Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 632

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  warstwa wierzchnia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
PL
Koła zębate przekładni lotniczych cechuje wysoki współczynnik niezawodności, wymagany ze względu na obszar zastosowania, dynamiczny charakter pracy oraz przenoszoną moc. Podczas całego cyklu eksploatacyjnego powierzchnie boczne zębów oraz obszary ich podstaw są narażone na uszkodzenia związane z różnymi stanami naprężeń występującymi w czasie zazębienia oraz okresie, kiedy poszczególne zęby kół współpracujących nie stykają się ze sobą. Koncentracja tych naprężeń, związana m.in. z dokładnością wykonania zębów, może prowadzić do różnego typu defektów, takich jak: „pitting”, zgniot, złom, uszkodzenia interferencyjne, wytarcia, wydarcia, odpryski, zatarcia czy przegrzania. W związku z tym koła zębate są poddawane m.in. badaniom naprężeń własnych metodą dyfrakcji rentgenowskiej, dla której procedura wykonania pomiarów oraz przygotowania materiału badawczego jest problematyczna ze względu na ograniczony lub niemożliwy bezpośredni dostęp do wymaganych obszarów pomiarowych. W niniejszym artykule opisano dwie metody przygotowania próbek do badań naprężeń własnych z zastosowaniem dyfraktometru rentgenowskiego wyposażonego w lampę chromową. Zakresem badań objęto: polerowanie elektrolityczne oraz cięcie elektroerozyjne. Przygotowane próbki kół zębatych, reprezentujące rozważane metody, poddano serii pomiarów na stanowisku badawczym, a otrzymane wartości naprężeń, reprezentujące ich stany w warstwie wierzchniej, poddano analizie. Porównano wpływ obydwu metod przygotowania kół zębatych na wartość naprężeń własnych warstwy wierzchniej zębów koła zębatego oraz wykazano, że rodzaj obróbki stosowanej podczas przygotowania próbek ma wpływ na wartości pomiarów naprężeń własnych.
PL
W artykule zaprezentowano wpływ parametrów nagniatania hydrostatycznego na wybrane parametry topografii powierzchni. Badania wykazały, że w wyniku zastosowania nagniatania hydrostatycznego uzyskano znaczącą redukcję parametrów wysokościowych powierzchni po procesie frezowania.
EN
The article presents the influence of hydrostatic ball burnishing parameters on selected surface topography parameters. Studies have shown that as a result of the use of hydrostatic ball burnishing, a significant reduction in surface height parameters after the milling process was obtained.
EN
The burnishing process can replace machining, for example: reaming, boring, grinding, honing and lapping. The choice of the burnishing method depends mainly on the material of the element and the number of workpieces. Technological and economic conditions are also important. The article presents the impact of burnishing broaching sliding on the steel sleeves technological quality of the surface layer on its inner surface. It is important that after finishing the surface obtains the least roughness. This significantly reduces the ability to destroy the inner layer of the sleeve during the flow of corrosive agents.
PL
Proces nagniatania może zastąpić obróbkę, na przykład: rozwiercanie, wytaczanie, szlifowanie, gładzenie i docieranie. Wybór metody nagniatania zależy głównie od materiału elementu i liczby przedmiotów obrabianych. Ważne są także warunki technologiczne i ekonomiczne. W artykule przedstawiono wpływ nagniatania tulei stalowych na jakość technologiczną warstwy wierzchniej powierzchni. Istotnym jest aby po obróbce wykończeniowej powierzchnia uzyskiwała jak najmniejszą chropowatość. Wpływa to w znaczny sposób na obniżenie zdolności do niszczenia warstwy wewnętrznej tulei w trakcie przepływu czynników korozyjnych.
5
Content available remote Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne
PL
W artykule omówiono specyfikę tynków renowacyjnych. Porównano zasady działania tynków tradycyjnych i renowacyjnych, a także przedstawiono wymagania dotyczące renowacyjnych zapraw tynkarskich.
EN
This paper describes the features of renovation plasters. It compares the principles of use of regular and renovation plasters and presents the requirements for renovation plaster mortars.
EN
In recent years, fiber concrete industrial floors have practically replaced traditional cross-reinforced concrete slabs. The analytical calculation methods used generate too low values of internal forces compared to the more accurate methods based on FEM. Designing the plate for equivalent strength can lead to excessive scratching and damage to the top surface preventing the use of forklift trucks of the high-bay warehouse.
PL
Fibrobetonowe posadzki przemysłowe w ostatnich latach praktycznie wyparły tradycyjne krzyżowo zbrojone płyty żelbetowe. Na podstawie analitycznych metod obliczeń uzyskuje się wartości sił wewnętrznych mniejsze, niż wykorzystując metodę elementów skończonych. Projektowanie płyty na wytrzymałość równoważną może być przyczyną powstania nadmiernych zarysowań i uszkodzeń górnej powierzchni posadzki, a wskutek tego uniemożliwić stosowanie wózków widłowych do transportu.
EN
In response to the growing need to use wear-resistant layers that increase durability of tools in forging processes, hybrid layers have been proposed that combine hardfacing with nitriding treatment. This article presents the results of laboratory tests of surface wear-resistant layers made with a new hybrid technology Gas-Shielded Metal Arc surfacing (hardfacing) with ZeroFlow gas nitriding. Specimens made with hardfacing or nitriding were prepared and examined. Analysis covered the thorough microstructure study, EDX chemical composition analysis and microhardness analysis. In experiment, 3 different types of nitrided layers were proposed for alpha, gamma prim and epsilon nitrides in the surface layer. The results of metallographic research in the surface layer was presented. The analysis of chemical composition in the particular overlay welds was performed to determine the content of alloying elements in the particular overlay welds. The susceptibility to nitriding of used weld materials as well as the ability to form particular types of nitrides on selected welded substrates was also tested.
PL
W odpowiedzi na narastające potrzeby stosowania warstw odpornych na zużycie, zwiększających trwałość narzędzi w procesach kucia, zaproponowano warstwy hybrydowe łączące napawanie z późniejszą obróbką azotowaniem. W tym artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych warstw odpornych na zużycie wykonanych w nowej technologii hybrydowej łączącej napawanie łukowe z azotowaniem gazowym metodą ZeroFlow. Referencyjne próbki wykonane w technologii napawania lub azotowania zostały także przygotowane i zbadane. Analiza obejmowała analizę mikrostruktury, analizę składu chemicznego EDX i analizę mikrotwardości. W ramach eksperymentu zaproponowano 3 różne typy warstw azotowanych na strefę azotków alfa, gamma prim i epsilon w warstwie wierzchniej. Zaprezentowano wyniki badań metalograficznych oraz analizy składu chemicznego w przekroju napoiny. Na tej podstawie określono udział pierwiastków stopowych w poszczególnych warstwach napoiny. Badano również podatność na azotowanie stosowanych napoin a także zdolność do tworzenia się poszczególnych rodzajów azotków na wybranych napawanych podłożach.
PL
Zużycie części maszyn i urządzeń jest określane jako spadek własności użytkowych ich powierzchni roboczej. Zużycie może być spowodowane wieloma różnymi procesami fizycznymi i chemicznymi występującymi w czasie eksploatacji. Mechanizmy zużycia są bardzo złożone, gdyż zawierają wiele powiązanych wzajemnie czynników, których intensywność oddziaływania jest zależna od rodzaju środowiska pracy części maszyn i urządzeń oraz rodzaju i wielkości parametrów pracy.
PL
Omówiono wstępne wyniki badania wpływu laserowej modyfikacji dyfuzyjnie chromowanej stali z użyciem Cr2O3 jako źródła chromu na mikrostrukturę i właściwości stali C45. Warstwy chromowane wytworzono metodą proszkową. Przeprowadzono ocenę mikrostruktury i składu chemicznego. Oznaczono grubość, chropowatość i twardość warstwy powierzchniowej. Laserowa obróbka cieplna stali C45 po chromowaniu dyfuzyjnym może wpłynąć na wzrost czasu eksploatacji części maszyn i urządzeń pracujących w różnych gałęziach przemysłu.
EN
A diffusion – chromized C45 steel was laser-modified Cr2O3 as a source of Cr to study effect of the modification on microstructure and properties of the steel. The powder-pack method was used. The microstructure and chem. composition as well as thickness, porosity and hardness of the surface layer were measured. An improvement of the steel was achieved.
PL
Praca stanowi trzecią część większej całości, przyczynkowych badań w zakresie technologii laserowych stali o różnym składzie chemicznym. W pierwszych dwóch częściach omówiono skutki obróbki laserowej stali węglowych [1] i konstrukcyjnych stopowych [2]. W pierwszej części pracy wykazano, że wzrost zawartości węgla powoduje wyraźny wzrost twardości zahartowanej laserowo stali, wpływa na kształt warstwy oraz na charakter nieciągłości powstałych w strefie przetopionej. W badaniach pro-wadzonych w części drugiej potwierdzono znaczenie udziału węgla oraz oceniono wpływ składników stopowych na odpuszczalność stali. Wykazano ponadto, że obróbka laserowa niszczy warstwę dyfuzyjną, azotowaną. Badania, których wyniki zawiera niniejsza praca są owocem współpracy trzech ośrodków badawczych: Instytutu Fraunhofera IPT – Aachen, Instytutu Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej oraz Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu. Praca zawiera wyniki badań skutków obróbki laserowej stali NC11LV w stanie wyjściowym (wyżarzonym) i zahartowanym z różnej temperatury, także w warstwach położonych w różnej od siebie odległości. Ponadto praca zawiera ocenę jakości stopowania, z pomocą proszków o różnej zawartości składników stopowych stali przeznaczonej na narzędzia kuźnicze. Struktura wyjściowa stali NC11LV była martenzytyczna z niewielką ilością austenitu szczątkowego po hartowaniu z temperatury 1020oC oraz zawierającą austenit z niewielką ilością węglików po hartowaniu z temperatury 1150oC. Stwierdzono, że twardość stali w strefie przetopionej (około 500 HV0,1) jest zbliżona do twardości stali NC11LV zahartowanej z temperatury 1150oC, a w strefie przejściowej rozrzut wyników pomiarów twardości jest nieregularny; bardziej w strefie hartowania wstępnego z temperatury 1020oC. Natomiast wpływ prędkości przemieszczania się wiązki światła lasera na stan strefy przypowierzchniowej próbki jest podobny jak w pracach [1–2]; wzrost prędkości powoduje zmniejszenie „parametrów” warstwy. Z badań wynika, że obróbka laserowa niezależnie od stanu wyjściowego (temperatury hartowania) nie po-woduje korzystnych zmian warstwy wierzchniej stali NC11LV. Pozytywne rezultaty uzyskano natomiast w badaniach nad technologią stopowania narzędzi kuźniczych ze stali WCL. W próbkach stopowanych z pomocą proszku Mo/VC wyznaczono temperaturę odpuszczania stopowanych warstw (600oC), wyższą od temperatury odpuszczania stali szybkotnących. W badaniach nad doborem technologii oceniono piętnaście wariantów, w których zastosowano trzy grupy proszków o różnym składzie chemicznym WC/Co, WC/Co/Cr i Mo/VC w odpowiednim stosunku składników i wielkości dozowania. Przeprowadzono badania strukturalne otrzymanych warstw. Na podstawie oceny właściwości uzyskanych podczas pomiarów twardości, własności mechanicznych (próby zginania i badań zmęczeniowych) oraz badań odporności na zużycie ścierne, wybrano warunki najlepszej technologii. Zastosowane w badaniach azotowanie – podobnie jak poprzednio – spowodowało pogorszenie jakości warstwy stopowanej.
EN
This article is the third in a series of studies concerning laser treatment technologies applied to steel with different chemical compositions. The effects of laser treatment of carbon steels [1] and constructional alloy steels [2] are discussed in the first two articles. In the first one, it is demonstrated that increasing carbon content results in clear growth of the hardness of laser-hardened steel, affects the shape of the layer and the character of discontinuities forming in the melted zone. In the second, the significance of carbon share was confirmed and the influence of alloying elements on temperability of steel was evaluated. Moreover, it was demonstrated that laser treatment destroys the diffusive, nitrided layer. The test results found here are the fruit of collaboration between three research centers: Fraunhofer Institute for Production Technology IPT – Aachen, Insti-tute of Industrial Machinery and Transportation of Poznań University of Technology and the Metal Forming Institute in Poznań. This article contains results of laser treat-ment tests performed on NC11LV steel in its initial (annealed) state and hardened at different temperatures, including in layers situated at varying distances from one an-other. Furthermore, the article provides an evaluation of the quality of alloying by means of powders with varying contents of alloying ingredients of the steel intended for forging tools. The initial structure of NC11LV steel was martensitic with a small amount of residual austenite after hardening at 1020oC, and containing austenite with a small amount of carbides after hardening at 1150oC. It was determined that the hardness of steel in the melted zone (approx. 500 HV0.1) is similar to the hardness of NC11LV steel hardened at 1150oC, and in the transitional zone, the dispersion of hardness measure-ment results is irregular; more so in the initial hardening zone at 1020 oC. The influence of laser beam travel speed on the state of the specimen’s near-surface layer is similar as in articles [1–2]; increasing travel speed reduces the layer’s “parameters”. Tests show that, regardless of the initial state (hardening temperature), laser treatment does not result in beneficial changes of the surface layer of NC11LV steel. However, positive re-sults were obtained in tests of alloying technology for forging tools made of WCL steel. In specimens alloyed using Mo/VC powder, tempering temperature of the alloyed layers was determined (600oC), higher than the tempering temperature of high-speed tool steels. Fifteen variants were evaluated in tests on the selection of technology, in which three groups of powders with different chemical compositions were applied: WC/Co, WC/Co/Cr and Mo/VC, in the appropriate proportion of ingredients and doses. Struc-tural tests of the layers obtained were carried out. Based on evaluation of properties obtained during hardness measurements, tests of mechanical properties (bending and fatigue tests) as well as abrasion resistance tests, the conditions of the best technology were selected. Nitriding applied in the tests caused the quality of the nitrided layer to deteriorate - similarly as before.
PL
Omówiono problematykę związków stanu fizycznego procesu obróbki z właściwościami użytkowymi części maszyn (kształtowanymi w różnych procesach obróbki ubytkowej), wyznaczonych na podstawie funkcjonalnych charakterystyk, tzw. sygnatur procesu. Określono dominujące zjawiska i oddziaływania energetyczne w procesie skrawania w odniesieniu do funkcjonalności technologicznej warstwy wierzchniej. Podano praktyczne przykłady zastosowania koncepcji sygnatur procesu do wytwarzania warstwy wierzchniej o określonych właściwościach eksploatacyjnych.
EN
The purpose of this survey is to explain and determine the relationships between physical state of the machining process, i.e. the decisive physical phenomena occurring during the process and the functional properties of the machined parts using the concept of process signatures. Dominant phenomena and energy transformation in the machining process are quantified in terms of the functionality of the technological subsurface layer. Some practical examples of the application of process signature to the producing of subsurface layer with demanded functional properties are presented anddiscussed.
EN
The results of experimental investigations influence of vibratory shot peening on surface roughness and residual stress of spheroidal graphite cast iron objects were presented. The surfaces before vibratory shot peening were milled using different feed. After vibratory shot peening surface roughness Ra = 0.7÷0.9 μm was obtained and in surface layer compressive residual stress, with the maximum (absolute) value from 170 MPa to 330 MPa at a depth 0.4÷0.7 mm have been formed. For accepted vibratory shot peening condition it was recommended to use time of about 8 minutes.
PL
Przedstawiono wyniki badania wpływu czasu nagniatania wibracyjnego elementów z żeliwa sferoidalnego na chropowatość powierzchni i rozkład naprężeń własnych w warstwie wierzchniej nagniatanych przedmiotów. Powierzchnie przewidziane do nagniatania frezowano z posuwem o różnej wartości. W wyniku nagniatania uzyskano chropowatość powierzchni w granicach Ra = 0,7÷0,9 μm, a w warstwie wierzchniej ukształtowano ściskające naprężenia własne o maksymalnej (bezwzględnej) wartości od 170 MPa do 330 MPa na głębokości 0,4÷0,7 mm. Dla przyjętych warunków nagniatania zalecono stosowanie czasu nagniatania ok. 8 min.
PL
Jakość warstwy wierzchniej, będąca krytycznym parametrem skrawalności materiałów lotniczych, jest związana z parametrami skrawania. Badania tej zależności są czasochłonne i kosztowne. W tym przypadku usprawnieniem jest test skrawania oparty na wahadle – PBCT (pendulum-based cutting test). Dzięki niemu jakość warstwy wierzchniej można szybko skorelować z odpowiadającymi jej poziomami energii skrawania. Test jest szybki i wymaga bardzo niewielkiej ilości materiału, a jednocześnie pozwala na szczegółowe monitorowanie procesu skrawania z różnymi parametrami.
EN
Issues regarding the application of wavelet analysis to the description of the surface condition of abrasive tools differing in grain size and construction method are presented. New tools were tested and after the specified grinding time.
PL
Przedstawiono zagadnienia dotyczące zastosowania analizy falkowej do opisu stanu powierzchni nasypowych narzędzi ściernych, różniących się ziarnistością i metodą wykonania. Badano narzędzia nowe i po zadanym czasie szlifowania.
15
Content available remote Forming the surface layer properties during grinding
EN
The article describes the grinding of flat surfaces combined with changes in the properties of the surface layer, in particular through its hardening. Issues related to the grindhardening technology are discussed. In addition, tests have been presented in which improved grinding properties of the workpiece through plastic deformation have been obtained after the grinding process.
PL
W artykule scharakteryzowano szlifowanie powierzchni płaskich połączone ze zmianami właściwości warstwy wierzchniej, zwłaszcza poprzez jej zahartowanie. Omówiono problemy związane z tzw. technologią grind-hardening. Dodatkowo przedstawiono badania, w których po procesie szlifowania uzyskano lepsze właściwości elementu obrabianego wskutek odkształcenia plastycznego
PL
W niniejszej pracy przedstawiono analizę statystyczną zmiany poboru mocy elektrycznej stanowiska tribologicznego w wyniku procesu zużywania pary kinematycznej o styku konforemnym, pracującej w obecności preparatu eksploatacyjnego PE o zdefiniowanym składzie. Omówiono warunki badań oraz budowę stanowiska badawczego. Badania tribologiczne wykonano w temperaturze pokojowej dla jednej prędkości ruchu względnego. Określono wpływ stężenia wybranego PE w bazie olejowej SN-150 na zmianę poboru mocy elektrycznej tribotestera. Analizę statystyczną wykonano w oparciu o program R.
EN
This paper presents a statistical analysis of the variation of the mass of samples caused by the process of wear of kinematic vapor of conformal contact working in the presence of a consumable Pf a defined content. It contains the presentation of test conditions and design of a test rig. Tribological tests were carried out at a room temperature for one velocity of relative motion. Determined was the impact of the concentration of a selected consumable in SN-150 oil base on the power variation of tribotester. The statistical analysis was produced on the basis of R software.
EN
The paper presents the results of a study investigating the effect of slide burnishing on the surface roughness, surface layer microhardness and fatigue life of Ti6Al2Mo2Cr titanium alloy parts. The burnishing process was performed with the use of a diamond tip tool. Different machining fluids were used as machining media. Prior to burnishing, the samples were subjected to turning. The burnishing process led to reduced surface roughness (average roughness Ra decreased by 3.5 times and roughness Rz decreased by 2.5 times) as well as increased surface layer microhardness (microhardness maximum increase by 12%) and fatigue life of the tested parts. A relationship between the machining medium and the burnishing effects was also observed. The addition of a surface-active polymethyl methacrylate solution to the machining medium led to an increase in the surface layer microhardness and fatigue life of the workpiece.
EN
Prosthetic crowns reproduce the damaged hard structures of the patient’s own teeth and take over their natural functions, thus securing the correct reconstruction of the stomatognathic system. The aim is to evaluate the crowns for premolars and molars produced by casting, milling, and Selective Laser Melting technologies, in terms of the accuracy of reproducing the degree against the prosthetic pillar, the analysis of the surface layer structure of the step, and the micromechanical parameters of the alloy. The study material included CoCrMo alloy crowns. The conducted study allowed finding that the tightness of prosthetic crowns made using traditional casting technology as well as in SLM milling and technology is comparable and meets clinical requirements. Structural crown analyses confirmed the very good quality of the surface layer obtained with milling technology and SLM technology using the CAD/CAM method. SLM and digital milling allow the formation of precise and durable structures constituting the foundation of crowns in a time much shorter than the casting process.
PL
Korony protetyczne odtwarzają uszkodzone twarde struktury zębów własnych pacjenta, przejmują ich naturalne funkcje i w ten sposób zabezpieczają prawidłową odbudowę układu stomatognatycznego. Celem jest ocena koron na zęby przedtrzonowe i trzonowe wytwarzane technologią odlewania, frezowania oraz Selective Laser Melting, w zakresie: dokładności odwzorowania stopnia względem filara protetycznego, analizy struktury warstwy wierzchniej stopnia, parametrów mikromechanicznych stopu. Materiałem badań były korony ze stopu CoCrMo. Przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić, że szczelność koron protetycznych wykonanych w technologii tradycyjnego odlewania oraz w technologii frezowania i technologii SLM jest porównywalna i spełnia wymogi kliniczne. Analizy strukturalne koron potwierdziły bardzo dobrą jakość warstwy wierzchniej uzyskiwanej w technologii frezowania oraz w technologii SLM metodą CAD/CAM. SLM i frezowanie metodą cyfrową pozwalają na wytworzenie precyzyjnych i wytrzymałych konstrukcji stanowiących podbudowy koron w czasie znacznie krótszym niż proces odlewniczy.
EN
The paper presents the results of laboratory tests of test specimens produced by multi-layer laser padding alloy Stellit Co-6 powder on a substrate with heat-treated X22CrMoV12-1 alloy steel. Multilayer laser padding was performed on a TRUMPF TruLaser Cell 3008. The formed weld overlays surface was studied using an optical microscope. Selected usable properties, such as surface topography, microstructure, hardness and erosion resistance were studied. During the analysis, areas of cross-sections test specimens after multilayer laser padded, in the connection zone of the substrate material with weld overlay, no cracks and no discontinuities in weld overlay were found in the substrate. As a result of conducted experiments, regular, repetitive weld overlays with characteristic directional crystallization were obtained. A microstructure with different growth directions with respect to the surface of the substrate shaped coniferous dendrites was obtained. The hardness of the weld overlays was in the range from 420 to 620 HV0.1, and in the heat affected zone, in the range of 320 to 420 HV0.1. Significant increases in erosion resistance of the surface layer of Stellite type Co-6 weld overlay produced by laser in comparison with the parent material after hardening were found.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych próbek wytworzonych metodą wielowarstwowego napawania laserowego stopowym proszkiem typu Stellit Co-6 na podłożu ze stali stopowej X22CrMoV12-1. Wielowarstwowe napawanie laserowe przeprowadzono na stanowisku TruLaser Cell 3008 firmy TRUMPF. Powierzchnię wytworzonych napoin obserwowano na mikroskopie optycznym oraz badano wybrane właściwości użytkowe takie jak: topografia powierzchni, mikrostruktura, twardość i odporność na zużycie erozyjne. Analizując powierzchnie przekrojów poprzecznych próbek po wielowarstwowym napawaniu laserowym, nie stwierdzono pęknięć i nieciągłości w napoinie w strefie połączenia materiału podłoża z napoiną ani w podłożu. W wyniku przeprowadzonych eksperymentów uzyskano napoiny o regularnym i powtarzalnym kształcie z charakterystyczną kierunkową krystalizacją. Uzyskano mikrostrukturę w kształcie iglastych dendrytów o różnych kierunkach wzrostu względem powierzchni podłoża. Twardość napoin mieściła się w zakresie od 420 do 620 HV0,1, a w strefie wpływu ciepła w zakresie od 320 do 420 HV0,1. Stwierdzono znaczący wzrost odporności na erozję warstwy wierzchniej napoiny stellitowej typu Co-6 wytworzonej techniką laserową w porównaniu z materiałem rodzimym po hartowaniu.
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.