bezprzewodowe sieci sensorowe. W artykule omówiono strukturę i oraz główne zagadnienia opracowywanej w CIOP-PIB sieci sensorowej do monitorowania środowiska pracy i ostrzegania pracowników o zagrożeniach. Przedstawiono zastosowaną metodę lokalizacji ostrzeganego pracownika w obrębie sieci sensorowej, a także wyniki badań mocy sygnału radiowego, na bazie których funkcjonuje ta metoda.
EN
Concentrations and intensities of harmful factors in the work environment must be tested and assessed for hazards caused to employees. In conditions of changing parameters of the working environment, detection of potential threats and quick action to reduce employee exposure is possible based on the continuous monitoring of working environment parameters. Wireless sensor networks can be used for this purpose. The article discusses the structure and main issues of the sensor network being developed at CIOP-PIB to monitor the work environment and warn employees about hazards. The method used to locate the warned employee with in the sensor network was presented, as well as the results of radio signal strength measurements, on which this method works.
15
Content available remote Bakterie enteropatogenne w środowisku pracy oczyszczalni ścieków
PL
Wody zanieczyszczone ściekami stanowią potencjalne źródło zagrożenia epidemiologicznego, w związku z czym pracownicy oczyszczalni ścieków stanowią grupę zawodową szczególnie narażoną na kontakt z enteropatogenami bakteryjnymi w trakcie wykonywania czynności zawodowych. Źródło wspomnianych czynników biologicznych może stanowić zarówno bioaerozol, emitowany w trakcie procesów technologicznych, jak również kontakt ze ściekami, osadami ściekowymi czy zanieczyszczonymi powierzchniami. Narażenie na enteropatogeny bakteryjne może stać się przyczyną różnych chorób i dolegliwości zdrowotnych, obejmujących zarówno infekcje jelitowe, jak i pozajelitowe. Głównymi elementami prewencji zagrożeń zawodowych w tej grupie pracowników powinna być rzetelna ocena ryzyka oraz stosowanie odpowiednich środków profilaktycznych.
EN
Wastewater is a potential epidemiological threat. Therefore, wastewater treatment plants' workers may be exposed to bacterial enteropathogens during their occupational activities. The source of these biological agents may be both bioaerosols, emitted during technological processes, as well as contact with sewage, sewage sludge or contaminated surfaces. Exposure to bacterial pathogens may cause various diseases and adverse health effects, including both intestinal and parenteral infections. In this light, reliable risk assessment and appropriate preventive measures are key to occupational hazard prevention among this group of workers.
EN
The effects of service environment and pre-deformation on the fatigue behaviour of 2524 alloy were investigated using scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM), and fatigue tests. The results indicate that the fatigue crack-growth rate (FCGR) of the alloy in an aqueous environment increases with temperature ranging from 0 to 90 °C. At the same stress intensity factor range (ΔK), the FCGR of the alloy in an argon environment is the smallest, followed by that in air, and a 3.5% NaCl fog environment, while that in an exfoliation corrosion (EXCO) solution is the largest. A pre-deformation of 2% can significantly enhance the fatigue crack propagation resistance of this alloy in argon, air, and 3.5% NaCl fog environments, while 5% pre-deformation weakens the fatigue crack propagation resistance of the alloy accordingly. The pre-deformation effect on the FCGR of alloy in the EXCO solution environment is limited.
PL
Postępujący proces starzenia się społeczeństwa jest rozpatrywany głównie w kategoriach problemu demograficznego, który wywiera niekorzystny wpływ na politykę ludnościową, a także generuje koszty związane z zagwarantowaniem właściwego systemu opieki nad osobami starszymi. Jest to niezwykle istotne zagadnienie, dlatego w ostatnich latach w Polsce toczy się publiczna debata na temat modyfikacji systemu emerytalnego. Problem pracowników w starszym wieku będzie się stawał coraz bardziej powszechny, dlatego podjęto tematykę dotyczącą ergonomicznego przygotowania stanowiska pracy, co pozwoli na poprawę komfortu pracy, a także może się przyczynić do uzyskania większej wydajności pracy. W artykule przedstawiono istotę ergonomii w środowisku pracy. Wskazano również, jak wraz z wiekiem zmieniają się predyspozycje pracowników oraz ich właściwości psychofizyczne. W ramach części empirycznej zaproponowano pewnego rodzaju zalecenia ergonomiczne, które poprawiły komfort pracy osób starszych w zakładzie pracy, w którym przeprowadzono eksperyment naukowy.
EN
The progression of aging of a society is considered mainly in the categories of a demographic problem, which has a negative impact on population policy, and also generates costs related to guaranteeing an appropriate care system for the elderly. This is an extremely important issue, which is discussed in Poland as a public debate on the modification of the pension system. Problems of older workers will become more and more common, therefore the article focuses on the subject of ergonomic preparation of the workplace, which will improve work comfort and may also contribute to higher work efficiency. The article presents the essence of ergonomics in the work environment. It also indicates how the predispositions of employees and their mental and physical characteristics change with age. In the empirical part of the paper, some ergonomic recommendations were proposed, which improved the working comfort of older people in the workplace in which the scientific experiment was carried out.
EN
The paper presents stages of developing a prognostic model for implementing noise protection in an industrial hall. The main source of vibroacoustic problems is the glass hardening furnace, which was installed in a new production hall. It generates vibroacoustic problems at the furnace operators' work stations and at work stations at other devices placed in this hall and in the adjacent hall. These problems are mainly result from mistakes made during the preparation of the furnace placement, as well as the assembly of the machine and accessories. The conducted vibroacoustic tests were aimed at diagnosing problems and developing appropriate ways to minimize the risk of noise and vibration hazards. The basic research tool was to create the correct hall acoustic model, determine the sound power of partial sources and calibrate the model. Modelling the sound protection efficiency of each noise reducing element has allowed the selection of appropriate solutions in terms of acoustic efficiency and approximate application costs. Measurements were carried out according to standard procedures. The article presents only some of the results of vibroacoustic tests directly related to the developed acoustic model. Analysis of vibration paths and noise propagation, indication of assembly defects is a recommendation to formulate vibroacoustic requirements for newly installed devices.
19
Content available remote Pomiary hałasu za pomocą urządzeń mobilnych
PL
Mimo postępu technologicznego i coraz powszechniej wprowadzanej automatyzacji umożliwiającej całkowite lub częściowe odseparowanie człowieka od procesów produkcji, hałas nadal jest jednym z dominujących czynników szkodliwych w środowisku pracy.
EN
The management of the work environment aims at shaping all elements of the work environment, also in the aspect of safety. All activities in the field of planning, organizing, conducting and controlling individual elements of the work environment are aimed at optimizing the working conditions. In office and administrative work many factors affect the level of occupational health and safety. In the paper, the selected physical factors of the work environment - lighting, noise and microclimate - at the office and administration position in order to shape a safe, ergonomic and optimal workplace have been analyzed. The article uses measurement methods using devices - noise, lighting and microclimate meters.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.