Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 57

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Proces budowy i prefabrykacji samonośnych elementów hal łukowych
PL
Samonośne, podwójnie gięte panele łukowe systemu K-span wykonywane w technologii ABM (Automatic Buildings Machine), stosowane są w budownictwie jako przekrycia dachowe. Elementy konstrukcji wytwarzane są i scalane bezpośrednio na placu budowy za pomocą mobilnych walcarek. Przykrycia tego typu coraz chętniej stosowane są jako alternatywa dla tradycyjnych rozwiązań konstrukcji dachów. Zadaszenia w systemie K-span nie wymagają przeważnie podkonstrukcji nośnej. Sposób wytworzenia i montażu znacznie skraca proces inwestycyjny, zachowując przy tym konkurencyjność kosztową w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami.
EN
Self-supporting, doubly corrugated arch panels of the K-span system made in the ABM (Automatic Buildings Machine) technology are used in construction as roof coverings. Elements of the structure are produced and merged directly at the construction site using mobile rolling machine. These covers are more and more often used as an alternative to traditional roof construction solutions. Roofs in the K-span system usually do not require a load-bearing substructure. The method of manufacturing and assembly significantly shortens the investment process while maintaining cost competitiveness in comparison to traditional solutions.
2
Content available remote Podwójnie gięte samonośne panele dachowe
PL
Struktury łukowe z podwójnie giętych blach profilowanych systemu K-span obecnie stosowane są jako przekrycia obiektów użyteczności publicznej lub hale dla rolnictwa, a ich historia sięga niemal ośmiu dekad. Pomimo ciągłego rozwoju technologii wytwarzania systemu K-span, metody projektowania nadal nie są spójne, co prowadzi niekiedy do powstawania groźnych w skutkach awarii i katastrof. Obecnie najefektywniejszą metodą obliczeń są symulacje komputerowe wspomagane badaniami, które w znacznej mierze przyspieszają proces projektowania, ale ich wykorzystanie może nastręczać problemów. W artykule przedstawiono w sposób przeglądowy podstawowe problemy w ocenie łukowych struktur podwójnie giętych oraz badawcze i analityczne podejście do ich rozwiązywania.
EN
Double corrugated arch structures of K-span system, are used as coverings of community facilities or farm buildings, and their history dates back to almost eight decades. Despite the continuous development of K-span technology, methods of design are still not consistent, which sometimes leads to the emergence of dangerous failures and catastrophes. Currently the most effective calculation methods are computer simulations supported by research, which significantly accelerate the design process, but their use may cause problems. The paper presents review of the basic problems in the assessment of arch double-curved structures as well as research and computational approach to solving design problems.
3
Content available remote Kolejowe ekrany akustyczne – zasady doboru obciążeń aerodynamicznych
PL
Ekrany akustyczne stanowią obecnie nieodzowny element infrastruktury kolejowej. Pomimo prostej funkcji, jaką pełnią, oraz nieskomplikowanej konstrukcji, ich zastosowanie w praktyce nadal nie jest w pełni uregulowane formalnie. Obecnie nie ma norm projektowych, które kompleksowo obejmują zagadnienia związane z projektowaniem kolejowych ekranów akustycznych. Prowadzi to do stosowania w praktyce różnych podejść projektowych, co przy obecnym stanie wiedzy wydaje się uzasadnione. Artykuł jest próbą usystematyzowania zagadnień projektowania kolejowych ekranów akustycznych w zakresie doboru obciążeń.
EN
Noise barriers are now an indispensable element of the railway infrastructure. Despitethe simple function they perform and the uncomplicated construction, their use in practice is still not fully formally regulated. At present, there are no design standards that comprehensively cover issues related to the design of railway noise barriers. This leads in practice to the application of different project approaches, which seems to be justified at the current state of knowledge. The article is an attempt to systematize procedures related to the design of railway noise barriers in regards to loads selection.
PL
Artykuł opisuje stan dokumentów normatywnych dotyczących zasad projektowania konstrukcji ze szkła budowlanego. W artykule przedstawiono przeglądowe informacje związane ze stanem prawnym tych dokumentów wraz z komentarzem i uwagami.
EN
The article describes the status of normative documents concerning the principles of designing construction made of construction glass. The article presents overview information related to the legal status of these documents along with comments and comments.
EN
The paper concentrates on a quantitative evaluation of the load capacity of thin-walled, curved steel profiles used as arched roofs in building structures. Corrugation of a profile surface formed by cold rolling changes its load capacity as compared to thin-walled profiles. The paper presents a comparative evaluation of the influence of a sample profile corrugation on its ability to transfer internal forces. The results of the study are presented as limit curves describing load capacity at simultaneous bending and compression. The analysis was conducted using a numerical computational method supported by a study of elements in natural scale. The paper presents a methodology of test-supported calculations and guidelines for practical use by designers.
6
Content available remote Obliczeniowa ocena nośności zbiorników małych oczyszczalni ścieków
PL
Artykuł dotyczy oceny, na podstawie obliczeń numerycznych, nośności zbiorników małych oczyszczalni ścieków wykonanych z tworzyw sztucznych. Przedstawiono interpretację zapisów normy wyrobu dotyczącej małych oczyszczalni ścieków w zakresie oceny nośności oraz autorskie komentarze i wskazówki interpretacyjne do postanowień normy, a także praktyczne porady w zakresie stosowania numerycznych metod obliczeniowych do oceny nośności zbiorników.
EN
The paper concerns load bearing capacity assessment based on numerical calculations of plastic tanks in small wastewater treatment plants. The paper presents the interpretation of the product standard regulations with reference to the bearing capacity load assessment. The paper contains authors’ comments and guidelines on the interpretation of the standard regulations. Practical advice on the application of numerical methods to assess tanks bearing capacity load is also included.
8
Content available remote Metody obliczeń statycznych przeszkleń o dużej powierzchni
PL
Artykuł dotyczy metody obliczeń statycznych oszkleń dużych formatów. Przedstawiono zasady obliczeń ugięć i naprężeń przy zginaniu na podstawie projektów normy prEN wraz z praktycznymi wskazówkami i komentarzami. Na wybranych przykładach przeprowadzono porównanie wyników obliczeń wykonanych metodami wg prEN z numerycznymi metodami obliczeń metodą elementów skończonych (MES). Wyniki zaprezentowano w formie wykresów i tabel wraz z komentarzem dotyczącym zgodności metod prEN i MES.
EN
The paper deals with method of static calculations of large surfaces glazing. Presents the rules of calculation of deflections and bending stress on the basis of draft prEN with the practical guidelines and comments. Were carried out to compare the results of calculations on selected examples, according to prEN and numerical methods of calculations made by finite element method (MES). The comparison of results are presented in the graphs and tables with comments on the compatibility of prEN and MES methods.
EN
The paper refers to the importance of test results uncertainty in the assessment of the construction product performance. Uncertainty understood as dispersion attributed to any value which is result of the tests, calculations or other evaluations, occurs at every level of assessment (material, product, construction). Authors presented the various approaches to uncertainty estimation, especially in situation of small number of tests results which is characteristic for testing of construction products. Effects of uncertainty on final assessment of construction product was analyzed using the example of bearing capacity of thin-walled structure obtained by numerical calculation. Different values of material tests uncertainty resulting from different approaches to its assessment was taken into account. It was demonstrated that the difference in the results of strength tests of a material, which falls within the limits of uncertainty, may result in a very significant difference in the evaluation of a structure.
10
Content available Numeryczna analiza mostków ładunkowych
PL
Norma PN EN 1398:2009 [1] wskazuje ogólne wytyczne dotyczące oceny mostków ładunkowych. Dokument ten nie wskazuje precyzyjnie metod obliczeń odwołując się jedynie do stwierdzenia, że obliczenia należy wykonać zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami. W artykule przedstawiono koncepcję obliczeń statycznych bazującą na analizie numerycznej z wykorzystaniem metody elementów skończonych. W uzupełnieniu do wymagań normy przedstawiono ogólne zasady wykonania modelu obliczeniowego i omówiono problem przygotowanie danych w szczególności modelu materiału stali. Przedstawione wyniki obliczeń stanowią wstęp do dalszej analizy i mogą być użyteczne do oceny mostków ładunkowych przy zastosowaniu podobnych metod obliczeń.
EN
Standard PN-EN 1398: 2009 [1] indicates the general guidelines for the assessment of dock levellers. This document does not precisely indicate the calculation methods. Standard referring only to find that the calculations should be performed in accordance with generally accepted rules. The article presents the concept of static calculations based on numerical analysis using finite element method. In addition to the standard requirements, in the paper are shown the general rules for implementation the calculation model and discussed the problem of data preparation especially model of steel . The calculation results are the introduction for further analysis and may be useful for evaluating dock levellers using similar methods of calculation.
11
Content available remote Comparative analysis of numerical models of arch-shaped steel sheet sections
EN
The modern construction industry makes use of innovative production and assembly technologies, whose purpose is to implement reliable and simple structures. One product of such technologies is an arch-shaped steel sheet section that might be used as a self-supporting covering for general construction and industrial building construction. Considering complex geometry and boundary conditions, the FEM model of this structure is sophisticated and may contain errors. This paper presents numerical approaches for the calculation of sheet metal section elements of such coverings, namely two numerical approaches that differ in detailing of the properties of considered physical object. The first approach is based on a model that is characterized by simplified geometry and boundary conditions. The second scenario concerns a detailed FEM model with actual geometry captured by a laser triangulation method, experimentally determined material stress–strain relationship, and load conditions measured on an experimental stand. The results obtained with the use of computer simulations based on both approaches described above and experimental results are compared. The errors caused by simplification of the first numerical model are discussed. Finally, an acceptable reduction of FEM model complexity is proposed for the analyzed structure.
12
Content available Obliczenia numeryczne w ocenie dachów łukowych
PL
System ABM służy do wykonywania samonośnych łukowych przykryć budynków użyteczności publicznej. Technologia produkcji powoduje powstawanie skomplikowanej geometrii profilu, w którym na ściankach środnika powstają głębokie przetłoczenia i falowania. Takie ukształtowanie geometrii profilu znacznie utrudnia projektowanie z wykorzystaniem dokumentów normatywnych. Brak odpowiednich metod obliczeń prowadzi do błędów projektowych i w konsekwencja do awarii budowlanych zadaszeń. W artykule przedstawiono metodykę określania nośności profilu ABM z wykorzystaniem numerycznych metod obliczeniowych wspomaganych badaniami laboratoryjnymi.
EN
The ABM is a system of erection of self-supporting arched roof structures. During the production process the profile of complex shape is created, with deep corrugation and wave like distortions to the shape of its walls. This kind of profile crosssection geometry makes calculations methods given in appropriate standards inadequate for their purpose. The lack of sufficient methods of analysis leads to erroneous estimation of load carrying capacity of considered roof structures and as a result to their failures. In the paper the design approach based on numerical and experimental results is presented.
EN
The paper presents problems related to the numerical modeling of profiled steel sheets used as self-supporting arch structures for roof covering. The rules of preparing and full analysis of a set of numerical models of these elements with a different level of complexity are given. The models are evaluated by comparing numerical results with the results of extended experimental tests performed by 3D Digital Image Correlation (DIC) method. For each model the comparison of numerical and experimental results has been made for samples of a single-wave trapezoidal profile with corrugated web and lower flanges subjected to compression and bending. The full-field analysis allows to determine the allowed simplification of numerical models which do not affect in significant way the reliability of the results. The proposed methodology is the first step in the development of full assessment methodology for different types of self-supporting arch structures produced by ABM technology.
PL
Artykuł dotyczy praktycznych aspektów badań i obliczeń słupów sieci trakcyjnej. Konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej służą do zawieszania linii energetycznych przeznaczonych do zasilania pojazdów kolejowych. Ocena właściwości techniczna użytkowych konstrukcji polega na ocenie jakości wykonania elementów i połączeń, użytych materiałów, trwałości oraz wytrzymałości mechanicznej i sztywności. Najbardziej skomplikowanym i czasochłonnym etapem oceny jest wytrzymałość mechaniczna i sztywność, która określana jest na podstawie badań elementów. Sposób badania określony jest w dokumencie normatywnym 01-2/ET/2008. Współczesne konstrukcje słupów sieci trakcyjnej podlegają optymalizacji wymiarowej prowadzącej do zmiany konstrukcji najbardziej wytężonych części słupa. Aby spełnić wymagania konstrukcyjne, przed wykonaniem badań przeprowadza się obliczenia numeryczne, które w znacznej mierze ułatwiają dobór prawidłowych rozwiązań przed wytworzeniem prototypu elementu. Dokładność tych obliczeń ma kluczowe znaczenie w procesie projektowania.
EN
The scope of the paper includes the practical aspects of tests and calculations of overhead lines supporting structures. These structures are intended to support overhead lines used to transmit electrical energy to the trains. The evaluation of the technical requirements consists of control of the structure parts, joints and materials quality, durability, load carrying capacity and stiffness. The most complicated and time consuming part of this process is the evaluation of stiffness and load carrying capacity that is based on full-scale laboratory tests. The test method is determined by the 01-2/ET/2008 standardization document. Nowadays the considered structures are subjected to optimization leading to the changes in most stressed parts of poles. To fulfill the requirements numerical calculations are performed before prototyping and full-scale tests. The precision of these calculations is vital for the process of designing of overhead lines supporting structures.
PL
Artykuł dotyczy praktycznych aspektów badań łożysk elastomerowych do konstrukcji mostowych. Łożyska elastomerowe znajdują coraz szersze zastosowanie zarówno w budownictwie ogólnym jak i komunikacyjnym, w tym konstrukcjach mostowych. Norma PN-EN 1337-3:2010 jako główną właściwość mechaniczną przyjmuje dla przedmiotowych łożysk moduł odkształcalności postaciowej G. Normowa metodyka badawcza ma jednak niedostatki mające negatywny wpływ na otrzymywane przy jej wykorzystaniu rezultaty. W artykule przedstawiono wyniki badań autorów wskazujące na ich znaczną zmienność w zależności od kształtu badanych próbek oraz wskazano na niedostateczne uregulowanie prędkości obciążania w trakcie prób. Przedstawiono propozycje doraźnych rozwiązań mających na celu umożliwienie weryfikacji stałości właściwości mechanicznych łożysk w długim okresie produkcji oraz wskazano na konieczność dalszych badań i wprowadzenia niezbędnych zmian do normy PN-EN 1337-3:2010.
EN
The scope of the paper consists of the practical aspects of laboratory tests of elastomeric bridge bearings. The elastomeric bearings are becoming increasingly popular in general as well as communication structures including bridges. The PN-EN 1337-3:2010 standard gives shear modulus G as basic mechanical property of the bearings. The test method given in standard has however some serious drawbacks impeding obtained results. In the paper, the results of the tests performed by the authors have been presented. These tests show that the results are dependent on the sample shape. The insufficient regulation concerning the load applying speed in the tests has been also stressed. The proposition of temporary remedy to above problems has been given and it allows evaluation of the mechanical properties consistency during the long-term period of production. Necessity of the further works and incorporating changes into existing PN-EN 1337-3:2010 standard has been also stressed.
20
Content available Metody projektowania szkła budowlanego
PL
Artykuł dotyczy zasad projektowania konstrukcji ze szkła budowlanego. Zestawiono najpopularniejsze metody projektowania oraz opisano metodę obliczania opartą na projektach norm europejskich. Artykuł zawiera autorskie komentarze dotyczące praktycznych aspektów projektowania.
EN
The paper presents design rules of the glass structures. The article summarizes the most popular design methods and describes a calculation method based on the draft European standards. The article contains the author's comments on the principal aspects of the design.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.