Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  environmental damage
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Used engine oils are considered hazardous waste. They contain many potentially harmful substances. The amount of engine oil in passenger cars is not big however, due to the number of cars in use, the overall amount used in the EU amounts to several million tons. Despite the fact that engine oil change interval is generally set by the car manufacturer, usually it is rather determined by the knowledge and attitude of drivers. Timely oil change, apart from having an obvious influence on the engine wear process, also has a big impact on the environment. Therefore, studying the motives and factors which govern the oil change is crucial for optimizing the period of engine oil exploitation. The paper presents the results of a questionnaire on the frequency of oil change, the factors influencing the oil change time, the place of oil change and oil top ups. Moreover, thorough research has been conducted to connect the frequency of oil change with additional factors influencing the level of degradation of the engine oil. More than 1400 drivers participated in the study. The results were analysed with the use of correspondence analysis. The results presented in the paper show various correlations between the frequency of oil change and particular variables thus allowing for an assessment of drivers’ behaviour with regard to oil change. A need has been identified to implement a bigger education campaign concerning the oil change time and conduct research in order to establish guidelines for optimal oil change intervals.
PL
Oleje silnikowe zalicza się do odpadów niebezpiecznych. Zawierają wiele substancji niebezpiecznych (np. wielopierścieniowe związki oraz węglowodory aromatyczne). W samochodach osobowych ilość oleju silnikowego nie jest duża, niemniej jednak liczba poruszających się pojazdów powoduje, że ilość oleju w obiegu ogólnym w EU jest rzędu kilku milionów ton. Mimo że termin wymiany oleju jest zazwyczaj określany przez producenta pojazdu to w rzeczywistości jest on pochodną wiedzy i zachowania kierowców. Terminowa wymiana oleju silnikowego w pojazdach oprócz oczywistego wpływu na zużycie silnika ma również duży wpływ na środowisko. Zbyt wczesna wymiana zwiększa ilość olejów odpadowych i powoduje większe zużycie zasobów naturalnych, natomiast zbyt późna wymiana oleju powoduje nadmierną akumulację szkodliwych związków w oleju. Stąd poznanie motywów i czynników, jakimi kierują się kierowcy przy wymianie oleju stanowi istotny element w optymalizacji długości eksploatacji oleju silnikowego. W pracy przedstawiono wyniki badań ankietowych w zakresie częstotliwości wymiany oleju, czynników wpływających na termin wymiany, miejsce wymiany oleju oraz stosowania dolewek oleju. Ponadto podjęto próbę powiązania częstotliwości wymiany oleju z dodatkowymi czynnikami (m.in. przebieg samochodu, eksploatacja miasto-trasa, pojemność silnika) wpływającymi na stopień degradacji oleju. Zebrano opinie ponad 1,400 użytkowników pojazdów. Do analizy wyników zastosowano opisową i eksploracyjną technikę analizy danych, jaką jest analiza korespondencji. Przedstawione w pracy wyniki pozwoliły wykazać istnienie wielu zależności pomiędzy częstotliwością wymiany oleju silnikowego a poszczególnymi zmiennymi, które pozwoliły ocenić zachowania użytkowników samochodów w zakresie wymiany olejów. Zdiagnozowano również konieczność przeprowadzenia szerokiej kampanii edukacyjnej w zakresie terminów wymiany olejów oraz badań naukowych, mających na celu opracowanie wytycznych związanych z optymalnym czasem eksploatacji oleju silnikowego.
PL
Przedstawiono wpływ zanieczyszczeń wodnych powstających podczas podziemnego zgazowania węgla (PZW) na potencjalne szkody dla środowiska i zdrowia człowieka. Zastosowano metodę oceny wpływu ReCiPe Midpoint oraz ReCiPe Endpoint zgodnie z techniką analizy cyklu życia LCA (life cycle assessment). Przedstawiono główne wskaźniki środowiskowej oceny toksyczności w cyklu życia. Stwierdzono, że istnieje potrzeba prowadzenia dalszych prac badawczych związanych z analizami środowiskowymi PZW techniką LCA. W dalszych badaniach należy położyć duży nacisk na opracowanie sposobów zagospodarowywania ścieków z PZW.
EN
Literature data on compn. of water streams from underground coal gasification were used for assessment of environmental impact in the neighbourhood of the gasification reactor. The contents of ammonium N, free cyanides, B, phenols and arom. hydrocarbons were higher than the permissible ones. The waters were toxic and showed a hazard both for human beings and animals.
PL
W podłożu Starego Krakowa obecne są grunty antropogeniczne o charakterze gleb składowiskowych, które zawierają zanieczyszczenia wytworzone w danym miejscu lub naniesione za pomocą rynsztoków, rowów, fos lub młynówek. W wyniku ingerencji w infrastrukturę podziemną dochodzi do zmian właściwości fizykochemicznych, co powoduje naruszenie równowagi geochemicznej i w przypadku takich gruntów może doprowadzić do szkody w środowisku. Historyczne odpady stanowią zagrożenie i są przyczyną zanieczyszczenia gruntów (gleby i ziemi) oraz wód podziemnych. Czy zatem „posiadacz” odpadów, w których znajdują się cenne artefakty podlegające ochronie, może być traktowany jako „sprawca”? Wykopaliska lub wykopy ratunkowe to realizacja specyficznych prac ziemnych. Są one wykonywane przez archeologów lub pod ich nadzorem jako metoda prowadzenia rzetelnych badań przed rozpoczęciem prac budowlanych. Celem opracowania jest pokazanie, że eksploracje identyfikujące, dokumentujące i inwentaryzujące artefakty archeologiczne mogą uaktywniać potencjalne źródła zanieczyszczenia. Na pod-stawie wyników badań geochemicznych, wykonywanych w miarę postępu prac archeologicznych, wskazano charakterystyczne dla rejonu Starego Krakowa czynniki, które mogą generować ryzyko skażenia środowiska. Zagrożenie odnoszono głównie do rejonu sąsiadującego z miejscem prowadzenia prac, ale dotyczy także zagadnień redeponowania wydobywanych gruntów. Testem decydującym o zakwalifikowaniu odpadów, pod względem bezpieczeństwa dla środowiska gruntowo-wodnego, do grupy niebezpiecznych są badania składu chemicznego wyciągów wodnych. Na podstawie oceny jakości wyciągów, sporządzonych dla próbek gruntów z podłoża Starego Krakowa, stwierdzono w wielu przypadkach przekroczenia wartości standardów emisyjnych. Należy zatem uznać, że naruszenie warstw archeologicznych może stać się uciążliwe dla środowiska, gdyż z reemisją zanieczyszczeń mamy do czynienia zarówno w miejscach prowadzenia eksploracji, jak i na terenach składowania historycznych gruntów.
EN
In the Old Krakow substrate, there are anthropogenic grounds belonging to landfill soils. They contain impurities produced in a particular place or deposited by gutters, ditches, moats or mill races. As a result, disturbing the underground infrastructure brings changes in physicochemical properties of the ground, which cause violation of the specific geochemical balance and may lead to environmental damage. Historical waste constitutes a threat to the environment, it is the cause of the pollution of soil, ground and groundwater. So, can the "owner" of historical waste be treated as an offender, although valuable artifacts which are located within the waste are protected? Rescue or salvage archeology involves conducting specific earth works. They are carried out by archeologists or supervised by them as a method of doing thorough archeological research before construction work is to begin in the given area. The goal of this work was showing that exploration carried out in order to identify, document and list archeological sites, can activate potential sources of pollution. Based on geochemical research, conducted as the archeological work progresses, characteristic factors for the Krakow area, which can generate the risk of environment pollution, were pointed out. The threat was assessed mainly with reference to the neighbouring area of the conducted research, but also where the soil and earth were redeposited. The simplest test deciding if the waste qualifies, from the point of view of ecotoxicity, as dangerous material is testing the chemical composition of the water extracts, with the proportion of solid phase and water as 1:10. Their quality evaluation, made for the earth samples from the substrate of the Old Krakow, showed that in many cases the emission standards are exceeded. It needs to be acknowledged then that disturbing historical layers can be a burden for the environment both in the exploitation area as well as where the earth coming from the trenches is redeposited.
PL
Celem poniższego opracowania jest odpowiedź na pytanie: jaką rolę w makrosystemie zarządzania ryzykiem środowiskowym odgrywa system (mezosystem) ubezpieczeń gospodarczych? Indemnifikacja realizowana przez mechanizm ubezpieczenia rozumiana jest szeroko jako obietnica kompensacji szkody (funkcja ochrony ubezpieczeniowej) i faktyczna jej kompensacja (funkcja kompensacyjna ubezpieczeń gospodarczych). W celu zidentyfikowania i opisania szczegółowej roli ubezpieczeń gospodarczych wyodrębniono cztery obszary jej potencjalnej realizacji: 1) organizowanie systemu zarządzania ryzykiem środowiskowym; 2) finansowanie systemu; 3) pierwotne przejęcie finansowych skutków realizacji ryzyka środowiskowego; 4) wtórne przejęcie finansowych skutków realizacji ryzyka środowiskowego, z założeniem nadrzędnego znaczenia obszaru pierwszego, jako determinującego atrybuty kolejnych. Dla rozwiązania problemu badawczego będą wykorzystane dwa rodzaje czynności badawczych, czyli opis i wyjaśnianie, oparte na dedukcji jako metodzie wnioskowania logicznego.
EN
Insurance no doubt are one of the most (or even the most) effective mean of indemnification against environmental damage. The role of insurance sector is not restricted only to financing environmental risks, but it appears at all stages to build and introduce the environmental management macro system. Moreover, the indemnification through insurance should be subordinated to the main purpose of the system, i.e. environmental damage prevention. Proper preparation of insurance contracts could enhance positive attitude towards environmental risk. Voluntary commercial environmental insurance which are offered on the competitive market, do not give the insurer the opportunity to use the quasi – regulatory instruments, for example to impose an obligation of conforming environmental standards by the insurance company, as a contract precondition. The preventive function of insurers’ actions could be better knowledge of the non-competitive market. Compulsory insurance could improve the quasi-regulatory role of insurance, but only in case when the insurer could deny to conclude a contract if any environmental standards are not met. The indemnification from environmental losses connected strictly with environmental prevention could work if the principle of mutuality would be applied, for example by mutual insurers, or by group of individuals’ insurance, and also funds realizing a concept of takaful (islamic insurance).
PL
W artykule został przedstawiony problem uwzględnienia wartości efektów ekologicznych i społecznych przy wycenie terenów zdegradowanych. Podkreślono, że w obecnie stosowanych rynkowych metodach wyceny nieruchomości gruntowych na terenach zdegradowanych nie bierze się pod uwagę wartości powstałych tam szkód ekologicznych i kosztów społecznych. W związku z tym zaproponowano algorytm wielokryterialnej wyceny tego rodzaju terenów. Algorytm został poddany praktycznej weryfikacji dla wybranego przykładu terenu przekształconego wskutek działalności wydobywczej.
EN
The article presents a problem of including the value of environmental and social effects in the valuation of degraded areas. A particular attention was paid to the fact, that currently used methods of degraded lands market valuation do not take into account the environmental damages and social costs. Therefore, an algorithm for multi-criteria valuation of such land was proposed. The algorithm was tested on a chosen area transformed by mining activities.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono podstawy koncepcji modelu zarządzania terenami przekształconymi antropogenicznie na obszarach gmin górniczych, opracowanej w ramach realizacji projektu „Model zarządzania terenami przekształconymi antropogenicznie na obszarach gmin górniczych”. Wśród omawianych zagadnień przedstawiono genezę powstania modelu, podstawowe założenia dotyczące jego budowy oraz wypracowany przez autorów algorytm obrazujący etapy jego wdrażania, wraz z ich ogólnym opisem.
EN
The article presents the basic concept for the management model anthropogenically transformed areas in the mining communities, that was developed under the project „The anthropogenically transformed sites’ management model, for mining municipalities”. Genesis of the creation of the model, basic assumptions related to its structure and algorithm developed by the authors showing the stages of its implementation, together with their general description are discussed.
7
Content available remote Skuteczność norm prawa karnego w ochronie środowiska
PL
W artykule wskazano nowe uregulowania w zakresie odpowiedzialności karnej w ochronie środowiska, jak również podjęto próbę uzyskania odpowiedzi na pytanie, na ile normy prawa karnego są faktycznie skuteczne w ochronie środowiska.
EN
6 December 2008 announced the Directive 2008/99/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on the protection of the environment through criminal law. On the European continent increased/rised environmental offences, their effects are increasingly extending beyond the crossberder. The existing system have not been sufficient to achieve complete compliance with the laws for the protection of the environment. Implementation of the directive was change in the Polish Penal Code, in crimes against environment.
PL
Artykuł jest próbą dokonania rekonstrukcji norm międzynarodowych w zakresie szkód na środowisku. Kazus tankowca Exxon Valdez pokazuje jak wielkie mogą być te straty oraz jak szerokie i długookresowe konsekwencje może spowodować niedopełnienie obowiązków tak pracowniczych jak i systemów zabezpieczeń w ramach korporacji. Zwrócono również uwagę na brak ogólnoświatowych regulacji prawnych stanowi tutaj istotną barierę dla faktycznych działań mających na celu zachowanie właściwego stanu środowiska naturalnego.
EN
Presented essay is an attempt of international standards reconstruction for environmental damage. The case of Exxon Valdez company shows how huge may be the loss and how wide and long-term consequences can result in failure to fulfill duties as employees and security systems within the corporation. Authors highlighted the lack of global regulation also and underline that it’s an important barrier for maintain the proper environment actions.
PL
W artykule przedstawiony został problem określania wartości dóbr i usług środowiskowych za pomocą różnych metod wyceny. Szczególną uwagę zwrócono na możliwość wykorzystania pośrednich metod wyceny do określenia wartości strat ekologicznych powstających w środowisku. Na potrzeby praktycznego zastosowania pośrednich metod wyceny wyznaczona została za pomocą metody kosztów restytucji wartość strat ekologicznych powstających w zasobach leśnych w sytuacji braku powtórnego wykorzystania makulatury do produkcji papieru opakowaniowego i tektury.
EN
The article presents the problem of the environmental goods and services' value estimation by means of different valuation methods. A special attention was drawn to the possibility of using indirect valuation methods for the estimation of environmental damages. For the need of practical application of indirect valuation methods, the restitution cost method was used to value environmental damages in forest resources in case of deficiency in use of waste paper in the production of packaging paper and cardboard.
10
EN
The degradation of mechanically loaded plain concrete structures under two deterioration mechanism: chlorides diffusion and calcium dissolution, with the influence of the moisture transport in concrete, are considered. It is assumed that the concrete behavior is initially isotropic and described by two scalar damage variables, independently for compression and tension loading conditions. The chemical degradation of concrete is described by means of an additional internal variable, named environmental damage. This damage variable consists with two internal variables which are the measure of deterioration of concrete caused by chloride and calcium ions actions. The usefulness of the proposed method of FE numerical analysis is verified by two examples.
PL
W pracy rozważana jest degradacja konsrtukcji betonowej, pod stałym obciążeniem mechanicznym, poddana dwu mechanizmom zniszczenia: dyfuzji chlorków i wymywania jonów wapnia, z uwzględnieniem transportu wilgoci w betonie. Założone zostało izotopowe początkowo zachowanie betonu i opisane dwoma parametrami zniszczenia, niezależnie dla ściskania i rozciągania. Chemiczna degradacja betonu opisana została przy użyciu dodatkowej zmiennej, nazywanej "parametrem zniszczenia środowiskowego". Na wartość tej zmiennej składają się dwie zmienne będące miarami zniszczenia betonu spowodowanego działaniem chlorków i jonów wapnia. Użyteczność proponowanej skończenie elementowej analizy została zweryfikowana na dwu przykładach.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.