Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 183

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  demand
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
1
Content available Multi-period age-discriminated perishable inventory
EN
In this paper, an extremely short shelf-life inventory of age-discriminated stochastic demand is considered. Age discriminated demand can be found in products of high circulation and short shelf-lives such as dairy products, packaged food, pharmaceutical products and medical products of short shelf lives. Simulation based optimization is considered to find the optimal order quantity. The model employs Discrete Event Simulation along with a modified simulated annealing algorithm. To validate the model and the optimization algorithm, the classical newsvendor problem is tested first, later, different experiments are carried out for different product lifetimes. In contrast to the classical newsvendor, this problem tackles a multi-period inventory of different ages and different demand distributions. The objective is to determine the optimal order quantity to satisfy the stochastic demand of all ages such that shortages and expirations are minimized. The results showed remarkable performance and outstanding minimum levels of shortage and expiration.
2
Content available remote Logistyka spętana łańcuchami dostaw
PL
W pracy podjęto ciągle otwartą dyskusję nad rolą, miejscem i znaczeniem tradycyjnej logistyki w procesie zarządzania łańcuchami dostaw. W tym celu podano wybrane definicje łańcuchów dostaw i logistyki, które posłużyły do identyfikacji systemowych współzależności i relacji między tymi kategoriami. We wstępie przedstawiono genezę i wojskowe korzenie pojęcia logistyki, która dopiero z czasem na gruncie gospodarki rynkowej zaczęła funkcjonować wstrukturze rozmaitych łańcuchów dostaw. Dalej szeroko zostały omówione najbardziej popularne w literaturze definicje łańcuchów dostaw oscylujące wokół jego tradycyjnych ujęć funkcjonalno-organizacyjnych. Wskazano także na miejsce klasycznych procesów logistycznych, takich jak transport, magazynowanie i opakowania w kształtowaniu funkcjonalności łańcuchów dostaw. Usługowa logistyka pełni funkcję swoistego spoiwa łączącego poszczególne ogniwa łańcucha dostaw, gwarantując jego spójność i funkcjonalną ciągłość. Przedmiotem szczególnych analiz była dyskusja wokół podażowej lub popytowej natury łańcucha dostaw. Z punktu widzenia pryncypiów gospodarki rynkowej dominującym wyznacznikiem łańcucha dostaw powinna być jego funkcja ssąca, obrazująca prymat popytu rynkowego nad wtórną podażą rynkową. To pierwotne potrzeby klientów, czyli popyt rynkowy determinują celowość istnienia określonego łańcucha dostaw. Niestety dominujący w literaturze łańcuch dostaw jednoznacznie preferuje stronę podażową, co stanowi pewnego rodzaju antytezę gospodarki rynkowej. Z uwagi na liczne kontrowersje wokół tytułowego pojęcia „łańcuch dostaw” przeanalizowano takie jego aspekty logistyczne jak: rynkowe relacje popyt – podaż, struktura sieciowa i łańcuchowa, różnorodność asortymentowa, rozległość przestrzenna oraz generowane przez niego efekty synergiczne. Na zakończenie zbadano związki semantyczno-mnogościowe między pojęciem logistyki i łańcucha dostaw. Celem pracy był dwugłos autorów wkwestii tak bardzo dyskusyjnej i chyba nigdy niezamkniętej, jak relacje między podejściem logistycznym a pragmatyką łańcuchów dostaw. Do zbadania tego problemu posłużono się metodą przeglądu i krytyczną analizą literatury, rekapitulując w zakończeniu uwagi i wnioski płynące z przeprowadzonych badań.
EN
The paper presents an open discussion on the role, place and meaning of traditional logistics in the process of supply chain management. For this purpose, selected definitions of supply and logistics chains were provided, which were used to identify systemic interdependencies and relationships between these categories. The introduction presents the origins and military roots of the concept of logistics, which only began to function in the structure of various supply chains on the basis of the market economy. Next, the most popular definitions of supply chains in the literature, oscillating around its traditional functional and organizational concepts, are discussed in detail. The place of classic logistics processes, such as transport, storage and packaging,in shaping the functionality of supply chains was also indicated. Service logistics acts as a kind of binder connecting individual links in the supply chain, guaranteeing its consistency and functional continuity. The subject of specific analyzes was the discussion about the supply or demand nature of the supply chain. From the point of view of the principles of market economy, the dominant determinant of the supply chain should be its suction function, illustrating the primacy of market demand over secondary market supply. It is the primary needs of customers, i.e. market demand, that determine the purposefulness of a specific supply chain. Unfortunately, the supply chain dominating in the literature clearly prefers the supply side, which constitutes a kind of antithesis of the market economy. Due to the numerous controversies surrounding the title concept of "supply chain", its logistic aspects were analyzed: market relations of demand - supply, network and chain structure, assortment diversity, spatial extent and synergistic effects generated by it. Finally, the semantic-set relationship between the concept of logistics and the supply chain was examined. The aim of the work was the authors' voices on a question as debatable and probably never closed as therelationship between the logistics approach and the pragmatics of supply chains. The method of review and critical analysis of the literature was used to investigate this problem, concluding with the comments and conclusions drawn from the research.
PL
Głównym czynnikiem wzrostu produkcji przemysłu spożywczego w Polsce był eksport, wspierany rosnącym popytem wewnętrznym. W ślad za wzrostem gospodarczym kraju rosły realne wynagrodzenia, co zwiększało siłę nabywczą obywateli, a to kreowało większy popyt konsumpcyjny. Sytuacja zaczęła się zmieniać z chwilą pojawienia się pandemii COVID-19 na początku 2020 r., która sparaliżowała funkcjonowanie gospodarek wielu krajów. Podstawowym wyzwaniem dla firm sektora rolno-spożywczego stało się: utrzymanie łańcuchów dostaw, zapewnienie ciągłości i bezpieczeństwa produkcji (poprzez minimalizowanie ryzyka zakażenia się pracowników wirusem SARS-CoV-2), poszukiwanie nowych form i kanałów zbytu produktów. W I kwartale 2020 r. firmy spożywcze jeszcze nie odczuły w większości negatywnych skutków pandemii COVID-19 i na ogół zdołały utrzymać wyniki ekonomiczno-finansowe na zadowalającym poziomie. Zdobyte doświadczenie, chociażby z ostatniego global-nego kryzysu ekonomiczno-finansowego z lat 2008-2009, z pewnością pomoże firmom spożywczym przetrwać ten trudny okres.
EN
The main factor in the growth of food industry production was export, supported by growing domestic demand. In the wake of the country’s economic growth, real wages increased, which increased the purchasing power of citizens, and this created greater consumer demand. The situation began to change with the outbrake of the COVID-19 pandemic in early 2020, which paralyzed the functioning of many world economies. The main challenge for companies in the agri-food sector has become: maintaining supply chains, ensuring continuity and security of production (by minimizing the risk of employees being infected with the SARS-CoV-2 virus), searching for new forms and sales channels for products. In the first quarter of 2020, food companies have not yet experienced the negative effects of the COVID-19 pandemic and have generally managed to maintain their economic and financial results at a satisfactory level. The experience gained from the recent global economic and financial crisis of 2008-2009 will help food companies to survive this difficult period.
PL
Pandemia koronawirusa ma wieloraki wpływ na przemysł celulozowo-papierniczy. Z jednej strony na rynku brakuje papierów higienicznych i przemysł nie jest w stanie zwiększyć ich produkcji, z drugiej zaś nastąpił dramatyczny spadek zapotrzebowania na papiery graficzne, a pośrednio na masę celulozową z drewna liściastego. O pierwszym zjawisku pisaliśmy już we wrześniowym numerze „Przeglądu Papierniczego”, a drugiemu poświęcamy niniejszy artykuł.
EN
Electricity demand predictions are one of the most important tools used for Power System work planning. However, a departure from traditional solutions seems to be inevitable in the light of ever-increasing RES share. This paper is the second of a two-part extensive review of recent literature related to forecasts of RES generation, electricity demand and power flows, and presents the second and third of the mentioned aspects.
PL
Prognozy zapotrzebowania na energię są jednym z najważniejszych narzędzi w Planowaniu pracy SEE. Odejście od ich klasycznych rozwiązań wydaje się być jednak nieuniknione w świetle coraz bardziej zwieszającej się liczby OZE. Niniejszy artykuł to druga z 2 części szerokiej analizy najnowszej literatury dotyczącej prognoz generacji z OZE, zapotrzebowania i przepływów mocy. Prezentuje on 2 i 3 aspekt.
EN
Presupposition for realizing the demand for bus transport is the existence of its potential, which represents the population of that city, region, or state. Public passenger transport is considered to be an instrument of state social policy. The legislation defines it as transport performed to satisfaction the transport needs of persons, especially vulnerable groups, pupils, students, and pensioners. A significant problem in Slovakia and also in abroad is an aging population. The retired population has different transport habits like other groups of passengers (children, pupils and students, economically active persons), which is related to the change of transport requirements, as well as an adaptation the public transport offer. In recent years, the number of license holders of individual disabled persons has been increasing in Slovakia, or possibly individual person with severe disability with a guide. In this article, we focus on examining the issue of the rising trend of issued valid licenses of disabled persons and persons with reduced mobility, and related new measures, to which transport undertakings are confronted and transport service subscribers. The aim is also to identify the motivation to own a disability person license or persons with reduced mobility with the ability to use it for the demand for public passenger transport.
8
Content available Prognozowanie popytu na nowo wprowadzany produkt
PL
W pracy przedstawiono możliwość wykorzystania metody analogii historycznych do przeprowadzenia prognozy popytu dla nowo wprowadzanego na rynek produktu. Metodę zastosowano w praktycznym przypadku analizowanego przedsiębiorstwa X. Opisano, jak sobie poradzono z wadami i zaletami tej metody.
EN
The paper presents the possibility of using the historical analogy method to carry out a demand forecast for a newly introduced product. The method was applied in the practical case of the analyzed company X. It was described how to deal with the advantages and disadvantages of this method.
PL
Po okresie kilkuletniej stagnacji produkcja przemysłu spożywczego w Polsce wyraźnie wzrosła. Tempo rozwoju gospodarczego Polski od 2017 r. przyspieszyło do ok. 5%, a płac realnych (od 2015 r.) do ok. 4%, co zwiększyło zasobność portfeli konsumentów. W 2018 r. zmniejszył się popyt na żywność i napoje bezalkoholowe oraz używki, zmalazła także dynamika sprzedaży detalicznej tych produktów. Głównym czynnikiem wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu spożywczego pozostaje eksport, który w ostatnich latach zagospodarowywał ponad 60% przyrostu produkcji. Wynik finansowy wszystkich branż przemysłu spożywczego od kilku lat jest dodatni, a sytuacja ekonomiczno-finansowa dobra i stabilna. W 2018 r. miało miejsce wyrównywanie wskaźników rentowności i płynności pomiędzy poszczególnymi branżami, ale jednocześnie pogłębiało się zróżnicowanie poziomu ich zadłużenia mierzonego udziałem zobowiązań w wartości aktywów ogółem. Dobra kondycja przedsiębiorstw przemysłu spożywczego sprzyjała wysokiej aktywności inwestycyjnej, dzięki czemu firmy te mogły skutecznie konkurować wieloma produktami nie tylko na rynku unijnym, ale również światowym.
EN
After a period of several years of stagnation, the production of the food industry in Poland has increased significantly.. Polish economic growth rate since 2017 accelerated to approx. 5%, and real wages (since 2015) to approx. 4%, which increased wealth of consumer portfolios. In 2018, the demand for food and non-alcoholic beverages and stimulants decreased, as well as the dynamics of retail sales of these products. The main factor behind the growth in sold production of the food industry is export, which in recent years has managed over 60% of the production growth. The financial result of all branches of the food industry has been positive for several years and the economic and financial situation has been good and stable. In 2018, the return on profitability and liquidity ratios between individual industries took place, but at the same time the diversification of their debt levels measured by the share of liabilities in the value of total assets deepened. The good condition of food industry enterprises was conducive to high investment activity, thanks to which these companies could effectively compete with many products not only on the EU market, but also on the global market.
PL
Polski przemysł mleczarski dobrze dostosował się do uwarunkowań rynkowych po akcesji do UE. Procesy modernizacyjne umożliwiły osiągnięcie wymaganych standardów weterynaryjno-higienicznych i dostosowanie produkcji do regulacji rynkowych w UE. Przemiany strukturalne spowodowały wzrost koncentracji zarówno bazy surowcowej, jak i przemysłu mleczarskiego. W rezultacie poprawiła się efektywność gospodarowania i wzrosła wydajność pracy. Przemysł mleczarski jest konkurencyjny na rynkach zewnętrznych, gdyż osiąga duże dodatnie saldo w handlu zagranicznym. Sytuacja finansowa przemysłu jest dobra, ale w znacznym stopniu zależy od koniunktury na światowym rynku, gdyż eksport odgrywa dużą rolę w bilansie rynkowym. Przemiany strukturalne jeszcze trwają, gdyż struktura polskiego mleczarstwa jest nadal bardzo rozdrobniona w porównaniu z głównymi konkurentami z UE.
EN
After the accession to the EU Polish dairy industry has successfully adjusted to market conditions. Conducted modernization processed allowed for an achievement of required veterinary and hygiene standards and adapt production to market regulations in the EU. Undergoing structural changes resulted in growing concentration of both raw material basis and dairy industry. Such changes triggered an improvement in efficiency of production and labour productivity. The dairy industry has been competitive on foreign markets which is confirmed by surplus in foreign trade. The financial situation of the industry is comfortable but highly reliable upon global markets, as exports account for a considerable share of output. Since the Polish dairy sector structure is still very fragmented as compared with major EU competitors, structural changes cannot be considered as completed.
PL
Wzrost zamożności i zmiany stylu życia ludności powodują, że Polacy coraz chętniej spożywają posiłki poza domem. Celem artykułu jest pokazanie skali tego zjawiska w latach 2015-2017. Omówiono zmiany liczby placówek gastronomicznych, wielkości sprzedaży i przychodów z działalności gastronomicznej. Dokonano analizy i oceny poziomu i struktury wydatków gospodarstw domowych na żywienie w gastronomii. Przeprowadzona analiza pokazała, że żywienie poza domem coraz silniej konkuruje z zakupami żywności w punktach sprzedaży detalicznej. W latach 2015-2017 tempo wzrostu realnych wydatków gospodarstw domowych na gastronomię było trzykrotnie wyższe niż na żywność konsumowaną w domu. Wzrosły wydatki na gastronomię w grupach ludności najmniej i średnio zamożnych. Szczególnym zainteresowaniem konsumentów cieszyły się restauracje oraz bary szybkiej obsługi. Udział wydatków na gastronomię w wydatkach gospodarstw domowych na żywność i napoje bezalkoholowe zwiększył się z 15,6% do 16,6%. Wyniki analizy danych sugerują, że w wyniku wzrostu poziomu zamożności i zmian ogólnego modelu konsumpcji popularność jedzenia poza domem wśród polskich konsumentów będzie nadal rosła.
EN
The increase in affluence and changes in the lifestyle of the population cause that Poles are more and more willing to eat meals outside the home. The aim of this paper is to illustrate the scale of this phenomenon in 2015-2017. Changes in the numbers of catering establishments, and sales and income of catering businesses are discussed. Analysis has been conducted on the level and structure of household expenditure on eating out. Research studies have shown that eating out is competing more and more with food purchased in the retail sector. In the years 2015-2017 the rate of growth of real household expenditure on eating out was three times higher than of food consumed at home. There has been a significant increase in spend on eating out in less affluent and middle-income groups. Restaurants and fast food outlets have proved to be particularly popular. The share of household income spent on food and non-alcoholic drinks has increased on eating out. Research suggests that the popularity of eating out among Polish consumers will continue to increase under the influence of growth of level of affluence and changes in the patterns of consumption.
12
Content available remote Wstęp do prognoz dla„wielkiego CPK” - podejście popytowe
PL
Budowę „Wielkiego CPK” uznano za uzasadnioną, mimo, że nie zostały przygotowane i przedstawione wystarczająco szczegółowe, wariantowe prognozy rynkowe. Mają być dopiero stworzone. W naszym materiale opracowując propozycje prognoz wychodzimy z kluczowych rynkowych założeń dla CPK. Ma to być lotnisko skoncentrowane na ruchu tranzytowym, a więc dla linii sieciowych. Nie będą w nim stworzone właściwe warunki do obsługi linii charterowych i tanich. Prawie całość krajowego ruchu tranzytowego będzie dowożona do i z CPK szybką koleją. W naszych propozycjach prognoz pokazujemy, jak ogromna jest różnica pomiędzy prognozami zadaniowymi, czyli takimi, które muszą się spełnić, aby CPK odniosło sukces rynkowy i finansowy oraz tymi, które uważamy za realne. Jednym z kluczowych atutów nowego, wielkiego lotniska, a więc i LOT-u, ma być jego wyjątkowo korzystne położenie geograficzne. Jak pokazujemy w naszym tekście ma to więcej wspólnego z mitem niż z rzeczywistością. Bardzo ważnym i ryzykownym, naszym zdaniem, elementem tego projektu jest ogromna inwestycja kolejowa, która ma umożliwić bardzo szybki i sprawny dowóz do CPK pasażerów nie tylko z aglomeracji warszawskiej, ale i prawie z całej Polski. Dotychczas nigdzie nie świecie nie został stworzony tak ogromny system transportu intermodalnego samolot – pociąg. Brak jest też nawet bardzo szacunkowych choćby kalkulacji finansowych pokazujących, że ta część projektu ma ogromne szanse na rentowność. Nie uważamy, że w przyszłości nie powinno powstać nowe lotnisko, które zastąpi port Chopina. Jednak najpierw powinny być stworzone właściwe warunki rozwoju kluczowych lotnisk obsługujących aglomerację warszawską i sąsiadujące z nią regiony Polski, położone głównie w jej wschodniej i Północno-Wschodniej części. Taki system - port Chopina oraz porty dedykowane przewoźnikom tanim i charterowym może być wystarczający jeszcze przez wiele lat. Natomiast projektując nowe lotnisko konieczne jest oparcie się na realnych założeniach rynkowych, zakładających różne scenariusze rozwoju, nie tylko rynku lotniczego, ale i ogólnej sytuacji gospodarczej. Jest to konieczne również dlatego, że, jak pokazują doświadczenia międzynarodowe, nawet, jeżeli w takim projekcie uczestniczy kapitał prywatny to inwestorzy nie zgadzają się na partycypowaniu w ryzyku finansowym i żądają twardych gwarancji dotyczących wielkości ruchu, które port będzie obsługiwał.
EN
Creation of „Polish Great Central Transportation Port” is considered justified despite the fact that no detailed traffic forecast for different scenarios of market development were created and presented. They are to be prepared in the future. In our Report we created traffic forecasts for CPK based on the key market and business assumptions for CPK. The airport will focus on transit traffic carried by network carriers. The proper and attractive conditions to serve low cost and charter airlines will not be created. Almost whole transit traffic from Polish regions will be transported by the fast trains. In our versions of forecasts we show how big are differences between the forecasts that will have to materialize so the CPK Project will be a market and financial success and the forecasts that we consider realistic. The unique geographical location of CPK is supposed to be its one of its key assets. As we prove in our Report this assumption is very far from reality. The enormous fast train investment necessary to transport passengers not only from Warsaw agglomeration but from all Polish regions is very important and risky in our opinion part of the CPK Project Currently there is nowhere in the world an intermodal traffic system aircraft – train of such size and importance. Also there are no even very general financial calculations showing that the railway part of the Project has a very big chance to be profi table. We think that in the future the completely new airport serving Warsaw and some other Polish regions located mainly in Eastern and North-Eastern Poland will be justified and even necessary. Airport that will play a current role of Chopin Airport. But first the effective system of Chopin Airport and other airports dedicated mainly to low cost and charter airlines should be developed. The plans for the new airport have to be based on the realistic market assumptions and the diff erent scenarios of air transportation market development and of general economic situation have to be taken into account. It is necessary because even if private capital is involved in financing of the investment the private investors do not agree to participate in the financial risks and they demand from the Government hard guarantees for the volumes of the traffic that the airport will serve.
EN
From the beginning of the 20th century until the interwar period, Poland was at the forefront of crude oil producers in the world, and then in Europe. Poland, as a result of war damage, and first of all territorial changes that occurred after World War II, lost significant resources of this raw material. At the same time, the development of oil demand, related to the economic recovery of the country, contributed to the need to develop imports, which during 1990-2017 increased from 13.0 million tons to over 24.0 million tons of crude oil. Poland, due to the technical configuration of domestic refineries, as well as the availability of the "Przyjaźń” pipeline, imports crude oil mainly from Russia. However, Polish refineries have the opportunity to develop alternative sources of supply through the availability of Naftoport in Gdańsk. Thus, the progressive diversification of supplies, causes a decline in the share of Russian oil (from 95% during 2001-2005 to 74% in 2017), for the benefit of raw material from the Middle East, but also North America or other European countries. The extraction of crude oil from domestic deposits increased in the analyzed period from 0.15 million tons to 0.94 million tons in 2017, but in recent years it covers only 3-4% of domestic demand.
PL
W artykule zaprezentowano współczesne tendencje dotyczące metod sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, do których zalicza się między innymi sztuczne sieci neuronowe, drzewa decyzyjne, systemy oparte na logice rozmytej i inne. Metody inteligencji obliczeniowej stanowią część obszaru badań nad sztuczną inteligencją. Wybrane metody inteligencji obliczeniowej zostały wykorzystane do budowy średnioterminowych miesięcznych prognoz zapotrzebowania na gaz dla Polski. Porównana została trafność prognoz uzyskanych za pomocą sztucznej sieci neuronowej i drzewa decyzyjnego z klasyczną regresją liniową z wykorzystaniem danych historycznych z okresu dziesięciu lat. Jako zmienne objaśniające zastosowano: zużycie gazu w innych krajach UE, średnią miesięczną temperaturę, produkcję prze- mysłową, wynagrodzenie w gospodarce i cenę gazu. Prognozowanie przeprowadzono w pięciu etapach różniących się doborem próby uczącej i testowej, zastosowaniem wstępnego przygotowania danych oraz eliminacją niektórych zmiennych. W przypadku danych nieprzygotowanych i losowego zbioru uczącego najwyższą trafność osiągnęła regresja liniowa. W przypadku danych uzupełnionych i losowego zbioru uczącego najwyższą trafność uzyskano za pomocą drzewa decyzyjnego. Prognoza zbudowana na podstawie pierwszych ośmiu lat i testowana na dwóch ostatnich została najtrafniej utworzona za pomocą regresji, ale tylko nieznacznie lepiej niż przy wykorzystaniu drzewa decyzyjnego lub sieci neuronowej, niezależnie od normalizacji danych i eliminacji współliniowych zmiennych. Metody uczenia maszynowego wykazały się dobrą trafnością prognoz miesięcznego zużycia gazu, niemniej jednak nieznacznie ustąpiły klasycznej regresji liniowej ze względu na zbyt wąski zbiór zmiennych objaśniających. Metody uczenia maszynowego będą mogły wykazać się wyższą skutecznością wraz ze wzrostem liczby danych oraz rozszerzeniem zbioru potencjalnych zmiennych objaśniających. W morzu danych metody uczenia maszynowego są w stanie skuteczniej tworzyć modele prognostyczne bez konieczności żmudnej ingerencji analityka w przygotowanie danych i wieloetapową analizę. Pozwolą także na dowolnie częstą aktualizację postaci modeli prognostycznych, nawet po każdym uzupełnieniu zbioru danych.
EN
The paper presents contemporary trends in artificial intelligence and machine learning methods, which include, among others, artificial neural networks, decision trees, fuzzy logic systems and others. Computational intelligence methods are part of the field of research on artificial intelligence. Selected methods of computational intelligence were used to build medium-term monthly forecasts of natural gas demand for Poland. The accuracy of forecasts obtained using the artificial neural network and the decision tree with classical linear regression was compared based on historical data from a ten-year period. The explanatory variables were: gas consumption in other EU countries, average monthly temperature, industrial production, wages in the economy and the price of natural gas. Forecasting was carried out in five stages differing in the selection of the learning and testing sample, the use of data preprocessing and the elimination of some variables. For raw data and a random training set, the highest accuracy was achieved by linear regression. For the preprocessed data and the random learning set, the decision tree was the most accurate. The forecast obtained on the basis of the first eight years and tested on the last two was most accurately created by regression, but only slightly better than with the decision tree or neural network, regardless of data normalization and elimination of collinear variables. Machine learning methods showed good accuracy of monthly gas consumption forecasts, but nevertheless slightly gave way to classical linear regression, due to too narrow set of explanatory variables. Machine learning methods will be able to show higher effectiveness as the number of data increases and the set of potential explanatory variables is expanded. In the sea of data, machine learning methods are able to create prognostic models more effectively, without the analyst’s laborious involvement in data preparation and multi-stage analysis. They will also allow for the frequent updating of the form of prognostic models even after each addition of new data into the database.
EN
Industry 4.0 will affect the complexity of supply chain networks. It will be necessary to adapt more and more to the customer and respond within a time interval that is willing to accept the product waiting. From these considerations, there is a need for a different way of managing the supply chain. The traditional concept of supply chain as a linear system, which allows optimizing individual subsystems, thus obtaining an optimized supply chain, is not enough. The article deals with the issue of supply chain management reflecting demand behaviour using the methodology Demand Driven MRP system. The aim of the publication is to extend the knowledge base in the area of demand-driven supply logistics in the context of Industry 4.0 and verify the processed theoretical knowledge in a case study.
EN
Background: Although extant studies have highlighted the importance of specific demand planning practices in risk mitigation, there is a scarcity of research that shows the simultaneous effects of demand planning practices on the disruptions induced by operational risks in supply chains. In order to reduce this gap, this paper aims to explore the impact of the demand planning process on operational risk, and thereby reveal if operational risk factors and their negative consequences may be mitigated through the application of specific demand planning practices in supply chains. Methods: The study involves two stages of multivariate statistical analysis. In stage one, independent and dependent variables are reduced through factor analysis in order to highlight the main, underlying, multi-item factors. In the second stage of the study, a multiple regression analysis is conducted to compare the general contribution to variance in operational risk accounted for by demand planning practices and their combinations. The conducted analysis provided regression models for particular operational risks. Results: The study reveals that all activities in the demand planning process contribute more or less to lower operational risk in the examined supply chains. In particular, there are strong relationships between demand planning practices and both control and demand risks. On the other hand, the lesser effects of demand planning may be observed in process and supply risks. Conclusions: The study shows that different managerial instruments, which are not inherently dedicated to risk management, when appropriately applied, may have an indirect impact on the mitigation of supply chain risk. In particular, the concept of demand planning might be very helpful for managers when dealing with demand and control risks.
PL
Wstęp: Mimo faktu, że w literaturze przedmiotu podejmowano problem dotyczący roli określonych czynności planowania w łagodzeniu ryzyka i jego skutków, niemniej wciąż brakuje badań podejmujących problematykę jednoczesnego wpływu czynności w planowaniu popytu na zakłócenia wywołane przez czynniki ryzyka operacyjnego w łańcuchach dostaw. W związku z tym celem artykułu jest identyfikacja wpływu procesu planowania popytu na zakłócenia wywołane przez ryzyko operacyjne. Innymi słowy, celem niniejszej pracy jest rozpoznanie czy operacyjne czynniki ryzyka i ich negatywne konsekwencje mogą zostać ograniczone za pomocą aplikacji czynności w procesie planowania popytu w łańcuchach dostaw. Metody: W artykule przeprowadzono dwa etapy wielowymiarowej analizy statystycznej. W pierwszym etapie zmienne zostały zredukowane za pomocą analizy czynnikowej w celu identyfikacji podstawowych konstruktów. W drugim etapie badania, przeprowadzono analizę regresji wielorakiej po to, aby porównać wpływ poszczególnych czynności w planowaniu popytu na konsekwencje ryzyka operacyjnego. Wyniki: W rezultacie przeprowadzonego badania stwierdzono, że czynności planowania popytu w mniejszym lub większym stopniu przyczyniają się do ograniczenia ryzyka operacyjnego w łańcuchach dostaw. W szczególności, istnieją silne relacje między planowaniem popytu i konsekwencjami ryzyka decyzyjnego oraz ryzyka popytowego. Z drugiej strony, mniejszy wpływ planowania popytu można obserwować w przypadku ryzyka związanego z fizycznym przepływem produktów oraz ryzyka w sferze dostaw. Wnioski: Badanie pokazuje, że metody zarządzania, niekoniecznie dedykowane dla potrzeb ograniczania ryzyka, mogą istotnie przyczyniać się do zmniejszenia jego konsekwencji w łańcuchach dostaw. W szczególności koncepcja planowania popytu może zostać wykorzystana przez menedżerów w przypadku ograniczania konsekwencji ryzyka decyzyjnego i ryzyka popytowego.
EN
Is considered a transport company, which operates a uniform in the sense of destination, means of transport for example tankers, with random exploitation characteristics. The company's transport potential is measured by the number of transportable means of transport for a sufficiently long period of time. The company operates on the market of transport services, where the demand for transport services is also random. The problem of optimizing the transport potential of a transport company is being considered, taking into account the random demand for transport services.
18
Content available Nowa era w światowym rynku LNG
PL
Rok 2017 w ponad 150-letniej historii węglowodorów będzie jednym z wielu podobnych. Ale dla skroplonego gazu ziemnego będzie rokiem przełomu. W Azji na liderem wzrostu importu stały się Chiny, wychodząc na drugiego światowego importera, wyprzedzając nawet Koreę Południową i mocno rywalizując z Japonią. Otwarto Kanał Panamski dla handlu LNG i „drogę północną” tak, że pojawiły się w Europie dostawy rosyjskiego gazu skroplonego. Rok 2017 stał pod znakiem dramatycznego skracania długości zawartych kontraktów long-term, krótszych ich kadencji i zmniejszania wolumenów – czyli był kolejnym okresem urynkowienia commoditization handlu tym surowcem energetycznym. Artykuł opisuje bieżący stan produkcji i handlu LNG w 2018 roku. Koncentruje się na wydobyciu gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych, Katarze, Australii, Rosji jako krajów mogących produkować i dostarczać LNG do Unii Europejskiej. Szczegółowo przeanalizowano kwestię cen i warunków kontraktów w 2017 r. Autorzy podkreślają, że rynek obecnie cechuje nadpodaż i utrzyma się ona co najmniej do połowy 2020 r. Novatek, Total – liderzy projektu Yamal-LNG – oddali do użytku instalację skraplającą na 5,5 mln Mg/r., a tankowiec Christophe de Margerie był pierwszą komercyjną jednostką, która pokonała trasę do Norwegii, a później dalej do Wielkiej Brytanii bez pomocy lodołamaczy i ustanowiła nowy rekord na Północnej Drodze Morskiej. W 2017 r. rosyjski koncern zwiększył udział w europejskim rynku gazu z 33,1 do 34,7%. Rosja, ale i Norwegia wyeksportowały w 2017 r. do Europy (i Turcji) rekordowe wolumeny „rurowego” – klasycznego gazu ziemnego, odpowiednio 194 i 122 mld m3, czyli o 15 i 9 mld m3 gazu ziemnego więcej niż w 2016 roku. Jeszcze w 2016 r. stawiano tezę, że Rosja łatwo nie odda swojej strefy wpływów i będzie robić wszystko oraz wykorzystywać najróżniejsze mechanizmy, nie tylko rynkowe, by inny niż rosyjski gaz ziemny był po prostu droższy i ekonomicznie mniej opłacalny. Podkreślano również, że presja, jaką wywiera na Rosjanach cały czas technicznie możliwe i ekonomicznie opłacalne przekierowanie do europejskich terminali metanowców wyładowanych amerykańskim LNG powoduje, że Gazprom nie ma wyboru i musi dopasowywać swoje ceny. Amerykanie, ale i każdy inny dostawca (Australia?) po prostu mogą to zrobić i sama ta świadomość po prostu wystarcza, by rosyjski gaz musiał być obecny w Europie w dobrej cenie.
EN
In the over 150 years of hydrocarbon history, the year 2017 will be one of the many similar. However, it will be a breakthrough year for liquefied natural gas. In Asia, China grew to become the leader of import growth, becoming the second world importer, overtaking even South Korea and chasing Japan. The Panama Canal for LNG trade and the “Northern Passage” was opened, so that Russian LNG supplies appeared in Europe. The year 2017 was marked by a dramatic shortening of the length of long-term concluded contracts, their shorter tenure and reduction of volumes – that is, it was another period of market commoditization of this energy resource. The article describes the current state of LNG production and trade till 2018. It focuses on natural gas production in the United States, Qatar, Australia, Russia as countries that can produce and supply LNG to the European Union. The issue of prices and the contracts terms in 2017 was analyzed in detail. The authors stress that the market is currently characterized by an oversupply and will last at least until mid–2020. Novatek, Total – Yamal-LNG project leaders have put the condensing facility at 5.5 million tons into operation. The Christophe de Margerie oil tanker was the first commercial unit to cross the route to Norway and then further to the UK without icebreakers and set a new record on the North Sea Road. In 2017, the Russian company increased its share in the European gas market from 33.1 to 34.7%. In 2017, Russia and Norway exported record volumes of „tubular” – classic natural gas to Europe (and Turkey), 194 and 122 billion m3 respectively, which is 15 and 9 billion m3 more natural gas than in 2016. The thesis was put forward that Russia would not easily give up its sphere of influence and would do everything and use various mechanisms, not only on the market, that it would simply be more expensive and economically unprofitable than natural gas. It was also emphasized that the pressure of the technically possible and economically viable redirection to European terminals of methane carriers landed in the American LNG, results in Gazprom not having a choice but to adjust its prices. The Americans, but also any other supplier (Australia?) can simply do the same and this awareness alone is enough for Russian gas to be present in Europe at a good price.
PL
Niniejszy artykuł stanowi kontynuację badań zaprezentowanych w TTS nr 4/2018. Zawarto w nim analizę wielkości popytu efektywnego na rynku przewozów pasażerskich w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem przewozów realizowanych kolejami dużych prędkości. W badanym okresie tj. w latach 2000–2015 w Unii Europejskiej praca przewozowa pociągami dużych prędkości wzrosła ponad dwukrotnie. W 2015 r. praca ta wyniosła 113,67 mld paskm. Stanowiło to 25,72% pracy przewozowej realizowanej transportem kolejowym na obszarze UE-28. Prawidłowa ocena poziomu popytu na rynku transportu pasażerskiego w UE stanowi istotne zagadnienie z punktu widzenia dostarczania społeczeństwu różnorodnych usług komunikacyjnych. Dobra znajomość specyfiki tego rynku, wykorzystanie odpowiednich danych statystycznych, które go objaśniają oraz opracowanie autorskich modeli ekonometrycznych, zweryfikowanych poprzez odpowiednie testy statystyczne, pozwoliły na ukazanie zależności determinujących jego rozwój w przedziale czasowym 2000–2015 r. Przedstawione w opracowaniu modele, w celu ich optymalizacji, zostały poddane weryfikacji za pomocą testów statystycznych m.in. testu na koincydencję Engle’a-Grengera, testu współliniowości, testu na normalność rozkładu reszt (Doornika-Hansena), testu na autokorelację (statystyka Durbina-Watsona), a także testu dotyczącego heteroskedastyczności (Test White’a).
EN
This article analyzes the size of effective demand on the passenger transport market in the European Union, with particular emphasis on high-speed rail transport on the basis of annual statistics published by Eurostat. In the analyzed period, i.e. in the years 2000–2015 in the European Union, the work of high-speed trains more than doubled. In 2015, this work amounted to 113.67 billion passes. It constituted 25.72% of transport work carried out by rail transport in the EU-28 area. The correct assessment of the level of demand on the passenger transport market in the EU is a very important issue from the point of view of providing the public with certain communication services, enabling at the same time diversity in its selection. Good knowledge of the specificity of this market, the use of relevant statistical data explaining it and the development of proprietary econometric models verified by appropriate statistical tests allowed to show the relationships determining its development in the time range 2000–2015.
PL
W niniejszym artykule podjęto analizę wielkości popytu efektywnego na rynku przewozów pasażerskich w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem przewozów realizowanych kolejami dużych prędkości na podstawie rocznych statystyk opublikowanych przez Eurostat. W badanym okresie, tj. w latach 2000–2015, w Unii Europejskiej praca przewozowa pociągami dużych prędkości wzrosła ponad dwukrotnie. W 2015 r. praca ta wyniosła 113,67 mld paskm. Stanowiło to 25,72% pracy przewozowej realizowanej transportem kolejowym na obszarze UE-28. Prawidłowa ocena poziomu popytu na rynku transportu pasażerskiego w UE stanowi istotne zagadnienie z punktu widzenia dostarczania społeczeństwu usług transportowych, dostosowanych do potrzeb i preferencji podróżnych.
EN
This article analyzes the size of effective demand on the passenger transport market in the European Union, with particular emphasis on high-speed rail transport on the basis of annual statistics published by Eurostat. In the analyzed period, i.e. in the years 2000–2015 in the European Union, the work of high-speed trains more than doubled. In 2015, this work amounted to 113.67 billion passes. It constituted 25.72% of transport work carried out by rail transport in the EU-28 area. The correct assessment of the level of demand on the passenger transport market in the EU is a very important issue from the point of view of providing the public with certain communication services, enabling at the same time diversity in its selection.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.