Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 101

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  forma architektoniczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
W artykule omówiono ewolucję formy wieżowca oraz jego wpływ na rozwój miast amerykańskich. Studium oparto na przykładach drapaczy chmur, będących dla historii architektury symbolem pomysłowości, ambicji i sprawności architektonicznej. W analizie szczególną uwagę zwrócono na przełomowe dla epoki rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe. Celem artykułu jest nakreślenie roli wieżowca oraz wartości dodanej, jaką pionowa struktura wnosi do miejskiego krajobrazu. Autorka wykazuje, że ówczesny kontekst kulturowy, społeczny i gospodarczy odpowiada za sukces długoterminowej wizji efektywnego wykorzystania przestrzeni.
EN
The article discusses the evolution of the skyscraper form and its impact on the development of cities. A study based on examples of skyscrapers, works as a symbol of ideas and ambition. The analysis focuses on design and material solutions that were groundbreaking for the time. The aim of the article is to outline the role of a skyscraper and the added value that a vertical structure brings to the urban landscape. The author shows that cultural, social and economic context is responsible for the successful long-term visions of space use.
2
Content available remote Obiekt architektoniczny - dzieło sztuki w kontekście procesów postrzegania
PL
Wybór spostrzeżeń według zastanych, określonych warunków kształtowania form architektonicznych odnosi się do sfery doznań zmysłowych, krystalizując cel, jakim jest wykazanie skuteczności zależności i związków zachodzących między pozyskiwanymi danymi oraz ich wpływem na kształt przestrzeni architektonicznych. W badaniach podjęto próbę skonstruowania ciągu logicznego, wskazującego rozwiązanie podjętego problemu, jakim ostatecznie jest optymalizacja procesu kształtowania architektury i jej jakości. Odniesienia do wybranych, modelowych form architektonicznych, reprezentowanych konkretnymi artykulacjami plastycznymi (zapis fotograficzny) i opatrzone skonkretyzowaną formą komentarza słownego stanowią także czynniki służące optymalizacji kategoryzacji przestrzeni. Metody badawcze opierające się na analizie przedstawień modelowej wersji architektury, jej percepcyjnego odbioru oraz interpretacyjnego przedstawienia ułatwić mogą identyfikację właściwej drogi kreacji architektury, ostatecznie implikującej świadomie wybraną przestrzeń egzystencji.
EN
The selection of observations, in accordance with the existing, specific conditions for shaping architectural forms, refers to the sphere of sensory experiences, crystallizing the goal of showing the effectiveness of the dependence and relationship between the acquired data and their influence on the architectural shape. The research is aimed at constructing a logical sequence indicating the solution to the problem of the final optimization of the process of shaping architecture and its quality. References to selected exemplary architectural forms, represented by specific artistic articulations and provided with a specific form of a verbal comment, are also factors that help to optimize the categorization of architectural spaces. Research methods, based on the analysis of the representation of the model version of the architecture, its perceptual reception, and interpretative interpretation, may facilitate the identification of the correct way of creating architecture, ultimately consciously implying a dedicated existence space.
PL
Motywem podjęcia tematu jest obserwacja, że we współczesnej architekturze następuje narastająca nieadekwatność form, symboli i struktur do zakodowanego, a oczekiwanego przez odbiorcę przekazu. Treść artykułu zawiera przedstawienie wybranego problemu badawczego, syntetyczne odniesienie się do wybranych teorii i studium przypadku dydaktycznego. Celem artykułu jest prezentacja doświadczeń autorów oraz wyników wymienionego eksperymentu dydaktycznego. Jako metodykę badań przyjęto obserwację i eksperyment w zakresie architektury (nauki empirycznej). Wprowadzenie w sposób merytorycznie uporządkowany większej liczby przedmiotów i zadań towarzyszących przedmiotom projektowym, w szczególności dotyczących metodyki projektowania, zagadnień znaczeniowych i psychologicznych, powinno przyczynić się do poprawy edukacji w zakresie architektury.
EN
The motive for taking up the topic is the observation that in contemporary architecture there is a growing inadequacy of forms, symbols and structures to the message encoded and expected by the recipient. The content of the article includes a presentation of the selected research problem, a synthetic reference to selected theories and a teaching case study. The purpose of the article is to present the authors' experience and the results of the aforementioned didactic experiment. Observation and experiment in the field of architecture (empirical science) were adopted as the research methodology. The introduction of more subjects and tasks accompanying design subjects in a substantively structured manner, especially regarding design methodology, meaning-making and psychological issues, should contribute to the improvement of architecture education.
PL
Artykuł prezentuje fragment badań dotyczących spójności przestrzennej, która stanowi element ładu przestrzennego i w opinii autora może wspomóc eliminację chaosu trapiącego przestrzenie polskich miast i wsi. Celem publikacji jest uporządkowanie informacji dotyczących spójności przestrzennej w oparciu o prace prof. A. Niezabitowskiego, a także porównanie i wyodrębnienie elementów form architektonicznych, które mają wpływ na jej odczuwanie. Wyznaczone w toku badań cechy architektoniczne oraz wskaźniki obliczeniowe umożliwią przeprowadzenie oceny poziomu spójności przestrzennej wybranych obszarów.
EN
This paper presents a fragment of the research on spatial coherence, which is an element of spatial order and, in the author's opinion, may help to eliminate the chaos plaguing the spaces of Polish towns and villages. The aim of the presented study is to organise information on spatial coherence based on works by Professor A. Niezabitowski, as well as to compare and distinguish elements of architectural forms that influence its perception. The architectural features and indicators determined during the study will enable an evaluation of the spatial coherence of the selected areas.
EN
The architecture of the digital era, exploring the dimension of time, refers to the concept of so-called time-based art. Present computer technologies allow one to simulate the space-time transformation of architectural objects connected with observer’s movement and to create dynamic movable spatial structures by applying smart materials and technologies to architecture. The purposes of the research are to analyse the influence of the concept of time on the shaping of architectural forms and the directions of the development of architectural forms determined by technologies discovered during the industrial and information revolutions (film techniques, computer visualisations, simulations, and animations). Based on the structural analysis of dynamic mutual relations between the observer, the architectural object, and the context, connected with comparative and critical analysis of modern trends, different types of architecture of time are distinguished. These types are derivatives of the expression of time in three-dimensional space and assumptions related to the degree of changeability and dynamics of the spatial structures (kinaesthetic, kinematic, and kinetic forms), and depend on the expression tools used in the creation and simulation of the mutability of forms. Computer animation is not only a tool, but also a way of thinking about the architectural form as an object immersed in space-time, therefore it will influence the way of designing and contribute to the emergence of a new generation of forms in the near future. Time-based architecture of the information age will explore the idea of streaming architecture.
PL
Architektura ery cyfrowej, eksplorująca wymiar czasu, nawiązuje do koncepcji sztuki tzw. time-based art. Współczesne technologie komputerowe pozwalają na symulację zmienności form architektonicznych i ich percepcji w powiązaniu z ruchem obserwatora w przestrzeni oraz tworzenie dynamicznych struktur przestrzennych dzięki zastosowaniu inteligentnych materiałów i technologii w architekturze. Celem badań było określenie wpływu koncepcji czasu na kształtowanie form architektonicznych oraz kierunków rozwoju form architektonicznych wyznaczonych przez technologie odkryte podczas rewolucji przemysłowej i informacyjnej (techniki filmowe, wizualizacje komputerowe, symulacje, animacje). Na podstawie strukturalnej analizy dynamicznych relacji między obserwatorem, obiektem architektonicznym a kontekstem, oraz porównawczej i krytycznej analizy współczesnych trendów wyróżniono różne typy architektury czasu. Typy te są pochodnymi ekspresji czasu w trójwymiarowej przestrzeni oraz założeń związanych ze stopniem zmienności i dynamiki struktur przestrzennych (formy kinestetyczne, kinematyczne i kinetyczne) i zależą od narzędzi ekspresji użytych w tworzeniu i symulacji zmienności form. Animacja komputerowa jest nie tylko narzędziem, ale też sposobem myślenia o formie architektonicznej jako obiekcie zanurzonym w czasoprzestrzeni, dlatego będzie wpływać na sposób projektowania, a także przyczyni się do pojawienia się nowej generacji form w najbliższej przyszłości. Time-based architecture oparta na wymiarze czasu architektura epoki informacji będzie eksplorowała ideę architektury streamingu.
EN
The subject of this paper is an analysis of the impact of public participation on the form of contemporary architecture. A division into three basic stylistic-temporal trajectories was made, distinguished based on design methodology that includes participation: late Modernism, Postmodernism, and participative architecture of the early twenty-first century. Based on an analysis of theoretical texts and selected structures, distinctive features of a given period were identified. The study resulted in an identification of major tendencies that document changes in architectural forms stemming from a diverse range of design methodologies that feature participation.
PL
Tematem artykułu jest analiza wpływu partycypacji społecznej na formę architektury współczesnej. Dokonano podziału na trzy podstawowe kierunki stylistyczno-czasowe, wyróżnione ze względu na stosowaną metodologię projektową uwzględniającą partycypację: późny modernizm, postmodernizm, architektura partycypacyjna początków XXI w. Na podstawie analizy tekstów teoretycznych, oraz wybranych obiektów, wyróżniono charakterystyczne cechy danego okresu. Efektem przeprowadzonych badań stało się wyodrębnienie głównych tendencji opisujących zmiany form architektonicznych, wynikających ze zróżnicowanych metodologii projektowych uwzględniających partycypację.
PL
W artykule opisano obszary zastosowań fibrobetonów z włóknami szklanymi oraz podkreślono możliwość tworzenia nie tylko elementów konstrukcyjnych przeznaczonych głównie do przenoszenia obciążeń, ale także struktur towarzyszących procesom budowlanym oraz form małej architektury, które uatrakcyjniają i urozmaicają przestrzenie publiczne. Dzięki ulepszonym właściwościom mechanicznym, zmniejszonym ciężarze i większej swobodzie projektowej elementów z włóknami szklanymi możliwe jest tworzenie wytrzymalszych, bezpieczniejszych, trwalszych oraz nowocześniejszych konstrukcji.
EN
The article describes the areas of application of glass fiber reinforced concrete and emphasizes the possibility of creating not only structural elements intended mainly for carrying loads but also structures accompanying construction processes and forms of small architecture that make public spaces more attractive and diversified. Thanks to improved mechanical properties, reduced weight, and greater design freedom of elements with glass fibers, it is possible to create stronger, safer, more durable, and modern structures.
PL
Potrzeba projektowania architektury jako sztuki i harmonijnego kształtowania przestrzeni wynika z potrzeb natury ludzkiej. Sztuka budowania, a w szczególności budowa mostów, jest jedną z najbardziej wyrazistych syntez zdolności narodu, jednym z bardziej znaczących elementów, które wyróżniają geniusz i poziom cywilizacji narodu [10]. Pier Luigi Nervi uważał, że „budownictwo to także sztuka w jej bardziej technicznych aspektach związanych ze stabilnością strukturalną” [11]. W sztuce kształtowania formy architektonicznej mostów oznacza to wyrażanie istoty pomysłu przestrzennej konfiguracji materii. Z metodycznego i systemowego punktu widzenia jedność formy i konstrukcji mostu winna zachowywać zasadę całości, co manifestuje się w architektonicznej formie mostu. Badania owego zagadnienia oparto głównie na przeglądzie literatury, obserwacjach własnych - doświadczeniach projektowych i dydaktycznych oraz wielokrotnym studium przypadku.
EN
The need to design architecture as the art and harmonious shaping of space results from the needs of human nature. The art of building, and bridge construction in particular, is one of the most expressive syntheses of the capacity of a people, one of the more meaningful elements that distinguish a nation’s genius and level of civilization. [1] Pier Luigi Nervi stated that “construction is also the art in its more technical aspects related to structural stability”. [2] In the art of shaping the architectural form of bridges, this means expressing the essence of the idea of spatial configuration of matter. From the methodological and systemic point of view, the unity of the form and structure of the bridge should follow the principle of the entirety, which is manifested in the architectural form of a bridge. The research on this issue was based mainly on a literature review, own observations - design and didactic experiences, and multiple case studies.
PL
Artykuł skupia się na problematyce kształtowania nowych rozwiązań użytkowych i plastycznych w istniejącym, różnorodnym środowisku zbudowanym. Do działań wybrano pięć lokalizacji: wielkopłytowe osiedle mieszkaniowe w Będzinie Warpiu, Elektrociepłownię Zawodzie w Częstochowie, zbiorniki wodne Rogoźnik I i Rogoźnik II, kamieniołom Blachówka w Suchej Górze oraz teren dawnej huty 1 Maja w Gliwicach. Celem artykułu jest przedstawienie działań okołoprojektowych i projektowych podjętych dla tych lokalizacji w kontekście stworzenia nowych funkcji oraz poprawy ich jakości estetycznej. Artykuł powstał na podstawie obserwacji uczestniczącej autora w ramach artystycznego przedmiotu dydaktycznego kreacja przestrzenna - formy rzeźbiarskie w architekturze, prowadzonego na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
EN
The article focuses on the issues of creating new functional and plastic solutions in the existing, diverse built environment. Five locations were selected for the activities: a pre-fabricated housing estate in Będzin Warpie, Zawodzie Heat and Power plant in Częstochowa, water reservoirs Rogoźnik I and Rogożnik II, the Blachówka quarry in Sucha Góra and the site of the former May 1 steelworks in Gliwice. The aim of the article is to present the design-related activities undertaken for these locations in the context of creating new functions and improving their aesthetic quality. The article was written on the basis of the author's participant observation as part of the artistic didactic subject Spatial Creation - Sculptural Forms in Architecture at the Faculty of Architecture of the Silesian University of Technology in Gliwice.
EN
Perception of architectural forms takes place in the processes of conscious and unconscious reception of architecture, during the observation or use of architectural spaces. Deepened perception as a result of sensory interpretation and reinterpretation may be of great importance in the processes of shaping the architectural environment, which is the context of our existence. The article discusses the problem of recognizing and categorizing architecture and the possibility of broadening the cognitive spectrum for the optimization of design processes. An architectural object perceived as an image remains a multi-format commentary also in its written form, accompanying people at every stage of their life, often having an impact on its quality. By careful observation and comparative analysis, based on selected examples from both the country and the world, referring to the author’s artistic interpretations and semantics, an attempt was made to indicate a new opening in the procedures of recognizing architecture. The aim is to confirm the thesis that the choice of observations, according to the existing, specific conditions of shaping architectural forms, relates to the sphere of sensory experience and may constitute another element facilitating the understanding and shaping of architecture. It is also important to show the relationship and links between the data obtained during the analysis and interpretation of images as well as their influence on the shaping of architectural spaces.
PL
Percepcja form architektonicznych zachodzi w procesach świadomego i nieświadomego jej odbioru, w trakcie obserwacji lub użytkowania przestrzeni architektonicznych. Pogłębiona percepcja, odbywająca się w wyniku sensorycznej interpretacji oraz reinterpretacji może mieć duże znaczenie w procesach kształtowania środowiska architektury, stanowiącego kontekst naszej egzystencji. W artykule poruszono problem rozpoznawania i kategoryzacji architektury oraz możliwości poszerzenia spektrum poznawczego dla optymalizacji procesów projektowych. Obiekt architektoniczny, postrzegany jako obraz, pozostaje wieloformatowym komentarzem także w zapisie słownym, towarzysząc człowiekowi na każdym etapie życia, mając często wpływ na jego jakość. Drogą wnikliwej obserwacji, analizy porównawczej, na podstawie wybranych przykładów z kraju i ze świata, odnosząc się do autorskich interpretacji plastycznych i semantyki, podjęto próbę wskazania nowego otwarcia w procedurach rozpoznawania architektury. Celem jest potwierdzenie tezy, że wybór spostrzeżeń według zastanych, określonych warunków kształtowania form architektonicznych odnosi się do sfery doznań zmysłowych i może stanowić kolejny element ułatwiający zrozumienie i kształtowanie architektury. Istotne jest także wykazanie zależności i związków zachodzących między danymi pozyskiwanymi w trakcie analizy i interpretacji obrazów oraz ich wpływem na rozumienie przestrzeni architektonicznych.
PL
Mario Salvadori zaznacza, że struktura może istnieć bez architektury – jako przykład wskazuje maszyny - a architektura nie może istnieć bez struktury [14]. Za zasadnością podjętych rozważań może przemawiać przekonanie, iż elementy konstrukcji cięgnowej odpowiedzialne za statykę obiektów nie stanowią jedynie strukturalnej osnowy, lecz odgrywają istotną rolę w określaniu formy owej architektury. Metody użyte w badaniach nad tym zagadnieniem opierają się głównie na przeglądzie literatury, obserwacjach własnych oraz wielokrotnym studium przypadku.
EN
Mario Salvadori states that structure can exist without architecture, giving machines as examples but architecture cannot exist without structure [1]. The reasoning behind the considerations in the article may be the belief that the elements of the cable-supported structure responsible for the statics of objects are not only the structural matrix, but play an important role in determining the form of the architecture. The methods used in the studies on this issue are mainly based on a literature review, own observations and multiple case studies.
12
Content available Tradycja i nowoczesność w architekturze
PL
W artykule omówiono wielowątkowy i wielowymiarowy proces przygotowania projektu budowlanego, który pociąga za sobą wprowadzenie nowej formy użytkowania do istniejących struktur urbanistycznych i architektonicznych o wartości historycznej. Przeprowadzono badania dotyczące uwarunkowań formalnych i przestrzennych, związanych z prawem miejscowym w wybranych krajach europejskich. Badania wykazały, że ścisłe i dokładne, a jednocześnie powszechnie zrozumiałe zapisy prawa miejscowego, dotyczącego planowanej zabudowy na terenach objętych ochroną konserwatorską, sprzyjają klimatowi akceptacji społecznej i wytworzeniu przychylnej atmosfery dla - czasami - znacznych ograniczeń i zakazów.
EN
Thisarticle discusses the multi-threaded and multi-dimensional process of preparing a technicaldesigns that lead to the introduction of new forms of use into existing urban and architectural structures of high historical value. It covers research concerning formal and spatial determinants, associated with local law in selected European countries. Its results point to concise, precise and easily understandable provisions in terms of local law concerning planned development in areas under heritage conservation, which is conducive to a climate of social acceptance of constraints and prohibitions that - some - may consider significant.
13
Content available Piękno w architekturze
PL
Przedmiotem publikacji jest próba „dotknięcia” problemu piękna w architekturze. Myśl tę zawarto w dwóch częściach. 1. Zrozumieć piękno. We współczesnej nauce czynione są próby odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób nasz mózg reaguje na piękno. Wiadomo dziś, że piękno to zjawisko biologiczne – jest swego rodzaju pragnieniem, które domaga się zaspokojenia. Jest ono uczuciem subiektywnym, prywatnym. Nie jest oparte na przesłankach uniwersalnych. Nie posiada jednolitego kanonu, zmienia się w zależności od ustalonych wartości wyjściowych. 2. W poszukiwaniu piękna. Poszukując piękna w architekturze, posłużono się kryteriami Bernarda Tschumiego. Podziałem na: architekturę spójną z kontekstem miejsca, która ideę czerpie z historii bądź z tradycji regionu, oraz na architekturę o formie nowej, która może stać się początkiem nowej tradycji, nowej tożsamości miejsca.
EN
The subject of this publication is the attempt to ‘touch’ the problem of beauty in architecture. This idea is comprised in two parts. 1.Understanding the beauty. The attempts to answer the question on how our brain reacts to beauty are still undertaken in modern science. It is generally known that beauty is a biological phenomenon. It is a kind of desire which needs to be satisfied. Beauty is a subjective, private feeling. It is not based on universal principles. It does not possess a homogenous set of principles, but it changes depending on the established output values. 2. In search for beauty. The criteria introduced by Bernard Tschumi were used while looking for beauty in architecture. The division includes: architecture consistent with the context of place, which draws the idea from history or traditions of the region and the architecture presenting new form, which may become the beginning of a new tradition and new integrity of the place.
EN
The article disambiguates the content of the expression of structural form on the basis of meanings attributed to the words forming it and the context of the use in the literature in the field of aesthetics and architecture. Based on the analysis made, it was deduced that the set of features characterizing the structural form authorizes to treat it as a component able to influence the aesthetic value of an architectural work. On the examples of structural forms determined by the reciprocity of structural elements, the profits resulting from the adaptability of their geometries to search for the right architectural form are proved.
PL
Artykuł ujednoznacznia treść wyrażenia forma strukturalna na podstawie znaczeń przypi-sywanych tworzącym je wyrazom oraz kontekstu stosowania w literaturze z zakresu estetyki oraz teorii architektury. W oparciu o dokonaną analizę uznano, że zbiór wyznaczników formy strukturalnej określa ją jako komponent wpływający na wartość estetyczną dzieła architektonicznego. Na przykładach form strukturalnych determinowanych zwrotną zależnością elementów konstrukcyjnych ujawniono korzyści wynikające z adaptowalności ich postaci geometrycznych dla poszukiwania optymalnych form architektonicznych.
EN
In Belgrade, since the late 1990s, private art galleries have appeared that indirectly create the image of the city through the propagation of art, take part in the education process of the residents and undertake criticism of local and global events. The article is an answer to the following questions: [1] why and how do the bottom-up art oriented places appear in Belgrade, [2] how do they function, and (3) what is their architectural form, and (4) why this form is like that.
PL
W Belgradzie od końca lat 90’ XX wieku pojawiają się prywatne galerie sztuki, które poprzez propagowanie sztuki pośrednio kreują wizerunek miasta, biorą udział w procesie edukacji mieszkańców oraz podejmują się krytyki lokalnych i globalnych wydarzenia. Artykuł jest odpowiedzią na pytania: (1) z jakiego powodu i w jaki sposób powstały w Belgradzie oddolnie kreowane galerie sztuki (2) jak funkcjonują, (3) jaka jest ich forma architektoniczna oraz (4) dlaczego ta forma jest właśnie taka.
16
Content available remote Stal w architekturze
EN
The aim of the article is to define the aesthetic role of steel in architecture while taking into account its specificity. In the article some selected examples of contemporary buildings (completed and designed) as well as references to the historical solutions have been included. In summation it has been concluded that the use of steel comes down to the direct and indirect role in shaping the spatial forms of buildings and it may bring new aesthetics in contemporary architecture.
PL
Złożoność i zmienność kontekstów współczesnej formy architektonicznej są decydujące w rozumieniu piękna i kiczu. Współczesna kategoria piękna może opisywać szerokie spektrum zjawisk, od klasycznego piękna, przez brzydotę do antypiękna. To samo dotyczy pojęcia kiczu, które może być umieszczane w tym samym szerokim spektrum. Wieloznaczność i względność estetycznych kryteriów wartościowania ery cyfrowej powoduje, że powstają nowe kategorie piękna i kiczu, eksplorujące te same środki wyrazu, tzw. postpiękno. Interpretacja współczesnej architektury wymaga więc zdefiniowania nowych kryteriów estetycznego wartościowania form architektonicznych. W pracy sformułowano podstawowe kryteria oceny wartości estetycznej form architektonicznych w aspekcie ich piękna lub brzydoty w oparciu o metodę hermeneutycznej analizy reprezentatywnych przykładów współczesnej sztuki i architektury na trzech poziomach złożoności interpretacyjnej: od analizy znaczenia narracji twórcy (zmienne a priori), przez analizę narracji odbiorcy (zmienne a posteriori) do analizy narracji formy (zmienne metaforyczne komunikatu).
EN
The complexity and variability of contexts of contemporary architectural form are crucial in understanding the meaning of beauty and kitsch. The present category of beauty can define the wide spectrum of phenomena, from the classical beauty, through the ugliness to anti-beauty. It also relates to the notion of kitsch, which can be placed in the same wide spectrum. The ambiguity and relativity of the esthetical criteria of valuation of digital age cause, that new categories of beauty and kitsch are born, exploring the same field of formal expressions, the so-called beyond-beauty. Interpretation of the contemporary architecture requires to define new criteria of esthetical evaluation of the architectural forms. In the paper, the fundamental estimation’s criteria of the aesthetical value of contemporary architectural forms are formulated in the aspect of their beauty or uglinesses based on the hermeneutic method of analysis of the representative examples of contemporary art and architectures on three levels of the interpretative complexity: from the analysis of the meaning of the creator’s narration (variables a priori), by the analysis of the receiver’s narration (variables a posteriori), to the analysis of the narration of the form (metaphoric variables of message).
PL
Niniejszy artykuł został poświęcony roli zieleni i wody w kształtowaniu współczesnych przestrzeni miejskich. Prezentowane projekty zielonych i wodnych współczesnych założeń architektoniczno – urbanistycznych zawierają wątek wzajemnych relacji i powiązań między użytkownikami przestrzeni, a miejscem w którym przebywają. Zieleń i woda odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu architektury oraz kompozycji miejskich przestrzeni. Stwarzają ciepłą atmosferę do nawiązywania kontaktów międzyludzkich i mają znaczący wpływ na percepcję przestrzeni miejsca, które kształtują. Zieleń i woda posiadają niezwykłe walory w kreacjach architektonicznych wodnych i zielonych miejskich przestrzeni związanych z plastyką oraz ekspresją form architektonicznych odbitych w wodzie, a przede wszystkim pięknem kształtowanego otoczenia miejsca zamieszkania człowieka. Stanowią wiodące elementy natury w kształtowaniu zdrowego oraz przyjaznego zrównoważonego środowiska mieszkaniowego.
EN
The article has been devoted to the role of greenery and water in the shaping of contemporary urban spaces. The presented designs of green and water-based contemporary architectural and urban complexes contain feature mutual relations and links between the users of a space and the place in which they reside. Greenery and water play a significant role in the shaping of the architecture and composition of urban spaces. They create a warm atmosphere for initiating human contact and have a significant influence on the perception of the space of the place that they shape. Greenery and water possess extraordinary qualities in architectural water-based and green designs of urban spaces associated with their visual side and the expression of architectural forms reflected in water, and especially the beauty of the surroundings of man’s place of residence. They constitute leading elements of nature in the shaping of a healthy, friendly and sustainable housing environment.
PL
Niniejszy artykuł został poświęcony kreacji wody i zieleni w kształtowaniu architektury jednorodzinnych domów wolno stojących wraz z otoczeniem. Kreatywne rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne domów wolno stojących w krajobrazie w relacjach człowiek – architektura – natura wpływają na piękno architektury i jej percepcję. Oryginalna i kreatywna architektura jednorodzinnych domów wolno stojących wprowadza ład, porządek i harmonię w kształtowaniu przestrzeni miejskich oraz optymalne rozwiązania funkcjonalne zapewniające jak najlepsze warunki do zamieszkania, rekreacji i pracy w naturalnym środowisku mieszkaniowym. Kształtując przestrzenie miejskie siedlisk ludzkich w sposób zrównoważony i ekologiczny w harmonii ze środowiskiem przyrodniczym należy zawsze pamiętać, że Ziemia stanowi nasz wspólny dom.
EN
The article has been devoted to the design of water and greenery in the shaping of the architecture of single-family detached houses along with their surroundings. The creative functional and spatial solutions of detached single-family houses within the landscape in the relationships between man, architecture and nature affect the beauty of architecture and its perception. Original and creative architecture of single-family detached houses introduces order, structure and harmony into the design of urban spaces, as well as optimal functional solutions, providing the best possible conditions for living, recreation and work in a natural housing environment. When designing the urban spaces of human habitats in a sustainable and environmentally friendly manner, in harmony with the natural environment, we should always remember that Earth is our collective home.
PL
Ekspresyjna, a zarazem przepełniona treścią architektura Wyższego Seminarium Duchownego Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców, wzniesionego w latach 1985-1993 w Krakowie przy ul. Pawlickiego 1, według projektu Dariusza Kozłowskiego, Wacława Stefańskiego i Marii Misiągiewicz inspirowała refleksję na temat transmutacji betonu – kreowania formy, roli kompozycji architektonicznej i wątków znaczeniowych architektury doby postfunkcjonalistycznej.
EN
Expressive and in the same time full of content architecture of The Higher Theological Seminary of the Congregation of Resurrection, built in 1985-1993 in Cracow in Pawlickiego1 street, according to a design of Dariusz Kozłowski, Wacław Stefański and Maria Misiągiewicz inspired reflection on transmutation of concrete – creation of forms, importance of architectural composition and plots of significance in post functional architecture.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.