Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  superabsorbent
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Główną zaletą superabsorbentów (SAPów) jest zdolność pęcznienia i magazynowania roztworów. Istnieją czynniki, które znacznie ograniczają zdolności absorbcyjne superabsorbentów. Należą do nich m.in. występowanie w roztworze kationów dwuwartościowych oraz zasolenie. Celem badań było określenie wpływu jonów jedno- i dwuwartościowych oraz stopnia zasolenia roztworu na właściwości sorpcyjne superabsorbentu o nazwie handlowej Aquarorb 3005 KL.
EN
The main advantage of superabsorbents (SAPs) is swelling ability and storage solutions. There are factors that significantly reduce superabsorbent’s absorption capacity. These include the presence of mono- and divalent cations in a solution and salinity. The aim of this study was to determin the impact of single- and divalent cations and solution salinity on sorption ability of superabsorbent with trade name Aquarorb 3005 KL.
PL
Główną zaletą superabsorbentów jest zdolność magazynowania roztworów. Dodatek hydrożelu do gleby ogranicza stres u roślin wynikający z niedostatków wody. Czynniki zewnętrzne tj. nacisk gleby oraz zasolenie roztworu glebowego wpływają ograniczająco na retencję wody przez SAPy.
EN
The main advantage of superabsorbents is the ability to storage solutions. Addition of hydrogel into soil reduces plants stress due to deficiencies of water. Factors such as soil pressure and salinity of soil solution, limited retention by SAPs.
EN
Forest nurseries are mostly located in light and very light sandy soil sites. They are characterised by low water holding properties in the aeration zone, and their water resources depend mainly on precipitation. One of the possible ways to solve this problem is to use hydrogel additives to soils. The objective of this study was to investigate the influence of polyacrylamide Super Absorbent Plus on water retention curve of a sandy soil from forest nursery in Julinek. Surface soil layer (15 cm deep) was collected for experiments. It was mixed and divided into 5 parts. Each part, except control, was enriched with hydrogel additives in the amount of 0.5, 2, 4, and 6 g·dm-³. Six samples were taken from each soil part with hydrogel treatment and from control soil (without hydrogel). Water retention was measured with the Soil Moisture Equipment Corporation (Santa Barbara, California, USA) - LAB 012 in Agrophysics Institute in Lublin. Results of soil moisture at particular water potential values were shown as pF curves, and the analyses of soil retention properties were performed for particular pF ranges adopted after WALCZAK et al. (2002). Soil treatment with hydrogel increased soil retention properties, mainly in the range of pF less then 2.0. The largest increase of retention capacity was found in the range of pF 0-2.2. It means that hydrogel accumulates the gravitation water in the soil, which under natural conditions rapidly permeates the soil profile and becomes unavailable for plants.
PL
Szkółki leśne lokalizowane są w najczęściej na siedliskach o glebach lekkich i bardzo lekkich. Gleby te charakteryzują się małymi zdolnościami utrzymywania wody w strefie aeracji, a o jej zasobach decydują głównie opady atmosferyczne. Jednym ze sposobów rozwiązania tych problemów może być zastosowanie hydrożeli polimerowych (superabsorbentów) jako dodatku do gleby. Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu dodatku hydrożelu polimerowego Super Absorbent Plus na krzywą retencji wodnej gleby piaszczystej w szkółce leśnej w Julinku. Do oznaczeń pobrano wierzchnią warstwę gleby do głębokości 15 cm, następnie wymieszano ją i podzielono na 5 części. Każdą część, oprócz próby kontrolnej, wymieszano z założonym dodatkiem hydrożelu w ilości 0,5; 2; 4; i 6 gramów na dm³ gleby. Z każdej części gleby z założonym dodatkiem hydrożelu oraz próby kontrolnej bez dodatku hydrożelu pobrano po 6 próbek. Pomiary retencji wodnej wykonano za pomocą aparatury firmy Soil Moisture Equipment Corporation (Santa Barbara, California, USA) - LAB 012 w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie. Uzyskane wyniki wilgotności w warunkach poszczególnych wartości potencjału wody glebowej przedstawiono w postaci krzywych pF, a analizę właściwości retencyjnych gleby przeprowadzono w poszczególnych zakresach pF przyjętych za WALCZAK i in. (2002). Hydrożel dodany do gleby zwiększył jej zdolności retencyjne głównie w zakresie pF mniejszym od 2.0. Największe zwiększenie pojemności wodnej odnotowano w zakresie pF 0-2,2. Oznacza to, że hydrożel zatrzymuje w glebie wodę grawitacyjną, która w naturalnych warunkach szybko przesiąka w głąb profilu glebowego, czyniąc ją dostępną dla roślin.
PL
Niniejszy artykuł omawia kontynuację prac Instytutu Włókiennictwa zmierzających do wykorzystania superabsorbentów do tworzenia wyrobów technicznych o specyficznych właściwościach. W latach 80-tych podjęto na skalę przemysłową produkcję tzw. superabsorbentów. Mianem tym określane są częściowo usieciowane wielkocząsteczkowe kopolimery akrylowe, posiadające zdolność pochłaniania wody w ilości wielokrotnie większej od ich własnej masy. Jednym z ostatnio proponowanych przez producentów obszarów zastosowań superabsorbentów jest pochłanianie wilgoci. W tym przypadku zastosowanie superabsorbentów ma na celu zapewnienie skutecznej ochrony przed wilgocią i kondensacją pary wodnej w czasie różnych form transportu, składowania i przepakowywania produktów podatnych na wilgoć. Celem pracy było zaprojektowanie kompozytów włókninowych z udziałem superabsorbentów przeznaczonych na wyroby techniczne o specyficznych właściwościach oraz ocena ich parametrów użytkowych. Przedstawione zastosowanie kompozytów stanowi niekonwencjonalne wykorzystanie wyrobu włókienniczego.
EN
The paper describes the continuation of research works of Textile Research Institute in which superabsorbents [SAP] have been used to create technical textiles having specific properties. In the 80-ties the production of superabsorbents was launched on industrial scale. The notion of "superabsorbent" refers to partly cross-linked, macro-molecular acrylic copolymers having the ability to absorb amounts of water exceeding many times their weight. Moisture absorption is one of the areas of superabsorbent applications. In such a case the aim of superabsorbent function is providing effective protection against moisture and water vapour condensation in different forms of transporting, storing or re-packing of goods sensitive to moisture. The aim of research work was the development of nonwoven composites with superabsorbents to be applied as specific technical textiles and the evaluation of wear parameters. Presented application of developed composite is an unconventional example of using textile product.
EN
The paper presents the results of research concerning development and testing of nonwoven materials designed for sweat-absorbing inlays. The technological process of manufacturing needled calendered nonwovens with superabsorben fibres Oasis was described. Test results show that new material with Oasis fibres is characterized by high sorption capacity and dynamics and could be applicable for sweat-absorbing undergarment inlay.
PL
W artykule omówiono istniejące na świecie superabsorbenty czyli częściowo usieciowane wielkocząsteczkowe kopolimery akrylowe, posiadające zdolność pochłaniania wody w ilości wielokrotnie większej od ich własnej. Dzięki ich specyficznym właściwościom oraz postaci w jakiej występują (proszki, folia, pianka, włókna) znajdują zastosowanie do wytwarzania wyrobów technicznych w takich dziedzinach jak kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, rolnictwo, opakowania, transport, budownictwo. W artykule podano podstawowe właściwości superabsorbentów, przedstawiono charakterystykę wybranych proszków z firm europejskich oraz producentów włókien superabsorpcyjnych. Podano przykłady możliwości ich zastosowań oraz tworzenia nowych wyrobów o specyficznych właściwościach użytkowych.
EN
The paper makes a survey of available in the world superabsorbents - partly cross-linked, macromolecular acrylic copolymers - having water absorbing capacity which allows them to absorb the amounts much higher that their own mass. Due to their specific features and forms (powders, foils, foams, fibres) they can be applied in such fields as: electro-energetic and telecommunication cables, agriculture, packaging, transport and building. The paper presents basic properties and characteristics of selected superabsorbent powders and fibres - of European production. Examples of their potential applications and possibilities to create new products having specific use properties are also included.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.