Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 116

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  frost resistance
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
W artykule opisano kwestie związane z mrozoodpornością i wodoszczelnością betonu. Przedstawiono Ogólne Specyfikacje Techniczne oraz wymagania, jakie powinien spełniać trwały beton drogowy.
EN
The article describes the issues related to the frost resistance and water resistance of concrete. The General Technical Specifications as well as requirements that should be met by durable road concrete are presented.
PL
W obecnym czasie wyznacznikiem jakości betonu nie jest jego wytrzymałość, ale wieloletnia trwałość w skomplikowanych warunkach środowiskowych, zwłaszcza w wypadku oddziaływania na konstrukcję znakozmiennych temperatur i środków odladzających. Powyższa teza przyświecała autorom normy PN-EN 206+A1:2016-12 i dostosowującego jej zapisy do wymagań lokalnych – krajowego uzupełnienia PN-B-06265:2018-10. Omówiono podstawowe założenia i zabiegi, które powinien podejmować projektant mieszanki betonowej w celu zapewnienia właściwej trwałości. Zostały one skonfrontowane z wymaganiami największego polskiego inwestora – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, które zostały zawarte w opublikowanych w roku bieżącym Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – beton w drogowych obiektach inżynierskich.
EN
Presently, the basic determinant for concrete quality constitutes not the compressive strength but its long-term durability in complicated environmental conditions and especially for the case of action of temperatures variable in sign and de-icing agents onto the structure. The above thesis guided the authors of the code PN-EN 206+A1:2016-12 and its national appendix PN-B-06265:2018-10, adjusting the European codes regulations into local conditions. In the paper there are presented the basic assumptions and steps that should be taken by concrete mix designer in order to ensure the adequate durability of material. Those information were confronted with the requirements of the largest investor in Poland – General National Roads and Motorways Management, which were included in the document published this year titled “Implementation conditions and acceptance of construction works – concrete in road engineering structures”.
3
PL
W artykule przedstawiono wyniki projektu, którego celem było określenie przydatności kruszywa ze skał o różnych odmianach litologicznych do konstrukcyjnych betonów mostowych. Porównano parametry analizowanego kruszywa oraz właściwości betonów z jego zastosowaniem. Materiałem referencyjnym było kruszywo granitowe jako najczęściej stosowane do wytwarzania betonu do obiektów inżynierskich. Wyniki badań potwierdziły, że konstrukcyjne betony mostowe z powodzeniem mogą być wykonywane na kruszywie innym niż granitowe lub bazaltowe.
EN
The article presents the results of the research project, the aim of which was to determine the suitability of aggregates from rocks of various lithological varieties for the construction of concrete bridges. The comparison included parameters of the aggregates analyzed and the properties of concretes made with their use. The reference material was granite aggregate as the most commonly used for the production of concrete for engineering structures. The results of tests on the properties of concretes made on various aggregates confirmed that structural bridge concretes can be successfully performed on aggregates other than granite or basalt.
5
Content available remote Mrozoodporność elementów ceramicznych w Polsce
PL
W początkowych latach XXI wieku wybudowano w Polsce ponad 1500 wiaduktów betonowych. Zanotowano wiele przypadków braku mrozoodporności betonu już na etapie oddawania obiektów do eksploatacji. Proces miał nietypowy przebieg: następował drastyczny spadek wytrzymałości betonu na ściskanie bez charakterystycznego łuszczenia się powierzchni i ubytku masy. W artykule wyjaśniono to zjawisko i zaproponowano środki zaradcze.
EN
In the early 2000s, over 1,500 new concrete viaducts were built in Poland. There have been many cases of insufficient frost resistance of concrete as early as at the commissioning stage. The process had an unusual course: there was a drastic decrease in concrete compressive strength without characteristic flaking of the surface and weight loss. This phenomenon has been explained in the paper and the mitigation measures have been proposed.
7
Content available remote Beton z proszków reaktywnych z zastosowaniem cementu hutniczego
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań betonu z proszków reaktywnych [BPR], otrzymanego z wykorzystaniem cementu hutniczego CEM III/A 42,5 N LH/HSR/NA zawierającego około 60 % mas. granulowanego żużla wielkopiecowego. Optymalizację składu mieszanki betonowej, mającą na celu uzyskanie największego stopienia upakowania cząstek w kompozycie, przeprowadzono w oparciu o krzywą optymalnego uziarnienia Funka. Mały stosunek wody do spoiwa równy 0,2, uzyskano poprzez stosowanie superplastyfikatora polikarboksylanowego. Wykazano, że jest możliwe uzyskanie, bez obróbki termicznej, betonu BPR z zastosowaniem cementu hutniczego, zawierającego 2,0% obj. włókien stalowych, o wytrzymałości na ściskanie około 200 MPa i wytrzymałości na zginanie 56,7 MPa, po 180 dniach dojrzewania. Nasiąkliwość tego betonu wynosi tylko 2,4%, a wyniki badań mrozoodporności, pozwalają ocenić mrozoodporność tego betonu jako bardzo dobrą wg normy SS 13 72 44. BPR ma zwartą mikrostrukturą, a zidentyfikowana faza C-S-H wykazuje mały stosunek C/S.
EN
The paper presents the results of tests of the reactive powder concrete [RPC] obtained from the CEM III/A 42.5 N LH/HSR/NA blast furnace slag cement, containing about 60 % of granulated blast furnace slag. The optimisation of the concrete mix composition, aimed at obtaining the largest particle packing in the composite, was carried out based on Funk’s optimal particle size distribution curve. A low water to binder ratio of 0.2 was obtained by using a superplasticiser based on polycarboxylates. It has been shown that it is possible to obtain, under normal conditions, RPC with the use of slag cement, containing 2.0% vol. of steel fibres, with a compressive strength of about 200 MPa and a flexural strength of about 57 MPa, after 180 days of curing. The water absorption of this concrete is only 2.4%, and the results of freeze-thaw resistance tests allow to assessing the freeze-thaw resistance of this concrete as very good, according to the standard SS 13 72 44. RPC has a compact microstructure and the identified C-S-H phase shows a low C/S ratio.
PL
W artykule zestawiono wymagania w zakresie mrozoodporności nawierzchni wykonywanych z mieszanek betonowych, wbudowywanych bezpośrednio na budowie, jak również z dostarczanych na budowę elementów prefabrykowanych. Przeanalizowano najczęściej stosowane krajowe specyfikacje techniczne i normy, przedstawiając podobieństwa, jak również różnice w wymaganiach dla surowców oraz właściwości użytkowych, w kontekście odporności na działanie zamrażania i rozmrażania. Przybliżono powołane w analizowanych dokumentach bezpośrednie i pośrednie metody badania mrozoodporności (metodą zwykłą wg PN-B-06250:1988, powierzchniowego złuszczenia wg PKN-CEN/TS 12390-9, oznaczenia charakterystyki porów wg PN-EN 480-11) oraz przedstawiono klasyfikację i kryteria oceny zgodności.
EN
The article summarizes the requirements for frost resistance of concrete pavements, built-in directly at the construction site, as well as prefabricated elements delivered for construction. The most commonly used national technical specifications and standards were analyzed, showing similarities as well as differences in requirements for raw materials and performance in the context of resistance to freezing and thawing. The direct and indirect methods of testing frost resistance (standard method according to PN-B-06250:1988, surface exfoliation according to PKN-CEN/TS 12390-9, determination of pore characteristics according to PN-EN 480-11) as well as the classification and conformity assessment criteria were presented.
9
Content available remote Wpływ domieszkowania betonu pochodnymi skrobi na jego mrozoodporność
PL
Określono wpływ dodatku dekstryny na mrozoodporność betonów cementowych. Zastosowano dekstryny żółte i białe w ilości 0,35% mas. w stosunku do masy cementu. Obserwacje prowadzono dla 25 i 50 cykli zamrażania i rozmnażania. Uzyskane wyniki badań wytrzymałości na ściskanie próbek poddanych badaniom mrozoodporności dowodzą, że domieszka dekstryny znacznie poprawiła trwałość betonów.
EN
Yellow and white dextrins were added (0.35% by mass) to the cement mortar. After 25 and 50 cycles of freezing and reproduction, the compressive strength was significantly increased. The durability of the designed concretes was hence improved.
10
Content available remote Beton nawierzchniowy z eksponowanym kruszywem fotoluminescencyjnym
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych i polowych betonu nawierzchniowego z eksponowanym kruszywem fotoluminescencyjnym. Zakres przeprowadzonego programu badawczego obejmował selekcję i dobór kruszywa o odpowiednich parametrach „zimnego świecenia”, wybór dezaktywatora powierzchni pozwalającego na optymalne wyeksponowanie kruszywa oraz wykonanie projektu trwałej i odpowiednio wybarwionej matrycy kompozytu betonowego. Po etapie badań laboratoryjnych wykonano próbny odcinek nawierzchni betonowej z eksponowanym kruszywem, który poddano długookresowej obserwacji, badaniu wytrzymałości mechanicznej i trwałości. „Świecący beton” pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa przez zwiększenie widoczności traktu bez konieczności oświetlania go. Z punktu widzenia ekologii oraz architektury krajobrazu niezanieczyszczonej sztucznym światłem może to być przyszłościowe rozwiązanie. Przeprowadzone badania i uzyskane wyniki potwierdziły trwałość nawierzchni ze „świecącego betonu” eksploatowanej w polskich warunkach klimatycznych.
EN
The article presents the results of laboratory and field tests of road concrete with exposed photoluminescent aggregate. The scope of the research program included selection of aggregates with appropriate parameters of "cold light", selection of surface deactivator allowing optimal exposure of the aggregate. After the laboratory tests, a test section of the road concrete with exposed aggregate was made, subjected to a long-term observation and for which mechanical strength and durability tests were carried out. "Shining concrete" allows you to ensure safety by increasing the visibility of the road without having to provide lighting. From the point of view of ecology and landscape architecture not contaminated with artificial light, it can be a future-proof solution for this type of application. The tests carried out and the results obtained confirmed the durability of this type of surface exploited in our climatic conditions.
PL
Omówiono i skomentowano wyniki badań właściwości mechanicznych i trwałości betonu zaprojektowanego do zastosowań konstrukcyjnych w budownictwie komunikacyjnym, na bazie kruszyw łamanych o różnej genezie petrograficznej. Celem badań była ocena przydatności kruszyw do tego rodzaju konstrukcji. Otrzymane wyniki porównano z wynikami badań betonów na kruszywie granitowym i bazaltowym, powszechnie uważanym za najbardziej właściwe do wymienionych zastosowań.
EN
The article discusses and comments on the results of investigations of mechanical properties and durability of concrete designed for structural applications in communication construction, based on broken aggregates of various petrographic genesis. The purpose of this research was to assess the suitability of aggregates for this type of construction. The obtained results were compared with the results of concrete tests on granite and basalt aggregates, generally considered to be the most appropriate for the mentioned applications.
PL
Omówiono problem skutecznego napowietrzenia betonu gwarantującego odpowiedni stopień mrozoodporności. Autorzy starali się wykazać na podstawie analizy znacznej populacji wyników, że zawartość powietrza w mieszance betonowej powyżej ustalonej empirycznie granicy skutkuje uzyskaniem zakładanej trwałości mrozowej. W wyniku analiz znaleziono dodatkową metodę szybkiej oceny mrozoodporności betonu na podstawie matematycznej metody grawimetrycznej oceny napowietrzenia.
EN
This article describes the problem of effective aeration of concrete guaranteeing a sufficient degree of frost resistance. The authors tried to show on the basis of the analysis of a large population of results that the air content in the concrete mix above the empirically determined. As a result of the analysis, an additional method of fast assessment of the frost hardiness of concrete was found on the basis of the mathematical method of gravimetric evaluation of aeration. Limit results in obtaining the assumed frost durability.
PL
Przestawiono analizę zagadnień projektowania składu betonu nawierzchniowego z kruszywem odkrytym, przeznaczonego na nawierzchnie drogowe o kategorii ruchu KR5-KR7. Omówiono wyniki badań betonu wykonanego w laboratorium w sposób imitujący wykonanie warstwy z kruszywem odkrytym. Wyznaczono wytrzymałość betonu, charakterystykę porów, szybkość absorpcji powierzchniowej wody i mrozoodporność powierzchniową w obecności roztworu chlorku sodu. Wyniki badań przeanalizowano w odniesieniu do zróżnicowania rodzaju cementu (CEM I, CEM III/A) i rodzaju pielęgnacji. Stwierdzono znaczący wzrost złuszczeń powierzchniowych i szybkości penetracji wody skorelowany z niedostatkiem pielęgnacji.
EN
The mix design for exposed aggregate concrete to be used for the upper layer of two-layered road pavement for the category of traffic KR5-KR7 is discussed. Experimental tests were performed on concrete specimens with the exposed aggregate surface prepared in such a way to imitate the execution of layer at construction site. The compressive and tensile strength of concrete, the air void characteristics, the rate of surface absorption of water and the surface scaling due to exposure to frost and sodium chloride solution were determined. The test results are analyzed in relation to the cement type used (Portland cement CEM I, slag cement CEM III / A) and the type of curing. A major increase in surface scaling and water penetration rate was found to be correlated with the deficiency of curing.
14
Content available remote Mrozoodporność betonów ze zbrojeniem rozproszonym
PL
W pracy przedstawiono porównanie odporności na powierzchniowe łuszczenie pod wpływem oddziaływania mrozu betonów zawierających trzy typy zbrojenia rozproszonego (włókna syntetyczne, makro- i mikrowłókna stalowe) zastosowane w ilości 0,5 oraz 1,0% objętości mieszanki betonowej, a także betonów bez włókien. Badanie prowadzono na podstawie normy PKN-CEN/TS 12390–9: (2007), metodą Slab test, w warunkach cyklicznych zmian temperatury, w obecności 3% roztworu solnego. Na podstawie wyników badania mrozoodporności określono najbardziej efektywny rodzaj dodatku do betonu w postaci włókien oraz korzystną zawartość. Wykonano dodatkowe badania właściwości fizycznych betonów, takich jak: nasiąkliwość, podciąganie kapilarne roztworu NaCl, gęstość objętościowa.
EN
The influence of different fibers (steel, propylene, microfibers) on the frost resistance of concrete elements was analyzed. Seven types of concrete specimens with various types of fiber reinforcement at 1,0 or 0,5% volumetric ratio were selected for test. Destructive deicing salt impact in environment of cyclic freezing and thawing was determined based on the procedure of PKN - CEN/TS 12390 - 9: Testing hardened concrete - Part 9: Freeze-thaw resistance - Scaling. It was found that fibers are very important additives in concrete mixture. Frost resistance of concrete without this type of reinforcement is about five times lower than resistance of concrete with steel fibers. Moreover, frost resistance accompanying analyses such as absorbability, capillarity sorption was analyzed. Relationships between examined properties of concrete were noticed. All observations lead to comprehensive understanding of this important material.
15
Content available remote Wpływ wilgoci na trwałość betonu komórkowego
PL
Badanie mrozoodporności wg normy PN-EN 15304 często nie pokrywa się z zachowaniem materiału w warunkach eksploatacyjnych. Dotyczy to zazwyczaj ABK o dużej porowatości. W związku z tym przeprowadzono badania porównawcze mrozoodporności ABK wg PN-EN 15304 (wilgotność całkowita) oraz mrozoodporności ABK w stanie wilgotności ok. 30%.
EN
The freeze/thaw resistance testing according to European Standard PN-EN 15304 often does not coincide with behavior of the material under operating conditions. This usually applies to AAC with high porosity. Therefore, comparative research of freeze/thaw resistance AAC: according to PN-EN 15304 (total humidity) and in the humidity state about 30%.
PL
W artykule analizowane są wyniki badania właściwości mechanicznych, mrozoodporności wewnętrznej i powierzchniowej, współczynnika trwałości oraz charakterystyki struktury porowatości betonu wykonanego z udziałem innowacyjnego cementu napowietrzającego CEM II/B-V. Skład betonu przyjęto wg wytycznych PN-EN 480-1, a wartości w/c wg zaleceń PN-EN 206-1 dla klasy ekspozycji mrozowej XF. Cementy napowietrzające CEM II/B-V wykonano z udziałem dwóch rodzajów domieszki napowietrzającej − naturalnej i syntetycznej. Wyniki badań dowodzą, że beton charakteryzuje się mrozoodpornością wewnętrzną F150, mrozoodpornością powierzchniową FT2, niemal 100-proc. współczynnikiem trwałości oraz strukturą porowatości spełniającą wymagania europejskich norm.
EN
The article analyzes the results of the testing of mechanical properties, internal and surface frost resistance, durability coefficient and porosity characteristics of a concrete with the admixture of the innovative, aeration cement CEM II/B-V. The composition of the concrete was defined according to the PN-EN 480-1 guidelines, and the values of w/c – according to the recommendations of PN-EN 206-1 for the XF freeze exposure class. The CEM II/B-V aeration cements were manufactured with the use of two types of an aeration admixture − natural and synthetic. The test results prove that the concrete is characterized by internal frost resistance of F150, surface hardiness of FT2, almost 100% durability coefficient and a porous structure meeting the requirements of European standards.
EN
The work concerns test results of cement concrete and the use of similarity analysis of distance course. Research procedure was presented and the obtained laboratory tests results were discussed. Composition of concrete mixes was designed. The cement concrete composition includes cement, coarse aggregate, fine aggregate, water, admixtures and a ceramic addition. The addition of ceramic was used as a replacement for part of the fine aggregate Fresh concrete mixture parameters were tested and basic parameters of hardened concrete were defined (density, compression strength and tensile strength). The scope of works included concretes intended for airfield pavements and this concretes after frost resistance test. The test has been conducted in diversified media generally used in the course of winter maintenance. Subject to observations of internal structure of concretes and conducted chemical microanalyses using scanning electron microscope, the contents of diversified elements in four zones were specified. The following zones were subject to analysis: cement matrix, contact area between air pores and cement matrix, contact area between fine aggregate and cement matrix and contact area between coarse aggregate and cement matrix. Based on the results obtained diagrams similarity of the analysed concretes were prepared.
EN
Widespread opinion holds that calcareous rocks have limited suitability for use in the production of aggregates and stone products having adequate frost resistance. However, some of the rocks, in particular those from earlier geological periods, provide a promising alternative to silicate rocks. The paper presents results of the analysis of Devonian carbonate rock originating from two selected mines in the Swietokrzyskie region. The examined mines extract limestone from two different deposits of the same age. The rock samples are collected from beds lying at different depths, distinct in texture and color in macroscopic examination. It was found that despite the changes in bulk density, porosity and absorption, all the examined samples were frost resistant. Using the Differential Analysis of Volumetric Strain method, the content of ice formed in the pore spaces was determined. In addition, the ratio of the content of water capable of freezing to the total pore volume, and the total amount of water absorbed due to capillary action in rock samples soaked in water, were analyzed. In all cases, it was revealed that the destructive action of freezing water was weakened due to a relatively low content of water capable of freezing and a substantial volume of pores that are not filled with water in capillary absorption. It is extremely important to be able to classify the available rock material. The generally adopted methods, including absorptivity tests, do not allow for precise categorization. In the investigations, the authors focused on the analysis of the basic factors that are decisive for rock durability, including bulk density, pore filling level and volume absorption. The authors do not correspond compressive strength and resistance to abrasion as this will be the subject of further research.
PL
Powszechnie uważa się, że skały wapienne mają stosunkowo ograniczoną przydatność do stosowania w produkcji kruszyw i wyrobów kamiennych ze względu na ich odporność na działanie mrozu. Jednak niektóre skały, w szczególności pochodzące z wcześniejszych okresów geologicznych, stanowią obiecującą alternatywę dla skał krzemianowych. W pracy przedstawiono wyniki analizy dewońskich skał węglanowych pochodzących z dwóch wybranych kopalń z regionu świętokrzyskiego. Skały wapienne w obu wybranych kopalniach pochodzą z tego samego okresu geologicznego. Pobrany materiał skalny pochodził z różnych pokładów kopalń i różnił się makroskopowo między sobą teksturą i kolorem. Ostatecznie stwierdzono jednak, że pomimo różnic w nasiąkliwości objętościowej, porowatości i absorpcji kapilarnej, wszystkie skały okazały się być mrozoodporne. Wykorzystując w badaniach Różnicową Analizę Odkształceń określona została zawartość lodu powstającego w przestrzeni porów. Ponadto określono stosunek zawartości wody zdolnej do zamarzania w odniesieniu do całkowitej objętości porów oraz ilość zaabsorbowanej wody przy podciąganiu kapilarnym. We wszystkich przypadkach okazało się, że destrukcyjne działanie zamarzającej wody zostało osłabione poprzez stosunkowo małą ilość wody zdolnej do zamarzania i znaczną objętość porów niewypełnionych wodą przy podciąganiu kapilarnym. Bardzo ważne jest, aby móc odpowiednio klasyfikować dostępny materiał skalny. Ogólnie przyjęte metody, takie jak chociażby badania nasiąkliwości, nie pozwalają na precyzyjną diagnostykę. Dlatego też autorzy w swoich badaniach skupiają się na analizie podstawowych czynników decydujących o trwałości skały, takich jak nasiąkliwość objętościowa, stopień wypełnienia porów wodą, czy stopień nasączenia. Autorzy nie odwołują się do badań wytrzymałości na ściskanie i odporności na ścieranie wybranych skał, ponieważ będzie to przedmiotem dalszych badań.
19
Content available remote Mikrostruktura betonów z proszków reaktywnych
PL
Przygotowano specjalny skład betonu z proszków reaktywnych zawierający mączkę kwarcową i pył krzemionkowy, a także włókna stalowe. Skład ten pozwolił na osiągnięcie wytrzymałości betonu wynoszącej 145 MPa po dwóch dniach, a 198 MPa po 28 dniach dojrzewania w wodzie. Dodatek włókien stalowych o długości 12 mm pozwolił na osiągnięcie wytrzymałości na zginanie przekraczającej 48 MPa po 2 dniach i 52 MPa po 28 dniach. Zastosowany skład zapewnił bardzo zwartą mikrostrukturę matrycy cementowej oraz bardzo dobre wiązanie fazy C-S-H z ziarnami kwarcu, bez występowania strefy przejściowej.
EN
The produced special composition of reactive powder concrete contained the quartz powder and silicafume as well as steel fibres addition. This composition the compressive strength of 145 MPa after two days and 198 MPa after 28 days of water curing concrete samples. The steel fibres of 12 mm length addition have increased the flexural strength to higher than 48 MPa after 2 days and 52 MPa after 28 days of concrete cured in water. The special concrete composition the very compact microstructure with very good bond of C-S-H phase with quartz grains was caused, without interfacial transition zone.
PL
W artykule przeanalizowano wpływ dodatku popiołu lotnego ze spalania biomasy pochodzącej z odpadów drzewnych i słonecznika w kotle fluidalnym na właściwości mechaniczne i fizyczne mieszanek zapraw cementowych wykonanych na bazie CEM I 42,5R. Popiół lotny stosowano jako zamiennik części piasku normowego lub części cementu (w ilości 10, 20 i 30%). Wykazano, że wytrzymałość na ściskanie zapraw cementowych zawierających dodatek popiołu lotnego jako zamiennik piasku normowego wzrasta wraz z ilością dodanego popiołu w porównaniu do próbek kontrolnych. Zaprawy te wykazują również niższy spadek wytrzymałości na ściskanie po badaniach mrozoodporności i porównywalną nasiąkliwość z zaprawą normową. Natomiast próbki zapraw cementowych, w których popiół lotny stosowano jako zamiennik cementu, wykazywały niższe wartości wytrzymałości na ściskanie niż zaprawa normowa, a spadek wytrzymałości wzrastał wraz z zwiększającą się ilością dodawanego popiołu odpadowego. Zaprawy te wykazały również wyższy spadek wytrzymałości na ściskanie po badaniach mrozoodporności i wyższą nasiąkliwość niż zaprawa kontrolna.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.