Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  washing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Current high ash coal stockpile of Nui Hong Coal Mine is estimated at about 1 million tonnes. This increasingly stockpiled coal is not sellable and disposable due to the government regulations so that a problem related to space and environment limitations becomes more serious. This report presents the results of the study on washability of Nui Hong high ash coals and proposed suitable flowsheets for washing this type of coals. Basic characteristics of the coals include High ash content of over 55%; High moisture of above 20%, high rate of disintegration into finer particles in water, the high proportion of fine coals of the size fraction 0–6 mm; 30% or more of high ash superfine fraction -0.045 mm that contained mainly slime, clay and fine non-coal organic impurities. The results of particle size analysis and sink-and-float analysis of +1 mm coal sizes indicated that a 1–6 mm clean coal with ash content of less than 45% could be produced by a combination of coal feed crushing, washing and removal of 0–0.1 mm superfine particles. Flotation of the size fraction - 0.1 mm could produce a clean coal float with the ash less than 40%, provided that slimes should be removed before flotation. From results of the study, it was found that the most suitable flowsheet for washing of Nui Hong high ash coals should include crushing of the feed down to -6 (8) mm, washing by rotary scrubber screens to separate clean coal of 0.1–6 (8) mm, desliming of -0.1 mm fraction by spiral classifier before flotation. From the study samples with the average initial ash content of 55%, a common clean coal product with ash content of about 40–45% and with a yield of over 60% were obtained according to the proposed flowsheet. The quality of the clean coal matched with Vietnam coal quality standard as 6B grade fine coal (TCVN) so that it could be supplied to the local thermal power plants.
PL
Obecne zapasy węgla o wysokiej zawartości popiołu w kopalni Nui Hong szacuje się na około 1 mln ton. Ten coraz bardziej gromadzony węgiel nie nadaje się do sprzedaży ani do utylizacji, przez co problem związany z zanieczyszczeniem środowiska staje się coraz poważniejszy. W artykule, przedstawiono wyniki ba-dań nad zmywalnością węgli wysokopopiołowych Nui Hong oraz zaproponowano odpowiedni proces do mycia tego typu węgli. Podstawowe cechy węgli to: wysoka zawartość popiołu powyżej 55%; wysoka wilgotność powyżej 20%, duża szybkość rozpadu na drobne cząstki w wodzie, duży udział drobnych węgli o frakcji wymiarowej 0 - 6 mm; 30% lub więcej bardzo drobnej frakcji o wysokiej zawartości popiołu - 0,045 mm, która zawierała głównie szlam, glinę i drobne zanieczyszczenia organiczne niewęglowe. Wyniki analiz wielkości cząstek i analizy typu densymetrycznych o wielkościach węgla +1 mm tego czystego węgla 1-6 mm z zawartością popiołu poniżej 45% można uzyskać przez połączenie kruszenia, przemywania i usuwania wsadu węglowego 0 - 0,1 mm bardzo drobnych cząstek. Flotacja frakcji wymiarowej - 0,1 mm mogłaby dać czysty pływak węglowy o zawartości popiołu poniżej 40%, pod warunkiem, że szlam powinien zostać usunięty przed flotacją. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że najbardziej odpowiednim schematem technologicznym do przemywania węgli wysokopopiołowych Nui Hong powinno być kruszenie nadawy do -6 (8) mm, przemywanie przez płuczki obrotowe w celu oddzielenia czystego węgla o zawartości 0,1 - 6 mm. (8) mm, odmulanie frakcji - 0,1 mm za pomocą spiralnego klasyfikatora przed flotacją. Z próbek badawczych o średniej początkowej zawartości popiołu 55%, zgodnie z proponowanym schematem technologicznym uzyskano pospolity czysty produkt węglowy o zawartości popiołu około 40 - 45% i uzysku powyżej 60%. Jakość czystego węgla odpowiadała wietnamskiemu standardowi jakości węgla jako miał węglowy klasy 6B (TCVN), tak aby mógł być dostarczany do lokalnych elektrociepłowni.
EN
Due to the toxicity of mercury a reduction of its emission is the objective of many legislative actions. In the case of power plants, there are well-known methods allowing for the removal of mercury from flue gases (post-combustion). In the case of households and small-scale combustion installations these methods are not used, which is caused by high investment costs. The most effective solution for this group of customers is the removal of mercury from coal (pre-combustion). This can be obtained in the washing and deshaling processes. The coal-cleaning processes which is commonly used in Polish coal preparation plants were analyzed, i.e. dense media separation, grain and fine coal jigging, flotation, as well as dry deshaling using the pneumatic vibrating FGX type separator. The first four are the washing processes and the last one is the dry separation process. The effectiveness of the coal cleaning process was assessed with the use of the RF factor (the ratio of the mercury content in the rejects to the mercury content in the feed coal). The obtained values of the RF factors show that mercury has a tendency to remain in the rejects, while higher values of the RF factors were obtained for the dry deshaling process (from 0.83 to 2.82 with the average of 1.15) than for the washing process (from 0.53 to 2.24 with the average of 1.50). This shows the possibility of the effective removal of mercury occurring in the adventitious inorganic constituents of the analyzed Polish hard coals. However, it should be noted, that the obtained results varied within a relatively high range, which should be explained by the difference in the mode of mercury occurrence in individual coals.
PL
Emisja rtęci, z uwagi na jej toksyczne właściwości jest przedmiotem wielu działań legislacyjnych których przykładem jest m.in. przyjęcie w UE konkluzji BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania. W przypadku dużych energetycznych instalacji znane i stosowane są różne metody usuwania rtęci ze spalin (etap post-combustion), natomiast w przypadku użytkowników domowych i instalacji energetycznych o małej mocy te metody nie są stosowane. Jest to spowodowane w głównej mierze wysokimi kosztami inwestycyjnymi. Najskuteczniejszym rozwiązaniem dla tej grupy użytkowników węgla jest usuwanie rtęci z węgla (etap precombustion), co umożliwia uzyskanie węgla o niskiej zawartości rtęci. Taki węgiel może być przygotowany w wyniku jego wzbogacania lub odkamieniania. Analizie poddano procesy wzbogacania węgla kamiennego stosowane w polskim sektorze przeróbczym: wzbogacanie w płuczkach zawiesinowych cieczy ciężkich, wzbogacanie w osadzarkach miałowych i ziarnowych, flotację a także proces odkamienianie przy wykorzystaniu separatora powietrzno-wibracyjnego. Cztery pierwsze procesy są stosowane do wzbogacania węgla kamiennego na mokro, a ostatni do suchej separacji. Dla analizowanych procesów przebadano próbki nadaw kierowanych do wzbogacania oraz odpady. Dla oceny efektywności procesu wzbogacania wykorzystano wskaźnik RF, wyznaczony jako stosunek zawartości rtęci w odpadzie do nadawy kierowanej do wzbogacania. Uzyskane wartości RF wskazują na tendencję do pozostawania rtęci w odpadach zarówno w procesie wzbogacania na mokro (od 0,53 do 2,24 przy średniej 1,15) jak i suchego odkamieniania (od 0,83 do 2,82 przy średniej 1,50), przy czym wyższe wartości wskaźnika uzyskano dla suchego odkamieniania. Świadczy to o możliwości efektywnego usuwania rtęci z badanych polskich węgli kamiennych. Należy zaznaczyć, że uzyskane wyniki wahały się w dość szerokim zakresie, co należy tłumaczyć różnicami w formach występowania rtęci w poszczególnych węglach.
EN
Due to the toxicity of mercury a reduction of its emission is the objective of many legislative actions. In the case of power plants, there are well-known methods allowing for the removal of mercury from flue gases (post-combustion). In the case of households and small-scale combustion installations these methods are not used, which is caused by high investment costs. The most effective solution for this group of customers is the removal of mercury from coal (pre-combustion). This can be obtained in the washing and deshaling processes. The coal-cleaning equipment which is commonly used in Polish coal preparation plants was analyzed, i.e. dense media separators, grain and fine coal jigs, flotation machines, as well as the pneumatic vibrating FGX type separator. The effectiveness of the coal cleaning process was assessed with the use of the RF factor (the ratio of the mercury content in the rejects to the mercury content in the feed coal). The obtained values of the RF factors show that mercury has a tendency to remain in the rejects, while higher values of the RF factors were obtained for the dry deshaling process (from 0.83 to 2.82) than for the washing process (from 0.53 to 2.24).
PL
Emisja rtęci, z uwagi na jej toksyczne właściwości jest przedmiotem działań wielu legislacyjnych których przykładem jest m.in. przyjęcie w UE konkluzji BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania. W przypadku dużych instalacji energetycznych znane i stosowane są różne metody usuwania rtęci ze spalin (etap post-combustion), natomiast w przypadku użytkowników domowych i instalacji energetycznych o małej mocy te metody nie są stosowane. Jest to spowodowane w głównej mierze wysokimi kosztami inwestycyjnymi. Najskuteczniejszym rozwiązaniem dla tej grupy użytkowników węgla jest usuwanie rtęci z węgla (etap pre-combustion), co umożliwi spalanie węgla o niskiej zawartości rtęci. Taki węgiel może być przygotowany w wyniku jego wzbogacania lub odkamieniania. Analizie poddano urządzenia do wzbogacania węgla kamiennego stosowane w polskim sektorze przeróbczym: płuczki zawiesinowe cieczy ciężkich, osadzarki miałowe i ziarnowe, flotowniki, a także separatory powietrzno-wibracyjne. Cztery pierwsze to urządzenia stosowane do wzbogacania węgla kamiennego na mokro, ostatnie to urządzenie do suchego odkamieniania urobku węglowego. Dla analizowanych urządzeń przebadano próbki nadaw kierowanych do wzbogacania oraz odpady. Dla oceny efektywności procesu wzbogacania wykorzystano wskaźnik RF, wyznaczony jako stosunek zawartości rtęci w odpadzie do nadawy kierowanej do wzbogacania. Uzyskane wartości RF wskazują na tendencję do pozostawania rtęci w odpadach zarówno w procesie wzbogacania na mokro (od 0,53 do 2,24 przy średniej 1,15) jak i suchego odkamieniania (od 0,83 do 2,82 przy średniej 1,50), przy czym wyższe wartości wskaźnika uzyskano dla suchego odkamieniania. Świadczy to o możliwości efektywnego usuwania rtęci z badanych polskich węgli kamiennych. Należy zaznaczyć, że uzyskane wyniki wahały się w dość szerokim zakresie, co należy tłumaczyć różnicami w formach występowania rtęci w poszczególnych węglach.
PL
Świeże warzywa są wysoce zalecane w każdej diecie, praktycznie bez ograniczeń ilościowych. Spożycie minimalnie przetworzonych warzyw wzrosło w ostatnich latach, m.in. ze względu na wygodę i korzyści zdrowotne. Jednak produkty te są również dobrym podłożem do rozwoju mikroorganizmów patogennych. Celem niniejszych badań była ocena wpływu domowego sposobu mycia minimalnie przetworzonych sałat na redukcję ich zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Stosowane w niniejszych badaniach podwójne 30-sekundowe mycie sałat pod bieżącą wodą obniżyło liczbę Staphylococcus aureus o około 1 cykl logarytmiczny, natomiast pałeczek Escherichia coli nie stwierdzono w produktach poddanych temu zabiegowi.
EN
Fresh vegetables are highly recommended in any diet, virtually without quantitative restriction. The consumption of minimally processed vegetables has increased in recent years, among others due to their convenience and health benefits. However, these products are also a great base for the growth of pathogenic micro-organisms. The aim of this study was to assess the impact of the household washing of minimally processed salads on the reduction of their microbial contamination. Used in this study double 30-second washing of salads under running water has resulted in reduction of the number of Staphylococcus aureus by about 1 logarithmic cycle, whereas Escherichia coli were not found in those products.
PL
Opracowano receptury cytokompatybilnych otwartokomórkowych lepkosprężystych pianek poliuretanowych (VEPUR), nadających się do wielokrotnego prania z wykorzystaniem domowej pralki automatycznej.Pianki otrzymywano z polioli zawierających ugrupowania oksyetylenowe (EO) i oksypropylenowe (PO). Nietoksyczne pianki o różnej twardości syntetyzowano z dodatkowym udziałem polioli zawierających ok. 80 % wiązań EO przy indeksie izocyjanianowym 0,9–1,0. W syntezie wykorzystano też reaktywne inhibitory, pozwalające na zmniejszenie szybkości reakcji spieniania, co zapobiegało zjawisku opadania. Otrzymane pianki wykazywały optymalny czas powrotu 1–8 s, dużą przepuszczalność powietrza 80–150 dm3/min, duży współczynnik absorpcji wody 1700–2100 %, mały współczynnik retencji wody 60–70 % i niewielki wzrost objętości po namoczeniu (poniżej 15 %). Cechy te predestynują opracowane materiały do wielokrotnego prania. Po pięciu cyklach prania twardość pianek zmieniła się nieznacznie, natomiast użytkownicy wyrobów obserwowali zdecydowaną poprawę w zakresie higieny oraz komfortu snu.
EN
The formulations of non-cytotoxic viscoelastic polyurethane open-cell foams (VEPUR), which are suitable for multiple washing using household automatic washing machine, were developed. The foams were prepared using polyols containing ethoxylate (EO) and propoxylate (PO) groups. In order to ensure no cytotoxicity, the foams with different hardness, including additional polyols containing about 80 % of EO groups and having isocyanate index of 0.9–1.0, were synthesized. The foams were prepared using reactive inhibitors, which allowed to decrease the reaction rate in order to avoid collapsing. The prepared VEPUR foams had promising qualities such as: optimal recovery time (1–8 s), high air permeability (80–150 dm3/min), high water absorption coefficient (1700–2100 %), low water retention coefficient (60–70 %) and low volume increase after soaking (less than 15 %). This characteristics makes the developed foams suitable for multiple washing. After five cycles of machine washing the hardness of the foams was changed very slightly, while the users of the foam products observed a substantial improvement of the hygiene and comfort of sleep.
PL
W artykule porównano wyniki płukania kruszyw dolomitowych w Kopalni Imielin Spółka z o.o. w zależności od różnych udziałów zawartości zanieczyszczeń ilastych wynoszących od 20 do 40%. Z przeprowadzonych analiz wynika, że proces płukania na przesiewaczu wibracyjnym może być wystarczający dla kruszyw o małym stopniu zanieczyszczeń (do 20%), w zależności od właściwości nadawy i rodzaju zanieczyszczeń. W przypadku kruszyw zanieczyszczonych od 40% konieczne jest stosowanie płuczek w układzie dwustadialnym.
EN
The article presents the results of dolomite aggregates washing process in the Imielin mine depending on the different contents of clayish impurities, ranging from 20% to 40%. The results of investigations show that the washing process with the use of a vibrating screen can be sufficient for aggregates with a low degree of impurities (up to 20%). For aggregates with the impurities content higher than 40% it is necessary to apply washers, operating in a two-stage circuit.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych procesu wielokrotnego moczenia wodą słomy, którą pozyskano z pszenicy ozimej ściętej w końcowym okresie jej dojrzewania. Dla próbek słomy surowej oraz wielokrotnie moczonej i suszonej po każdym zabiegu moczenia wykonano analizę techniczną i elementarną, zbadano skład chemiczny popiołu otrzymanego z badanej słomy oraz przeprowadzono analizę chemiczną wody oddzielonej od biomasy w poszczególnych cyklach moczenia. Przeprowadzone badania pozwoliły ocenić wpływ operacji wielokrotnego moczenia i suszenia na zmianę właściwości fizykochemicznych, które determinują przydatność słomy jako surowca w procesach spalania i zgazowania. Badania wykazały, że stosując operacje wielokrotnego moczenia i suszenia świeżej słomy zbo- żowej można z niej usunąć niepożądane składniki, które wchodzą w skład substancji mineralnej. Składniki te pobierane są przez rośliny z podłoża podczas wegetacji w formie tzw. roztworów glebowych. W wyniku wielokrotnego moczenia w wodzie wymywane były ze słomy znaczne ilości jonów chlorkowych oraz związki zawierające siarkę i fosfor. Ponieważ w popiele preparowanej wodą biomasy zmniejszyła się jednocześnie zawartość metali alkalicznych można sądzić, iż do wody przechodziły dobrze rozpuszczalne w wodzie chlorki potasu i sodu. Redukcja rozpuszczalnych w wodzie soli przyczyniła się do zmniejszenia zawartości popiołu w badanej słomie i z punktu widzenia temperatur jego topliwości korzystnie wpłynęła na jego skład chemiczny. Podczas zabiegu wielokrotnego moczenia ze słomy oprócz składników substancji mineralnej usuwane były związki organiczne. Wskazywały na to wysokie wartości wskaźnika ChZT wody po kolejnych zabiegach moczenia. Były to najprawdopodobniej produkty fotosyntezy wypłukane z tkanek pszenicy skoszonej w końcowej fazie dojrzewania. Ich wymycie ze słomy miało wpływ na wyniki analizy elementarnej. Stwierdzono, że w czasie moczenia zmniejszała się w słomie zawartość wodoru i siarki całkowitej, wzrastała natomiast zawartość węgla pierwiastkowego. Zmiany składu elementarnego były powodem nieznacznego obniżenia kaloryczności moczonej w wodzie słomy.
EN
In the paper, the laboratory results of the process of multiple straw water washing are presented. The analyzed straw was obtained from winter wheat mowed at the final stage of vegetation. The proximate and ultimate analysis was conducted for raw straw as well as for washed straw and the chemical composition of ash was determined. The chemical analysis of water from straw washing was also performed. The conducted studies allowed for the assessment of the influence of the processes of multiple washing and drying of straw on the physicochemical properties determining its use as feedstock in the combustion and gasification processes. Studies have shown that the undesirable components of mineral matter could be removed in the multiple water washing and drying of straw processes. These components are taken by plants from the ground during vegetation. As a result of multiple straw water washing, significant amounts of chlorine ions and sulfur and phosphorus compounds were leached. Simultaneously, a decrease in the content of alkali metals was noticed in the ash of the washed straw. This suggests that water-soluble sodium and potassium chlorides were leached. The reduction of the content of water-soluble salts contributed to the decrease in the ash content. Organic compounds were also leached during the multiple straw water washing process. This was indicated by high values of the chemical oxygen demand (COD) in the water after straw washing. They most probably were the products of the photosynthesis process which were leached from the wheat tissues. Their removal from the straw had an impact on the ultimate analysis. A decrease in the content of hydrogen and total sulfur as well as an increase in carbon content was noticed during the straw washing process. Changes in elemental composition were the reason for a slight decrease in the calorific value of the washed straw.
8
Content available remote Bezpieczeństwo ekologiczne w odniesieniu do myjek warsztatowych dla przemysłu
PL
W referacie zwrócono uwagę na wdrażanie wybranych aspektów bezpieczeństwa ekologicznego w zakresie myjek warsztatowych dla przemysłu cywilnego i sektora militarnego, ze szczególnym uwzględnieniem procesu mycia, czyszczenia i konserwacji. Scharakteryzowano system pojęciowy na podstawie aktów prawnych odnoszących się do ochrony środowiska. Przedstawiono przykładowe wyroby firm współpracujących z wojskiem, jako przykłady rozwiązań powstających w oparciu o poszanowanie otoczenia i troskę o środowisko naturalne.
EN
The paper highlights the implementation of selected aspects of environmental protection in the field of workshop washes for the civilian industry and the military sector, with particular emphasis on cleaning, cleaning and maintenance. The conceptual system has been characterized on the basis of environmental legislation. Examples of co-operating companies are presented with the army, as examples of solutions based on respect for the environment and concern for the environment.
EN
This work investigates changes in the physicochemical properties of dry multiuse medical textiles used in surgery and as packaging material in sterilization after 0, 1, 10, 20, 30, and 50 washing and sterilization cycles in real hospital conditions of the Clinical-Hospital Centre in Zagreb. Scanning electronic microscope (SEM) was used to perform morphological characterization. Physicochemical characterization and the resulting changes in the medical textiles were monitored using Fourier transform infrared (FT-IR) spectrometer. The change in the mass of the medical textiles as a results of temperature was determined by thermogravimetric (TG) analysis. Furthermore, structural characteristics based on the changes that resulted during the washing and sterilization processes are provided. The conclusion of the conducted research on the changes in the properties of multiuse medical textiles (Cotton/PES, Tencel®, and three-layer PES/PU/PES textile laminate) in real hospital conditions is that the medical textiles do manage to preserve properties after continuous use and it is safe to use them up to 50 washing and sterilization cycles.
EN
The study aims to examine the antibacterial efficiency of cotton fabrics loaded with silver cyclo hexane mono or di carboxylates (silver naphthenates). After the synthesis of silver naphthenates, their chemical structures were analysed with spectrophotometric methods (IR and NMR). Then the usage possibility of Ag naphthenates as an antibacterial agent in the finishing of cotton fabrics was investigated. Their antimicrobial activity against three gram-negative (Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, Pseudomonas aeruginosa) nd three gram-positive (Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Enterococcus faecalis) bacteria were studied. The stability of the antibacterial effect after repeated washings (1-5-10-20) was also tested.
PL
Badania miały na celu określenie antybakteryjnej wydajności tkanin bawełnianych nasycanych cyklohexanem mono i di-karboxylanów (nafteniany srebra). Po syntezie związków badano ich strukturę chemiczną metodami spektrofotometrycznymi IR i NMR, następnie możliwości zastosowania otrzymanych związków srebra jako środków antybakteryjnych dla wykończania tkanin bawełnianych. Badano antybakteryjną aktywność przeciwko trzem bakteriom gram-ujemnych (Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, Pseudomonas aeruginosa) oraz trzech bakterii gram-dodatnich (Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Enterococcus faecalis) testowano również stabilność efektu antybakteryjnego po wielokrotnym (1, 5, 10, 20) praniu.
EN
Background: Washing and disinfection in the food industry are major operations, affecting safety and stability of final products and therefore they are critical point of the production process. The proper organization of this part of the process ensures significantly the efficiency of the whole process. Methods: The paper presents the process of washing and disinfection as well as control methods to assess their efficiency in meat processing plants. Their properties and application of washing and washing and disinfecting agents were characterized. Requirements imposed on washing and disinfecting agents used in the food industry are reported. Conclusions: It is essential to have knowledge on problems related to organization and optimization of cleaning process in order to properly organize the whole production processes in meat industry.
PL
Wstęp: Mycie i dezynfekcja w przemyśle spożywczym są jednymi z ważniejszych operacji, które mają wpływ na bezpieczeństwo i trwałość gotowych produktów, dlatego też stanowią punkty krytyczne procesu produkcji. Metody: W pracy przedstawiono proces mycia i dezynfekcji oraz metody kontroli oceny ich skuteczności działania w zakładach przemysłu mięsnego. Scharakteryzowano właściwości oraz zastosowanie środków myjących i myjąco - dezynfekujących. Podano wymagania stawiane środkom myjącym i dezynfekującym stosowanym w przemyśle spożywczym. Wnioski: Znajomość tych zagadnień jest istotna dla prawidłowej organizacji oraz optymalizacji całości procesu produkcyjnego w przemyśle mięsnym.
12
Content available remote Performance Study of Screen-Printed Textile Antennas after Repeated Washing
EN
The stability of wearable textile antennas after 20 reference washing cycles was evaluated by measuring the reflection coefficient of different antenna prototypes. The prototypes’ conductive parts were screen-printed on several textile substrates using two different silver-based conductive inks. The necessity of coating the antennas with a thermoplastic polyurethane (TPU) coating was investigated by comparing coated with uncoated antennas. It is shown that covering the antennas with the TPU layer not only protects the screen-printed conductive area but also prevents delamination of the multilayered textile fabric substrates, making the antennas washable for up to 20 cycles. Furthermore, it is proven that coating is not necessary for maintaining antenna operation and this up to 20 washing cycles. However, connector detachment caused by friction during the washing process was the main problem of antenna performance degradation. Hence, other flexible, durable methods should be developed for establishing a stable electrical connection.
13
Content available Mycie urządzeń udojowych w świetle przepisów UE
PL
W 2004 r. rozporządzeniem (WE) 41/2004 uchylono większość wcześniejszych dyrektyw, dotyczących higieny i warunków zdrowotnych produkcji żywności, w tym te dotyczące dojarek. W ich miejsce wprowadzono rozporządzenia (WE) 852/, 853/, 854/2004, które w przypadku dojarek wymagają tylko czystych, gładkich, łatwych do codziennego mycia powierzchni i niezanieczyszczania wydojonego mleka. W związku z tym Główny Lekarz Weterynarii dostosował (zgodnie z ww. rozporządzeniami) m.in. treść listy kontrolnej SPIWET służącej do oceny gospodarstw produkujących mleko, a która zawiera obecnie tylko wyżej wymienione wymagania w stosunku do dojarek. Dlatego zaproponowano możliwe do zastosowania w praktyce procedury kontroli mycia i dezynfekcji - użyteczne zarówno dla rolników, jak i powiatowych lekarzy weterynarii.
EN
In 2004, the EC Regulation 41/2004 repealed the most of earlier directives on hygiene and health conditions of food production, including these for machine milking. They were replaced by newly introduced EC Regulations 852/, 853/, 854/2004, which in the case of milking machines require only clean, smooth, easy to daily washing surfaces and not polluting the milk yielded. Therefore, the Chief Veterinary Officer adapted (according to regulations mentioned above) the substance of SPIWET checklist, being used to evaluating the dairy farms; actually it contains only the above requirements towards milking machines. For such a reason, the procedures for monitoring of milking equipment washing and disinfection, useable practically for the farmers and local veterinarians, were proposed.
PL
W trakcie mycia instalacji i urządzeń powszechnie obecnie stosowaną metodą CIP (Cleaning In Place) występują specyficzne warunki usuwania zanieczyszczeń i utrzymania czystości powierzchni. Czynniki mechaniczne ograniczone są do oddziaływania cieczy w przepływie lub uderzania strugi cieczy. Dąży się do minimalizacji zużycia czynników chemicznych, ponieważ zbyt wysokie ich stężenie nie jest obojętne dla środowiska. W artykule przeanalizowano oddziaływanie czynników mechanicznych, ich skuteczność, zagrożenia i koniecznych badań. Celem jest analiza warunków i parametrów oddziaływania mechanicznego, aby uzyskać zadawalający efekt - czystość i sterylność mytych obiektów.
EN
Specific conditions for elimination of fouling and for maintaining surface cleanness occur during the installation and equipment washing using the CIP (Cleaning In Place) method, which is universally applied today. Mechanical factors are limited to the influence of liquid during flow, or liquid stream impact. The goal is to minimise the consumption of chemical agents, because their too high concentration is not indifferent to environment. The article contains analysis of the impact of mechanical factors, their efficiency, hazards, and necessary tests. The purpose is to analyse mechanical impact conditions and parameters in order to obtain satisfying effect - the cleanness and sterility of washed objects.
EN
This study involved the sensory evaluation of knitted textiles which had gone through different domestic laundering treatments, with respect to whether the sensory attributes or a combination of the different sensory attributes measured can best predict the preference of consumers regarding comfort. We defined the parameter ‘Degree of influence’ for sensory attributes in order to check the level of the influence of ageing and the use of domestic fabric softener on each attribute. Principal component analysis (a statistical data analysis which includes appropriate criteria) was then performed in order to make a better interpretation of the sensory data by plotting a fabric map and sensory attribute map.
PL
Przebadano metodą sensoryczną dzianiny prane przy zastosowaniu różnych procedur z użyciem domowych zmiękczaczy. Celem badania było określenie, które procedury i zmiękczacze najlepiej pozwalają na zachowanie komfortu noszenia pranych dzianin oraz jak przebiega proces starzenia funkcji cykli prania. Przeprowadzono analizę statystyczną a przedstawione wykresy kołowe pozwalają wizualnie łatwo ocenić uzyskane wyniki.
PL
Zaprezentowano wyniki porównawczych, energetyczno-ekonomicznych badań systemów mycia instalacji udojowej: "gorąca woda" i "cyrkulacyjny". Średnie zużycie energii elektrycznej wyniosło 24,3 kWh na 1 mycie wobec 6,96 kWh na 1 mycie w "cyrkulacyjnym" systemie mycia. Również większe o ok. 17,9% w systemie "gorąca woda" wyniosły koszty eksploatacji (zł na 1 mycie), a w przeliczeniu na 1 dm3 pozyskiwanego mleka były one niższe o ok. 55% kosztów w systemie "cyrkulacyjny". Koszty związane z użyciem środków chemicznych wyniosły 3,73 zł na 1 mycie ("gorąca woda") i 8,18 zł na 1 mycie ("cyrkulacyjny").
EN
Paper presented the energetic and economic test results comparing two systems: "hot water" and traditional "circulation", used to washing milking installations on the dairy farms. The average electric energy consumption amounted to 24.3 kWh/ 1 washing, in comparison to 6.96 kWh/1 washing, at "circulatory" washing system. Also higher by about 17.9% were operating costs (PLN/1 washing) in "hot water" washing system, however, when converted per 1 dm3 of acquired milk, the costs were lower by 55% than costs in "circulatory" system. The costs associated with application of chemical washing agents amounted to 3.73 PLN/1 washing ("hot water" system) and 8.18 PLN/1 washing at "circulatory" system.
17
Content available Analiza programów mycia w systemie CIP w browarze
PL
W pracy przeprowadzono analizę programów mycia urządzeń technologicznych w browarnictwie w systemie CIP. Wykonano identyfikację powstających zanieczyszczeń oraz zbadano techniczne i procesowe warunki mycia. Zwrócono uwagę na zastosowane rozwiązania techniczne oraz uwzględniono standardowe (po zakończeniu partii) oraz okresowe procedury mycia dla każdego urządzenia.
EN
The work involved an analysis on washing programs for processing equipment in brewing industry in the CIP system. The researchers identified generated fouling and examined technical and process conditions for washing. They focused on applied technical solutions and took into account standard (after batch completion) and periodic washing procedures for each installation.
18
Content available remote Influence of Washing on the Electric Charge Decay of Fabrics with Conductive Yarns
EN
The aim of the research was to reveal features of the electrical charging and dissipation of charges in fabrics containing conductive yarns after washing. All fabrics investigated were woven at the Lithuanian Textile Institute as protective fabrics from incendiary discharges. Conductive yarns were inserted into the fabrics at specified intervals. The surface and volume resistance, shielding factor and half decay time were determined for the fabrics before and after 5 washing cycles. The influence of the shielding effectiveness of PES/Cotton woven fabrics with silver plated filaments was investigated at different RH. Although the quantity of conductive yarns in the fabrics improves their electrostatic properties, the washing of the fabrics decreases all resistance values measured. The washing does not have a very big influence on the shielding factor and half decay time. It is shown that the vertical electrical resistance and surface resistivity are parameters whose values are very sensitive to the quantity of conductive PES/INOX yarns in the fabrics. Although knitted fabrics shrink more than woven ones, they have better electrostatic properties. Notwithstanding the influece of washing the fabrics tested have a sufficient shielding effect and can be used in work clothing to prevent the build-up of static charge.
PL
Celem pracy badawczej było przeanalizowanie tworzenia się ładunków elektrostatycznych i ich rozładowanie w tkaninach zawierających przędze przewodzące po procesie prania. Wszystkie badane tkaniny były tkane w Litewskim Instytucie Tekstylnym jako tkaniny mające zabezpieczać przed skutkami wyładowań elektrostatycznych. Przędze przewodzące wprowadzane były do tkanin w określonych odstępach. Oznaczano oporność powierzchniową i objętościową, współczynnik ekranowania i czas połowicznego zaniku ładunku dla tkanin przed praniem oraz po 5 cyklach piorących. Wpływ efektu ekranowania tkanin poliestrowobawełnianych z zastosowaniem przędz platerowanych włóknami srebrnymi był badany przy różnej wilgotności względnej. Jakkolwiek ilość przewodzącej przędzy w tkaninie polepsza właściwości elektrostatyczne to pranie tkanin zmniejsza wartości oporu elektrycznego. Pranie nie ma bardzo dużego wpływu na współczynnik ekranowania i czas połowicznego zaniku ładunku. Wykazano, że oporność powierzchniowa jest parametrem bardzo czułym biorąc pod uwagę jakość przewodzących przędz PES/INOX wprowadzonych do tkanin. Z jednej strony dzianiny kurczą się bardziej niż tkaniny posiadają jednak lepsze właściwości elektrostatyczne. Stwierdzono, że badane materiały mają współczynnik ekranowania wystarczający do stosowania ich w ubraniach ochronnych zabezpieczających przed ładunkami elektrostatycznymi.
PL
Na przykładzie wyników ankietyzacji wśród rolników w zlewni rzeki Utraty, przeprowadzonej w ramach realizacji europejskiego projektu TOPPS, przedstawia się: stan ilościowy i techniczny opryskiwaczy, magazynów, stanowisk przygotowania cieczy użytkowej, stanowisk mycia opryskiwaczy, zagospodarowania pozostałości po stosowaniu środków ochrony roślin. Stwierdza się gorsze niż w innych krajach UE wyposażenie polskich opryskiwaczy w urządzenia i mniej oddzielnych magazynów do przechowywania środków. Zarówno w Polsce, jak i w innych krajach występuje zagrożenie skażenia wód wynikające z niedostatecznego wyposażenia sprzętowego i infrastruktury, zwłaszcza w miejscach przygotowania cieczy użytkowej, mycia opryskiwaczy i przechowywania pozostałości po środkach ochrony roślin.
EN
Within the frames of European TOPPS project, an inquiry was carried out among the farmers settled on the catchment of Utrata river. The results of inquiry dealt with the quantitative and technical state of the field sprayers, the stores, stands for working liquid preparation, stands for washing of spraying machines and disposal of plant protection chemical residues. It was stated worse, than in the other EU countries, equipment of the Polish sprayers with auxiliary devices as well as less separate stores for storage of the chemicals. Both, in Poland and in other countries, there occurs the threat of water pollution resulted from insufficient infrastructure and inadequate equipment with auxiliary devices, particularly at the places of working liquid preparation, washing stands for the sprayers and storage places for the residues of plant protection chemicals.
PL
Badano nakłady energetyczno-ekonomiczne dwóch systemów mycia instalacji udojowej: "gorąca woda" oraz tradycyjny system cyrkulacyjny. Analiza nakładów wykazała, że w przypadku systemu "gorąca woda" energochłonność wynosi 5,04 MJ/1 stanowisko (1,04 kWh/stanowisko), a szacunkowy koszt 9,25 zł/1 mycie, w porównaniu z 1,73 MJ/stanowisko (0,48 kWh/stanowisko), a koszt 1,28 zł/1 mycie w tradycyjnym systemie mycia.
EN
The costs and energy inputs were investigated and compared for two washing systems of machine milking installations: the "hot water" system and a traditional circulation system. Input analysis showed that in case of "hot water" system the energy consumption amounted 5.04 MJ (1.04 kWh) per stand and estimated cost 9.25 PLN per one washing, as compared with 1.73 MJ (0.48 kWh) per stand and 1.28 PLN per one washing at traditional washing system.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.