Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kultura pracy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wstęp i cele: Tematyka kształtowania bezpiecznej i higienicznej pracy powinna dziś zajmować kluczową pozycję w zakładzie pracy. Edukacja w tej dziedzinie pozwala uniknąć wielu niekorzystnych zdarzeń zarówno dla pracownika jak i pracodawcy. Cel pracy to przybliżanie tematyki szkoleń, ryzyka zawodowego oraz kształtowanie kultury pracy. Materiały i metody: Materiał stanowią źródła dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Zastosowano metodę analizy i syntezy. Wyniki: Szkolenia powodujące mniejszą wypadkowość mają wpływ bezpośredni na wysokość składki wypadkowej co jest najbardziej policzalnym skutkiem dla firm. Inne koszty to absencja chorobowa, brak pracownika w pracy, uszkodzenia maszyn, surowców i produktów oraz dezorganizacja procesów pracy. Skuteczne szkolenia niwelują te koszty stając się silnym bodźcem dla przedsiębiorstw. Wnioski: Wzrost świadomości całej kadry w miejscu pracy to większe prawdopodobieństwo, że praca będzie przebiegać w sposób bezpieczny i dobrze zorganizowany, a przez taką postawę współpracownicy będą czuć się bezpieczniej na swych stanowiskach pracy.
EN
Introduction and aims: Today, the subject of shaping safe and hygienic work should occupy a key position in the workplace. Education in this field avoids many adverse events for both the employee and employer. The aim of the work is to present the topics of training, occupational risk and to shape the work culture. Material and methods: The material are sources of work safety. The method of analysis and synthesis have been used. Results: Training resulting in lower accident rates has a direct impact on the amount of accident premiums, which is the most measurable effect for companies. Other costs include sickness absence, no employee at work, damage to machinery, raw materials and products, and disorganization of work processes. Effective training reduces these costs, becoming a strong stimulus for enterprises. Conclusion: Increased awareness of the entire staff in the workplace is more likely that work will proceed in a safe and well-organized manner, and because of this attitude colleagues will feel safer in their workplace.
PL
W zakładzie Timken Polska Sp. z o.o. w Sosnowcu wprowadzono nowoczesne techniki mające na celu podniesienie poziomu kultury pracy i BHP. Chcemy przybliżyć Czytelnikom różne systemy zarządzania, działalność OSP Timken, metody komunikowania się kadry z pracownikami, działalność Społecznej Inspekcji Pracy, obserwacje PBS oraz funkcjonowanie sekcji ratownictwa medycznego.
3
Content available remote Peculiarities of working culture and ethics in the public sector
EN
Conflicts in the work of public sector officers are the negative phenomena, due to their impact on the person itself and the people around - customers, colleagues. Moreover, it has negative impact on the efficiency of work, communication, working atmosphere. Culture - the informal aspects of organizations - are the values, beliefs, ethics, and motives of individual participants in addition to the shared norms and understandings that broadly characterize the organization or its subunits. The article analyses peculiarities of ethics and working culture in the public sector. Author tries to reveal and evaluate the peculiarities of the ethic and working culture of the Klaipėda municipality employees in Lithuania.
PL
Konflikty w pracy urzędników sektora publicznego są zjawiskiem negatywnym z powodu wpływu, jaki wywierają zarówno na samą skonfliktowaną osobę, jak i ludzi wokół niej - klientów i współpracowników. Ponadto konflikt niekorzystnie wpływa na wydajność pracy, komunikację oraz atmosferę pracy. Kultura - nieformalne aspekty organizacji - to wartości, przekonania, etyka i motywy poszczególnych uczestników, oprócz wspólnych norm i porozumień, które ogólnie charakteryzują organizację lub jednostki wewnątrz niej. W artykule przedstawiono analizę specyfiki etyki i kultury pracy w sektorze publicznym. Autorka stara się opisać i ocenić specyfikę etyki i kultury pracy pracowników gminy Klaipėda na Litwie.
4
PL
Wstęp i cel: Tematem artykułu jest określenie sposobów kształtowania bezpieczeństwa pracy w świetle przeprowadzanych szkoleń dla nowo zatrudnianych pracowników. Zawiera informacje, jakie dają mam przepisy prawa w zakresie przeprowadzania szkoleń oraz jaki one mają wpływ na gruntowne przygotowanie pracownika do wykonywania pracy. Przybliża wpływ organizacji szkoleń, stosowanych metod i form ich przeprowadzania na odczucia pracownika oraz na bezpieczeństwo i higienę pracy w zakładzie. Wskazuje błędy popełniane przez pracodawców w toku przeprowadzania szkolenia, przedstawia również sposoby i zasady, jakimi pracodawcy oraz osoby kierujące pracownikami powinni kierować się podczas planowania i organizowania szkoleń. Dobrze przeprowadzone szkolenie to inwestycja w pracownika oraz przyszłość zakładu. Materiał i metody: Materiałem jest problematyka przeprowadzania przez pracodawców szkoleń z zakresu bezpieczeństwa na stanowisku pracy. Wyjaśnia zarówno pedagogiczne jak i psychologiczne oddziaływania pracodawców na pracowników podczas szkoleń. Wskazuje na właściwe formy szkoleń oraz ich wpływ na życie zawodowe, rodzinne i społeczne. Wyniki: Znajomość problematyki pedagogicznego i psychologicznego wpływu szkoleń na pracownika pozwoli na uniknięcie niepożądanych zachowań pracodawców wobec nowo zatrudnianych pracowników. Wniosek: Świadomość skutku niewłaściwych praktyk szkoleniowych przyczynia się do zmiany postrzegania szkoleń, z nieistotnych do kluczowych dla firmy.
EN
Introduction and aim: The theme of the article is to determine the patterns of work safety in the light of the training for new employees. Contains information that which gives us the law in the conduct of training and how they have some impact a thorough preparation of the employee to perform the work. Approximates the effect of training organizations, the methods and forms of their conduct on the employees feelings and health and safety at the work. Indicates some mistakes which are made by employees in the course of carrying out the training, also presents methods and principles that employees and directing employees should follow when planning and organizing training. Well-conducted training is an investment in the employee and the future of the company. Material and methods: The material is some problems of conduct by employers security training at the workplace. It explains both pedagogical and psychological impact on workers by employers during the training. Indicates the appropriate forms of training and their impact on working life, family and social. Results: Knowledge of the problems of pedagogical and psychological impact of training per employee allow for avoid undesirable behavior of employers towards new employees. Conclusion: The awareness of the effect of improper training practices, contributes to changing perceptions of training, from insignificant to the key for the company.
PL
Wstęp i cel: Kultura pracy jest dziś pojęciem bardzo popularnym, choć nie bardzo znanym. W artykule przybliżono nie samo pojęcie tylko sposób w jaki kultura pracy zmienia i kształtuje przedsiębiorstwa. Promocja zdrowia w miejscu pracy to działania, dzięki którym ludzie bardziej interesują się swoim zdrowiem, dbają o to by mieli coraz większy wpływ na czynniki kształtujące stan ich zdrowia. W artykule przybliżono również aspekt ochrony infrastruktury zakładu pracy. Jest to zjawisko mało znane w Europie, natomiast w Stanach Zjednoczonych bezpieczna praca to nie tylko bezpieczeństwo pracowników i innych osób przebywających w miejscu pracy. Materiał i metody: Materiał stanowi literatura związana z problematyką zarządzania kulturą bezpieczeństwa pracy, procesy jej wdrażania. Stosując metodę analizy tekstu przedstawia się na różne techniki propagowania ochrony zdrowia, mienia oraz życia a zakładzie pracy. Wyniki: Promowanie zdrowia nie może się ograniczać do zmniejszenia zagrożeń związanych z warunkami pracy, powinny to być działania wykraczające poza obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony zdrowia pracowników oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Wniosek: Zdrowie i życie ludzkie jest nadrzędną wartością. Kulturę tworzą ludzie, to ludzie nadają jej charakter. Kultura pracy ma stanowić integralną część zarządzania przedsiębiorstwem. Jest elementem budowy wizerunku zakładu pracy.
EN
Introduction and aim: Work culture is today a very popular concept, though not very well known. The article shows not only the idea but also the way in which the culture of work is changing and shaping the company. Health promotion in the workplace is the action by which the people are more interested in their health care is to have more influence on the factors affecting their health. The article also describes closer aspect of the protection of the plant infrastructure work. This is a phenomenon little known in Europe and but in the United States safe operation is not only the safety of employees and other persons residing in the workplace. Material and methods: The material is a literature related to the issues of safety culture management, process implementation. Applying the method of analysis the Author presents the various techniques of promoting health, property and life and the workplace. Results: Health promotion can not be limited to reduce the risks related to working conditions, but should be some actions which go beyond the obligations of employers in the field of occupational health and safety at work. Conclusion: Health and human life is a supreme value. Culture made up of people, people give it character. Work culture is an integral part of business management. It is the creation of an image of the company.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.