Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  struktura molekularna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of the research was to analyse the influence of the initial heat treatment of polyacrylonitrile fibres on their sorption properties in relation to selected basic and disperse dyes, in order to select the dyeing variants most beneficial from the point of view of increasing the sorption capacity of commonly used dyes and improving the dyeing process. Research was carried out on a fibre produced on an industrial scale, using dyes of basic application importance, which differ in the diffusion properties of the molecules and the mechanism of binding with the fibre material. Thermal treatment of the fibre was carried out in various media (air, water, steam), with various variants of the temperature and its duration, i.e. under the conditions commonly used in fibre preprocessing processes and their "improvement". During the research, several different measurement methods were used to assess changes in the molecular and supramolecular structure of the fibre material: the infrared absorption spectroscopy method, the critical fibre dissolution measurement method, the densitometric method, and the interferential polarisation microscopy method. Fibre sorption changes resulting from the modification of the structure of the fibre under the influence of thermal treatment were analysed from the point of view of improving the efficiency of dye use and shortening the dyeing time based on commonly accepted values of the sorption index Cb and kinetic sorption index: t0.5 for basic dyes and t0.7 for disperse dyes.
PL
Celem badań było określenie wpływu wstępnej obróbki cieplnej badanych włókien poliakrylonitrylowych na ich właściwości sorpcyjne w stosunku do wybranych barwników zasadowych i zawiesinowych. Badania prowadzono na włóknach produkowanych w skali przemysłowej, używając barwników o dużym znaczeniu aplikacyjnych, różniących się właściwościami dyfuzyjnymi cząsteczek oraz mechanizmem wiązania z tworzywem włókna. Obróbkę termiczną prowadzono w różnych mediach (powietrze, woda, para wodna), w różnych wariantach temperatury i czasu jej trwania. W badaniach zastosowano metody pomiarowe, pozwalające oceniać zmiany parametrów budowy cząsteczkowej i nadcząsteczkowej tworzywa włókien: metodę spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni, metodę pomiaru krytycznego czasu rozpuszczania włókien, metodę densytometryczną oraz metodę mikroskopii interferencyjno-polaryzacyjnej. Zmiany zdolności sorpcyjnej włókien analizowano z punktu widzenia poprawy efektywności wykorzystania barwników i skrócenia czasu barwienia w oparciu o wartości wskaźnika sorpcji Cb oraz kinetycznych wskaźników sorpcji: t0,5 dla barwnika zasadowego i t0,7 dla barwników zawiesinowych.
EN
The aim of the paper is to assess the range and the mechanisms of transformations of the molecular structure and the physical microstructure of polyacrylonitrile (PAN) fibers produced by various manufacturers under the influence of thermal treatment in different conditions. The thermal treatments were carried out in different media (such as air, water, and steam), at various temperatures, and using different periods of treatment. Changes in the molecular structure were assessed using infrared (IR) absorption spectroscopy and evaluation of the differences in molecular cohesion energy of the fiber material during the dissolution processes. Changes in the fibers’ physical microstructure were investigated using densitometric, IR spectrophotometric, and X-ray diffraction methods; for assessment of both the reconstruction process of the paracrystalline matter of the fibers and the changes in the fibers’ total orientation, interferential polarization microscopy was used.
EN
Polyether ionophore antibiotics (ionophores) represent a large group of naturally- occurring lipid-soluble compounds isolated from actinomycetes strains of Streptomyces genus. Ionophores are able to form complexes with the metal cations, especially sodium and potassium, and transport them across the lipid membranes according to electroneutral or electrogenic transport mechanism. This process disturbs the intercellular Na+/K+ concentration gradient and intracellular pH, leads to the mitochondrial injuries, cell swelling, vacuolization and finally to programmed cell death (apoptosis). For this reason, ionophore antibiotics found commercial use in veterinary medicine as coccidiostatic agents and non-hormonal growth promoters. In addition to the industrial use of ionophores, some of them effectively and selectively inhibit properties of different cancer cells as well as enhance the anti-cancer effects of radio- and/or chemotherapy. In this group, particularly interesting is salinomycin because of its potent anti-microbial and anti-cancer activity, including efficiency against multi-drug resistant cancer cells and cancer stem cells. A very interesting direction of research is the chemical modification of ionophore antibiotics, which can lead to obtaining various derivatives with better biological activity and lower toxicity than those of the starting substances. Because biological activity of ionophore antibiotics and their derivatives is strictly connected with the ability to form characteristic pseudocyclic structures around the complexed cations (host-guest complex), it is also important to establish the detailed information on these structures. In this context, our review article is focused on the possible role of salinomycin and its derivatives in anti-microbial as well as anti-cancer therapy, and gives an overview of the properties of this antibiotic.
PL
W pracy dokonano teoretycznej analizy własności optycznych oraz struktury molekularnej materiałów opartych na silikonach stosowanych do produkcji implantów w postaci soczewek wewnątrzgałkowych. Badania teoretyczne struktury i właściwości optycznych wykonane zostały w pakiecie ADF w oparciu o półempiryczną metodę DFT bazującą na podejściu Kohn-Shama. Na podstawie przeprowadzonych badań teoretycznych określono parametry struktury badanych polimerów, takie jak: kąty dihedralne oraz odległości miedzyatomowe. Wyznaczone widma absorpcyjne zostały zestawione z rozkładami wrażliwości fotoreceptorów. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono obecność maksimum absorpcyjnego w zakresie promowania widzialnego dla związku para-(thio)phensulfaphenylu. Obecność takiego maksimum w zakresie światła widzialnego jest niepożądana i może prowadzić do zaburzeń w postrzeganiu barw.
EN
The paper presents a theoretical analysis of the optical properties and molecular structure of the silicone-based materials used for the manufacture of implants in the form of intraocular lenses. Theoretical studies of the structure and optical properties has been made in the ADF package based on semi-empirical method based on DFT Kohn-Sham approach. On the basis of theoretical studies the structure parameters of investigated polymers has been determined, such as: dihedral angles and interatomic distances. Designated absorption spectra were exhibited together with the photoreceptor sensitivity distributions. Obtained results revealed the presence of absorption maximum in the visible wave range for the para-(thio)phensulfaphenyle. The presence of such a maximum is undesirable and may lead to disturbances in the color perception.
PL
W ostatnich latach związki polifenolowe zyskują coraz większe zainteresowanie konsumentów i wytwórców żywności. Wyniki badań epidemiologicznych wskazują na prozdrowotne efekty spożywania żywności bogatej w polifenole przede wszystkim ze względu na ich właściwości przeciwutleniające i przeciwrodnikowe. Do tej grupy związków należą hydroksylowe pochodne kwasu benzoesowego. W pracy przedstawiono badania podatności na biodegradację soli wybranych fenolokwasów, różniących się ilością oraz położeniem grup hydroksylowych w cząsteczce oraz toksyczność ostrą w stosunku do wybranych organizmów wskaźnikowych. Stopień biodegradacji oceniano na podstawie redukcji wskaźników zanieczyszczeń tj. RWO i BZT. Określono strukturę analizowanych związków posługując się metodami spektroskopowymi (UV-VIS, FT-IR) oraz teoretycznymi obliczeniami kwantowo-mechanicznymi.
EN
Nowadays phenols are compounds of an increasing interest of costumers and food producers. Results of epidemiological researches indicate a health promoting effect of eating foods rich in polyphenols, mainly due to their anti-free radicals and antioxidant properties. Hydroxyl derivatives of benzoic acid belong to this group of compounds. In this paper investigations of biodegradability and the acute toxicity toward indicator organisms of selected phenolic acids differing in the number and location of hydroxyl groups in the molecule and their salts were presented. The degree of biodégradation was determined based on reduction of pollution indicators such as DOC and BOD. The molecular structures of studied compounds were determined by spectroscopic method (UV-VIS, FT-IR) and using quantum-mechanical calculations.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań strukturalnych, spektroskopowych i magnetycznych dwóch grup kompleksów metali: pierwsza grupa zawiera związki z jonem chinolino-2-karboksylanowym, a druga zawiera związki z jonem 9,10-dihydro-9-okso-10-akrydynooctanowym. Otrzymano 21 nowych związków, a dla 16 przeprowadzono analizę rentgenostrukturalną. Kompleksy scharakteryzowano metodami spektroskopii oscylacyjnej, spektroskopii elektronowej, spektroskopii elektronowego rezonansu paramagnetycznego, spektroskopii Mossbauera oraz zbadano ich właściwości magnetyczne. Kompleksy z pierwszej grupy są monomerami i we wszystkich przypadkach jon chinolino-2-karboksylanowy jest ligandem chelatujacym, a grupa karboksylanowa koordynuje w formie monodentnej. W kryształach tych związków obserwuje się różnorodne struktury supramolekularne, których budowa zależy od geometrii sfery koordynacyjnej w kompleksie, rodzaju wspólliganda i związków współ-krystalizujących. Wyjątkowo efektywna kooperacja pomiędzy oddziaływaniami międzycząsteczkowymi (wiązania wodorowe, oddziaływania typu pi-pi i C-H-pi) występuje w kryształach kompleksów [Mn(quin-2-c)2(H20)2]. 2Ade i [Mn(quin-2-c)2(H20)2] 4CH3COOH. Oddziaływania międzyczą-steczkowe istotnie wpływają na charakterystykę oscylacyjną monodentnej grupy karboksyla-nowej, a także umożliwiają słabą wymianę magnetyczną między centrami paramagnetycznymi. W drugiej grupie związków ligand 9,10-dihydro-9-okso-10-akrydynooctanowy łączy się z jonami metali w różnorodny sposób, grupa karboksylanowa koordynuje jako monodentna, chelatująca lub mostkowa, otrzymane związki są monomerami lub polimerami. W kryształach tych związków występują struktury supramolekularne z dużym udziałem oddziaływań stackingowych i wiązań wodorowych. Analiza budowy kryształów obu grup związków dowodzi, że słabe oddziaływania typu pi-pi i C-H--pi-odgrywają ważna rolę w procesach samoskupiania związków koordynacyjnych.
EN
A large group of metal coordination compounds containing quinoline-2-carboxylate (quin-2-c") and 9,10-dihydro-9-oxo-10-acridineacetate (CMA~) ions was studied. Ancilliary ligands such as water, alcohols, imidazole and chloride ions have been incorporated in these complexes. Quinoline-2-carboxylic acid and 9,10-dihydro-9-oxo-10-acridineacetatic acid exhibit biological activity. The first compound is the tryptophan metabolite, whereas the second one is the powerful interferon inducer. Fifteen new complexes with quinoline-2-carboxylate ion and six new complexes with 9,10-dihydro-9-oxo- 10-acridineacetate ion were obtained and characterized by analytical, spectrosopic and magnetic methods. Sixteen compounds were obtained in the form suitable for single crystal X-ray analysis. The first group of complexes are molecular compounds in which the quin-2-c" ligand chelates the metal ions by the quinoline nitrogen atom and the oxygen atom from monodentate carboxylate group. The coordination sphere of the metal ions in these compounds mimics the structure of the metal centers in the corresponding mononuclear iron and manganese enzymes in regard to the coordination number, donor groups, geometry and the spin state. In the second group of complexes, the monomers, polymers and cluster were found. The CMA~ ion coordinates metal ions through the oxygen atoms from the carboxylate group in the various modes: monodentate, chelating or bridging. In the crystals of all compounds studied, the ID, 2D or 3D supramolecular structures generated by in-termolecular interactions of 0-H-O, N-H-O, N-H--N, C-H-O, C-Hxx and tv-k type have been found. The results of the structural analysis show that the coordination compound containing the groups essential for hydrogen bond's formation, located close to the coordination sphere, are efficient substrates in the selfassembly processes. The architecture of the crystals greatly depenas on the strong hydrogen bond systems, however the weak interactions between aromatic rings also play important role in the compounds studied. Very effective cooperation of various intermolecular interactions is found in the crystals of [Mn(quin-2-c)2(H20)2]-2Ade and [Mn(quin-2-c)2(H20)2]-4CH3COOH. The adenine ribbons of unique type have been found in the crystal of the first compound. Adenine molecules are connected by simuta-neas Watson-Crick and Hoogsteen hydrogen bonds. The second compound is a very interesting example of tetrasolvate which becomes amorphous when it looses the solvent and rebuilds the crystal structure after resolvation. This compound can be used as a safe and efficient store of acetic acid. The results of the spectroscopic and magnetic studies on the complexes with quin-2-c" and CMA" ions are presented. The magnetic properties of the compounds containing the Fe(II) high-spin ions testify the weak magnetic exchange taking place by the systems of strong hydrogen bonds. The EPR and UV-Vis spectroscopic data support the results of the X-ray studies. The detailed magnetic and spectroscopic investigations of [Ni(CMA)2(Him)2(MeOH)2] (UV-Vis, HFHFEPR and magnetic measurements) combined with the structural information provide reliable experimental data for determination of the electronic structure of nickel center in the bacterial enzyme Glioxalase I. The studies of the IR spectra have shown that the vibrational frequencies of the monodentate carboxylate group are considerably influenced by the hydrogen bonding involving this group. When the monodentate carboxylate group is involved in hydrogen bonding the A v = vas(COO) - vs(COO) value is several dozen cm"' smaller than that in the absence of hydrogen bonds. This observation shows that the determination of the type of coordination of the carboxylate group cannot be made solely on the basis of the IR spectra.
EN
This paper presents research into the influence of UV radiation on the molecular and supermolecular structure of first-, second-, and third-generation manmade cellulose fibres, differing from each other in their initial structures and containing dulling agents.
EN
An attempt has been undertaken to assess the effect of UV radiation on the structure of polyamide and polypropylene fibres, which are characterised by various macroscopic features, colours and additives. Based on the measurements we performed, we were able to conclude that UV radiation under the exposure conditions used brings about changes in both the fibre structure and mechanical properties. The extent of these changes is clearly dependent on the initial fibre structure, added modifiers and macroscopic features.
EN
An attempt has been undertaken to assess the effect of UV radiation on the molecular and supermolecular structure of polyamide and polypropylene fibres that are characterised by various macroscopic features, colours and additives. Based on the measurements performed, the general conclusion can be drawn that UV radiation under the exposure conditions used in our experiments causes changes in both the molecular and supermolecular structures of the investigated fibres. The extent of these changes is clearly dependent on the initial fibre structure, the modifiers added and the macroscopic features.
PL
Na gruncie prognozy materiatoznawczej i wybranych, kluczowych publikacji przedstawiony został nowy materiał, C3N4, jako związek występujący w dwu odmianach alotropowych. Odmiany te różniące się konfiguracją elektronową węgla (grafitopodobna i diamentopodobna) różnią się właściwościami i metodami syntezy. Odmiana diamentopodobna βC3N jest fazą wysokociśnieniową, monotropową. Obecność lub brak wiązań C=C można przyjąć jako element rozstrzygający o rodzaju otrzymanej fazy.
EN
In this paper the new material: C3N4 has been described on the basis of the material - science - prognosis and selected, key - papers. The carbon nitride is presented as a compound produced in two allotropic forms. These forms differ in electron configuration of carbon atom (graphite-like and diamond-like) and have disparate properties and method of synthesis. The diamond-like form βC3N is a monotropic, high pressure phase. The presence or absence of C=C bond can be choose as the identification tool of the produced C3N4 form.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.