Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 168

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano przegląd automatycznych systemów przeciwpożarowych stosowanych w aktualnie eksploatowanych przez Wojska Lądowe Sił Zbrojnych RP pojazdach bojowych. Zwrócono uwagę na odmienność architektury automatycznych systemów przeciwpożarowych wojskowych pojazdów bojowych „starej” i „nowej” generacji, w ujęciu ochrony przeciwpożarowej jednoobszarowej (przedział napędowy), jak i ochrony przeciwwybuchowej i przeciwpożarowej całej przestrzeni wewnętrznej pojazdu (przedział bojowy, desantowy i napędowy). Wskazano również problematykę stosowania środków gaśniczych w tych systemach oraz aspekt rozwojowy w odniesieniu do modernizacji wojskowych pojazdów bojowych. Wspomniano również, ze względów historycznych, o pierwszych zastosowaniach wymienionych systemów w czołgach serii T-55.
EN
An overview of the automatic fire protection systems used in the currently used combat military vehicles of the Polish Armed Forces have been presented. The attention was paid to the different design of the automatic fire protection systems of the ‘old’ and ‘new’ generation of military vehicles. It deals with a single firefighting, one-space system (drive compartment) as well as with an anti-explosive protection and firefighting of the entire interior space of the vehicle (combat compartment and crew compartment). The issue of the use of extinguishing agents in these systems and the developmental aspect of combat military vehicles upgrading has also been mentioned. For the historical reasons, the first applications of the above mentioned systems in the T-55 tanks have also been mentioned.
PL
Naukowym i technologicznym celem badań było wytworzenie nanostrukturalnych powłok FeCuAl-Al2O3, WC-CoAl, Ni-Sn, TiC/Ti o grubości od 45 do 500 μm. Nanoproszki charakteryzujące się strukturą krystaliczną i równomiernym rozmieszczeniem składników otrzymywano, stosując wysokoenergetyczną syntezę mechaniczną. Proszek o strukturze nanokrystalicznej był nanoszony na podłoże bez istotnych zmian jego struktury i właściwości, z wykorzystaniem nowej technologii (natryskiwania zimnym gazem – CGS), pozwalającej uzyskiwać powłoki o dużej gęstości. Mikrostrukturę oraz skład chemiczny nanoproszków i nanoszonych powłok analizowano, wykorzystując mikroskopię świetlną, TEM, STEM, SEM/EDS, XPS oraz XRD. Ponadto mierzono współczynnik tarcia oraz odporność na ścieranie powłok. Przeprowadzone badania wykazały, że mikrostruktura powłok odpowiada strukturze nanoszonych proszków. Dzięki nanostrukturalnej budowie powłok, właściwej proporcji faz twardych i miękkich, natryskiwane zimnym gazem powłoki wykazują lepsze właściwości trybologiczne w porównaniu z materiałami standardowo stosowanymi w przemyśle i bioinżynierii.
EN
The basic scientific and technological aim of the research was the generation of nano-structured FeCuAl-Al2O3, WC-CoAl, Ni-Sn, TiC/Ti coatings having thicknesses of about 100-500 μm. High energy ball milling synthesis allowed the production of powders characterized by fine and homogeneous chemical distribution of elements, and an "ultrafine" (nanometer scale) crystalline structure. A new powerful deposition technology (Cold Gas Spray – CGS) was used to transfer the nanophased powder onto the substrate in the form of a dense coating with very little or no change of crystal structure and properties. The microstructure and composition of all prepared nano-powders and deposited coatings were investigated using light microscopy, TEM, STEM, SEM/EDS, XPS and XRD techniques. Hardness, and measurement of the coefficient of friction and wear resistance were carried out on the deposited coatings. It was found that the microstructure of the powder is maintained in the deposited coating. The nano phased structure, with an appropriate balance of hard and soft phases, allows the CGS coatings to exhibit better tribological properties than that of the examined benchmark materials.
PL
W artykule przedstawiono sposób adaptacji metody funkcji kary do algorytmu genetycznego. Rozwiązując zadanie optymalizacji przy wykorzystaniu algorytmu genetycznego, wartość przystosowania musi być dodatnia i podlega maksymalizacji. W przypadku uwzględnienia ograniczeń z wykorzystaniem funkcji kary zewnętrznej, wartości kary mogą przekroczyć wartości pierwotnej funkcji celu. Do rozwiązania tego problemu wykorzystano transformację sigmoidalną. Opracowano oprogramowanie komputerowe w środowisku programistycznym Delphi. Poprawność algorytmu i oprogramowania testowano rozwiązując dwa zadania optymalizacji z ograniczeniami. Przeprowadzono optymalizację aktuatora elektromagnetycznego. Model matematyczny urządzenia zawiera równania pola elektromagnetycznego z uwzględnieniem nieliniowości materiałów ferromagnetycznych. Przedstawiono i omówiono wybrane wyniki obliczeń symulacyjnych.
EN
In the paper the method of adaptation of the penalty function method to the genetic algorithm is presented. During solving the optimization task using the genetic algorithm, the adaptation value must be positive. In case of application of external penalty function, the penalty term may exceed the value of the primary objective function. The sigmoidal transformation was used to solve this problem. The computer software has been developed in the Delphi environment. The correctness of the algorithm and software was tested by solving two optimization problems with nonlinear constraints. Optimization of the electromagnetic actuator has been performed. The mathematical model of the devices contains equations of the electromagnetic field taking into account the nonlinearity of ferromagnetic materials. The selected results of the optimization were presented and discussed.
PL
Trwałość (i niezawodność) podzespołów jest podstawowym celem zapewnienia ważnego aspektu bezpieczeństwa (security and safety). W transporcie szynowym po katastrofie w Eschede stosuje się ulepszone techniki badań w zakresie ultradźwięków i prądów wirowych, tzn. stosuje się głowice wieloczujnikowe, automatyzację badań, złożoną obróbkę cyfrową sygnału i archiwizację wyników badań. W artykule przedstawiono przykłady detekcji powierzchniowej materiału w zakresie metod magnetycznych, magnetoindukcyjnych aż po rezonans magnetyczny. Badania te pozwalają stwierdzić obecność stref o znacznych zmianach magnetycznych materiału, sugerujących zmiany ciągłości struktury, często powiązane z procesem pękania. Przedstawione urządzenia można stosować manualnie lub półautomatycznie. Ze względu na niski koszt przedstawionych rozwiązań i ich nowatorstwo są warte dalszego rozwijania we współpracy z koleją.
EN
The durability (and reliability) of the components is the main goal of providing an important aspect of safety (safety and security). On railway transport after the Eschede disaster, we use an improved test method in the field of ultrasonic and eddy currents. Multisensor heads, test automation, complex digital signal processing and archiving test results are used. The article presents examples of surface detection of material in the field of magnetic methods, magnetic induction and magnetic resonance. Many solutions can improve the safety of the chassis by detecting areas with significant magnetic changes in the material. Differentiation of the signal level indicates a change in the continuity of the structure, which is often associated with a close process of cracking. The presented devices can be used manually or semi-automatically. Because of the low cost of the solutions presented and their innovativeness, it is worth continuing to develop from cooperation with the railway.
EN
Our research focused on Inconel 625 weld overlays on 16Mo3 steel boiler pipes. The investigation focused on the characterization of changes in the microstructure and chemical composition after annealing. The annealing was performed for ten hours at temperatures from 600 to 1000°C. Changes in the microstructure were observed with a scanning and transmission electron microscope (SEM and TEM). The investigation was supplemented by hardness measurements.
PL
Badania przeprowadzono na napoinach ze stopu Inconel 625 na stali kotłowej 16Mo3. Skoncentrowano się na charakterystyce mikrostruktury i składu chemicznego zmian po wyżarzaniu. Obróbkę cieplną przeprowadzono w temperaturze od 600 do 1000°C przez 10 godzin. Zmiany mikrostruktury obserwowano przy użyciu skaningowej i transmisyjnej mikroskopii elektronowej (SEM i TEM). Badania zostały uzupełnione o pomiary twardości.
6
Content available remote Zarządzanie cyklem życia systemów uzbrojenia - modernizacja
PL
W referacie przedstawiono problematykę modernizacji systemów uzbrojenia w odniesieniu do ich cyklu życia. We wprowadzeniu zdefiniowano pojęcie systemu uzbrojenia oraz cyklu życia systemu uzbrojenia. W części zasadniczej referatu przedstawiono zagadnienia modernizacji systemów uzbrojenia, a w szczególności typów uzbrojenia. Omówiono w nim idee planowania modernizacji systemów uzbrojenia. Określania potrzeby realizacji modernizacji. Zaprezentowano propozycję określania poziomu i efektywności modernizacji. Na zakończenie podkreślono istotność procesu modernizacji w cyklu życia systemów uzbrojenia ze względu, przede wszystkim na, znaczące koszty procesu modernizacji i nieuchronność procesu modernizacji kluczowych systemów uzbrojenia, które charakteryzują się co najmniej 30. letnią eksploatacją.
EN
The paper presents the problems of modernization of weapon systems in relation to their life cycle. The concept of the weapon system and the life cycle of the weapon system is defined in the introduction. The main part of the paper presents the issues of modernization of weapon systems, and in particular types of weapons. It discusses the idea of weapon systems modernization planning. Also the need for modernization is described. A proposal to determine the level and efficiency of modernization was presented. Finally, the significance of the modernization process in the life cycle of weapon systems was emphasized due to, above all, the significant costs of the modernization process and the inevitability of the modernization process of key weapon systems that are characterized by at least 30 years of an O&S stage.
EN
One of the most important stages in the design process of compression products is describing the relationship between the force and elongation of the knitted fabric, using appropriate and scientifically justified force values in the fabric undergoing a stretching and relaxation test, in the form of a hysteresis loop. Research on this issue was carried out on two variants of knitted fabrics with elastomeric threads – a warp and a weft – knitted one. Based on the functions of the relation between the force and relative elongation determined and on Laplace’s law, compression bands with intended values of unit pressure were designed and manufactured and then subjected to experimental verification. In addition, a procedure was presented for dividing compression fabrics into specific compression classes.
PL
Jednym z najważniejszych etapów w procedurze projektowania wyrobów uciskowych jest przyjęcie do opisu związku siły i wydłużenia względnego dzianiny, właściwych i uzasadnionych naukowo wartości sił dzianiny poddanej testowi naprężania i odprężania w postaci pętli histerezy. Badania w tym zakresie przeprowadzono na przykładzie dwóch wariantów dzianin-rządkowej i kolumienkowej z udziałem nitek elastomerowych. Na podstawie wyznaczonych funkcji związku siły i wydłużenia względnego i prawa Laplace’a, zaprojektowano i wykonano opaski uciskowe o zamierzonych wartościach nacisku jednostkowego, które poddano weryfikacji eksperymentalnej. Ponadto przedstawiono procedurę oceny przydatności dzianiny uciskowej do określonej klasy nacisku.
EN
The paper presents a procedure for the design of seamless compression products with an intended value of unit pressure on numerically controlled flat knitting machines. Based on the algorithms developed, some important stages of product design are discussed, i.e. dimensioning of body parts by 3D scanning, selection of proper longitudinal rigidity of the fabric, and manufacturing the tolerance of the product in the form of five-finger gloves with covered and exposed fingers. An important stage in the design procedure is the selection of a knitted fabric with appropriate longitudinal rigidity in dependence on the anatomy of the hand.
PL
W pracy przedstawiono procedurę projektowania bezszwowych wyrobów uciskowych o zamierzonej wartości nacisku jednostkowego na szydełkarkach sterowanych numerycznie. Na podstawie opracowanych algorytmów omówiono istotne etapy projektowania wyrobu związane z wymiarowaniem części ciała techniką skanowania 3D, doborem sztywności rozciągania dzianiny i tolerancją wykonania wyrobu w postaci pięciopalczastej rękawiczki z zasłoniętymi i otwartymi palcami. Ważnym elementem w procedurze projektowania jest dobór dzianiny o określonej sztywności rozciągania w związku z budową anatomiczną dłoni.
EN
The paper identifies the cities in Central-Eastern Europe which were often called Manchesters in the past, because of their similar path of development and the concentration on cotton production in the 19th century in the period of the industrial revolution. The significance of the cotton industry is underlined in the growth of the cities. Following Eric Hobsbawm’s thesis, cotton is treated as the textile symbol of the industrial revolution. That is why the cities’ comparison includes the role of geography, institutions and technology, which were conducive for cotton production. We claim that cotton production was decisive for the real “take-off” of these cities. and at the same time it was the institutional factor that conditioned the economic development. The primary measure is population change over more than 100 years in 5 Cottonopolises: Manchester – the original one, Chemnitz, Lodz, Tampere and Ivanovo.
PL
W artykule wskazano miasta w Europie środkowo-wschodniej, które w przeszłości były często nazywane Manchesterami ze względu na podobną ścieżkę rozwoju i koncentrację na produkcji bawełny (Chemnitz, Iwanowo, Łódź, Tampere). Idąc za tezami Erica Hobsbawma bawełna traktowana jest jako tekstylny symbol rewolucji przemysłowej. Zaproponowana analiza porównawcza obejmuje wpływ czynników geograficznych, instytucjonalnych i technologicznych, które sprzyjały produkcji bawełny. W ocenie autorów produkcja bawełny była decydująca dla nadania impetu rozwojowi gospodarczemu miast będących przedmiotem analizy.
EN
Nanostructured, biocompatible, TiC/Ti Supersonic Cold Gas Sprayed coatings were deposited onto a Ti6Al4V alloy and their microstructure, wear resistance and hardness were investigated. The starting nanostructured powder, containing a varied mixture of Ti and TiC particles, was produced by high energy ball milling. Scanning and transmission electron microscopy, energy-dispersive X-ray spectroscopy, and X-ray diffraction were used for structural and chemical analyses of powder particles and coatings. Coatings, 250-350 μm thick, preserving the nanostructure and chemical powder composition, with low porosity and relatively high hardness (~850 HV), were obtained. These nanostructured TiC/Ti coatings exhibited better tribological properties than commonly used biomedical benchmark materials, due to an appropriate balance of hard and soft nano-phases.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań mikrostruktury, składu chemicznego i właściwości mechanicznych napoin ze stopów Inconel 625 i 686 (NiCr22Mo9Nb i NiCr21Mo16W) nanoszonych na rury ze stali 16Mo3. Napoiny wykonano metodą Cold Metal Transfer (CMT). Badania przeprowadzono z wykorzystaniem mikroskopii świetlnej (LM), skaningowej (SEM) i transmisyjnej (TEM). Próbki poddano jakościowej i ilościowej analizie składu chemicznego techniką EDS. Dokonano oceny mikrosegregacji pierwiastków stopowych następującej podczas krzepnięcia napoiny. Dodatkowo wykonano pomiary twardości metodą Vickersa.
EN
The paper presents results of the investigation of the microstructure, chemical composition and mechanical properties of Inconel 625 and 686 (NiCr22Mo9Nb and NiCr21Mo16W) weld overlays deposited on 16Mo3 steel. The weld overlays were made by Cold Metal Transfer (CMT) technique. Investigation were carried out using light microscopy (LM), scanning electron microscopy (SEM) and transmission electron microscopy (TEM). The samples were subjected to quantitative and qualitative chemical composition analysis with use of EDS. An evaluation of microsegregation of alloy elements during solidification of the weld overlay was performed. The investigation was supplemented by the hardness measurements (Vickers method).
12
Content available remote Pomiarowo-numeryczna metoda monitorowania stanu technicznego hydrogeneratorów
PL
Artykuł dotyczy oceny stabilności pracy maszyny synchronicznej sprzężonej z turbiną wodną. Opracowano model numeryczny hydrozespołu oraz przeprowadzono obliczenia umożliwiające wizualizację deformacji badanej konstrukcji. Deformacje konstrukcji występujące podczas eksploatacji zespołu określono metodą ODS. Umożliwia ona badanie zachowań obiektów opisanych nieliniowym układem równań różniczkowych, a jej istotną zaletą jest zachowanie rzeczywistych warunków brzegowych. Zaproponowana metodyka oceny stanu technicznego stanowi bardzo efektywne sprzężenie metod pomiarowych z metodami modelowania cyfrowego.
EN
The paper is about rating of stability of working synchronous machine coupled with water turbine. A numerical model of the unit has been prepared. Calculation that provides data for visualization of deflections of unit during operation have been made. For this purpose the ODS method have been chosen. This method rather then on theoretically determined physical parameters of examined unit operates on measured vibrations and displacement. Proposed methodology of technical condition assessment is an effective combination of numerical methods that as input takes real measured data.
PL
W artykule przedstawiono algorytm i oprogramowanie do optymalizacji struktury aktuatora magnetostrykcyjnego z uwzględnieniem jego charakterystyk dynamicznych. Urządzenie jest przeznaczone do napędu zaworu komory roboczej impulsowego działa plazmowego, służącego do badań w zakresie fizyki plazmy. Charakteryzuje się bardzo krótkim czasem reakcji – rzędu kilkudziesięciu mikrosekund. Rozparzono strukturę, w której walcowy magnetostrykcyjny rdzeń jest umieszczony w cylindrycznej cewce zasilanej impulsami z baterii kondensatorów. Opracowano dwumodułowe oprogramowanie komputerowe umożliwiające optymalizację struktury obiektu z wykorzystaniem polowo-obwodowego modelu zjawisk nieustalonych. Przeprowadzono szereg obliczeń optymalizacyjnych przy czym testowano dwie strategie: strategię z wielokryterialną kompromisową funkcją celu i strategię z funkcją kary.
EN
In the paper the algorithm and two–module software for optimization of the magnetostrictive actuator, taking the dynamic parameters into account has been presented. The device is applied as a drive for plasma valve and is characterised by very short time of the operation, even less than 1 millisecond. The structure with cylindrical core and cylindrical exciting winding supplied with discharging capacitor current pulses has been design. The field–circuit mathematical model of the dynamic operation of the actuator has been applied. The elaborated computer software consists of two modules: (a) optimization module containing genetic algorithm and (b) module containing the mathematical model of the device. In order to take into consideration different partial criteria, two strategies are proposed. In the first strategy the compromise objective function is constructed; in the second one – the penalty function is included into the objective function. It has been shown that capacity of battery and number of winding turns have the greatest impact on the dynamic operation of the system.
PL
Przedstawiono model matematyczny i oprogramowanie do analizy stanów dynamicznych trójfazowego silnika indukcyjnego. Parametry schematu zastępczego są wyznaczane z wykorzystaniem modelu polowego. Do analizy dynamiki wykorzystywany jest model, w którym układ trójfazowy został przekształcony do układu dwuosiowego. Dzięki temu uzyskano zmniejszenie liczby „prądowych” zmiennych stanu z 6 do 4. Do układu włączono dodatkowe równanie bilansu momentów obrotowych. W algorytmie uwzględniono strumienie rozproszone i zjawisko nasycania się obwodu głównego. Wykorzystując środowisko Microsoft Visual Studio 2012 z językiem programowania C# opracowano program komputerowy umożliwiający symulację zjawisk nieustalonych. Zaprezentowano wybrane wyniki symulacji.
EN
In the paper the mathematical model and computer software for analysis of three phase induction motor dynamic operation have been presented. Parameters of the equivalent circuit have been determined on the basis of the magnetic field calculation. In elaborated model, the three phase system was converted to two-axial model. This reduced number of variables from 6 to 4. Additionally, the equation of the torque balance was included. In the algorithm the leakage fluxes and the saturation of the iron core have been taken into account. Using Microsoft Visual Studio 2012 (programming language C #) the computer code for the simulation of induction motor dynamics has been elaborated. Selected results of simulation are presented.
15
Content available Indoor Mapping Using Sonar Sensor and Otsu Method
EN
In this paper we present an indoor mapping algorithm based on sonar sensor. The overall object detection and mapping experiment is based on small scale local spatial information which has been accomplished in a 2D geometrical map. Considering all drawbacks and pluses of ultrasonic sensors, we present an innovative mapping approach, applying the Otsu’s method and Hit-or-Miss for sonar-data processing. The collected data are treated as a gray-scale picture. For its binarization, we applied the well-known for vision-based systems threshold calculation. Then also the morphology effect, what rises additionally the mapping accuracy, as is shown at the end of the paper. The robot is based on the education construction set LEGO Mindstorms EV3 intelligent brick on ev3dev - a Debian Linux-based operating system and Python 2.0 have been used for programming. The results are evaluated and compared with the real space.
EN
The work comprises a statistical tolerance analysis of human body dimensions using a 3D body scanner and its impact on the value of unit pressure exerted by a compression product on the subject’s body. Model calculations of changes in unit pressure due to the susceptibility of the human body were carried out on the basis of the Laplace law using experimentally determined values of circumferences of particular parts of a female subject, with and without a compression product. Experimentally documented changes in the body circumferences under the influence of a compression garment are one of the reasons for the differences between the intended and actual pressure value exerted by the product.
PL
W pracy dokonano analizy statystycznej tolerancji wymiarowania sylwetki ludzkiej za pomocą skanera 3D i jej wpływu na wartość nacisku jednostkowego wywieranego przez wyrób uciskowy na ciało użytkownika. Obliczenia modelowe zmian nacisku jednostkowego na skutek podatności ciała przeprowadzono na podstawie prawa Laplace’a oraz z wykorzystaniem wyznaczonych eksperymentalnie wartości obwodów poszczególnych części ciała sylwetki kobiecej bez i w ubiorze uciskowym. Udokumentowane doświadczalnie zmiany długości obwodów ciała pod wpływem ubioru uciskowego są jedną z przyczyn występowania różnic między zaprojektowaną a rzeczywistą – wywieraną przez wyrób wartością nacisku.
EN
On the basis of models developed and experimental studies, the impact of a compression garment on average and local changes in unit pressure was analysed. The study was based on the analysis of the results of 3D scans of selected parts of female and male bodies. It was found out that surface pressure exerted by the compression garment leads to some changes in the geometry of body circumferences and in their lengths and, consequently, to a change in the average pressure value, as well as local changes along the circumference. The main purpose of this work was to estimate the size of these changes in the example of selected parts of female and male bodies.
PL
Na podstawie opracowanych modeli i badań eksperymentalnych dokonano analizy wpływu ubioru uciskowego na średnie i miejscowe zmiany nacisku jednostkowego. Badania przeprowadzono na przykładzie analizy wyników skanowania 3D części ciała sylwetki damskiej i męskiej. Stwierdzono, iż nacisk powierzchniowy wywierany przez ubiór uciskowy prowadzi do zmian geometrii obwodów ciała i zmian ich długości, a w konsekwencji do zmiany średniej wartości nacisku i jego zmian miejscowych wzdłuż długości obwodu. Głównym celem tej pracy jest oszacowanie wielkości tych zmian na przykładzie wybranych części ciała dla sylwetki damskiej i męskiej.
EN
The paper considers the influence of core saturation on the dynamics of magnetostrictive fast-acting actuator. The field-circuit mathematical model of the dynamic operation of the capacitor-actuator system is applied. Two kinds of magnetostrictive core nonlinearity are taken into account. It has been proved that the saturation of the B-H curve practically does not affect the current, and capacitor voltage waveforms, but significantly affects a core elongation waveform. The computed results are compared with experimental ones.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu nasycenia rdzenia aktuatora magnetostrykcyjnego na charakterystyki dynamiczne. Zaprezentowano metodykę analizy zjawisk nieustalonych w aktuatorze przeznaczonym do napędu zaworu komory roboczej impulsowego działa, służącego do badań w zakresie fizyki plazmy. Urządzenie charakteryzuje się bardzo krótkim czasem reakcji – rzędu kilkudziesięciu mikrosekund. Rozparzono strukturę, w której walcowy magnetostrykcyjny rdzeń jest umieszczony w cylindrycznej cewce zasilanej impulsami z baterii kondensatorów. Opracowano polowo- obwodowy model zjawisk elektromagnetycznych. Wykorzystując środowisko Borland Delphi wdrożono program komputerowy umożliwiający symulację zjawisk nieustalonych. Zaprezentowano wybrane wyniki symulacji.
EN
In the paper, the influence of magnetostrictive core saturation on the dynamics of fast-acting actuator applied as a driving device for plasma valve is considered. The fieldcircuit mathematical model of the dynamic operation of the actuator has been applied. Two kinds of the core non-linearity have been taken into account. It has been proved that saturation of the B-H curve of the core practically does not affect the current, and capacitor voltage waveforms, but significantly affect the core elongation waveform. In the future research the elaborated field-circuit model will be coupled to Genetic Algorithm optimization unit. Parameters z, C, U0 will constitute an essential part of a set of design variables.
PL
Magnez i jego stopy są przedmiotem intensywnych badań z uwagi na ich ważne potencjalne zastosowanie w aplikacjach medycznych w tym jako materiały na implanty. W pracy omówiono wpływ składu chemicznego i procesu technologicznego na mikrostrukturę, właściwości mechaniczne i odporność korozyjną ultra drobnoziarnistych stopów Mg1Zn1Mn0.3Zr oraz Mg4Y5.5Dy0.5Zr. Materiały do badań otrzymano metodami mechanicznej syntezy i metalurgii proszków. Dodatek hydroksyapatytu oraz bioszkła, typ 45S5, do materiałów na bazie magnezu zmniejsza wielkość ziaren otrzymanych litych kompozytów. Analizę fazową i mikrostrukturę analizowano przy użyciu dyfrakcji rentgenowskiej, skaningowego mikroskopu elektronowego, a właściwości mechaniczne i odporność korozyjną zbadano, stosując mikrotwardościomierz, nanoindenter oraz potencjostat. Właściwości kompozytu są zależne od udziału procentowego bioceramiki w matrycy Mg, gęstości otrzymanych kompozytów, jak również od składu chemicznego i ostatecznej mikrostruktury. Poprawę właściwości powierzchniowych kompozytów na bazie Mg1Zn1Mn0.3Zr uzyskano dzięki osadzaniu elektrolitycznemu fosforanów wapnia roztworu symulującego płyny ustrojowe. Badania elektrochemiczne w roztworze Ringera wykazały, iż odporność korozyjna modyfikowanych próbek była wyższa w porównaniu do próbek niemodyfikowanych. Zbadano mikrostrukturę, wyznaczono skład chemiczny warstw osadzanych elektrolityczne oraz przedyskutowano wpływ otrzymanych warstw na właściwości korozyjne. Ultra drobnoziarniste materiały na bazie magnezu dzięki gęstszej warstwie powierzchniowej (Ca10(PO4)6O and (Mg(OH)2), w porównaniu do niemodyfikowanych próbek posiadają unikalne właściwości powierzchniowe i dlatego mogą znaleźć potencjalne zastosowanie w biomateriałach następnej generacji.
EN
Magnesium and its alloys have been intensively investigated as potential bone implant materials.This paper discusses the influence of chemical composition on the microstructure, mechanical and corrosion properties of ultrafine grained Mg1Zn1Mn0.3Zr and Mg4Y5.5Dy0.5Zr alloys synthesized by the application of mechanical alloying and powder metallurgy. The hydroxyapatite or 45S5 Bioglass addition to Mg-based alloys decreases of grain sizes of the bulk material. The phase and microstructure analysis was carried out using X-ray diffraction, scanning electron microscopy and the properties were measured using hardness, nanoindentation and corrosion testing equipment. The properties of composites depend upon crystal structure, density, volume fraction, and the interface among the constituents, as well as upon the chemical composition and their final microstructure. The Mg1Zn1Mn0.3Zr composite surface improvement was achieved by electrolytic depositionof calcium phosphates from simulated body fluid electrolyte. The electrochemical test showed that the corrosion resistance of treated specimens was higher compared with the untreated samples in Ringer solution. The microstructure, composition andelectrolytic deposition of calcium phosphate coatings were characterized, and the corrosion properties of selected samples were also investigated. Ultrafine grained Mg-based biomaterials due to denser (Ca10(PO4)6O and (Mg(OH)2) surface layers, compared with untreated samples, possess unique surface properties and consequently are considered to be the future generation of biomaterials.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.