Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 80

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  basen
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Miejsca publiczne, takie jak strefy wellness czy baseny, zwykle przyciągają klientów wysoką jakością zastosowanych rozwiązań i najwyższym poziomem designu. Znajdujące się w nich nowoczesne łazienki powinny być wizytówką tych obiektów, miarą panującego w nich komfortu i luksusu. Dbałość o jakość powinna znajdować odzwierciedlenie nie tylko w drogich kafelkach czy efektownej ceramice łazienkowej, ale również w najmniejszych detalach, takich jak systemy odprowadzania wody.
2
Content available Projekt konstrukcji przekrycia pływalni miejskiej
PL
Opracowano koncepcję architektoniczną obiektu pływalni miejskiej z dwoma wariantami konstrukcji przekrycia w postaci powłoki walcowej. Przeprowadzono analizę porównawczą sił wewnętrznych w powłoce uzyskanych metodą numeryczną i analityczną. Zwymiarowano żelbetową konstrukcję przekrycia powłokowego zgodnie z obowiązującymi eurokodami.
EN
The architectural and construction concept of the swimming pool with two types of cylindrical shell roof was designed. A comparative analysis of internal forces using a numerical and analytical method has been carried out. The reinforced structure of cylindrical shell roof has been designed according to required eurocodes.
EN
Using additives with water absorbing characteristics enables us to increase the amount of water in natural basins and significantly decrease the amount of water for agricultural usage. Despite various additives already existing, they are yet to be commonly used due to high cost price, complex technology, toxic impact and instability in biological and atmospheric conditions. However, the «Natlen» composite, which is a naturally based additive, is ecologically safe. It has a long shelf life, is cheap and provides high antifiltering rates. The composite is eruptive with dispersity of any type and is jelly when boosted. In an antifiltering layer it never cracks under static and dynamic influences. It has no seam and is resistant to aggressive liquids. It is ecologically safe. «Natlen» composite is recommended for building water basins in pastures, where it can particularly be used to satisfy the demand for drinking water for cattle.
4
Content available remote Wady przeszklonych przekryć dachowych
EN
Surface water of Kébir Rhumel basin is indispensable for domestic and industrial needs of this region. Industrial development, with water excessive use and chemical products, in production and industrial treatment, and not sustainable fertilizers in agriculture, constitutes a serious threat to maintain our resources of good water quality. The majority of domestic and industrial wastewaters of the region, discharged to the stream water of Kébir Rhumel basin, promote the water enrichment in nutritious elements, phosphorus and nitrogen and particularly, the resulting increase in the aquatic primary production, mainly the planktonic or benthic algae. As a result, the physical and chemical properties of water deteriorate. This basin allows construction of the largest dam in Algeria “Beni-Haroun dam”. The infrastructure that was one of the greatest challenges of Algeria is now a reality. Hydraulic complex of Beni-Haroun remains a strategic and major achievement in the development program of water resources sector. This enormous building was constructed in the territory of the Wilaya (province) of Mila, used to meet water needs, with four million inhabitants, of eastern Algeria and other neighbouring regions that have suffered from lack of water consumption, especially in summer. In addition, it will irrigate over 42 000 ha, going thus to the several plains. Integration of sociological and environmental concerns into dams design is a recent phenomenon. It is considered at the impact study level, during which the dam study project is accompanied by a survey to assess project impact on natural environment and socioeconomic development.
PL
Wody powierzchniowe na terenie basenu Kébir-Rhumel są niezbędne do zaspokojenia domowych i przemysłowych potrzeb regionu. Rozwój przemysłowy z jego nadmiernym zużyciem wody i substancji chemicznych w procesie produkcji i przetwarzania oraz niezrównoważone stosowanie nawozów w rolnictwie stwarzają poważne zagrożenie dla jakości wody. Większość domowych i przemysłowych ścieków z regionu jest odprowadzana do wód płynących basenu Kébir-Rhumel, powodując ich wzbogacenie w pierwiastki biogenne (fosfor i azot), co skutkuje zwiększoną produkcją pierwotną głównie planktonowych i osiadłych glonów. W wyniku tego pogarsza się jakość wody. Układ basenu umożliwił zbudowanie największej zapory w Algierii – zapory Beni-Haroun. Ten obiekt infrastruktury wodnej, będący jednym z największych wyzwań Algierii, stał się rzeczywistością. Kompleks wodny Beni-Haroun jest strategiczym i głównym osiągnięciem programu rozwoju zasobów wodnych. Ta ogromna budowla umieszczona w prowincji Mila zaspokaja potrzeby 4 mln mieszkańców wschodniej Algierii i sąsiadujących regionów, które cierpiały na brak wody pitnej, szczególnie latem. Ponadto wodą ze zbiornika będzie się nawadniać 42 000 ha na kilku równinach. Zagadnieniem ostatnio branym pod uwagę podczas projektowania zapór jest integrowanie problemów społecznych i środowiskowych. Te problemy są rozważane na etapie oceny oddziaływania na środowisko, w którym projektowaniu zapory towarzyszy analiza wpływu projektu na środowisko naturalne i rozwój społeczno-gospodarczy.
EN
This paper presents the influence of the type of filtration beds, used in swimming pool water treatment systems, on the quality and the possibility of reuse of washings. The research covered 4 pool cycles with sand, sand and anthracite, glass and diatomaceous beds. The degree of contamination of washings was assessed on the basis of physical, chemical and bacteriological tests. The possibility of washings drainage into the natural environment was considered, and the results of the research were compared with the permissible values of pollution indicators for wastewater discharged to water or ground. A direct management of washings from the analysed filters proved impossible mainly due to the high content of TSS (total suspended solids) and free chlorine. Washings were subjected to sedimentation and then the supernatant was stirred intensively. As a result of these processes, the quality of washings was significantly improved. This allowed planning to supplement the pool water installations with systems for washings management.
PL
W artykule przedstawiono analizę zapotrzebowania na energię szpitali oraz basenów w Polsce. Celem pracy było oszacowanie zużycia energii elektrycznej oraz ciepła w tych obiektach oraz oszacowanie wartości tego rynku dla potencjalnych dostawców urządzeń do indywidualnej produkcji energii w tych obiektach. Obecnie nie istnieje baza danych statystycznych, która obrazowałaby potrzeby energetyczne szpitali i basenów w Polsce. Obiekty te są szczególnie atrakcyjne dla jednostek kogeneracji, ponieważ charakteryzują się one stosunkowo dużym i stabilnym zapotrzebowaniem na energię elektryczną oraz ciepło, a w przypadku szpitali często również na parę technologiczną. W artykule przedstawiono przyjętą metodologię oszacowania zapotrzebowania na energię tych obiektów oraz zestawiono dane o zużyciu energii w wybranych szpitalach i basenach w Polsce. Dane te posłużyły do wyznaczenia jednostkowych wskaźników, wykorzystanych do oszacowania zapotrzebowania na energię szpitali i basenów w kraju.
EN
In the article analysis of the energy demand of hospitals and swimming pools in Poland was presented. The purpose of the work was to estimate at the country level the consumption of electricity and heat in these facilities and to estimate the value of this market for potential suppliers of cogeneration units to these facilities. Currently, there is no statistical database that would indicate the energy needs of hospitals and swimming pools in Poland. These facilities are attractive especially for cogeneration units, because they are characterized by a relatively large and stable demand for two forms of energy: electricity and heat, in the case of hospitals also for process steam. The article presents the adopted methodology for calculating the energy demand of these facilities and real data from selected hospitals and swimming pools in Poland, which were used to calculate the energy demand of all hospitals and pools in the country.
PL
W artykule opisano obiekt basenowy, w którym w czterech instalacjach nie zostały spełnione wymagania dotyczące zawartości chloru związanego. Przeprowadzone kontrolne badania bakteriologiczne zdyskwalifikowały wodę we wszystkich obiegach przeznaczonych dla osób kąpiących się. Podejmowano różne działania naprawcze, m.in. zwiększenie częstotliwości płukania filtrów z ich przechlorowaniem. Jednak dopiero wykorzystanie układu mobilnego ozonowania z wprowadzeniem wody wysoko ozonowanej przed filtracją i płukanie instalacji cyrkulacyjnej zbiorników pozwoliło na likwidację zagrożenia bakteriologicznego oraz utrzymanie zawartości chloru związanego na poziomie wymaganym przez przepisy, tj. poniżej 0,3 mg Cl2/dm.
EN
In the analyzed facility, I fail to meet the requirements for four pool water installations analyzing chlorine level. The bacteriological control tests disqualified the water in all circulation installations. The service staff take various corrective actions like an increased frequency of filter rinsing with their overhauling and other repair methods offered by the market. Only the use of a mobile ozonation system, introduction highly ozonized water before filtration and rinsing of the tank circulation system allows eliminating the bacteriological threat and maintaining the chlorine content at a level below 0,3 mg Cl2/dm.
PL
W artykule przedstawiono wybrane elementy zadania badawczego zrealizowanego w ramach projektu „OHT Inteligentny Optymalizator HVAC w funkcji potencjału tworzenia THM na basenach krytych – nowa metoda zarządzania energią elektryczną i ciepłem dopasowująca na bieżąco sterowanie wentylacją, ogrzewaniem, chłodzeniem (HVAC) do stężeń rakotwórczych chlorowcopochodnych metanu takich jak trihalometany (THM) oraz ich usuwania z basenów krytych. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020”. Autorzy skupili się na przedstawieniu projektu naczynia analitycznego do odwzorowania w małej skali obiegu wody basenowej z wyłączeniem układu filtracji i dezynfekcji.
EN
The article presents selected elements of the research task realized within the project „OHT Intelligent HVAC Optimizer as a function of the THM potential for indoor swimming pools – a new method of electricity and heat management that adjusts ventilation, heating and cooling control (HVAC) to carcinogenic chlorogenic hydrocarbon concentrations such as like THMs and their removal from indoor pools. Operational Program Intelligent Development 2014 – 2020”. The authors focused on presenting the design of an analytical system for reproduction of the pool water circulation in a small scale, excluding the filtration and disinfection system.
EN
This paper presents the influence of the type of filtration beds, used in swimming pool water treatment systems, on the quality and possibility of reusing the washings. The research covered 4 pool cycles with sand, sand and anthracite, glass and diatomaceous beds. The degree of contamination of washings was assessed on the basis of physical, chemical and bacteriological tests. The possibility of drainage of washings into the natural environment was considered, and the results of the research were compared with the permissible values of pollution indicators for wastewater discharged to water or ground. A direct management of the washings from the analyzed filters proved impossible mainly due to the high content of TSS (total suspended solids) and free chlorine. The washings were sedimented and then the supernatant was stirred intensively. As a result of these processes, the quality of washings was significantly improved. This allowed planning to supplement the pool water installations with systems for washings management.
PL
Przedstawiono wpływ rodzaju złóż filtracyjnych, stanowiących wypełnienie filtrów w układach oczyszczania wody basenowej, na jakość i możliwość zagospodarowania popłuczyn. Badaniami objęto 4 obiegi basenowe, w których zastosowano złoża: piaskowe, piaskowo-antracytowe, szklane oraz okrzemkowe. Stopień zanieczyszczenia popłuczyn oceniono na podstawie badań fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych próbek popłuczyn. Rozważono możliwość odprowadzania popłuczyn do środowiska naturalnego, a wyniki badań porównano z dopuszczalnymi wartościami wskaźników zanieczyszczeń dla ścieków odprowadzanych do wód lub ziemi. Bezpośrednie zagospodarowanie popłuczyn z analizowanych filtrów okazało się niemożliwe przede wszystkim ze względu na duże zawartości zawiesin ogólnych oraz chloru wolnego. Z tego względu popłuczyny poddano sedymentacji, a wodę nadosadową intensywnemu mieszaniu. W wyniku tych procesów jakość popłuczyn uległa znacznej poprawie. Pozwoliło to planować uzupełnianie instalacji wody basenowej o układy zagospodarowania popłuczyn.
12
Content available remote The source of toxicity of backwash water from a swimming pool filter bed washings
EN
The necessity of reducing the operating costs of swimming pools leads to attempts to reuse of backwash water from washing swimming pool filter beds. Their use for watering plants, sprinkling tennis courts and play fields, draining to nearby watercourses or even returning to swimming pool installations is taken into consideration. Current researches proved the toxicity of these waste streams. The results of these studies raise doubts about the rightness of the attempts to introduce washings from pool filters directly into the environment. The aim of the presented work is to determine the source of toxicity of filter backwash water. The assessed in the work washings were characterized by high turbidity, high content of both suspended solids and organic compounds. A decrease in value of general impurity indicators after the filtration process of washings has been shown, suggesting that the main source of toxicity may be the suspension, including various anthropogenic organic micropollutants. Although this is just a research hypothesis. For this reason, comparative studies on the occurrence of toxic organic micropollutants in raw filter backwash water, supernatant water and filtrate collected after the filtration process were carried out.
EN
The main purpose of the research is to show the possibility of using washings after applying simple processes and devices. It is being considered whether they may be drained to watercourses, to the ground, used for watering plants, sprinkling tennis courts and playing fields, flushing toilets or recycled into pool systems. The research concept consisted of comparing the results of physico-chemical analysis of washings samples with the limit values for pollutants in wastewater discharged to water and ground. The research was carried out for 20 pool water treatment plants. It has been shown that the concentration of TSS (total suspended solids) and free chlorine in washings are the main parameters preventing their drainage to the natural environment. The processes of sedimentation or sedimentation assisted by coagulation allow to reduce the TSS concentration below the limit value and leaving the washings to stand for up to several hours or subjecting them to a few minutes of aeration decreases the concentration of free chlorine to an acceptable level. The obtained research results allow to assume that the management of washings in all tested swimming pools would be possible after applying a settler or a settling tank with a coagulant chamber and then a chamber for aeration.
EN
The operation of swimming pools requires a constant monitoring of water quality parameters and protection of water against pathogens. This is implemented by various disinfection methods, among which the most commonly used are based on chlorine action supported by ozone or UV irradiation. The paper presents the comparison of the effectives of organic micropollutants decomposition occurring in swimming pool water during UV irradiation emitted by a 15 and 150 W UV lamp. The tests were conducted on real swimming pool water collected from a sport basin. The identification and the determination of micropollutants concentration were performed by the use of gas chromatography GC-MS (EI) preceded by solid-phase extraction SPE. It was shown that the concentration of micropollutants decreases with the increase in the irradiation time of pool water. The 150 W UV lamp allowed for an over 33% removal of micropollutants from the group of pharmaceuticals compounds (except for caffeine) and more than 76% decrease of other compounds, which belong to the group of personal care products additives, food additives and phthalates. In addition, it has been demonstrated that during the irradiation of such complex water matrixes as swimming pool water, a significant number of micropollutants degradation by-products were formed, which are not found in water before UV irradiation.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań, na podstawie których określono możliwość odprowadzenia popłuczyn, powstałych w wyniku płukania złóż filtracyjnych w systemie oczyszczania wody basenowej, do pobliskiej rzeki. Na podstawie analiz fizyczno-chemicznych próbek popłuczyn określono stopień ich zanieczyszczenia. Wyniki badań porównano z zaleceniami dotyczącymi dopuszczalnego stopnia zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do wód lub ziemi (DzU 2014, poz. 1800) i wymaganiami pozwolenia wodnoprawnego wydanymi dla analizowanego obiektu basenowego. Analiza wyników badań popłuczyn surowych (niepoddanych obróbce) wykazała, że bezpośrednie ich odprowadzenie do rzeki jest niemożliwe przede wszystkim ze względu na duże stężenie chloru wolnego oraz ilość zawiesin ogólnych. Analiza wyników badań popłuczyn poddanych procesowi sedymentacji lub koagulacji objętościowej w warunkach laboratoryjnych pozwoliła zaprojektować system odprowadzenia wody nadosadowej do rzeki. Warunkiem „zrzutu” wody nadosadowej do rzeki będzie konieczność zastosowania zbiornika buforowego, osadnika lub systemu wspomagającego sedymentację zawiesin w popłuczynach np. poprzez zastosowanie koagulacji objętościowej, a następnie odprowadzanie zagęszczonych ścieków do kanalizacji sanitarnej.
EN
The paper presents the results of studies on determining of the possibility of discharge washings, as a result of rinse filter beds in the swimming pool water treatment system, to the river. Based on the physical and chemical analysis of washings samples the degree of their contamination was determined. The results were compared with the recommended acceptable level of pollutants in wastewater discharged to water or soil (OJ 2014, item 1800) and with the requirements of the water permit issued for the analyzed swimming pool. The obtained results for raw washings (untreated) showed that direct discharge of washings into the near located river is impossible, especially due to the high concentration of free chlorine and the amount of total suspended solids (TSS). Analysis of the results of washings subjected to the process of sedimentation or coagulation in the laboratory helped design the system supernatant water drain into the river. The condition of such management would be to use a buffer tank, settling tank or supporting system to sedimentation of suspended solids, e.g. the use of coagulation and then the draining of concentrated sewage into the sanitary sewage system.
EN
Results of research on physico-chemical and bacteriological quality of effluents from backwashing of filter beds were presented for water treatment system of a selected swimming pool (waterpark). The aim of these studies was to evaluate potential to discharge the backwash water from rapid filter beds to a river or to drain them into the ground. Based on the physico-chemical and microbiological analysis of backwash water samples, degree of their contamination was determined with regard to the current quality requirements for wastewater discharged into surface water or soil as well as the requirements under the Water Law Act that defined water quality to be discharged from the analyzed pool. It was demonstrated that direct routing of the eluate from backwashing into the river or soil was impossible due to a high amount of total suspended solids and chlorine content. The concurrent efficacy testing of sedimentation and alum coagulation of backwash water performed under laboratory conditions demonstrated that the obtained supernatant water complied with the requirements and might be discharged into the river or drained into the ground.
PL
Przedstawiono wyniki badań jakości fizyczno-chemicznej i bakteriologicznej popłuczyn powstających w wyniku płukania złóż filtracyjnych w układzie oczyszczania wody w wybranym obiekcie basenowym (park wodny). Celem badań było określenie możliwości odprowadzania popłuczyn z filtrów pospiesznych do rzeki lub ich rozsączania w gruncie. Na podstawie wyników analiz fizyczno-chemicznych i mikrobiologicznych próbek popłuczyn określono stopień ich zanieczyszczenia w odniesieniu do wymagań dotyczących jakości ścieków odprowadzanych do wód lub do ziemi obowiązujących w Polsce oraz wymagań zawartych w pozwoleniu wodnoprawnym, które określa wymaganą jakość wód odprowadzanych z analizowanego obiektu basenowego. Wykazano, że bezpośrednie odprowadzanie popłuczyn z płukania filtrów do rzeki lub ziemi jest niemożliwe, ze względu na dużą ilość zawiesin ogólnych oraz zawartość chloru w popłuczynach. Jednocześnie przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych badania skuteczności procesów sedymentacji i koagulacji objętościowej popłuczyn koagulantem glinowym wykazały, że uzyskane w ten sposób wody nadosadowe spełniają warunki odprowadzania ich do rzeki lub rozsączania w gruncie.
PL
Utrzymanie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej obiektów basenowych ma duże znaczenie dla zdrowia użytkowników. Jednym z działań zabezpieczających przed skażeniem mikrobiologicznym jest przeprowadzanie codziennych prac porządkowych wokół niecek basenowych. Odpowiedni dobór preparatów i metod czyszczenia jest istotny dla utrzymania odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych pływalni. Celem niniejszego artykułu było zbadanie wpływu prowadzonych prac porządkowych na pływalniach, na czystość mikrobiologiczną powierzchni płaskich wokół niecek basenowych. Również zwrócono uwagę na wielkość problemu, wynikający głównie z braku obowiązujących norm i regulacji prawnych. Informacje te mogą być przydatne do dalszych badań w tym obszarze.
EN
Keeping proper microbiological purity of swimming pools is important for the health of users. One of the operation against microbial contamination is to carry out daily cleaning actities around swimming pools. Proper selection of cleaning preparations and methods is important for sanitary and hygienic conditions of swimming pools. The aim of this article was to investigate the influence of cleaning work on swimming pools on microbial purity of surfaces around swimming pools. Futhermore, attention is draw to the size of problem, which results from the lack of applicable standards and regulations. This information may be useful for further research in this area.
PL
W pracy na wybranych przykładach omówiono geotechniczne uwarunkowania posadowienia obiektów budowlanych w kontekście wymagań PN-EN-1997–1. Pokazano istotny udział geotechnika w trakcie całego procesu budowlanego. Zamieszczone przykłady mogą stanowić podstawę do dalszej dyskusji nad uwarunkowaniami posadowienia obiektów budowlanych współpracujących z podłożem, niezależnie od warunków gruntowych i kategorii geotechnicznej obiektów.
EN
Within the present work, geotechnical conditions for foundation of building structures is discussed, within the framework of the requirements concerning the PN-EN-1997–1 norm. The important contribution the geotechnician may make to the building erection process has also been highlighted. The presented examples may form a base for further discussion of conditioning the foundation of building structures which act in cooperation with the ground, regardless of the ground conditions and geotechnical category for the structure.
19
Content available remote Błędy projektowe i wykonawcze hydroizolacji na przykładzie niecki basenowej
PL
Artykuł dotyczy projektowania i wykonywania hydroizolacji. W pierwszej części przedstawiono informacje teoretyczne zebrane w dostępnej literaturze technicznej dotyczące zagadnień projektowania i wykonywania izolacji w pomieszczeniach mokrych i nieckach basenowych. Natomiast w drugiej części zaprezentowano wyniki podstawowych badań potrzebnych do ustalenia przyczyn odpadania płytek ceramicznych z dna i ścian niecki basenowej. W podsumowaniu podkreślono wagę prawidłowego projektowania i wykonywania hydroizolacji w obiektach narażonych na intensywne oddziaływanie wody.
EN
The article concerns designing and making hydro-insulation. The first part presents theoretical information collected from the available publications on insulation design and fixing in wet rooms as well as swimming-pool basins, where as the second part shows the basic test results needed to determine the reasons why ceramic tiles fall off the bottom and the side-walls of the swimming-pool basin. In conclusion, the article focuses on the significance of the correctness in design and fixing of hydroinsulation in structures intensely exposed to water.
20
Content available remote Skutki braku wentylacji w dachu nad basenem
PL
W artykule omówiono przykład niepoprawnie zaprojektowanego i wykonanego dachu płaskiego nad basenem krytym. Podano przyczyny złego funkcjonowania stropodachu oraz zasady poprawnego konstruowania systemu wentylacyjnego. Wskazano czynniki mogące powodować szybką degradację warstw dachu w tego typu obiektach.
EN
The article discusses an example of an inadequately designed and built flat roof over an indoor swimming pool. The reasons for the inadequate service of the flat roof are presented, along with the principles of proper construction of a venting system. Certain factors are pointed out that can lead to rapid degradation of roof layers in such buildings.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.