Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  szyb wentylacyjny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule opisano krótką historię kopalni Chwałowice od momentu jej powstania w 1903r. do dnia dzisiejszego. Opisano zagrożenia naturalne i techniczne występujące przez okres istnienia zakładu górniczego. Przedstawiono sposób przewietrzania kopalni od dwóch bliźniaczych szybów i jednego wentylatora zabudowanego na dole kopalni, poprzez 4 szyby wdechowe i 6 szybów wydechowych po połączeniu kopalni Chwałowice i Rymer w 1995 r. po 3 szyby wdechowe i 2 szyby wydechowe funkcjonujące obecnie w KWK ROW Ruch Chwałowice.
EN
The article describes a short history of the Chwalowice coal mine from its inception in 1903 to this day. Natural hazards and technical obstacles occurring during the existence of the mining plant have been described. The article presents the method of ventilation of the coal mine from two twin shafts and one fan installed undrground via 4 intake shafts and 6 exhaust shafts after connecting the Chwalowice and Rymer mines in 1995 to the 3 air intake shafts and 2 exhaust shafts currently operating at ROW coal mine in the Chwalowice mining region.
2
Content available remote Zwężenia w szczelinach wentylacyjnych
EN
In was common practice in the inter-war years of the twentieth century, for special large crosssection ducts to be included in residential buildings, in addition to the common ventilation and plumbing shafts, as well as, in the chimneys. In residential houses, such shafts were fitted with small windows that could be opened for inspection and access. These technical features provide identical physical and thermal dynamics and effects to the core principles of a high-tech ground heat exchanger, as used in today’s modern passive houses. Ventilation shaft windows located in the individual apartments in these earlier buildings were designed to provide cool air flow in the hot summer season and warm air throughout the winter months.
PL
W okresie dwudziestolecia międzywojennego ubiegłego wieku w budynkach mieszkalnych, oprócz pionów wentylacyjnych, kominowych i instalacyjnych, dość często projektowano szyby wentylacyjne o znacznym przekroju. W mieszkaniach szyby te zaopatrywano w nieduże otwieralne okna. Zapomniane rozwiązanie techniczne wykorzystywało te same zjawiska fizyczno-termiczne, które stanęły u podstaw współczesnej zaawansowanej technologii gruntowego wymiennika ciepła, stosowanego w domach pasywnych. Okna szybów wentylacyjnych znajdujące się w mieszkaniach miały za zadanie dostarczać chłodne powietrze w sezonie upalnym, a cieplejsze z otoczenia w okresie chłodów.
PL
Głowica szybu ma szczególną budowę w przypadku szybów wentylacyjnych i podsadzkowych. Jej odmienność względem szybów wydobywczych i pomocniczych, polega na konieczności wprowadzenia do rury szybowej kanału wentylacyjnego - w przypadku szybu wentylacyjnego lub umożliwieniu funkcjonowania w strefie przypowierzchniowej urządzeń podsadzkowych - w przypadku szybu podsadzkowego. W artykule opisano urządzenia powierzchniowe szybu wentylacyjnego, likwidację kanału wentylacyjnego przy szybie wentylacyjnym. W kolejnych podrozdziałach scharakteryzowano podstawowe elementy systemu podsadzkowego przykładowego zlikwidowanego szybu oraz podano sposób ich likwidacji.
EN
The head of the shaft has a special structure in the case of ventilation and backfilling shafts. Its difference as against coal wining and auxiliary shafts consists in the necessity of introduction of ventilation duct into the shaft's pipe - in case of a ventilation shaft or providing a possibility for operation of backfilling facilities in the superficial zone of the shaft in case of a backfilling shaft. The article describes surface devices of a ventilation shaft, liquidation of a ventilation duct at a ventilation shaft. Sequent subsections characterize the basic elements of an exemplary backfilling system of a liquidated shaft and provide a way of its removal.
PL
Często na długości szybu wydechowego występuje kilka dopływów wody spoza obmurza szybowego. W artykule opisano wyniki badania wpływu profilu prędkości powietrza na parametry przepływu dwufazowego w szybie wentylacyjnym dla przyjętego stałego wydatku wody dopływającej do przekroju poprzecznego szybu o średnicy kropel wody: 0,5 mm, 1 mm, 2 mm, 3 mm.
EN
Several inflows of water beyond shaft brickwork occur frequently on the length of the upcast shaft. The article describes the results of influence of air velocity profile on the parameters of two-phase flow in the upcast shaft for accepting constant discharge of water flows to the cross-section of shaft with water drops diameter: 0,5 mm, 1 mm, 2 mm, 3 mm.
PL
Termiczne (homogeniczne) spalanie w fazie gazowej niskostężonych mieszanin metan - powietrze występuje zarówno w termicznych jak i katalitycznych reaktorach z rewersją przepływu. Dla modelowania i projektowania takich reaktorów niezbędny jest wiarygodny i w miarę prosty model kinetyki takiego spalania. Literatura zawiera bardzo wiele szczegółowych opisów kinetyki spalania homogenicznego, zwłaszcza uwzględniających skomplikowane reakcje wolnorodnikowe. Użyteczność praktyczna tych zależności jest wątpliwa. W pracy zaprezentowano próbę uzyskania prostego jedno- lub -dwustopniowego modelu opisującego globalną kinetykę, wprost od wyjściowych substratów, do końcowych produktów spalania, z pominięciem produktów przejściowych i rodników. Szczególną uwagę zwrócono na możliwość i mechanizm tworzenia się tlenku węgla w procesie spalania. Badania prowadzono dla spalania w wolnej przestrzeni i w wypełnieniu monolitycznym.
EN
Homogeneous combustion of lean methane-air mixtures occurs in both thermal and catalytic reverse-flow reactors. Detailed descriptions of the kinetic of homogeneous combustion are available in the literature, their practical usefulness is however, doubtful. A simple model is proposed which direct!;1 describes global kinetics and neglects intermediates and radicals. Special attention is paid to the mechanism of the possible formation of carbon monoxide. The studies of the combustion were done in the free space and over monolith packing.
PL
Mieszkańcy domów sąsiadujących z szybem wentylacyjnym 'Kazimierz V' w KWK 'Kazimierz-Juliusz' - odetchnęli. Dzięki modernizacji zlokalizowanej tutaj stacji głownegoprzewietrzania, wyciszono hałaśliwość wentylatorów. Zbiegła się ona z jednoczesnymi zmianami układu wentylacyjnego w podziemiach kopalni. Autorzy dzielą się doświadczeniami, które okazać się mogą wielce przydatne w innych kopalniach, borykających się z podobnymi problemami.
EN
The residents of the houses adjacent to the 'Kazimierz V' ventilation shaft of 'Kazimierz-Juliusz' Colliery have made a sigh. Thanks to modernization of the main ventilation station located here the noise of fans has been silenced. This has coincided with alterations made in the underground mine ventilation system. Here, the authors share various aspects of their experience which may prove very useful in other mines that struggle with similar problems.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.