Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polyamides
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zbadano zmiany mechanicznych właściwości wyprasek z PA 6.6 oraz PA 6.10 po cyklicznym obciążeniu. Na podstawie tych badań uzyskano zależność modułu zachowawczego i współczynnika stratności mechanicznej tg δ w funkcji temperatury.
EN
Two com. polyamides were dried at 80&-100°C formed by injection moulding and studied for tension-compression strength at temp. from -140°C up to 140°C under varying load (1-50 Hz). An increase in tension-compression frequency resulted in some changes in mech. loss coeff. The increase in the tension-compression temp. resulted in a decrease in restoration modulus.
PL
Na podstawie badań dynamicznych właściwości mechanicznych określono zależność modułu zachowawczego i współczynnika stratności mechanicznej tg δ poliamidów PA 6.10 i PA 12 w funkcji temperatury. Z przebiegu tych zależności stwierdzono przemiany α, β i γ zachodzące w ogrzewanym polimerze.
EN
Two com. polyamides were dried at 80–100°C, formed by injection moulding and studied for bending strength at temp. from -140°C up to 140°C under varying load (1–50 Hz). An increase in bending frequency resulted in some changes in mech. loss coeff. The increase in the bending temp. resulted in a decrease in restoration modulus.
3
Content available remote Badania zmęczeniowe poliamidów w aspekcie innowacji
PL
Państwa członkowskie UE są zobowiązane do zmniejszania ilości odpadowych tworzyw sztucznych kierowanych na składowiska odpadów. Zgodnie z zasadami nowoczesnej gospodarki obowiązującymi w Unii Europejskiej należy dążyć do maksymalizacji odzysku materiałowego (recyklingu). Niekontrolowana gospodarka odpadami powoduje, że ilość odpadów znacznie zwiększyła się w ostatnich latach, stwarzając zagrożenia dla środowiska. W związku z tym technologicznie i ekonomicznie uzasadnione jest wykorzystanie odpadów jako surowców wtórnych oraz unieszkodliwianie ich w miejscu powstawania. Jednym z rozwiązań jest zastosowanie poliamidów jako elementów konstrukcyjnych, często poddawanych obciążeniom cyklicznym podczas użytkowania. Obecnie prowadzone są również badania z wykorzystaniem odpadów poliamidów. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają efektywne zastosowanie uzyskanych ekopolimerów, a w perspektywie ich produkcję.
EN
Four com. polyamides were formed by injection moulding and tested for fatigue strength (tension-compression) at frequency 1 Hz (up to 3000 cycles) to det. the hysteresis loops. In some cases, a strengthening of the test pieces was obsd.
PL
W artykule przedstawiono szereg różnorodnych zastosowań poliamidów w różnych gałęziach przemysłu skórzanego i obuwniczego. Przedstawione informacje dotyczyły głównie dominujących w dalszym ciągu na rynku klasycznych poliamidów PA6 i PA66, ale także poliamidów długołańcuchowych, poliamidów aromatycznych i biopoliamidów oraz tzw. poliamidów tłuszczowych.
EN
The article presents a variety of polyamide applications in the leather and footwear industries. The information presented was mainly about PA6 and PA66 polyamides, which are still dominant in the market, but also long chain polyamides, aromatic polyamides and biopolymers, and so on fatty polyamides.
5
Content available The Polyamide Market
EN
This article presents changes that have occurred in recent years on the market for polyamides (PA). Attention is given to the various factors which brought about the changes. Demand and production figures are shown and the biggest players in production and commerce are indicated. The share of polyamides is compared with other polymers, and the demand for polyamide resins from various segments of industry is enumerated. Various figures characterizing the market are quoted. While stability is observed in the production segment of classical polyamide fibres, much attention is given to the dynamic growth in the sector of polyamide resins. Impressive changes both in quality and quantity are taking place in the consumption of PA resins in many industry branches: the car industry, electrical and electronic appliances, civil engineering, packaging, and many others. Examples are given in the article of modern solutions and products put on the market as a result of close cooperation between R&D centers, industry and consumers. Most of the information contained herein is concerned with classical polyamides i.e. PA6 and PA66, yet other polyamides like aromatic-, long-chain-, and bio-polyamides are also highlighted.
PL
W artykule przedstawiono zmiany, jakie zachodzą w okresie ostatnich lat na rynku poliamidów. Zwrócono uwagę na szereg czynników wpływających na te zmiany. Przedstawiono dane dotyczące wielkości zapotrzebowania, produkcji oraz wymieniono najpoważniejszych, światowych producentów poliamidów. Porównano udziały poliamidów w stosunku do innych polimerów w produkcji włókien i tworzyw oraz zestawiono procentowe udziały w zapotrzebowaniu poszczególnych gałęzi gospodarki na tworzywa poliamidowe. Podano także szereg informacji liczbowych dotyczących tego rynku. Przy dość stabilnej sytuacji dotyczącej klasycznej produkcji różnego włókien poliamidowych, dużo miejsca poświęcono prężnie rozwijającemu się rynkowi tworzyw poliamidowych. Dotyczy to zmian zarówno ilościowych jak i jakościowych w bardzo wielu dziedzinach w takich jak motoryzacja, przemysł elektryczny, przemysł elektroniczny, opakowania, budownictwo i w wielu innych. Opisano w artykule szereg nowoczesnych rozwiązań wprowadzanych na rynek oraz nowe produkty powstające w wyniku dobrej współpracy między ośrodkami badawczymi, a odbiorcami. Przedstawione informacje dotyczyły głównie dominujących w dalszym ciągu na rynku klasycznych poliamidów PA6 i PA66. Ponadto zawarto także szereg informacji dotyczących poliamidów długołańcuchowych, poliamidów aromatycznych i biopoliamidów.
EN
The paper is a literature review concerning the solid-state polycondensation (SSP) method. SSP is a competitive method of polymer synthesis to conventional melt polycondensation. The molecular weight of polymers obtained according to this method is exceptionally high and the polymer properties are also improved. In most cases the starting materials for SSP are in the form of flakes or powder. The process involves heating of the starting materials at the temperature between the glass transition temperature (Tg) and melting temperature of partially crystalline prepolymer (Tm). The reaction leading to an increase of molecular weight occurs between the chains terminal groups in the amorphous phase of semicrystalline polymer. The reaction equilibrium is shifted in favor of the formation of polymer due to by-products removing from the reaction system by inert gas flow or under vacuum. Due to the use of lower temperature than that usually applied in melt polycondensation, side reactions and thermal degradation of the product are limited. In addition, the process does not require complicated equipment and is environmentally friendly because no organic solvents are used. However, when the polymer contains larger amounts of by-products or a small extent of crystalline phase, sticking of the polymer particles can take place. In this case, the reaction proceeds not in solid but in melt phase, the contribution of the reactions between the terminal functional groups and the reactive groups of the middle part of polymer chains is much higher, which leads to higher degree of dispersity, but not to an increase in the polymer molecular weight. This paper presents the fundamentals of the SSP process and its advantages in comparison with other polycondensation methods. The kind of polymers that can be obtained with this method is described. In addition, the factors influencing the process and the properties of final products are discussed.
PL
Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczący polikondensacji w stanie stałym (SSP). SSP jest konkurencyjną metodą syntezy w stosunku do tradycyjnej polikondensacji w stopie. Za jej pomocą można otrzymywać polimery o dużym ciężarze cząsteczkowym, a co za tym idzie, o konkurencyjnych właściwościach. Synteza polega na ogrzewaniu wcześniej otrzymanego, rozdrobnionego i poddanego procesowi krystalizacji, prepolimeru w temperaturze pomiędzy temperaturą zeszklenia (Tg) a temperaturą topnienia częściowo krystalicznego polimeru (Tm). Proces odbywa się w atmosferze przepływającego gazu obojętnego, bądź pod obniżonym ciśnieniem. Zastosowanie obniżonej temperatury, w stosunku do stosowanej w metodzie polikondensacji w stopie, ogranicza udział zarówno reakcji ubocznych, jak i termicznej degradacji produktu. Poza tym proces ten nie wymaga skomplikowanej aparatury, a ze względu na niestosowanie rozpuszczalników organicznych jest przyjazny dla środowiska. Jednakże podczas prowadzenia procesu (na skutek obecności wilgoci, małocząsteczkowych produktów ubocznych lub małego udziału fazy krystalicznej) może dochodzić do sklejania się cząstek polimeru. Wtedy reakcja przebiega już nie w stanie stałym, lecz w stopie i zwiększa się udział reakcji z udziałem wiązań ze środkowych części łańcuchów, co nie prowadzi do wzrostu ciężaru cząsteczkowego, a jedynie do redystrybucji długości łańcuchów. W niniejszej pracy przedstawiono podstawy procesu SSP i jego zalety w porównaniu z innymi metodami prowadzenia polikondensacji. Opisano, jakiego typu polimery można otrzymywać tą metodą. Poza tym wyjaśniono, jakie czynniki mają wpływ na przebieg procesu, ciężar cząsteczkowy i właściwości produktów końcowych.
EN
In outdoor applications, all polymer materials weather which causes deterioration of their mechanical properties and has a negative influence on their appearance. In this article, the influence of UV irradiation and high temperature on polyamides PA6, PA6.6 and polypropylene PP and influence of aging parameters on their appearance (the state of surface) and chemical crystal structure have been shown. Microscopic examination of samples has shown that the biggest destruction in the surface of PP occurred in a short time after the beginning of the exposure. The examination of the surface and crystal structure of the materials clearly indicated that during exposure to UV irradiation and temperature degradation in PP materials occurred. Polyamides showed longer reaction time but after some time they also underwent radical changes in their supermolecular structure and they lost their esthetic appearance.
PL
Praca zawiera wyniki badań wpływu promieniowania UV oraz temperatury na strukturę cząsteczkową wybranych materiałów polimerowych. Przyspieszone starzenie poliamidów oraz polipropylenu prowadzono przy użyciu komory klimatycznej Atlas Xsenon Weather Ometer serii Ci4000, stosując jako źródło promieniowania filtrowaną lampę ksenonową. Zachodzące zmiany w czasie procesu fotoutleniania monitorowano za pomocą metod FTIR i DSC. W badanych próbkach nastąpiły wyraźne zmiany w obszarach grup: hydroksylowej, karbonylowej a także w obszarze pasm krystalicznych poliamidów.
EN
In this work, the influence of UV radiation and temperature on the molecular structure of chosen polymeric materials was investigated . Accelerated weathering of polyamides and polypropylene was performed by means of the Atlas Xsenon Weather Ometer series Ci4000 climatic chamber, using filtered xenon lamp as a light source. The effects of photo-oxidation were studied by FTIR spectroscopy and DSC method . A clear changes were observed in the investigated samples in hydroxyl and carbonyl regions as well as in the crystalline regions of polyamide
PL
W publikacji omówiono podstawy teoretyczne i warunki otrzymywania koncentratów barwiących (masterbatch), zawierających barwniki anionowe, przeznaczonych do barwienia poliamidu w procesach termoplastycznego przetwarzania. Technologia otrzymywania koncentratów została opracowana i wdrożona do produkcji w Oddziale Zamiejscowym Bai~wników i Produktów Organicznych w Zgierzu Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników.
EN
In article, the theoretical background and winning conditions of concentrates based on the anionic dyes for coloration of polyamides in thermoplastic processes has been presented. The production technology of concentrates and implementation has been done in Local Department of Dyes and Organic Products in Zgierz of the Institute for Engineering of Polymer Materials and Dyes.
10
Content available remote Aromatic polyamides containing chalconyl substituted m-phenylenediamine segments
EN
4'(b-hydroxyethoxy)chalconyl-3,5-diaminobenzoate and three kinds of aromatic dicarboxylic acids were used as monomers in a direct polycondensation reaction for synthesis of some polyamides containing chalconyl units in pendant groups. The presence of these units in the structure of polyamides renders them photoreactive and this property was monitored by UV and IR spectroscopy. The polyamides show good thermal stability, glass transition temperature (Tg) values around 230 C degrees and inherent viscosity in the range of 0.67-0.79 dLg-1.
PL
4'-(b-hydroksyetoksy)chalkonylowy ester kwasu 3,5-diaminobenzoesowego i trzy rodzaje kwasów dwukarboksylowych użyto jako monomery w reakcji polikondensacji w celu syntezy trzech poliamidów zawierających segmenty chalkonylowe w grupach bocznych (Schemat A). Strukturę chemiczną zsyntetyzowanych poliamidów określono metodami spektroskopii FT-IR (rys. 1), 1H NMR (rys. 2) i UV-VIS (rys. 3). Obecność segmentów chalkonylowych w strukturze poliamidów sprawia, że są one zdolne do reakcji sieciowania pod wpływem światła, co potwierdzono za pomocą badań spektroskopowych UV-VIS (rys. 3) i IR (rys. 4 i 5). Otrzymane poliamidy charakteryzowały się średnimi wartościami logarytmicznej liczby lepkościowej (0,67-0,79 dL og-1) i absorpcji wody (4,58-4,87 %), która jest związana ze zdolnością do tworzenia wiązań wodorowych dzięki grupom amidowym (tabela 1). Analiza TGA wykazała dobrą stabilność termiczną poliamidów, których temperatura zeszklenia (Tg) wynosi ok. 230 stopni C (tabela 2, rys. 6). Stwierdzono także, że rozpuszczalniki aprotonowe są zdolne do rozpuszczania tych poliamidów (tabela 3).
EN
CuxS layers on polyamide obtained by a sorption-diffusion method have been studied. These layers are formed when ions of higher polythionates and sulfur sorbed into polyamide react with a solution of Cu(I–II) salt. By potentiometric studies it has been determined that x varies in the interval 1< x < 2 in electrically conductive or semiconductive copper sulfide layers. The composition of the CuxS layer changes more significantly during the first 30 days in the direction of x decreasing. X-ray diffraction studies of the CuxS layers revealed six phases: with x = 2 (chalcocite), x = 1.9375 (djurleite), x = 1.75 (anilite), x = 1.12 (yarrowite), x = 1.06 (talnakhite), and x = 1 (covellite). The phase composition of the CuxS layer depends on the period of keeping in Cu(I–II) salt solution and on the sulfur concentration in the polyamide.
PL
Opisano warunki syntezy metodą polimeryzacji anionowej homo- i kopoliamidów na podstawie e-kaprolaktamu (KL) i K-laurynolaktamu (LL), modyfikowanych prepolimerami mocznikowymi otrzymanymi z diizocyjanianu toluilenu i trzech różnych polieteroamin (polioksyetylenodiaminy, poli-oksypropylenodiaminy lub polioksypropylenotriaminy). Wprowadzenie giętkich segmentów polieterowych do łańcucha poliamidowego miało przede wszystkim na celu zwiększenie udarności. Określono wpływ rodzaju użytej polietero-aminy oraz składu kopoliamidów KL/LL na niektóre ich właściwości mechaniczne (naprężenie zrywające, wydłużenie przy zerwaniu, udarność w temp. 20°C i -40°C), a także na zawartość składników niespolimeryzowanych (rozpuszczalnych w acetonie). Oczekiwaną wyraźną poprawę udarności uzyskano jedynie z zastosowaniem polioksypropylenotriaminy.
EN
Conditions of the syntheses, by anionic polymerization method, of homo- and copolyamides based on epsilon-caprolactam (KL) and kappa-lauryllactam (LL) modified with urea prepolymers (Table 2), obtained from tolylene diisocyanate and three various polyetheramines (polyoxyethylenediamine, poly- oxypropylenediamine or polyoxypropylenetriamine - Table 1) have ben described. An introduction of flexible polyether segments into the polyamide chain has been done with the aim to increase the impact resistance. The effects of the type of amine used and copolyamides KL/LL compositions on the chosen mechanical properties (stress at break, elongation at break, impact resistance at temp. 20degreesC and 40degreesC) as well as on the contents of non-polymerized components (soluble in acetone) have been determined (Tables 3-6). Expected substantial improvement of impact resistance was reached only in the case when polyoxypropylenetriamine was used.
EN
The objective was to study the transport and sepn. properties of ultrafiltration membranes for SDS solns. Membranes made from different materials were used. Expts. were carried out in a lab. ultrafiltration cell at a pressure of 0.10 MPa and pH 7. The concn. of SDS in model solns. was 5, 100 and 300 mg/dm3. The efficiency of SDS sepn. was influenced by the type of membrane material. A decrease in sepn. and transport properties of these membranes with increasing SDS concns. was obsd. Polyethersulfone was considered as the membrane material of the best sepn. characteristics.
PL
Przedstawiono właściwości transportowe I separacyjne ultrafiltracyjnych membran wykonanych z różnych materiałów. Właściwości te badano podczas separacji soli sodowej siarczanu dodecylu (SDS) z roztworów wodnych w komorze ultrafiltracyjnej pod ciśnieniem 0,10 MPa i w roztworze o obojętnym odczynie. Stężenie SDS wynosiło 5,100 i 300 mg/dm3. Stwierdzono, że skuteczność separacji zależy od materiału, z jakiego wykonano membrany. Obserwowano, że ze wzrostem stężenia SDS pogarszały się właściwości separacyjne i transportowe membran. Przeprowadzone badania wykazały, że najlepszym efektem separacji charakteryzowały się membrany wykonane z polieterosulfonu.
14
PL
Na podstawie danych literaturowych omówiono rezultaty badań nad kopolimerami, terpolimerami i mieszaninami polimerowymi eterowo-estrowo-amidowymi, co stanowi jeden z nowszych kierunków modyfikacji poliamidów. Nowe terpoli(etero-estro-amidy), podobnie jak kopoli(etero-amidy), mają strukturę heterofazową i są elastomerami. Właściwości takie wykazują również terpolimery, w których segment amidowy tworzy fazę miękką (elastyczną) o niskiej temperaturze zeszklenia. Przedstawiono niektóre właściwości przemiennych kopolimerów estrowoamidowych oraz blokowo-przemiennych lub blokowo-bezładnych terpolimerów eterowo-estrowo-amidowych. Blokowe kopolimery estrowo-amidowe mogą także tworzyć się in situ podczas mieszania poliestrów i poliamidów w stanie stopionym, Pełnią one wówczas rolę kompatybilizatorów i pozwalają na uzyskanie materiałów polimerowych o dobrych właściwościach mechanicznych. Przedyskutowano kierunki rozwoju kopolimerów estrowoamidowych jako nowych materiałów konstrukcyjnych i specjalnego przeznaczenia (funkcjonalnych).
EN
A review covering the chemical structure and selected physical properties of title products. New poly(ether-ester-amide) multiblock terpolymers (cf. Fig. 6) and new poly(amide-ester) multiblock copolymers (formula IV) are hetero-phase materials endowed with elastomer properties (Fig. 3). Aliphatic and aromatic alternating poly(ester-amide) copolymers (formulas II and III) represent potential engineering materials. Physical and chemical modification are increasingly important for imparting the desired properties to commercial polymers. Binary and tertiary polyester/polyamide composites reinforced in situ are described; they are prepared by reactive blending in the melt (Table 2). The chemical bonds formed between the separate phases via diblock copolymers improve the compatibility of blend components. The same effect can be obtained by using bisoxazoline derivatives (eqn. 1) as the end-linking reactant.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.