Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  winda
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper describes the methodology by which it is possible to compare different tensile forces that are caused by the uneven distribution of loads in carrier ropes of lifts. In order to compare the applied tensile forces in a certain number of carrier ropes, it is possible to use the device called “rope hydraulic tension compensator”, when, for example, building new elevators, changing carrier ropes during renovations or servicing existing lifts. The comparison of tensile forces in lift carrier ropes by the described device is based on the method of liquid pressure diffusion in a closed vessel. The rope hydraulic tension compensator consists of a number of structural parts, the main of which are double-acting hydraulic cylinders. The number of these cylinders is equal to the number of carrier ropes of the given lift. The pressure of the hydraulic fluid, which is supplied to the inner shell of individual hydraulic cylinders, controls the length of extension of individual piston rods of the hydraulic cylinders. The position of the piston in each of the hydraulic cylinders is directly proportional to the length of the extended piston rod, which corresponds to compression of the cylindrical coiled spring, above which the respective hydraulic cylinder is located. Different compressions of individual cylindrical springs exert different magnitude of tensile forces in suspension eye-bolts, into whose longitudinal axes the total load size is distributed unevenly. The paper also describes the description and hydraulic circuit diagram of a hydraulic power unit, which is used to control the piston positions of two-way hydraulic cylinders.
EN
The contribution deals with a device, which allows recording values of tensile forces acting on steel ropes. At the same time, this device allows setting of the same values of tensile forces in carrier ropes within multi-rope systems, which are initially unevenly subjected to tension by the action of the weight suspended on these ropes. In the contribution, two principles of devices for setting the required value of tensile force in ropes are mentioned and subjected to the analysis of practical applicability. The paper describes in detail the design and principle of operation of the mechanical device for setting the required value of tensile force in ropes, which uses screw drive and tensile force sensor.
PL
W artykule przedstawiono problem awaryjnego stanu łukowego sklepienia ceglanego sąsiadującego bezpośrednio z uszkodzoną podstawą szybu windy z 1890 r., uważanej nieoficjalnie za najstarszą w Europie. Dokumentacja archiwalna obiektu zachowała się w sposób szczątkowy. Z tego względu autorzy artykułu przeprowadzili inwentaryzację uszkodzonej części budynku oraz sporządzili niezbędne rysunki. Podjęta została również próba przeprowadzenia analizy numerycznej sklepienia przy użyciu przestrzennego modelu powłokowego przygotowanego w programie Autodesk Robot. Artykuł zawiera opis uszkodzeń, próbę wyjaśnienia przyczyn ich powstania oraz wyniki wykonanych obliczeń numerycznych. Jako najbardziej prawdopodobną przyczynę powstania uszkodzeń wskazano nierównomierne osiadanie budynku, spowodowane pracami drogowymi w jego bezpośrednim sąsiedztwie.
EN
This paper presents the problem of an emergency condition of an arched brick vault adjacent to a damaged base of a lift shaft of 1890, officially considered the oldest one in Europe. Little archival documentation of the building has been remained. Therefore, the authors of this article performed a survey of the damaged part of the building and prepared necessary drawings. An attempt to carry out a numerical analysis of the vault using a spatial shell model designed in Autodesk Robot was also made. The work includes a description of the damage, an attempt to explain causes there of and results of numerical calculations. Uneven subsidence of the building caused by road works in its direct vicinity was found to be the most probable cause of the damage.
EN
This article presents a novel rope-free multi-cabin elevator system for vertical and horizontal transport and simultaneous integration of movement in two directions. Using the patent applications to the Patent Office of the Republic of Poland, the structure and the principle of operation of the rope-free elevator is presented. The advantages of using the mechatronic rope-free multi-cabin elevator in novel, multi-area high rise buildings are presented. The directions of further studies are outlined.
PL
W artykule przedstawiono nowatorskie rozwiązanie systemu wielokabinowej bezlinowej windy do transportu pionowego i poziomego oraz w dwóch kierunkach jednocześnie. W oparciu o dokonane autorskie zgłoszenia patentowe do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej opisano budowę i zasadę działania bezlinowej windy. Wskazano zalety zastosowania proponowanego rozwiązania w nowoczesnych, wielkopowierzchniowych, wielokondygnacyjnych budynkach. W podsumowaniu wskazano kierunki dalszych badań nad prototypowym rozwiązaniem.
PL
W artykule zaprezentowana została koncepcja innowacyjnego systemu do oceny komfortu użytkowania dźwigu osobowego w oparciu o parametry wibroakustyczne generowane przez urządzenie podczas pracy. Opisywany projekt zakłada, że system będzie rejestrował parametry takie jak drgania i hałas i na ich podstawie w funkcji czasu dokonywał oceny komfortu (jego pogorszenia). Ponadto projekt zakłada wykorzystanie istniejących komponentów dźwigu takich jak transmiter GSM i sterownik w celu zmniejszenia kosztów instalacji urządzenia.
EN
The article was presented the concept of an innovative system for the evaluation of a passenger lift comfort based on vibro-acoustic parameters generated by the device during operation. This project assumes that the system will record parameters such as vibration and noise, and on this basis as a function of time were to determine the comfort (its deterioration). The project envisages the use of existing components such as lift GSM transmitter and controller in order to reduce the cost of installation.
EN
Purpose This study focuses on one of the key design aspects of mine ventilation fans, i.e. the selection of an appropriate aerofoil blade profile for the fan blades in order to enhance the energy efficiency of axial flow mine ventilation fans, using CFD simulations. Methods Computational simulations were performed on six selected typical aerofoil sections using CFD code ANSYS Fluent 6.3.26 at angles of attack varying from 0 to 21 at an interval of 3 and at Reynolds number Re = 3 × 106, and various aerody-namic parameters, viz. coefficients of lift (Cl) and drag (Cd) as a function of angle of attack (α) were determined to assess the efficiency of the aerofoils. Results The study revealed that the angle of attack has a significant effect on the lift and drag coefficients and stall condition oc-curred at α values of 12 and 15 in most of the aerofoils. Based on the criterion of higher lift to drag ratio (Cl/Cd), a blade profile was chosen as the most efficient one for mine ventilation fans. Practical implications This study forms a basis for selecting appropriate blade profiles for the axial flow fans used for ventilation in mining industry. Originality/ value The application of an appropriate aerofoil blade profile will impart energy efficiency to the mine ventilation fans and thereby result in energy saving in mine ventilation.
PL
Artykuł przedstawia metody wizyjne robota Kuriera służące do lokalizacji semantycznej oraz określania pozycji przycisków panelu wewnątrz windy. Pierwszy problem (lokalizacji robota na podstawie wzorców płaskich) rozwiązano wykorzystując synergię sensorów - skanera laserowego i kamery 2D. Skaner dostarcza informacji dotyczącej położenia i orientacji robota względem ścian, która dalej jest wykorzystywana w algorytmie wizyjnego rozpoznawania miejsc charakterystycznych. Do określenia pozycji przycisków panelu windy, zamiast algorytmu rozpoznawania przycisków, zaproponowano metodę opartą na perspektywicznej transformacji obrazu do układu współrzędnych związanego z łatwo rozpoznawalnym wzorcem przyklejonym obok panelu. Obydwie zaproponowane metody sprawdziły się w rzeczywistym środowisku pracy robota.
EN
The paper presents two methods used in the vision system of the Courier mobile robot. The first one addresses the problem of mobile robot localization based on a topological map. A synergistic combination of laser scanner readings and camera data is used to solve the problem. The 2D image is transformed according to the position of the walls detected using laser scanner data. For the second problem (the task of elevator buttons localization) we propose a method based on a QR code attached nearby the elevator panel. This approach is independent of the button individual features such as shape, color and material. The effectiveness of the methods has been proved in real environment.
8
Content available remote Velocity Control of Linear Switched Reluctance Motor for Prototype Elevator Load
EN
In this study, a double-sided, 12/8 poled, 3 phased Linear Switched Reluctance Motor (LSRM) designed, manufactured and its velocity simulated by fuzzy logic control. Motor power is about 900 W. LSRM drive applied to a prototype elevator. LSRM motion distance is 2000 mm and it having about 500 N propulsion force used in locations such as elevators where linearly moving accurate position, easy control and rapid response are requested. Its operation and switching sections as motor and generator are determined and the simulation of fuzzy logic and PI speed and position control are simulated. Reference velocity is constant during the accelerating and decelerating. As a different, reference velocity is variable depended to position and time. The velocity of translator was controlled versus to position by Fuzzy Logic Control (FLC) and PI control techniques. Velocity and velocity error signals of translator separately were compared the simulation results PI and FLC techniques. It is concluded that the designed motor in the simulation according to the values determined values may be used in elevator as a driver.
PL
W pracy przedstawiono projektowanie, budowę oraz sterowanie z użyciem logiki rozmytej podwójnego, trójfazowego liniowego silnika reluktancyjnego przełączalnego (LSRM). Silnik LSRM zastosowano do budowy prototypu windy. Moc badanego silnika wynosiła około 900W, posiadał on zakres ruchu 2000 mmm i około 500 N siły napędowej. Ze względu na liniowy ruch, możliwość ustalenia dokładnej pozycji, prostego sterowania i możliwości szybkiego reagowania zaproponowano zastosowanie omawianego napędu w takich urządzeniach jak windy. Działanie napędu było realizowane zarówno w rzeczywistym prototypie, jaki i symulowane, z wykorzystaniem logiki rozmytej i regulatora PI kontrolującego prędkość i pozycję. Wyniki pomiarów porównano z wynikami symulacji.
9
Content available Bezprzekładniowy napęd drzwi windy
EN
The paper presents calculation and construction of gearless driver for lift door. Driver consists of DC brushless motor and electronic controlling circuit. Basic constructing assumptions were low turning velocity, high nominal and starting torque and low cogging torque. Motor control was realized by microcontroller MB91F267 fitted with u-DSP core. Working conditions required the application of algorithms of speed feedback with assumed trajectory of door movement. Cost reduction forced the authors to give up the module of continuous measurement of speed and utilize existing rotor’s position sensors. The paper presents also images of the motor, controlling electronic circuit and the whole system mounted in lift door. Presented solution was successfully tested in real object.
PL
Żyjemy w dobie powszechnej i coraz szerszej świadomości ekologicznej społeczeństwa. Wielu z nas szczególną uwagę zwraca na wpływ codziennych czynności na środowisko. Zasadne wydaje się więc podjęcie tematu związanego ze zużyciem energii przez dźwigi (windy), które powszechnie wpisały się w nasze codzienne życie. W Polsce zainstalowanych jest ponad 71 000 dźwigów. Największą grupę (58 000) stanowią dźwigi osobowe, około 11 000 to dźwigi towarowe z obsługą, a 2000 to dźwigi towarowe. Najwięcej obecnie pracujących dźwigów (50-60%) instalowanych było wiatach 1970-1990, podczas budowy osiedli z tzw. wielkiej płyty.
EN
Over 71 000 lifts are installed in Poland. Passenger lifts are the largest group (58 000), there are 11 000 man and material lifts and 2 000 material lifts. Plenty of actually working lifts 50-60%), was installed in 1970-1990. Development of the technique and introducing new solutions causes formation of the devices that need smaller quantity of energy. That is why during modernization and installing the new device, part from the costs of the device, we should also consider their energy consumption. The reduction of the energy consumption leads not only to ecological, but also economic advantages.
PL
Omówiono wymagania dotyczące rozwiązań dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych. Przedstawiono przykłady zmian w istniejących budynkach wielkopłytowych, w celu ich dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stwierdzono, że wymaga to m.in. przebudowy szybu dźwigowego i likwidacji zsypu na śmieci.
EN
Prefabricated tower blocks erected in the 1970s are considered inaccessible for the disabled, as the lifts are not designed to serve the ground level - to reach them, one has to climb one flight of stairs. The paper proposes a solution to this problem that involves rebuilding the existing lift shaft and dismantling the rubbish chute.
12
Content available remote Maison a Bordeaux, czyli dom na granicy miasta
PL
Trójkondygnacyjna willa położona we Francji, na peryferiach miasta Bordeaux, miała być w zamierzeniu zaprojektowana tak aby jej niepełnosprawny właściciel mógł bez przeszkód poruszać się po wszystkich piętrach domu. Ten czynnik okazał się mieć zasadnicze znaczenie w projekcie tego niezwykłego obiektu. Za pomocą oryginalnie rozwiązanej windy-platformy (3x3,5 metra) Rem Koolhaas zdołał stworzyć dzieło, które mimo upływu lat wciąż inspiruje i zadziwia.
EN
Three-floored villa has been built in France, in the Bordeaux city peripheries was intended to serve its disabled owner in the way he could move indoors without problems. This was the most important in the project of the unusual biulding. With the help of the lift-platform (3,5x3,0 m) Rem Koolhaas was able to create the design that, in spite of the years that have passed, inspires and amuses still.
13
Content available Practical investigation into EMI from a lift motor
EN
Electromagnetic Interference (EMI) consists of any unwanted spurious, conducted or radiated signals of electrical origin that can cause degradation in equipment performance. As a result, even though the electromagnetic compatibility (EMC) standard requirements have been met for an existing configuration, unwanted EMI may still cause the malfunction of an EMI victim, in this case a lift. This paper discusses an atypical case by referring to applicable standards and presents results, observations and recommendations
PL
Na zakłócenia elektromagnetyczne składają się różne niepożądane sygnały pochodzenia elektrycznego które mogą powodować pogorszenie parametrów urządzeń technicznych.. W rezultacie, nawet jeśli są spełnione standardowe wymagania kompatybilności elektromagnetycznej dla danej konfiguracji, niepożądane zakłócenia mogą powodować różne perturbacje funkcjonowania urządzeń; w tym przypadku był to dźwig osobowy. W artykule omówiono nietypowy przypadek, ustosunkowano się do obowiązujących przepisów, podano szereg spostrzeżeń i zaleceń.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.