Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 85

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  failures
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Analizowane przedsiębiorstwo ZPWiK eksploatowało w 2017 r. sieć wodociągową o długości 486,3 km wykonaną głównie, bo w 76,3% z PEHD i aż 85% stanowią sieci o wieku do 20 lat. Większość awarii w sieci wodociągowej spowodowana jest korozją przewodów rur stalowych i pracami budowlanymi. Z badań wynika, że w ostatnich latach awaryjność ulegała systematycznemu obniżeniu i tak z 2,33 awarii/km rok w 2012 do 1,76 awarii/km rok w 2017 roku. Większość awarii jest usuwana w czasie do 8 godzin, ale można zaobserwować, że od 2015 roku sukcesywnie rośnie liczba trudniejszych awarii usuwanych w czasie dłuższym niż 13 godzin. Mimo dużej awaryjności poziom strat jest stosunkowo niski i ulega obniżeniu z 11,36% w 2012 do 8,75% w 2017 roku, co w porównaniu z danymi Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie (IGWP) jest wynikiem bardzo dobrym. Uzyskiwane dobre efekty mają związek z odnową materiałów sieci, z zakupem i wykorzystaniem nowego sprzętu do lokalizowania i usuwania awarii oraz ciągłym rozbudowywanym i analizowanym monitoringiem pracy, jak również redukcją ciśnienia w analizowanej sieci wodociągowej.
EN
In 2017, the analyzed ZPWiK company operated a 486.3 km-long water supply network made mainly of PEHD (76.3%) and 85% of networks up to 20 years old. Most of the failures in the water supply system are due to corrosion of steel pipes and construction work. In recent years, the research shows the failure rate of systemic lowering, and so from 2.33 failure / km year in 2012 to 1.76 failure / km year in 2017 failure / km year. Most failures are removed within 8 hours, but you can see that since 2015 the number of difficult failures to be removed in more than 13 hours has been on a yearly basis increasing. Despite the high failure rate, the level of losses is relatively low and decreases from 11.36% in 2012 to 8.75% in 2017, which, compared to the data of the Polish Waterworks Chamber of Commerce (IGWP), is a very good result. The good results obtained are related to the renewal of network materials, the purchase and use of new equipment for locating and removing failures, and the continuous expanded and analyzed monitoring of work as well as the reduction of pressure in the analyzed water supply network.
EN
Farm tractors due to the nature of their work are exposed to a substantial risk of failures. The issues of their reliability are unusually significant in the aspect of the time limit of realisation of agricultural works in agrotechnical seasons. Nowadays, tractors provided for agriculture have increasingly complex functional units. The aim of the paper was to analyse reliability of presently produced farm tractors. Three tractor makes were evaluated and the analysis of failures was carried out with regard to functional units. Based on the obtained results, the average time of correct functioning and refreshment times and availability of particular tractor makes were determined. It was stated that the obtained empirical data of the correct functioning time and refreshment time may be well described with exponential functions. Significant differences in the values that determine the average time of correct functioning and duration time of refreshment obtained by tractors of the investigated makes were found. From among particular functional units, electric and hydraulic systems were the most often damaged, regardless the tractor make.
PL
Ciągniki rolnicze ze względu na charakter pracy narażone są na duże ryzyko wystąpienia uszkodzeń. Zagadnienie ich niezawodności jest niezwykle istotne w aspekcie terminowości realizacji prac rolniczych w sezonach agrotechnicznych. Współcześnie dostarczane do rolnictwa ciągniki charakteryzują się coraz większą złożonością zespołów funkcjonalnych. Celem pracy była analiza niezawodności obecnie produkowanych ciągników rolniczych. Ocenie poddano 3 marki ciągników, zaś analizę uszkodzeń przeprowadzono na poziomie zespołów funkcjonalnych. Na podstawie uzyskanych wyników wyznaczono średnie czasy poprawnego funkcjonowania i czasy odnowy oraz dyspozycyjność poszczególnych marek ciągników. Stwierdzono, że uzyskane dane empiryczne czasu poprawnego funkcjonowania oraz czasu odnowy mogą być dobrze opisane funkcjami wykładniczymi. Stwierdzono istotne różnice w wartościach określających średnie czasu poprawnego funkcjonowania oraz czasy trwania odnowy uzyskane przez ciągniki badanych marek. Spośród wyszczególnionych zespołów funkcjonalnych najczęstszym uszkodzeniom ulegały układy elektryczny i hydrauliczny, niezależnie od marki ciągnika.
PL
Magnetyczne systemy diagnostyczne stosowane są do oceny stanu technicznego taśm przenośnikowych od początku lat 70. ubiegłego wieku. Początkowo generowały one sygnał analogowy agregowany dla torów pomiarowych (pasów taśmy) o szerokości kilkudziesięciu centymetrów, skanowanych sekwencyjnie jedną głowicą pomiarową w kilku cyklach lub całą szerokością taśmy za jednym razem, dzięki instalacji wielu głowic pomiarowych w całym przekroju. Nie pozwalało to na identyfikację pojedynczych uszkodzeń o wielkości kilku centymetrów. Nowoczesne urządzenia diagnostyczne, dzięki miniaturyzacji, umożliwiają instalację nawet 200 cewek w listwie pomiarowej mocowanej w poprzek pełnej szerokości taśmy, w celu identyfikacji uszkodzeń pojedynczych linek. Zamiast sygnałów analogowych generują one cyfrowy sygnał zerojedynkowy, odpowiadający zmianie znaku pola magnetycznego, co pozwala pokazać uszkodzenie na obrazach 2D. Ułatwia to identyfikację lokalizacji i rozmiaru uszkodzeń w rdzeniu taśmy. Wyniki kilku pomiarów stanu pętli taśmy w jednej z kopalń podziemnych w Polsce posłużyły do opracowania modelu rozwoju uszkodzeń rdzenia taśm przenośnikowych z linkami stalowymi, który powstał w ramach doktoratu obronionego na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii PWr przez dr inż. Agatę Kirjanów-Błażej, pod kierunkiem dr. hab. inż. Leszka Jurdziaka. W kolejnych częściach artykułu zostaną przedstawione wyniki analiz statystycznych zebranych danych. Pierwsza część omawia rozkład uszkodzeń wzdłuż osi taśmy. W drugiej przedstawiony zostanie rozkład uszkodzeń w poprzek taśmy, a w trzeciej rozwój uszkodzeń w czasie. Wyniki badań posłużą do opracowania prognozy przyszłych stanów taśmy, co ma praktyczny wymiar dla ich użytkowników. Planuje się zaimplementowanie wykrytych zależności stochastycznych w algorytmach wspomagających podejmowanie decyzji o wymianach taśm w systemie DiagBelt, który opracowany został w ramach grantu NCBiR przez dr. hab. inż. Ryszarda Błażeja.
EN
Magnetic diagnostic systems are used to assess the condition of steel cord conveyor belts since the early 1970s. Initially, they generated an analogue signal aggregated for measuring tracks (belt strips) with a width of several dozen centimetres scanned sequentially by one measuring head in several cycles or the entire belt width at once thanks to the installation of multiple measuring heads throughout the cross-section. Such a solution did not allow identification of individual lesions of a size of a few centimetres. Modern diagnostic devices, thanks to miniaturization, allow the installation of up to 200 coils in a measuring rod mounted across the full width of the belt in order to identify damage to individual cables. Instead of analogue signals, they generate a digital zero-one signal corresponding to the change of the magnetic field sign, which allows showing the damage on 2D images. This solution makes it easier to identify the location and size of damage in the core of the belt. The results of several scans of the belt loop condition in one of the underground mines in Poland were registered. Then they were used to develop a „Model of damage development of the core of steel conveyor belts”, which was work out as a part of the PhD thesis written by Agata Kirjanów-Błażej at the Faculty of Geoengineering, Mining and Geology of the Wroclaw University of Science and Technology supervised by Leszek Jurdziak, university professor. The next parts of the paper will present the results of statistical analyses of collected data. The first discusses the distribution of core failures along the axis of the belt. In the second one, the distribution of defects across the belt will be presented, and in the third, the core failures development over time. The obtained results will be used to develop forecasts of future belt conditions, which has a practical dimension for their users. It is planned to implement the detected stochastic dependencies in algorithms supporting decision making on belt replacements in the DiagBelt system, which was worked out as part of the NCBiR grant by Ryszard Błażej, DSc, PhD.
PL
Drugi artykuł z cyklu poświęconego identyfikacji rozwoju uszkodzeń rdzenia taśm przenośnikowych z linkami stalowymi przy użyciu systemu magnetycznego DiagBelt omawia wyniki badań i analiz rozkładu uszkodzeń rdzenia na przekroju taśmy uzyskane w trakcie trzech kolejnych badań stanu pętli taśm w 2016 roku. Dzięki zmianie sposobu wizualizacji uszkodzeń taśmy z jednowymiarowego sygnału na obraz dwuwymiarowy możliwa stała się rejestracja zmian liczby i wielkości uszkodzeń w czasie. W pierwszym artykule analizowano rozkład uszkodzeń wzdłuż osi taśmy. Obecnie na podstawie trzech kolejnych pomiarów stanu rdzenia czterech odcinków taśm zrealizowanych w marcu, wrześniu i grudniu 2016 przedstawiono histogramy częstości uszkodzeń na przekroju taśmy. Wyznaczono też gęstość liczby uszkodzeń przypadających na 100-metrowy odcinek taśmy dla każdego toru pomiarowego (od 1 do 49), na który przypadało ok. 2,5 cm szerokości taśmy. Wykazano, że uszkodzenia skumulowane są na ok. 40% szerokości taśmy, co przyczynia się do nierównomiernego zużywania się taśmy. W części centralnej gęstość uszkodzeń jest kilkukrotnie wyższa, podobnie jak większe jest tempo ich przyrostów w czasie. Zastosowanie tekstylnego brekera wydłużyło okres użytkowania taśmy do ponad 84 miesięcy. Modyfikacje konstrukcji brekera zwiększające ochronę części centralnej mogłoby dodatkowo zwiększyć trwałość taśm. Dobrano rozkłady normalne opisujące gęstość uszkodzeń na przekroju oraz wyznaczono mnożniki i stałe translacji dopasowujące liczbę uszkodzeń do zarejestrowanych w praktyce. Wykazano, że tempo wzrostu mnożnika rośnie z kwadratem czasu pracy taśmy, a parametry rozkładu normalnego nie ulegają większym zmianom. Podkreślono, że modele symulacyjne korzystające z techniki DEM mogą być weryfikowane poprzez ocenę stanu rdzenia systemem DiagBelt. Wskazano na konieczność dodatkowego pomiaru objętości wytartej taśmy, co wydatnie uzupełniłoby ocenę stanu zużycia taśmy. Jest to istotne z punku widzenia prowadzenia regeneracji taśm. Pokazano, że podobną problematyką zajmują się również inni autorzy.
EN
In the previous issue, the first article from the cycle devoted to the identification of the development of core damages of steel conveyor belts using the DiagBelt magnetic system was published. The change of the method of visualization of the belt failures from one-dimensional signal to a two-dimensional image made it possible to interpret the belt condition quickly and to track the development of the number and size of defects over time. The subject of the first article was the distribution of damages along the axis of the belt. Currently, based on 3 subsequent measurements of the core condition of the four belt sections carried out in March, September and December 2016, the frequency of damage histograms on the cross-section of the belt was presented. Also, the density of the number of failures per 100-meter belt section for each measuring head (from 1 to 49) was estimated, which covers 2.5 cm of belt width. The damage covers approximately 40% of the belt width, which contributes to uneven wear of the belt. In the central part, the density of damage is several times higher, as well as the rate of their growth over time. The use of textile breaker has extended the life of the tape to over 84 months. Modifications of the breaker design increasing the protection of the central part could further increase the durability of the belts. Normal distributions describing the distribution of failures on the cross-section were selected, and multipliers and constant translations correcting the number of failures were selected. The growth rate of the multiplier follows the square of the passing time, and the normal distribution parameters do not change much. It was stipulated that simulation models using DEM technique can be verified by evaluating the core state with the DiagBelt system. It was pointed out the necessity of additional measurement of the volume of the worn belt, which would significantly supplement the assessment of belt wear. It is crucial from the point of view of belt recondition. Other authors also deal with similar issues.
PL
Trzy pierwsze artykuły z cyklu poświęconego identyfikacji rozwoju uszkodzeń rdzenia taśm przenośnikowych typu St w przestrzeni i czasie [1] dotyczą rozkładu uszkodzeń rdzenia taśmy wzdłuż osi [2] i przekroju [3] oraz ocenie tempa przyrostu uszkodzeń w czasie [4]. Wszystkie zacytowane do tej pory prace [1-4] odnosiły się do odcinków taśm. Tym razem autorzy uwagę poświęcili połączeniom odcinków taśm w pętli. Dotychczasowe prace naukowe, poruszające tematykę badań magnetycznych taśm przenośnikowych [5-18], w głównej mierze poświęcono wykrywaniu uszkodzeń i przeprowadzaniu oceny stanu technicznego odcinków taśm. Wielkość i ilość uszkodzeń odcinków ocenia się po wartościach generowanych amplitud, ich zasięgu oraz ilości zmian sygnalizujących uszkodzenia. Wykrycie ich jest stosunkowo proste, gdyż brak zmian w przebiegu sygnału informuje o niewystępujących zmianach w rdzeniu. Pominięcie tematyki połączeń wynika z małego udziału długości połączeń w stosunku do całkowitej długości taśmy i dlatego może być traktowane jako mniej istotne. Wpływ na to ma też większa trudność w automatyzacji analizy sygnałów. Zmiany pola magnetycznego, spowodowane obecnością połączeń, są podobne do sygnałów generowanych przez przeciętą linkę. Nie mogą być jednak traktowane jako uszkodzenie, gdyż regularność zmian wskazuje na celowe działanie, istotne jest rozpoznanie charakteru przebiegu tych sygnałów, które wspomogą przeprowadzenie oceny stanu technicznego połączeń. W rozprawie doktorskiej dr. inż. Tomasza Kozłowskiego [19] opisano metody wyznaczania parametrów, które charakteryzują połączenia taśm przenośnikowych na podstawie analogowych sygnałów magnetycznych. Dane pochodziły z systemu HRDS (High Resolution Diagnostic System), wdrożonego w 2013 r. w Kopalni Węgla Brunatnego Turów. W niniejszym artykule zaprezentowano sygnały cyfrowe z połączeń, zarejestrowane systemem Diagbelt.
EN
The first three articles from the cycle dedicated to identifying the development of St-type conveyor belt core damage in space and time [1] were devoted to the distribution of belt core damage along the axis [2], cross-section [3] and the assessment of the rate of damage growth over time [4]. All the articles cited so far [1-4] concerned belt sections. In this article, the authors devoted attention to the splices in the belt loop. The current scientific works on the subject of magnetic conveyor belt research [5-18] have been mainly devoted to the detection of damages and assessment of the technical condition of belt sections. The amount and quantity of segment damage are assessed by the values of generated amplitudes, their range and the number of changes signaling damage. Detection of them is relatively simple because of the lack of changes In the signal waveform indicates that there are no changes in the core. Splices subject omission results from the small share of the length of connections concerning the total length of the tape and therefore can be treated as less important. This is also influenced by the greater difficulty in automating signal analysis. The changes in the magnetic field caused by the presence of splices are similar to the signals generated by the cut cable. However, they cannot be regarded as damage, as regularity of signal changes indicates deliberate action. It is important to recognize the nature of these signals, which will help assess the condition of the connections. In the doctoral dissertation of Tomasz Kozłowski [19] describes methods of determining parameters that characterize the conveyor belt splices based on analog magnetic signals. The data obtained from the HRDS (High Resolution Diagnostic System) system implemented in 2013 at the Polish lignite mine KWB Turów. This article presents digital signals from splices registered with the DiagBelt system.
PL
Dwa pierwsze artykuły z cyklu poświęconego identyfikacji rozwoju uszkodzeń rdzenia taśm przenośnikowych typu St w przestrzeni i czasie [1] poświęcone były rozkładowi uszkodzeń na powierzchni taśmy wzdłuż osi taśmy [2] oraz na jej przekroju [3]. Trzecia część przedstawia zmiany rozkładu tych uszkodzeń w czasie. Okazało się, że przyrost uszkodzeń w kierunku poprzecznym do osi taśmy jest większy w czasie niż wzdłuż stalowych linek, kierunku migracji wody i rozwoju korozji [4]. Jest to kluczowe odkrycie dla praktyki serwisowania taśm. W artykule wprowadzono skwantyfikowane miary oceny stanu rdzenia odcinków taśm oraz kluczowe wskaźniki stanu. Należą do nich: gęstość uszkodzeń GU, gęstość powierzchni uszkodzeń GPoU oraz średnia powierzchnia uszkodzenia. Pozwalają one na szybką globalną ocenę stanu całej pętli, ocenę poszczególnych odcinków taśmy, tworzących pętlę, jak i ocenę lokalną stanu fragmentu taśmy. Przedstawiono regresję wprowadzonych kluczowych wskaźników oceny stanu względem czasu pracy taśm od momentu jej instalacji: GU(t), GPoU(t) oraz SrPoU(t). Badania statystyczne przeprowadzono dla 30 odcinków 14 pomiarów wykonanych w 60, 66 i 75 oraz 84 miesiącu ich pracy oraz punktu początkowego (t=0). Wszystkie odcinki mają podobną długość i pracują w pętli od momentu jej instalacji. Nowa taśma nie ma żadnych uszkodzeń, więc wszystkie wskaźniki również mają początek w zerze. Miary te nie są zależne od długości odcinków w pętli, która często bywa zmienna [5]. Istotną zaletą tych wskaźników jest możliwość ich automatycznego wyznaczenia przez oprogramowanie systemu DiagBelt. Podstawą do oceny stanu taśmy jest szereg skanów pętli taśm wykonana listwą pomiarową systemu DiagBelt. Statystyki wskaźników stanu taśmy niosą wiele informacji o stopniu zużycia taśmy. Wraz z funkcjami regresji w czasie mogą być wykorzystane do prognozowania pozostałego czasu pracy taśm, z wykorzystaniem korekt tempa zużycia taśm. Procedura określania tej miary ważnej dla użytkowników zostanie przedstawiona w czwartym artykule z serii. Dzięki znajomości tempa zużycia taśmy możliwe będzie prognozowanie zapotrzebowania na taśmy w kopalni.
EN
The first two papers from the cycle devoted to identifying the development of failures to the steel cord conveyor belts in space and time [1] were dedicated to the failures distribution on the belt surface along the belt axis [2] and its cross-section [3]. The third part presents changes in failures development over time. It turned out that the increase in the size of the damage in the transverse direction to the belt axis is more significant with time than along the steel cables, in the course of water migration and corrosion development [4]. This is a crucial discovery for belt maintenance practice. Quantified measures of the belt core condition evaluation and key belt core condition indicators are introduced. Among them are failures density GU, failures area density GPoU, and the average area of damage SrPoU. They allow on a quick assessment of the entire loop globally, individual belt sections forming loops as well as to the evaluation of the condition of the belt fragment locally. The regression of the introduced indicators in relation to the belt operating time from the moment of belt sections installation: GU(t), GPoU (t) and SrPoU(t) are presented. Statistical tests were carried out for 30 sections for four measurements carried out in 60, 66 and 75 and 84 months of the beginning of their work plus the starting point (t = 0). All belt sections have similar length and operate in the loop from the moment of its installation. The new belt has no damage, so all indicators also start from zero. These measures are not dependent on the length of the belt segments in the loop, which is frequently variable [5]. The possibility of their automatic determination by the DiagBelt system software is an important advantage of these indicators. The basis for belt condition assessments is a series of belt loop scans done by the DiagBelt measuring rod. The statistics of belt condition indicators carry a lot of information about the belt wear degree. Together with their regression over time can be used to forecast the remaining life of the belt, taking into account corrections of the belt wear rate. The procedure for determining this measure important for users will appear in the 4th paper of the series| It is possible to forecast the belt demand in the mine due to the knowledge of belt wear rate.
EN
In 2017, the analysed enterprise ZPWiK (Zabrzańskie Enterprise of Water Supply Network and Sewage System) operated the water supply network of 486.3 km length, constructed mainly (in 76.3%) from PE-DH ( polyethylene of high density). The age of as much as 85% of the network is up to 20 years old. The most of failures in water supply network is caused by a corrosion of steel pipelines and the conducted constructional work. It is followed from the studies that the failure frequency is systematically decreasing: from 2.33 failures/km in 2012, to 1.76 failures /km in 2017. The majority of the occurring failures are removed during up to 8 hours but we may observe that since 2015, the number of more difficult failures, being removed during longer period than 13 hours, has been successively increased. In spite of a high failure frequency, the level of losses is relatively low and is decreased from 11.36% in 2012 to 8.75% in 2017, what in comparison to the data of IGWP (Economic Chamber “Polish Water Supply Network”) is a very good result. The obtained good effects are connected with the renewal of the network materials, purchase and utilization of new equipment for finding out and recovery of the failures and constantly developed and analysed monitoring of work as well as the pressure reduction in the water supply network.
PL
Analizowane przedsiębiorstwo ZPWiK eksploatowało w 2017 sieć wodociągową o długości 486,3 km wykonaną głownie bo w 76,3% z PEHD i aż 85% stanowią sieci o wieku do 20 lat. Większość awarii w sieci wodociągowej spowodowana jest korozją przewodów rur stalowych i pracami budowlanymi. Z badań wynika że awaryjność ulega systematycznemu obniżeniu z 2,33 w 2012 do 1,76 w 2017 awarii/km rok. Większość awarii jest usuwana w czasie do 8 godzin, ale można zaobserwować że od 2015 roku sukcesywnie rośnie liczba trudniejszych awarii usuwanych w czasie dłuższym niż 13 godzin. Mino dużej awaryjności poziom strat jest stosunkowo niski i ulega obniżeniu z 11,36% w 2012 do 8,75% w 2017, co w porównaniu z danymi IGWP jest wynikiem bardzo dobrym. Uzyskiwane dobre efekty mają związek z odnową materiałów sieci, z zakupem i wykorzystaniem nowego sprzętu do lokalizowania i usuwania awarii oraz ciągłym rozbudowywanym i analizowanym monitoringiem pracy jak również redukcji ciśnienia w sieci wodociągowej.
8
Content available Dławiki w filtrach kompensacyjnych pasywnych
PL
Filtry pasywne wyższych harmonicznych są stosowane w sieciach elektroenergetycznych, do których są przyłączone nieliniowe odbiorniki energii elektrycznej dużej mocy. Filtr pasywny jest układem szeregowym indukcyjności L i pojemności C, tak dobranych, aby dla pulsacji ωv były w rezonansie. Pojedynczy filtr składa się z dławika indukcyjnego i baterii kondensatorów. Zarówno dławiki, jak i kondensatory powinny mieć znamionową moc pozorną dopasowaną do mocy harmonicznej, którą kompensują. Jeśli moc filtru jest za mała, to istnieje zagrożenie przegrzania termicznego dławika bądź baterii kondensatorów. Rdzenie magnetyczne dławików są dzielone tak, aby w obwodzie magnetycznym było kilka szczelin powietrznych. Segmenty rdzeni w zmiennym polu magnetycznym drgają. Drgania te przy słabym zamocowaniu rdzenia prowadzą do uszkodzenia mocowania i uszkodzenia uzwojenia. Załączono zdjęcia dławika z przegrzanym uzwojeniem i uszkodzonym mocowaniem rdzenia.
EN
Harmonic passive filters are used in power networks to which non-linear high-power electric energy receivers are connected. Passive filter is built as a series connection of inductance L and capacitance C, calculated for resonance at ων. A single filter consists of an induction choke and a capacitor bank. Both, chokes and capacitors, should have a nominal apparent power adjusted to the harmonic power they compensate. If the filter power is too low, there is a risk of overheating of the chock or capacitor bank. The magnetic cores of the chocks are divided so that there are several air gaps in the magnetic circuit. Segments of cores in a variable magnetic field vibrate. These vibrations lead to damage of the mounting and damage of the winding, when the core is not poorly installed. Photos of the chock with overheated winding and damaged core are attached.
9
Content available remote Dławiki w filtrach kompensacyjnych pasywnych
PL
Filtry pasywne wyższych harmonicznych są stosowane w sieciach elektroenergetycznych, do których są przyłączone nieliniowe odbiorniki energii elektrycznej dużej mocy. Filtr pasywny jest układem szeregowym indukcyjności L i pojemności C , tak dobranych, aby dla pulsacji ων były w rezonansie. Pojedynczy filtr składa się z dławika indukcyjnego i baterii kondensatorów. Zarówno dławiki jak i kondensatory powinny mieć znamionową moc pozorną dopasowaną do mocy harmonicznej, którą kompensują. Jeśli moc filtra jest za mała to istnieje zagrożenie przegrzania termicznego dławika bądź baterii kondensatorów. Rdzenie magnetyczne dławików są dzielone tak, aby w obwodzie magnetycznym było kilka szczelin powietrznych. Segmenty rdzeni w zmiennym polu magnetycznym drgają. Drgania te, przy słabym zamocowaniu rdzenia prowadzą do uszkodzenia mocowania i uszkodzenia uzwojenia. Załączono zdjęcia dławika z przegrzanym uzwojeniem i uszkodzonym mocowaniem rdzenia.
EN
Harmonic passive filters are used in power networks to which non-linear high-power electric energy receivers are connected. Passive filter is built as a series connection of inductance L and capacitance C, calculated for resonance at ων. A single filter consists of an induction choke and a capacitor bank. Both, chokes and capacitors, should have a nominal apparent power adjusted to the harmonic power they compensate. If the filter power is too low, there is a risk of overheating of the chock or capacitor bank. The magnetic cores of the chocks are divided so that there are several air gaps in the magnetic circuit. Segments of cores in a variable magnetic field vibrate. These vibrations lead to damage of the mounting and damage of the winding, when the core is not poorly installed. Photos of the chock with overheated winding and damaged core are attached.
PL
Analizowany system dystrybucji wody zaopatruje ponad 155 tys. mieszkańców, a jego długość wynosi 1470 km w tym 27 357 przyłączy wodociągowych. Sieć wodociągowa składa się w ponad 91% z tworzyw sztucznych, a przyłącza w 96% z PE HD. Średnia awaryjność poszczególnych materiałów wykazuje że 64% awarii powstaje na rurach stalowych, 26% na rurach z żeliwa szarego a tylko 4% na rurach z PE. W latach 2011 do 2017 liczba awarii wahała się od 377 do 271 na rok. Wskaźnik uszkodzeń sieci wodociągowej wynosił odpowiednio X = 0,26 - 0,13 uszk./km x rok, co pozwala określić jej stan techniczny jako dobry. Wdrożono GIS i podział sieci wodociągowej na strefy zasilania wraz z monitoringiem, który jest ciągle poprawiany i rozbudowywany, a już przynosi wiele korzyści w codziennej eksploatacji sieci. Obserwując straty wody w kolejnych latach widać sukcesywny spadek tej wartości z 10,72% w 2011 roku do 6,50 % w 2017 roku.
EN
In the analyzed PWiK, the water supply network consists of over 91% of plastics, and connections in 96% of PE HD. One can say that the analyzed network is very modern in respect with national conditions. The average failure rate of individual component shows that up to 64% of failures are generated on steel pipes, 26% on gray iron pipes and only 4% on PE pipes. In 2011-2017, the number of failures varied from 377 to 271 a year. The failure rate of the water supply network was X = 0.26 -0.13 damage/km x a year which allows to determine its technical condition as good. GIS was implemented and the water supply system was divided into supply zones with monitoring, which are constantly improved and extended, and already bring many benefits in the daily operation of the network. Observing water losses in the following years, we can see a gradual decrease in this value from 10.72% in 2011 to 6.5% in 2017.
PL
W artykule przedstawiono znaczenie zarządzania awariami liniowymi. Na przykładzie wyników z badań benchmarkingowych firmy wodociągowo-kanalizacyjnej z roku 2010 i 2015 przeanalizowano zastosowania wybranych wskaźników jako narzędzia wspierającego zarządzania siecią oraz ryzykiem w firmie. Wskaźniki uzyskane podczas porównywania firm pozwalają wskazać lepsze i gorsze obszary funkcjonowania firmy oraz potencjały, gdzie możliwa i konieczna jest poprawa. Uzyskana przy ich pomocy poprawa wyników może mieć przełożenie na lepsze funkcjonowanie i wizerunek firmy. Awaryjność sieci powinna być stale monitorowana i analizowana ponieważ jest wyznacznikiem niezawodności eksploatowanej infrastruktury.
EN
The following article depicts the importance of a linear failure management. Using the example of the results from the benchmarking research of a water and sewage network company from 2010 and 2015 selection of specific indicators was analysed as a supporting tool for network and risk management in the company. The indicators obtained during the comparison of companies enable indication of better and worse areas of the company's performance and potentials where improvements are possible and necessary. The improvements of the results gathered with their help may translate into better functioning and image of the company. Network failure should be constantly monitored and analysed as it is an coefficient of the reliability of the infrastructure in use.
PL
Na sieci wodociągowej zabudowa zaworów redukcji ciśnienia uzasadniona jest przede wszystkim wtedy, gdy parametry dostarczanej wody powodują występowanie ciśnienia, znacząco wykraczającego poza wymagany zakres. Takie rozwiązania najczęściej stosowane są w punktach zakupowych wody (sprzedawanej przez monopolistę) oraz w obszarach znacząco zróżnicowanych pod względem wysokości, w stosunku do źródła podawania wody. Zgodnie z prawem Pascala o statyce cieczy, w miejscach zlokalizowanych najwyżej, ciśnienie wody jest niższe, niż w obszarach zlokalizowanych niżej. Dlatego na początku sieci wodociągowej lub w miejscach specjalnie wytypowanych w zależności od sposobu funkcjonowania układu, wyznacza się obiekt budowlany, w którym przedsiębiorstwo wodociągowe realizuje proces obniżania ciśnienia za pomocą specjalistycznych urządzeń. Efektem tych działań jest obniżenie ciśnienia wychodzącego za reduktorem w stosunku do ciśnienia zasilającego obiekt. Główna determinanta działań przedsiębiorstw wodociągowych w tym zakresie, kończy się głównie na dostosowaniu ciśnienia do zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które w §114.1 wskazuje minimalny oraz maksymalny poziom ciśnienia. W niniejszym opracowaniu przedstawiono koncepcję oraz proces wdrażania kaskadowego układu zabudowy reduktorów ciśnienia w jednym z górniczych miast województwa Śląskiego.
EN
The installation of pressure reduction valves is justified primarily when the parameters of the water supplied cause a pressure in the water supply network, significantly exceeding the required range. Pressure relief valves are installed mainly at water purchase points (sold by a monopolist) and in areas markedly different in terms of height. According to Pascal's law, in places located at the highest points, the water pressure is lower than in areas located lower. Therefore, at the beginning, or in specially designated places, pressure relief valves are installed. The result of these actions is reducing the pressure coming out from the behind of the reducer in relation to the pressure supplying the object. In Poland, the level of minimum and maximum pressure is specified in the Ordinance of the Minister of Infrastructure, dated 12 April 2002, on technical conditions that should be met by buildings and their locations. In this study, I would like to present the concept and the process of implementing the cascaded pressure reduction system in one of the Silesian mining towns.
PL
W artykule opisano sposób postępowania zastosowany przy ustalaniu przyczyn awarii w chłodni owoców, która polegała na gwałtownym rozszczelnieniu amoniakalnej instalacji chłodniczej. Wykryto wiele niezgodności spawalniczych. Odrębne zagadnienie stanowił spór, czy zdarzenie należy zakwalifikować jako wyciek, czy eksplozję. Zagadnienie to szerzej zostanie przedstawione w drugiej części.
PL
W pierwszej części artykułu (Dozór Techniczny nr 3/2018) opisano sposób postępowania zastosowany przy ustalaniu przyczyn awarii w chłodni owoców, która polegała na gwałtownym rozszczelnieniu amoniakalnej instalacji chłodniczej. Wykryto całą listę niezgodności spawalniczych. Odrębne zagadnienie w opisywanym przypadku stanowiło rozstrzygnięcie sporu, czy zdarzenie należy zakwalifikować jako wyciek, czy eksplozje. Zagadnienie to szerzej przedstawiono w drugiej części. Od odpowiedzi na to pytanie często zależy decyzja ubezpieczyciela o ewentualnej wypłacie odszkodowania.
PL
Urządzenia sterowania ruchem kolejowym mogą przebywać w różnych stanach eksploatacyjnych. Wynika to z procesu ich destrukcji, który związany jest z czasem istnienia urządzeń, intensywnością użytkowania, czy jakością obsługi technicznej [5, 7, 8]. Badania eksploatacyjne są źródłem cennej wiedzy, która pozwala nie tylko na doskonalenie konstrukcji urządzeń srk, ale również na sterowanie procesem eksploatacji [1, 3, 4]. W tym celu opracowywane są narzędzia informatyczne wspomagające proces diagnostyczny [2, 6, 9, 10, 11]. Pomocnym w testowaniu tych narzędzi może być, zaproponowany przez autorów artykułu, symulator uszkodzeń dedykowany urządzeniom srk.
EN
Railway traffic control systems may have different working conditions. It results from their destruction process, which is related to the age of the devices, intensity of their operation or technical service quality. Operating tests are the source of valuable knowledge that allows not only to perfect the construction of railway traffic control devices, but also to control the operating process. In order to do that IT tools are developed, supporting the diagnostic process. What can be helpful in testing these tools can be, proposed by the authors of the article, a failures simulator dedicated to railway traffic control devices.
PL
Rurociągi w sieciach ciepłowniczych kanałowych narażone są na działanie wielu czynników zewnętrznych, które mogą mieć niekorzystny wpływ na ich trwałość. Z tego względu dochodzi do awarii rurociągów ciepłowniczych, w trakcie których wypływa duża ilość wody. Duża jej część trafia do kanałów ciepłowniczych i spływa nimi w miejsca nieraz bardzo oddalonego od faktycznej lokalizacji awarii. Z tego powodu izolacja na niektórych odcinkach sieci kanałowej może przez długi czas być zalana bądź pracować w warunkach wysokiej wilgotności powietrza. W artykule zostały opisane wyniki eksperymentu mającego na celu sprawdzenie wpływu takich warunków na stan izolacji włóknistych spotykanych na rurociągach ciepłowniczych.
EN
District heating pipelines are exposed to many external factors that may adversely affect their durability. For this reason, district heating pipelines’ failures occur, during which large amounts of water are released. A large part of it goes to the district heating pipe ducts and flows into places that are often far removed from the actual failure. Because of this, the insulation on some sections of the ductwork can be flooded for a long time or work in high humidity conditions. The article describes the results of an experiment which purpose was to examine the impact of such conditions on the fibre insulation found on district heating pipelines.
17
Content available remote Cases of failure of bridge structures during the process of pre-stressing
EN
The paper describes two typical cases of failure of pre-stressing cables during the construction of concrete bridges in Poland. In both cases failure occurred during the tensioning of cables and consisted of the sudden loosening of the cables as well as a destruction of the concrete in the zone under the curvilinear section of a cable. Based on a review of documentation, especially the drawings of zones of failures, and also finite element analysis, it can be concluded that the structure did not have enough reinforcement bars to transfer the tensile forces occurring on the inner curvature of the cables. Therefore, the tensile stresses occurring in these places were only transferred by the concrete. This is contrary to the basic principle of reinforced concrete, which states that tensile forces should be transferred by the reinforcement and compressive forces should be withstood by concrete.
PL
W artykule przedstawiono dwa typowe przypadki awarii kabli sprężających podczas budowy mostów betonowych w Polsce. W obu przypadkach wystąpiła awaria w czasie naciągu kabli. W jej wyniku następował nagły spadek siły naciągu kabli i uszkodzenie betonu w strefie krzywoliniowego przebiegu kabli. Na podstawie przeglądu dokumentacji, a zwłaszcza rysunków stref awarii, a także wykonanej analizy MES, można stwierdzić, że w konstrukcji nie została zastosowana wystarczająca ilość prętów zbrojeniowych do przejmowania sił rozciągających powstających na wewnętrznej krzywiźnie kabla. Dlatego powstałe naprężenia rozciągające przejmowane są wyłącznie przez beton. Przyjęte rozwiązanie jest sprzeczne z pod- stawową zasadą zbrojonego betonu, w którym siły rozciągające powinny być przejmowane przez zbrojenie, a siły ściskające przez beton.
18
Content available remote Porównawcze studium obliczeń niezawodności pompowni wodociągowej
PL
Artykuł stanowi nawiązanie do uprzedniej publikacji, w której przeprowadzono dyskusję nad wpływem liczby pomp na sprawność energetyczną pompowni wody czystej. Stwierdzono, że dobór mniejszej liczby większych pomp odśrodkowych może pozwolić na uzyskanie znaczących oszczędności energetycznych. Jednakże pod względem niezawodnościowym rozwiązanie to może nie być najszczęśliwsze. Dla tej samej przykładowej pompowni obliczono metodami przeglądu zupełnego i przeglądu częściowego niezawodność pompowni bez i z jedną dodatkową zasuwą. W tym przypadku zwiększenie liczby zasuw poprawiało wartość stacjonarnego wskaźnika gotowości pompowni.
EN
In a previous paper the impact of the number of pumps on the plant energy usage efficiency was discussed. Choosing lower number or rotary pumps may result in significant savings of energy, but such an economical solution is not necessarily advised from the reliability point of view. For me same pumping station the stationary coefficient of availability was calculated first without any unnecessary approximations by the statistical – analytical method and then by conducting complete survey. Calculations were also done using the partial survey method for not more than two simultaneous fault elements. Then an extra cut valve was added enabling to close a branch of pumps for the replacement of damaged units. After this innovation it was not possible to predict a simple reliability scheme of the pumping station, so the statistical - analytical method was not applicable for calculating the stationary coefficient of availability, but both the total and a partial survey methods were applied and the results compared.
PL
Tematyka dotycząca eksploatacji parku maszynowego jest niezwykle istotna dla przedsiębiorstw przemysłowych. Od sprawności maszyn i urządzeń uzależniona jest ciągłość i wydajność procesów technologicznych. Awarie maszyn są poważnym problemem dla przedsiębiorstw, dlatego ważne jest ciągłe monitorowanie zakłóceń w celu podjęcia działań prewencyjnych. W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące tematyki eksploatacji maszyn i urządzeń oraz ich stanu technicznego. Na przykładzie przedsiębiorstwa z branży metalurgicznej dokonano analizy awaryjności wybranych maszyn na podstawie historii zdarzeń awaryjnych. Wyniki analizy powinny być podstawą działań podejmowanych przez służby utrzymania ruchu w celu zapobiegania potencjalnym awariom.
EN
The topic of machine park exploitation is extremely important for industrial enterprises. From the efficiency of machines and equipment depend on the continuity and efficiency of technological processes. Machine failures are a serious problem for businesses, so it is important to monitor interference in order to take appropriate preventive measures. The article presents issues related to the exploitation of machinery and equipment and their technical condition. On the example of a company in the metallurgical industry, the failure of selected machines was analyzed based on the history of emergency events. The results of the analysis should be the basis for the actions taken by the maintenance services to prevent potential failures.
PL
Problematyka niekontrolowanych wycieków w wyniku awarii jest aspektem poruszanym w wielu światowych i krajowych badaniach naukowych. Współczesne metody diagnozy i lokalizacji awarii wykazują podejście bezpośrednie (hardwarowe), oparte na urządzeniach służących do precyzyjnej lokalizacji wycieków oraz pośrednie (softwarowe) z zaimplementowanymi w oprogramowaniach algorytmami obliczeniowymi. Jedną z metod softwarowych jest modelowanie hydrauliczne, podczas którego do kalibracji i estymacji danych pomiarowych wykorzystywane są, m.in. algorytmy genetyczne GA (ang. Genetic Algorithm). W artykule przedstawiono przykład wykorzystania algorytmu genetycznego GA, wbudowanego w jednym z programów komputerowych dostępnych na rynku, do kalibracji modelu hydraulicznego sieci wodociągowej Ostrowa Wielkopolskiego. Skalibrowany model wykorzystano do przeprowadzenia symulacji wycieku wody przy jednoczesnym uwzględnieniu wpływu wysokości ciśnienia na wielkość awarii.
EN
The issue of accidental water leakages resulting from failures is a subject which is raised in many national and world researches. Current failure diagnostic and localization methods present both direct (hardware) solutions, which are based on devices that are able to precisely locate leakages, and indirect (software) solutions with algorithms, which are implemented in software. One of the software methods is hydraulic modeling, during which Genetic Algorithms (GA) are used to calibrate and estimate hydraulic data. This paper presents sample usage of Genetic Algorithm (GA), which was embedded in one of available computer programs, for the calibration of a hydraulic model of the water supply system in Ostrów Wielkopolski. The calibrated model was used to simulate a water leakage taking into account the impact of a pressure head on the size of the failure.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.