Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  preferencje komunikacyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Dostępność usług typu sharing na terenie Szczecina
PL
W artykule przedstawiono problematykę wdrażania usług sharing economy w odniesieniu do miejskiego systemu transportowego. Omówione zostały podstawowe wiadomości związane z tą koncepcją i zasadą jej działania, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, ekologicznych oraz społecznych. W przeprowadzonej analizie brano pod uwagę rosnącą rolę wypożyczalni bezobsługowych różnego typu, których rozwój i funkcjonowanie wpływa na stopniową zmianę preferencji komunikacyjnych mieszkańców Szczecina. W części badawczej porównano czasy przejazdu dostępnych pojazdów na wybranym odcinku testowym. Prezentowane wnioski i spostrzeżenia mogą być pomocne w modernizacji obecnych lub wdrażaniu zupełnie nowych inicjatyw w zakresie udostępniania nowoczesnych środków transportu. Z założenia mają one zagwarantować publiczną dostępność na ściśle określonym obszarze i stosunkowo krótkim czasie użytkowania, a jednocześnie być dostosowane do potrzeb danej aglomeracji.
EN
The article presents the problem of implementation sharing economy services in relation to the urban transport system. Basic information related to this concept and the principle of its operation was discussed, with particular emphasis on economic, ecological and social aspects. The analysis considered the growing role of unmanned rental shops of various types, whose development and functioning infl uences the change in communication preferences of Szczecin residents. The research part compares travel times of available vehicles on a selected test section. The presented conclusions and observations can be helpful in modernizing current or implementing completely new initiatives in the fi eld of providing modern means of transport. They are to guarantee public availability in a precisely defi ned area and a relatively short time of use, and at the same time be adapted to the needs of a given agglomeration.
PL
Systemy transportowe w dużych miastach są coraz bardziej obciążone, a kongestia i związane z nią negatywne efekty są istotną barierą rozwoju społeczno-ekonomicznego terenów zurbanizowanych. Jednym z wyzwań współczesnej polityki transportowej jest zmiana preferencji komunikacyjnych w miastach. Podstawą takich działań jest odpowiednia analiza tego zagadnienia i zrozumienie czynników wpływających na zmiany mobilności mieszkańców miast. Preferencje komunikacyjne są zależne od szeregu zjawisk ekonomicznych, społecznych i geograficznych. Celem poniższego artykułu jest analiza zachowań komunikacyjnych mieszkańców Warszawy w latach 1993–2015 oraz ocena stopnia realizacji koncepcji zrównoważonej mobilności, zwłaszcza w kontekście zmian społeczno-ekonomicznych zachodzących w tym samym okresie. Artykuł omawia wyniki Warszawskich Badań Ruchu, kompleksowych, cyklicznych badań wykonywanych od roku 1993 do roku 2015. Jednocześnie przeprowadzono analizy zmian wybranych wskaźników społecznych oraz ekonomicznych zachodzących w Warszawie oraz kształtujących mobilność mieszkańców. Przeprowadzone analizy wykazują, że w kontekście wielu przemian społeczno- gospodarczych, niekorzystnych z punktu widzenia założeń koncepcji transportu zrównoważonego, w Warszawie cały czas w podziale intermodalnym utrzymuje się wysoki udział transportu publicznego, a działania miasta wspierające ten proces należy ocenić pozytywnie. W artykule zaznaczono również problemy i wyzwania dotyczące rozwoju zrównoważonego systemu transportowego w Warszawie i dalszych zmian w preferencjach komunikacyjnych mieszkańców.
EN
Growing congestion in cities is a very difficult problem and one of the main barriers for socio-economic development of urban areas. Change of travel behaviour and preferences of cities’ inhabitants is considered as a very significant challenge of transport policies. These mobility patterns are correlated inter alia with various economic, social and geographic indicators. The main target of this article is the analysis of Warsaw citizens travel behaviour and mobility preferences between 1993–2015, particularly with regard to the socio-economic changes that occurred in Warsaw in the same period. Article gives a comprehensive overview of the Warsaw Traffic Survey, conducted periodically from 1993 to 2015. The article also presents the analysis of changes of given social and economic indicators that also have impact on mobility patterns. The result of the survey shows that in the context of various socio-economic transformations in Warsaw, disadvantageous in terms of implementation of the sustainable transport concept, the current modal split in the capital of Poland should be positively evaluated. Nevertheless, the article also indicates the main problems and further challenges in developing sustainable transport system in Warsaw.
PL
W artykule poruszono problematykę rozwoju zaplecza technicznego przewoźnika kolejowego, na przykładzie zakupu podnośników śrubowych typu Kutruffa dla oddziału zachodniopomorskiego spółki Przewozy Regionalne, która to inwestycja została zrealizowana. Dokonano analizy ekonomicznej, która wykazała, że w analizowanym przypadku rozwój zaplecza technicznego taboru (a nie jego ograniczenie) jest korzystne. Pozwala to z jednej strony zmniejszyć koszty utrzymania taboru, a z drugiej zapewnić odpowiednią jakość jego utrzymania. Oprócz wymiernych korzyści ekonomicznych realizacja analizowanej inwestycji dała również niewymierne korzyści dla przewoźnika.
EN
The paper addresses the issues of technical facilities development based on an example of screw (Kutruff) jacks for rail vehicles installation in the repair workshop of rolling stock in the West Pomeranian branch of Przewozy Regionalne company. An economic analysis was performed, which showed that in the analysed case the development of technical facility (and not its limitation) is beneficial. This allows on the one hand to reduce the costs of rolling stock maintenance and on the other hand to ensure an appropriate quality. In addition to measurable economic benefits, the analysed investment project provided the carrier also with immeasurable benefits.
PL
Od kilku lat w Europie, a w ostatnich latach szczególnie intensywnie w Polsce, przedmiotem ożywionej dyskusji stał się bezpłatny transport miejski. Dywagacje obejmują wdrożenie tzw. taryfy zerowej nie tylko całego systemu transportu miejskiego w określonym obszarze np. w mieście, ale częściej dotyczą wybranej części miasta, wybranych linii, określonych grup społecznych lub wiekowych bądź też wyodrębnionych pór dnia lub też wybranych dni w roku. W tekście autorka analizuje dostępne badania krajowe i zagraniczne, a także przygląda się wdrożeniom w miastach europejskich, by odpowiedzieć na pytania, czy rzeczywiście darmowy transport miejski jest przesłanką decydującą o zmianie preferencji komunikacyjnych użytkowników samochodów osobowych?
EN
For quite a few years in Europe, and in recent years especially intensively in Poland, a free of charge urban transport became the subject of a lively discussion. Digressions comprise the implementation of so-called free fare not only for the entire urban transport system within a defined area, e.g. a city, but more often they apply to a selected city part, selected lines, specified social or age groups, or distinguished times of day or selected days in a year. In the text the author analyses available domestic and foreign surveys, as well as looks at the implementation in European cities, to answer the question, is a free of charge urban transport an actual premise deciding about changing the car users’ transport preferences?
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych, których celem było wyodrębnienie różnic w preferencjach i zachowaniach decyzyjnych podróżnych dojeżdżających ze Szczecina do lotniska w Goleniowie. Na podstawie uzyskanych danych przeprowadzono analizę porównawczą dostępnych środków transportu, zwracając uwagę na mankamenty istniejących form transferu i ewentualne możliwości ich eliminacji. Uwzględniono również najczęstsze postulaty i opinie nieujęte w kwestionariuszu ankietowym, a które zgłasza grupa docelowa w trakcie trwania procesu badawczego. Wyniki końcowe przedstawiono w formie graficznej i stabelaryzowanej.
EN
The article presents the results of a survey aimed at isolating the differences in preferences and behaviour of decision travellers commuting from Szczecin to Goleniow airport. Based on the data obtained a comparative analysis of the available means of transport, paying attention to the shortcomings of existing forms of transfer and possible ways of their elimination. Also the demands most frequently put forward and the opinions not included in the questionnaire but being reported during the whole survey were taken into consideration. Final results are presented in graphical and tabular from.
PL
W artykule przedstawiono ocenę komunikacji publicznej funkcjonującej na terenie miasta i gminy Szczecin. Podstawowym kryterium przeprowadzonej analizy była liczba kursów linii autobusowych i tramwajowych, przy uwzględnieniu stanu wykorzystania taboru standardowego oraz niskopodłogowego. Wyszczególniono problemy lokalnego transportu zbiorowego, mając na uwadze rzeczywiste rejony ich występowania. Odniesiono się również do aktualnie realizowanych i planowanych inwestycji, których finalizacja może wpłynąć na zmianę preferencji komunikacyjnych mieszkańców
EN
The paper presents evaluation of the public transport operating within the area of the Szczecin City and Commune. The basic criterion of the performed analysis was the number of journeys made by bus lines and tramway lines taking into account the use of standard and low-floor bus and tramway fleet. The problems of local public transport have been specified, having regard to the real areas of their occurrence. Reference has bee also made to currently implemented and planned investments, the completion of which may have affect a change in transport preferences of urban dwellers.
PL
Jednym z podstawowych segmentów pasażerów transportu miejskiego są uczniowie szkół licealnych. Charakteryzują się oni specyficznymi preferencjami i zachowaniami transportowymi. W artykule przedstawiono preferencje i zachowania transportowe uczniów liceów ogólnokształcących w Gdyni i w Sopocie. Najpierw sprecyzowano zakres i metodykę badań oraz scharakteryzowano populację. Następnie zidentyfikowano cele podróży, ich rozkład czasowy oraz wykorzystywane bilety. Na tym tle zaprezentowano hierarchię ważności postulatów przewozowych, sposoby realizacji podróży miejskich oraz ocenę jakości usług. Najpierw sprecyzowano zakres i metodykę badań oraz scharakteryzowano populację. Nastepnie zidentyfikowano cele podróży, ich rozkład czasowy oraz wykorzystywane bilety. Na tym tle zaprezentowano hierarhię ważności postulatów przewozowych, sposoby realizacji podróży miejskich oraz ocenę jakości usług.
EN
The students of high schools are one of the basic segments of urban transport. They have specific transport preferences and behaviour. The transport preferences and behaviour of students attending high schools in Gdynia and Sopot are presented in the article. At first, the scope and methodology of the research are introduced and the population is characterized. Then the aims of travels, their time schedule and tickets used by students are indented. In reference to the given background, the hierarchy of the postulates, the means of transport used in urban travels and the quality of the services are presented.
PL
W artykule omówiono wyniki ankietyzacji, której celem było wyodrębnienie i hierarchizacja najistotniejszych problemów transportowych Szczecina. Była ona prowadzona na przełomie 2012/13 roku przez pracowników i studentów dwóch uczelni wyższych (WSTE, ZUT), stanowiąc kontynuację oraz rozwinięcie badań z lat ubiegłych. W analizie wskazano na możliwości ograniczenia lub eliminacji wskazanych utrudnień, mając na uwadze faktyczne rejony ich występowania. Uwzględniono przy tym najczęstsze propozycje i postulaty wysuwane przez grupę docelową.
EN
The article describes the results of questionnaire form which main aim was distinguishing and a hierarchy of importance the most important transportation problems in Szczecin. The questionnaire form has been made between 2012 and 2013 year by employees and students two high schools (WSTE, ZUT). This researches has been continued past years. The analysis indicates the possibilities of restriction and elimination handicaps to take into consideration occurring areas. It has been accounted the most proposals and demands putting forward by researching group of people.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pilotażowych badań ankietowych, których celem było wyodrębnienie różnic w preferencjach komunikacyjnych środowiska akademickiego, hierarchizacja wymagań i oczekiwań oraz ocena lokalnego transportu zbiorowego, realizowanego przez przewoźników na zlecenie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM) w Szczecinie. Na podstawie uzyskanych danych przeprowadzono analizę porównawczą, z założenia przyjmując deklarację sposobu podróżowania za najistotniejsze kryterium segmentacji. Uwzględniono również najczęściej wysuwane postulaty i opinie nieujęte w ankiecie, a które zgłaszane były w trakcie trwania procesu badawczego. Wyniki końcowe przedstawiono w formie graficznej, wykorzystując do tego celu wykresy kołowe i słupkowe.
EN
In the paper are presented the results of pilot questionnaire survey which aimed at singling out the differences in transport preferences of academic community, hierarchisation of requirements and expectations, and evaluation of local public transport carried out by transport carriers at request of the Road and Municipal Transport Administration (ZDiTM) in Szczecin. Based on the obtained data, a comparative analysis was carried out, adopting as an assumption a declaration of passengers with respect to the way of travel as most important criterion of segmentation. Also the most frequently advanced postulates and opinions not included in the questionnaire but being reported by passengers during the research process were taken into consideration. Final results are presented in the graphical form, using for this purpose pie and bar charts.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań jakościowych przeprowadzonych w postaci wywiadów bezpośrednich wśród pasażerów korzystających z usług Przedsiębiorstw PKS. Pasażerów pytano o preferencję w zakresie 12 cech jakościowych oraz o oceny tych cech. Dodatkowo pasażerowie musieli określić ogólny stopień zadowolenia z uslug świadczonych przez PKS. Wyniki zostały zaprezentowane w rozbiciu na badane grupy pasażerów oraz dla ogółu.
EN
The results of quality research performed as direct interviews among passengers using services of the public car transport companies (PKS). The passengers were asked about their preference in the scope of 12 quality factors and about evaluation of them. Additionally, passengers had to describe general satisfaction level of services being served by the PKS. The results have been presented by dividing into passengers' groups and in general.
PL
Zachowania komunikacyjne i preferencje komunikacyjne mieszkańców Gdyni (podział zadań przewozowych, ruchliwość mieszkańców, wykorzystywanie samochodu osobowego, cechy jakości). Porównanie zmian w zachowaniach i preferencjach w latach 1996 – 2006.
EN
Transport behavior and preferences of residents in Gdynia (modal split, mobility of residents, private cars usage, quality features). Comparison of behavior and preferences changes in years 1996-2006.
PL
Wyniki badań postulatów przewozowych zgłaszanych przez pasażerów korzystających z komunikacji zbiorowej oraz ich ocen z podziałem na duże oraz średnie i małe miasta. Badania obejmują dziesięć cech jakości. Wspólna hierarchia postulatów przewozowych uzyskana na podstawie przeprowadzonych testów statystycznych (współczynnik W-Kendalla).
EN
Results of survey on transport demands raised by urban transport passengers and passengers’ opinions in large, medium and small towns. There were ten quality features taken into account. The common hierarchy of transport postulates have been obtained according to statistical tests (Kendall coefficient).
PL
Charakterystyka przewozów lotniczych, w tym przewozów tanich przewoźników. Preferencje mieszkańców Małopolski w zakresie lotniczej oferty przewozowej.
EN
Characteristic of air passenger carriage including budget air operators. Preferences of Malopolska inhabitants in the range of air transport service offer.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.