Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  optymalizacja produkcji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Artykuł opracowano na podstawie referatu Andrzeja Derenia, wygłoszonego podczas ubiegłorocznego „Szkolenia dla użytkowników i sympatyków technologii Valmet DNA” (14 listopada 2019 r. w Serocku). W relacji z tego spotkania (patrz PP 12/2019 s. 744-746) zapowiadaliśmy szerszą prezentację omówionych rozwiązań i przedstawienie możliwości, jakie gwarantują systemy QCS firmy Valmet, mające na celu poprawę wydajności maszyny i jakości produkowanego papieru.
EN
The G8D method is one of the methods used in quality management using quality management tools and designed to solve problems occurring in production processes. The method consists of 8 disciplines and ensures the required quality of both production processes and finished products. It may also be applied to the optimization of production processes, while ensuring their safety. In the article, the authors presented the method of using the D4 discipline algorithm of the G8D method allowing to detect the root cause of the problem in the process and to indicate the so-called escape point. The authors presented the course of action for discipline D4 undertaken when the root cause of the problem is to be analysed. The procedure is presented on an exemplary process of the projection welding of a nut.
PL
Czy można przewidzieć przyszłość? Odczytać ją jak z czarodziejskiej kuli? Oczywiście, że nie. Istnieją jednak narzędzia, które umożliwiają wcześniejsze przygotowanie się na nadchodzące zmiany, kreując możliwe scenariusze przyszłości oparte na tzw. kluczowych czynnikach zmian.
PL
Artykuł opracowano na podstawie referatu Adama Ossery, wygłoszonego na „Szkoleniu dla użytkowników i sympatyków technologii Valmet DNA” (PP 11/2018 s. 717-720), na temat zaawansowanych aplikacji firmy Valmet, optymalizujących proces wytwarzania energii cieplnej w elektrociepłowniach przemysłowych, znajdujących się przy celulozowniach i papierniach. Opisano wykonane przez Valmet Automation w Gliwicach usprawnienia obiektów energetycznych, poprawiające ich efektywności produkcyjne, energetyczne i ekonomiczne.
5
Content available remote 10 powodów dla których warto automatyzować produkcję
PL
Już czas. O Industry 4.0 mówią i piszą wszyscy. Branża huczy od innowacyjnych rozwiązań z zakresu automatyzacji, monitoringu procesów, przewidywania usterek i awarii, a także optymalizacji produkcji z wykorzystaniem zaawansowanych systemów pomiarowych.
EN
The article discusses the topic of designing the optimal distribution of workstations within a production plant. A review focused on publications on this subject in the Scopus database, covering the years 1975–2017. The article presents a facility layout problem and basic principles of optimisation methods for the distribution of workstations within the factory. The author proposes a methodology for designing the optimal distribution of workstations using available optimisation methods and computer simulation. Also, directions for further research are indicated.
7
Content available remote Hyper-Heuristic Approach for Improving Marker Efficiency
EN
Marker planning is an optimization arrangement problem, where a set of cutting parts need to be placed on a thin paper without overlapping to create a marker – an exact diagram of cutting parts that will be cut from a single spread. An optimal marker that utilizes the length of textile material has to be obtained. The aim of this research was to develop novel algorithms for obtaining an efficient marker that would achieve competitive results and optimize the garment production in terms of improving the utilization of textile material. In this research, a novel Grid heuristic was introduced for obtaining a marker, alongside its improvement methods: Grid-BLP and Grid-Shaking. These heuristics were hybridized with genetic algorithm that determined the placement order of cutting parts using the newly introduced All Equal First (AEF) placement order. A novel individual representation for genetic algorithm was designed that was composed of order sequence, rotation detection and the choice of placement algorithm (hyper-heuristic). Experiments were conducted to determine the best marker making method, and hyper-heuristic efficiency. The implementation and experiments were conducted in MATLAB using GEATbx toolbox on five datasets from the garment industry: ALBANO, DAGLI, MAO, MARQUES and MAN SHIRT. Marker efficiency in percentage was recorded with best results: 84.50%, 80.13%, 79.54%, 84.67% and 86.02% obtained for the datasets respectively. The most efficient heuristic was Grid-Shaking. Hyper-heuristic applied Grid-Shaking in 88% of times. The created algorithm is independent of cutting parts’ shape. It can produce markers of arbitrary shape and is flexible in terms of expansion to new instances from the garment industry (leather nesting, avoiding damaged areas of material, marker making with materials with patterns).
8
Content available Optimization of Production Logistics
EN
The paper focuses on the optimization of production logistics within the selected company, which is going to relocate the machining centre to the Czech Republic. The aim of this paper was to design a suitable conveyor to optimize the machining centre’s entire production process. On the basis of the company’s input requirements, the necessary calculations were carried out, which led to the construction of the conveyor model. Proposing the model was preceded by selecting a suitable conveyor which will be used in production.
EN
A review of various models of the management and techniques using in the production sector to create a proposal of an example in a model department of the heat treatment of AlSiMg alloys. The results of these works were a cost reduction in the final product to help the customer by creating benefits for them – for example, in lowering prices. If we could use the proposed models of management and optimization of technology to implement a unique model in the department of heat treatment, we can increase the mechanical properties of casting due to the economic benefits. To create a unique model of management in the department of heat treatment, it is necessary to have two ways of knowledge about the economy and foundry know-how of innovation technology – that was improved in this article.
PL
Przeprowadzona analiza dostępnych w literaturze modeli zarządzania oraz technik w przemyśle odlewniczym była podstawą do opracowania modelu zarządzania wydziałem obróbki stopów aluminium AlSiMg. Jednym z efektów zaproponowanych rozwiązań było obniżenie kosztów produktu końcowego, co skutkowało oczekiwanymi korzyściami dla klienta. Jeśli skorzystamy z proponowanych modeli zarządzania i jednocześnie zoptymalizujemy parametry technologiczne, w celu stworzenia niepowtarzalnego modelu w dziale obróbki cieplnej, możemy nie tylko zwiększyć mechaniczne właściwości produktu, ale też odnieść korzyści ekonomiczne. Do stworzenia unikalnego modelu zarządzania w dziale obróbki cieplnej niezbędna jest wiedza ekonomiczna i znajomość innowacyjnych technologii w odlewnictwie, których znaczenie zostało dowiedzione w tym artykule.
PL
Przedstawione zostały zagadnienia wzbogacania wtórnego węgla kamiennego w cyklonach wzbogacających bez rozdrabniania koncentratu pośredniego. Omówiono krzywe rozdziału cyklonów wykorzystywane do modelowania procesu wzbogacania. W szczególności zilustrowano efekt poprawy kształtu krzywych rozdziału w układach z dwoma i trzema cyklonami, co przekłada się bezpośrednio na poprawę dokładności wzbogacania. W cyklonach z cieczą ciężką dokładność wzbogacania jest jednak na tyle dobra, że ponowne wzbogacanie koncentratu przejściowego praktycznie nic nie daje. Wartość produkcji jest tylko minimalnie większa; stosowanie wzbogacania wtórnego w układach z cyklonami z cieczą ciężką jest nieopłacalne ekonomicznie. Inaczej jest w przypadku cyklonów wodnych; w układach ze wzbogacaniem wtórnym można uzyskać większą wartość produkcji o zadanej jakości.
EN
The issues of secondary hard coal enrichment in cyclones without grinding of intermediate concentrate were presented. Cyclone separation curves, used in modeling the enrichment process, were discussed. In particular, the effect of improving the shape of the split curves in two- and three-cyclone systems was illustrated, which directly translates into an improvement in the accuracy of the enrichment. In cyclones with a heavy liquid the accuracy of enrichment is nevertheless good enough that the re-enrichment of the intermediate concentrate practically doesn’t make a difference. The value of production is only slightly higher; use of secondary en¬richment in systems with heavy media cyclones is not economically profitable. This is not the case with water cyclones. In secondary enrichment systems, a higher value of production with a given quality can be obtained.
PL
Przedstawione została działalność naukowo-badawcza Katedry Elektrotechniki i Automatyki Przemysłowej w zakresie automatyzacji procesów przeróbki surowców mineralnych, głównie węgla kamiennego. Badania te dotyczyły metod pomiarowych parametrów jakościowych i ilościowych węgla oraz innych wielkości procesowych, modeli symulacyjnych i ich wykorzystania w optymalizacji wartości produkcji, automatycznej regulacji procesów wzbogacania węgla w cieczach ciężkich, w osadzarce i procesu flotacji węgla, analizy wrażliwości parametrów decyzyjnych układu sterowania, monitoringu przebiegu procesów technologicznych, określania ekonomicznych efektów wzbogacania.
EN
The paper presents a research activity of the Department of Electrical Engineering and Automation in Industry in the area of mineral processing (particularly coal preparation). This activity has been focused on measurement methods of coal qualitative and quantitative parameters and other process parameters, simulation models and their application to production value optimization, automatic control of coal preparation processes in jigs and flotation, sensitivity analysis of control system decision parameters, technological process monitoring and estimation of economical effects of mineral processing.
EN
This paper presents the idea of increasing the effectiveness of slag decopperisation in an electric furnace in the "Głogów II" Copper Smelter by replacing the currently added CaCO3 with a less energy-intensive technological additive. As a result of this conversion, one may expect improved parameters of the process, including process time or power consumption per cycle. The incentives to optimize the process are the benefits of increasing copper production in the company and the growing global demand for this metal. The paper also describes other factors that may have a significant impact on the optimization of the copper production process. Based on the literature analysis, a solution has been developed that improves the copper production process. The benefits of using a new technology additive primarily include increased share of copper in the alloy, reduced production costs, reduced amount of power consumed per cycle and reduced time it takes to melt. At the conclusion of the paper, the issues raised are highlighted, stressing that mastering the slag slurry process in electric furnaces requires continuous improvement.
PL
Czy ograniczanie kosztów, skrócenie czasu produkcji i osiąganie lepszej jakości kruszyw jest możliwe bez ponoszenia kosztownych inwestycji? Japońska koncepcja Lean Manufacturing zakłada, że tak. Kluczowe jest rozwiązywanie problemów u źródeł i określenie kilku marnotrawstw - identyfikacja, na co tracimy czas, ludzi, energię, zasoby i pieniądze.
PL
Warto dbać o zdrowie, wprowadzając zdrową dietę i ruch. Takim działaniem uzyskamy szczupłą sylwetkę, sprawiając, że cały organizm funkcjonuje należycie. Podobnie jest z życiem przedsiębiorstwa, w którym dobra organizacja przekłada się na szereg korzyści. Skrojona na miarę „dieta" pozwala wyprodukować więcej surowca dobrej jakości, taniej i szybciej.
PL
W okresie prosperity branży dużo nakładów przeznaczonych zostało na uniknięcie zakłóceń i uzyskanie maksymalnej, sprzedawalnej wielkości produkcji. Obecne czasy stagnacji popytu na dobra inwestycyjne wymagają przeglądu aktualnej sytuacji rynkowej, oceny własnej konkurencyjności oraz oszacowania kosztów i dostosowania się do dynamicznych wymogów rynku, bądź - w skrajnych przypadkach - rezygnacji z tego jakże specyficznego biznesu.
16
PL
Opłaca się inwestować w nowoczesne oprogramowanie do optymalizacji produkcji – dowodem na to może być historia firmy z branży spawalniczej Stelweld Sp. z o.o. Dzięki integracji programów SAP R3 i SigmaNEST przedsiębiorstwo usprawniło m.in. proces rejestracji zleceń i ich pełnego rozliczania pod kątem kosztowym oraz zarządzania magazynem arkuszy blach, tym samym ugruntowując swoją pozycję na rynku europejskim w zakresie produkcji konstrukcji spawanych.
EN
In the article a problem of optimal choice of deposit development method considering the economic and energy efficiency was described. The incline was presented as an alternative to the shaft. In the paper an original method and a program created in JAVA which allows to specify a more favorable deposit development method for selected parameters was presented. The issue of vertical integration system an underground coal mine – a power plant was discussed. Attention is paid to the costs of transportation of coal from the mine to the power plants.
PL
W artykule zdefiniowany został problem optymalnego doboru sposobu udostępnienia złoża ze względu na konieczność poprawy efektywności ekonomicznej i energetycznej. Zaprezentowano upadową jako alternatywę dla szybu, w której transport urobku na powierzchnię realizowany jest za pomocą przenośników taśmowych. Przedstawiono autorski program, stworzony w środowisku JAVA, umożliwiający dobór optymalnego sposobu udostępnienia złoża dla zadanych parametrów. Omówiona została kwestia pionowej integracji w układzie kopalnia – elektrownia. Zwrócono uwagę na koszty transportu węgla z rejonów eksploatacji do elektrowni.
PL
Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych stanowi jeden z istotniejszych aspektów decydujących o ich przyszłym rozwoju. Autor w artykule pragnie wykazać, że optymalizacja produkcji poprzez zastosowanie odpowiednich metod matematycznych daje nowe możliwości dla przedsiębiorstw przemysłu obuwniczego w zakresie zwiększenia ich innowacyjności, co może prowadzić do podniesienia ich konkurencyjności na rynku. Przedstawione zostały wyniki modelowania matematycznego dla systemu produkcyjnego oraz ich wpływu na mikrologistykę przedsiębiorstwa w ujęciu wprowadzenia innowacji w procesie wytwórczym.
EN
Innovativeness of industrial enterprises is one of the most important aspects determining their future development. The author in the article wants to demonstrate that production optimization through the use of appropriate mathematical methods creates a new opportunities for footwear industry companies to improve their innovativeness and market competitiveness. The results of mathematical modeling of production system and its impact on micro-logistics area of company in terms of introducing innovations in manufacturing process was presented.
PL
Procesy wzbogacania mają decydujący wpływ na zbyt produktów handlowych. Ważnym zagadnieniem jest uzyskiwanie maksymalnej wartości produkcji z węgla surowego przy różnych kontraktach handlowych. Istotne jest więc poszukiwanie nowych sposobów zwiększenia wartości produkcji. Krzywe rozdziału osadzarek mają kształt odbiegający od idealnej krzywej, co powoduje, że w procesie wzbogacania grawitacyjnego pojawiają się ziarna błędne. Zastosowanie grupy osadzarek poprawia kształt wypadkowych krzywych rozdziału. Dzięki temu przy tej samej zadanej zawartości popiołu w koncentracie końcowym z grupy dwóch osadzarek (rys. 3): z ponownym wzbogacaniem koncentratu (2 os. K) i z recyrkulacją produktu pośredniego (2 os. rec. KO) możliwe jest uzyskanie znacząco większej wartości produkcji niż w przypadku pojedynczej osadzarki – szczególnie w przypadku małej zadanej zawartości popiołu. Wzrost wartości produkcji jest szczególnie znaczący w przypadku nadawy trudno wzbogacalnej. Oszacowanie przyrostu kosztów eksploatacyjnych (koszty inwestycyjne zostały pominięte jako nieistotne w przeliczeniu na 1 Mg węgla wzbogacanego w całym okresie eksploatacji drugiej osadzarki) pokazuje, że właśnie w przypadku małej zadanej zawartości popiołu zastosowanie drugiej osadzarki może być ekonomicznie opłacalne (rys. 5). Jeśli więc w zakładzie wzbogacania znajduje się więcej osadzarek, to celowym działaniem jest odpowiednie ich wykorzystanie, poprzez zastosowanie wzbogacania wtórnego lub z recyrkulacją produktu pośredniego. [...]
EN
Coal preparation processes have a decisive impact on sales of commercial products. Obtaining the maximum production value from raw coal at different commercial contracts is an important issue. It is therefore important to search for new ways of increasing the production value. Jigs partition curves have a shape deviating from the ideal curve, which causes the appearance of incorrect grains in the process of coal enrichment. Application of a group of jigs improves the shape of the resultant partition curve. With the same demanded value of ash content in the final concentrate from a group of two jigs (Fig. 3) with the repeated concentrate enrichment (2 os. K) and with the recirculation of intermediate product (2 os. rec. KO), it is possible to significantly increase the production value when compared to the case of a single jig – particularly in the case of a demanded low value of ash content. Estimating the increase in operating costs (investment costs have been omitted as irrelevant per 1 Mg al enriched coal over the second jig lifetime) shows that – particularly in the case of a low demanded value of ash content – application of the second jig can remain economically profitable (Fig. 5). Thus, if the coal preparation plant has more jigs, the advisable action is their suitable use through the application of secondary enrichment or intermediate product recirculating. [...]
20
Content available remote Projekt związany z cyklem życia produktu
PL
Zarządzanie cyklem życia produktu to projekt skierowany do klienta, odpowiadający na wspólnie określone cele i wskaźniki dotyczące dostarczonych maszyn i urządzeń (np.: dyspozycyjność urządzeń, zwiększenie produktywności, dostępność i jakość szkoleń itd.).
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.