Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  roofing works
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Funkcje warstw paroizolacyjnych w przegrodach dachowych
2
Content available remote Praktyczne zastosowanie dachówek przesuwnych
4
Content available remote Różnica między wentylacją dachu a przewiewem
PL
Rusztowania ochronne to tymczasowe konstrukcje budowlane, służące do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi oraz przedmiotów. Różnią się od rusztowań roboczych przeznaczeniem – pełnią funkcję konstrukcji zabezpieczającej pracowników wykonujących dany obiekt budowlany, a więc nie muszą być środkiem umożliwiającym wykonanie prac z rusztowania. Mają wiele zastosowań na budowie.
EN
Protective scaffoldings constitute temporary building constructions which serve to protect people and items against fall from height. They differ from work scaffoldings in their purpose – they fulfill a function of a construction which protects workers who build a given construction facility, therefore they don’t have to be a measure which enables working from the scaffolding. They have many applications at construction sites.
6
Content available remote Kryterium kontrłaty
7
Content available remote Cena czyni cuda na dachach
10
Content available remote Skutki niskiej ceny usług dekarskich
11
Content available remote Dachowe zadania dla prawników
12
PL
Ze względu na wyższe wymagania dotyczące ochrony cieplnej pomieszczeń ogrzewanych coraz powszechniej stosowanym rozwiązaniem jest izolowanie stropodachów stromych warstwami termoizolacji mocowanymi na krokwiach. W artykule omówiono budowę oraz zalecenia wykonawcze takich konstrukcji.
EN
In view of more stringent requirements for thermal protection of heated rooms, an arrangement increasing in popularity is the insulation of steep flat roofs with layers of thermal insulation affixed to rafters. The paper discusses the design and execution recommendations for such structures.
13
Content available remote Jakość wykonawstwa a jakość dachu
PL
W artykule podjęto próbę wyjaśnienia konsekwencji wyboru tanich materiałów i ekip dekarskich. Opisano również, czym się różni koszt od ceny dachu.
EN
The article attempts at explaining the consequences of choosing cheap materials and cheap roofer teams. Furthermore, it shows the difference between the cost and the price of a roof.
PL
W artykule przedstawiono sposoby małoinwazyjnych napraw izolacji termicznej szczelin dylatacyjnych i połączenia ściana–dach. Wykonano badania termowizyjne przed naprawą oraz po wykonaniu napraw na rzeczywistym obiekcie wymagającym poprawy warunków komfortu cieplnego. Przedstawiono także model komputerowy zastanych mostów cieplnych.
EN
The article presents methods of low-intervention repairs of thermal insulation of expansion gaps and wall-roof joints. Thermal imaging tests were performed before and after repairs of the actual objects that required improvement in terms of thermal comfort. A computer model of existing thermal bridges was also presented.
PL
W artykule omówiono problem gromadzenia się wilgoci i wyciekania wody w dachach wykonanych ze stalowych blach trapezowych z ułożoną na nich termoizolacją i pokryciem. Wyjaśniono zjawiska związane w różnicą temperatury, wilgotnością względną i powstawaniem skroplin.
EN
The article discusses the problem of accumulation of moisture and water leakage in roofs made of trapezoidal steel sheet, complete with thermal insulation and roof covering placed on top. It explains the phenomena related to the temperature differential, relative humidity and the formation of condensate.
16
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 98. Komin – słaby punkt dachu
PL
W artykule omówiono główne problemy związane w wykonawstwem i projektowaniem kominów. Wymieniono najczęstsze błędy skutkujące przeciekaniem dachów. Omówiono różne techniki oraz standardy połączeń tych konstrukcji z pokryciem. Pokazano także przykłady kominów obudowanych, mających szczelne połączenia z membraną wstępnego krycia oraz z pokryciem.
EN
The article discusses major problems related to chimney construction and design. It specifies the most common errors resulting in roof leakage and discusses various techniques and standards of connecting these structures to the roof covering. The article also presents examples of enclosed chimneys which have been tightly connected to both the trussing sheet and the roof covering.
PL
W artykule omówiono dodatkowe funkcje, jakie w budynkach mogą pełnić wysokoparoprzepuszczalne mebrany wstępnego krycia.
EN
The article discusses additional functions that highly vapour-permeable trussing sheet may perform in buildings.
18
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 95. Stopnie szczelności pokrycia
PL
W artykule omówiono warunki szczelności pokrycia z dachówek oraz blachodachówek. Określono stopnie szczelności pokrycia. Przedstawiono zagadnienia najniższego zalecanego pochylenia oraz najniższego dopuszczalnego pochylenia dachu określanego dla danego rodzaju pokrycia.
EN
The article discusses the requirements for tightness of tile roof covering and metal roofing tile covering. It also specifies the degrees of confinement of roof coverings and presents the issues of the lowest recommended slope and the lowest admissible slope of a roof, as specified for a given type of covering.
19
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 94. Szczelność pokrycia a ceny wykonawstwa
PL
W artykule omówiono zależność między szczelnością pokrycia a jakością wykonawstwa, wynikającą z ceny za usługę dekarską. Sformułowano najważniejsze wymagania, jakie powinno spełniać poprawnie działające pokrycie dachowe. Poruszono problem stosowania okien dachowych na połaciach o niskim nachyleniu.
EN
The article discusses the relationship between coating tightness and the quality of workmanship, resulting from the price for the roofing service. The essential requirements have been formulated, applicable to a properly working roofing. The problem of the use of skylights on roofings with a low slope is discussed.
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze definicje dotyczące zjawiska wentylacji dachów oraz omówiono warunki sprawności jej działania. Przedstawiono także zasady wykonywania szczelin wentylacyjnych według normy DIN 4108-3.
EN
The article presents the most important definitions concerning the phenomenon of roof ventilation and describes the conditions required for its efficiency. The article also presents the rules of making ventilation joints in accordance with the DIN 4108-3 standard.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.