Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  izolacje cieplne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówiono sposoby wyznaczania krzywej deklarowanego współczynnika przewodzenia ciepła dla wyrobów służących do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Przedstawiono również sposób weryfikacji wyznaczonej krzywej. Zdefiniowano błędy popełniane w trakcie wyznaczania bądź weryfikacji krzywej deklarowanego współczynnika przewodzenia ciepła.
EN
In the article the ways of determination declared thermal conductivity of thermal insulation products for building equipment and industrial installations were presented. The verification of determined curve was described. Mistakes during determination or verification were pointed.
PL
Rurociągi w sieciach ciepłowniczych kanałowych narażone są na działanie wielu czynników zewnętrznych, które mogą mieć niekorzystny wpływ na ich trwałość. Z tego względu dochodzi do awarii rurociągów ciepłowniczych, w trakcie których wypływa duża ilość wody. Duża jej część trafia do kanałów ciepłowniczych i spływa nimi w miejsca nieraz bardzo oddalonego od faktycznej lokalizacji awarii. Z tego powodu izolacja na niektórych odcinkach sieci kanałowej może przez długi czas być zalana bądź pracować w warunkach wysokiej wilgotności powietrza. W artykule zostały opisane wyniki eksperymentu mającego na celu sprawdzenie wpływu takich warunków na stan izolacji włóknistych spotykanych na rurociągach ciepłowniczych.
EN
District heating pipelines are exposed to many external factors that may adversely affect their durability. For this reason, district heating pipelines’ failures occur, during which large amounts of water are released. A large part of it goes to the district heating pipe ducts and flows into places that are often far removed from the actual failure. Because of this, the insulation on some sections of the ductwork can be flooded for a long time or work in high humidity conditions. The article describes the results of an experiment which purpose was to examine the impact of such conditions on the fibre insulation found on district heating pipelines.
3
Content available remote Wymagania w zakresie izolacyjności przegród zewnętrznych – kolejny etap zmian
PL
W artykule omówiono zmiany wymagań izolacyjności cieplnej w zakresie wartości współczynnika przenikania ciepła przegród zewnętrznych. Omówiono problem zwiększania grubości izolacji dla różnych wariantów przegród. Przedstawiono wyliczenia koniecznej grubości dodatkowej izolacji termicznej na przykładowych ścianach w kolejnych etapach wprowadzania wymagań rozporządzenia w sprawie warunków technicznych.
EN
The article discusses the changes in the requirements concerning thermal insulation performance, i.e. heat transfer coefficient, for external space dividing elements (building envelope). There is a discussion of the issue of higher insulation thickness for various envelope options. Calculations are presented for the required thickness of extra thermal insulation on example walls further into the implementation of the requirements of the Regulation on the technical requirements.
PL
W artykule przedstawiono metody i wyniki badań cieplnych wyrobów izolacji refleksyjnych stosowanych w przegrodach budowlanych. Zamieszono porów-nanie badań oporu cieplnego w aparacie płytowym z osłoniętą płytą grzejną oraz obliczeń według ISO 6946. Otrzymane wyniki badań posłużyły do przeprowadzenia obliczeń cieplnych przegród budowlanych z zastosowaniem izolacji refleksyjnych, dzięki temu przedstawiono możliwości, jakie uzyskać można przy zastosowaniu tego rodzaju izolacji w budownictwie.
EN
The paper presents the test methods and findings for reflective thermal insulation products used in the building envelope components. Results of thermal resistance measurement on guarded hot plate apparatus and calculations based on ISO 6946 were compared. The findings were used to carry out calculations of thermal properties of building envelope with reflective insulation, and therefore new opportunities could be presented, available with the use of this type of insulation in the construction industry.
PL
W pierwszej części artykułu dotyczącego efektywności energetycznej instalacji przemysłowych przytoczono i omówiono akty prawne i inne dokumenty odniesienia dotyczące efektywności energetycznej. Wymieniono czynniki wpływające na skuteczność energetyczną instalacji termoizolacyjnych oraz sposoby określania tej skuteczności. Pokazano przykładowe wyniki i metody obliczeń strat ciepła układów przemysłowych.
EN
The first part of the article concerning energy efficiency of industrial installations gives reference and discus-sion of legislation and other reference documents on energy efficiency. Factors affecting energy efficiency of thermal insulation installations are enumerated, together with methods of determining such efficiency. Example results and calculation methods of heat losses in industrial systems are presented as well.
PL
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ze względu na brak ustanowionych norm badawczych w zakresie wydzielania niebezpiecznych substancji z wyrobów budowlanych nakazuje spełnienie wymagań krajowych. W niniejszym artykule przedstawiono przepisy prawne obowiązujące w Polsce związane z obecnością i wydzielaniem niebezpiecznych substancji z wyrobów budowlanych, a w szczególności wyrobów do izolacji cieplnych.
EN
In view of non-existence of established standards for research on release of hazardous substances from construction products, Regulation (EU) No. 305/2011 of the European Parliament and the Council requires compliance with national requirement. This article presents the legal provisions in force in Poland related to the presence and emissions of hazardous substances from construction products, in particular thermal insulation products.
7
Content available remote Korek w izolacjach budowlanych
PL
Korek to materiał izolacyjny pochodzenia naturalnego. W budownictwie z powodzeniem sprawdza się jako izolacja cieplna i akustyczna.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań współczynnika przewodzenia ciepła wełny mineralnej zastosowanej do izolacji kadłuba WP turbiny parowej. Przeprowadzono również obliczenia numeryczne pól temperatury kadłuba i izolacji oraz pola naprężeń i wartości wydłużeń kadłuba WP turbiny parowej o mocy 25 MW, badając wpływ zmiany współczynnika przewodzenia ciepła na te pola. Pomiary współczynnika przewodzenia ciepła prowadzono przy użyciu układu pomiarowego skonstruowanego w Zakładzie Termodynamiki Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, będącym implementacją jednopłytowego aparatu Poensgena. Specjalna konstrukcja układu pozwala na pomiar przy zadanej zawartości wilgoci w próbce. Przeprowadzono badania współczynnika przewodzenia ciepła w funkcji objętościowej zawartości wilgoci w izolacji; od O do 10%. Współczynnik całkowicie suchej badanej izolacji (o średniej gęstości 216 kg/m3) wynosił lambda20 =0,072 W/(m-K). Obecność wilgoci - w postaci ciekłej - znacznie pogorszyła właściwości izolacyjne badanej wełny mineralnej (w temperaturze 20°C) - do ponad 0,11 W/(m-K) - przy udziale objętościowym wody 10%. Przeprowadzono analizę zmian współczynnika przewodzenia ciepła izolacji kadłuba turbiny podczas jej rozruchu. W średniej temperaturze pracy izolacji równej 230°C współczynnik przewodzenia ciepła wełny o gęstości 100 kg/m3 wynosi 0,071 W/(m-K), natomiast współczynnik przewodzenia ciepła wełny o gęstości 216 kg/m3 wynosi 0,121 W/(m-K). Obecność pary wodnej zamiast powietrza nieznacznie zmniejsza współczynnik przewodzenia ciepła badanej izolacji. Obecność fazy ciekłej wyraźnie zwiększa współczynnik przewodzenia ciepła izolacji, ale ma to mieć miejsce sporadycznie w stanach awaryjnych. Istotny wpływ na współczynnik przewodzenia ciepła izolacji ma jej gęstość. Stosowanie granulatu wełny mineralnej może powodować w praktyce znaczne zwiększenie jej gęstości w stosunku do wartości projektowanej i istotny wzrost współczynnika przewodzenia ciepła.
EN
The results of nwestigations of thermal conductivity of steam turbine insulation are presented. The conductivity of mineral wool samples (density 216 kg/m3), with volumetric water contents increased from 0 to 10%, was measured in special experimental stand. It was found, that the conductivity increased from lambda20 = 0,072 W/(m-K) to lambda20 = 0,11 W/(m-K). Thermal conductivity of the insulation at 230°C, i.e. average temperature of the insulation during operation of the turbine was calculated as lambda230= 0,07 W/(m-K) for density 100 kg/m3 and lambda230= 0,12 W/(m-K) for density 216 kg/m3. Presence of steam in the mineral wool - instead of air - slightly decreases thermal conductivity. Numerical analysis of the influence of thermal conductivity of insulation on temperature, stress and displacement fields in the 25 MW steam turbine body are presented. FLUENT and ANSYS codes were used for calculations. It was found that increase in thermal conductivity of insulation (from 0,07 to 0,12 W/(m-K)) does not affect displacement and stress field. Temperature of external surface of insulation increases by 8°C.
PL
W opracowaniu przedstawiono wyniki pomiarów przeprowadzonych w obiektach istniejących i na stanowiskach laboratoryjnych oraz analiz dokonywanych za pomocą autorskich programów komputerowych odnośnie izolacyjności cieplnej i powietrznej przegród oszklonych. Szczególna uwagę zwrócono na konsekwencje energetyczne, środowiskowe i ekonomiczne związane z tymi własnościami dla bilansów strat ciepła pomieszczeń i budynków.
EN
The selected results of measurements both to the thermal transmittance and air leakage coefficients for a different construction of the glass barriers are presented below.
10
Content available remote Kontrowersje wokół metod badań otulin
PL
W bieżącym roku w Izolacjach ukazał się cykl artykułów dotyczący metod badań otulin termoizolacyjnych Po ich przeczytaniu mam kilka uwag, którymi chciałbym się z Państwem podzielić.
11
Content available remote Badanie właściwości otulin termoizolacyjnych
PL
Przy wykorzystywaniu otulin termoizolacyjnych do izolowania różnego rodzaju rur, bardzo istotny jest ich odpowiedni dobór. Czynnikiem decydującym w tym przypadku jest rodzaj materiału, z jakiego wykonuje się izolację, ponieważ to pozwala nam określić właściwości otuliny oraz jej zakres zastosowania. W przypadku otulin termoizolacyjnych, wykonanych ze spienionych tworzyw sztucznych, definiowanie ich własności dokonywane jest między innymi przez badanie współczynnika przewodzenia ciepła. Niniejszy artykuł pomija to zagadnienie, odnosząc się przede wszystkim do badań związanych z wyznaczaniem współczynnika oporu przeciw dyfuzji pary wodnej z określaniem odporności otulin na podwyższoną i obniżoną temperaturę.
Izolacje
|
1999
|
R. 4, nr 9
45-46, 48-49, 52-55
PL
Najważniejszymi wymaganiami stawianymi rurociągom transportującym płyn (woda, para wodna lub inne media) jest niezawodność działania oraz utrzymanie strat ciepła na poziomie nie przekraczającym obowiązujących wymagań normowych. Obecnie w coraz większym stopniu dostrzega się ekonomiczną stronę eksploatacji rurociągów związaną z niedostateczną ich izolacyjnością termiczną. Zła izolacyjność rurociągów (dotyczy to głównie rurociągów eksploatowanych od wielu lat i izolowanych tradycyjnie za pomocą np. waty szklanej) wpływa z jednej strony na zwiększenie strat ciepła, z drugiej zaś wiąże się z niezawodnością działania rurociągów, gdyż w miejscach o obniżonej izolacyjności rurociąg może ulegać szybszej korozji, co w konsekwencji doprowadza do wycieku płynu przez nieszczelności.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.