Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 51

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  emergency lighting
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę zagadnień objętych normą PN-EN 1838:2013-11.
PL
W artykule omówiono wymagania przepisów techniczno-budowlanych dla oświetlenia awaryjnego.
EN
The article discusses the requirements of technical and construction regulations for emergency lighting.
PL
W artykule zebrano wymagania szczegółowe wynikające z ustaw i rozporządzeń dotyczących oświetlenia awaryjnego w odniesieniu do obiektów budowlanych niebędących obiektami górniczymi oraz metra.
EN
The article collected detailed requirements under the laws and regulations concerning the emergency lighting in relation to buildings which are not objects and underground mining.
PL
W artykule zebrano wymagania szczegółowe wynikające z ustaw i rozporządzeń dotyczących oświetlenia awaryjnego w odniesieniu do obiektów budowlanych niebędących obiektami górniczymi oraz metra.
EN
The article collected detailed requirements under the laws and regulations concerning the emergency lighting in relation to buildings which are not objects and underground mining.
PL
Artykuł przybliża wybrane wymagania dla akumulatorów stosowanych w oprawach oświetlenia awaryjnego, które znajdują się w normie PN-EN 60598-2-22:2015-01 P.
PL
W artykule opisano wymagania dla oświetlenia awaryjnego miejsc pracy w nieruchomościach publicznych oraz w ogólnodostępnych korytarzach i drogach w obrębie wielopiętrowych domów mieszkalnych przedstawionych w normie PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia. Artykuł opisuje zadania oświetlenia ewakuacyjnego, wymagania dotyczące oświetlenia wyjść ewakuacyjnych oraz ogólne zasady rozmieszczania znaków ewakuacyjnych. Znajdziemy również informacje na temat wymagań budynkowych odnośnie dokumentacji oświetlenia awaryjnego, jak również wymagania i sposoby przeprowadzania testów oraz rejestrowania wyników testów w dzienniku. Artykuł omawia również niejasności dotyczące stosowania normy PN-EN 1838.
EN
The article describes the requirements for emergency lighting of workplaces in public buildings and in generally accessible corridors and roads within multi-storey residential houses as presented in ­PN-EN 50172: 2005 Emergency lighting systems. The article describes the tasks of evacuation lighting, lighting requirements for emergency exits and general rules for the placement of escape signs. It gives us information on building requirements for emergency lighting documentation also requirements and methods of testing and recording test results. The article also discusses ambiguities regarding the application of the PN-EN 1838 standard.
PL
Jednym z naistotniejszych zagadnień związanych z projektowaniem, budowaniem i wyposażaniem obiektów budowlanych jest zapewnienie bezpieczeństwa jego użytkownikom w czasie normalnej eksploatacji oraz na wypadek pożaru. Zapewnienie bezpieczeństwa na wypadek pożaru jest realizowane głównie poprzez zagwarantowanie możliwości bezpiecznej ewakuacji.
PL
W pomieszczeniach i miejscach pracy, w których w razie awarii oświetlenia mogą wystąpić zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, należy zapewnić oświetlenie awaryjne spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach i Polskich Normach. Oświetlenie ewakuacyjne stanowi niezbędny element funkcjonowania każdego miejsca pracy.
PL
Artykuł stanowi wyjaśnienie i usystematyzowanie obowiązujących przepisów i norm dotyczących oświetlenia awaryjnego.
EN
The article clarifies and systemalizes the regulations and standards for emergency lighting.
PL
Artykuł przedstawia wykładnię przepisów budowlanych dotyczących oświetlenia awaryjnego oraz problem dobrowolności stosowania norm w konfrontacji z realiami, a także omawia normę PN-EN 1838:2005P.
PL
Artykuł przybliża wybrane wymagania dla oświetlenia awaryjnego, które znajdują się w normie PN-EN 60598-2-22:2015-01 P.
EN
The article gives an overview of the requirements for emergency lighting that are included in PN-EN 60598-2-22: 2015-01 P.
PL
Artykuł przybliża wybrane wymagania dla oświetlenia awaryjnego, które znajdują się w normie PN-EN 60598-2-22:2015-01 P.
EN
The article gives an overview of the requirements for emergency lighting that are included in PN-EN 60598-2-22: 2015-01 P.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań skutków przepływu prądu piorunowego przez różnego rodzaju poszycia dachowe. Badania przeprowadzono ku przestrodze dla osób chcących „oszczędzić” podczas budowy nowego obiektu unikając wyposażenia go w stosownie dobrane urządzenia piorunochronne.
EN
The article presents the results of the effects of the lightning current flow through all kinds of roof planting. The study was conducted as a warning for people who want to “save” during the construction of the new facility construction equipment avoiding it appropriately set the lightning protection system.
16
Content available remote Projektowanie garaży wielostanowiskowych. Cz.2
17
PL
W artykule przedstawiono wymagania dotyczące stosowania systemów oświetlenia awaryjnego zawarte w aktualnych przepisach prawnych, z uwzględnieniem zapisów znowelizowanej normy PN-EN1838 z 25 listopada 2013 r. Dokonano interpretacji niektórych, niezbyt jednoznacznych, zapisów zawartych w normach przedmiotowych, a także omówiono rozbieżności pomiędzy wymaganiami zawartymi w różnych dokumentach prawnych. Zaprezentowano podział oświetlenia awaryjnego oraz omówiono cele, wymagania i przykładowe zastosowania poszczególnych rodzajów oświetlenia ewakuacyjnego: oświetlenia dróg ewakuacyjnych, strefy otwartej (zapobiegające panice) i oświetlenia strefy wysokiego ryzyka Przedstawiono także ogólne zasady umieszczania opraw oświetlenia ewakuacyjnego.
EN
This article outlines the requirements for u sin g emergency lighting systems m accordance with current legislation, including the provisions of Standard EN 1838 revised on November 25, 2013. It explains unclear provisions regarding emergency lighting, and discusses discrepancies between the requirements in various legal documents. This article classifies emergency lighting and presents objectives, requirements and sample use of individual types of emergency escape lighting: escape route lighting, open area (anti-panic) lighting and high risk task area lighting. It also discusses general rules for placing emergency escape lighting fittings.
PL
W artykule zaprezentowano najważniejsze informacje zamieszczone w aktualnych ustawach, rozporządzeniach oraz polskie normy dotyczące instalacji oświetlenia awaryjnego. Przedstawiono -zawarty w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury - wykaz pomieszczeń, w których należy stosować oświetlenie ewakuacyjne oraz wymagania techniczne, jakie mają spełniać te instalacje. Omówiono dwie ustawy oraz dwa rozporządzenia, z których wynika m.in. konieczność uzgadniania projektów instalacji oświetlenia ewakuacyjnego czy obowiązek uzyskania dopuszczenia do użytkowania opraw oświetlenia awaryjnego. Na podstawie analizy norm określono podstawowe funkcje oświetlenia ewakuacyjnego, omówiono podział systemów oświetlenia awaryjnego oraz wymieniono grupę norm dotyczących symboli graficznych, barw i znaków bezpieczeństwa.
EN
This article presents the most important information in current acts of law and Polish standards on installing emergency lighting It presents the Minister of infrastructure's list of places, where emergency escape lighting must be installed as well as the technical requirements it needs to meet. According to two bills and two ordinances, it is necessary to consult designs related to emergency escape lighting and to obtain a release-to-service permit related to emergency lighting luminaires. Basic functions of evacuation lighting and a classification of lighting systems have been established on the basis of an analysis of relevant standards. This article also lists standards on graphic symbols, colours and safety sings.
PL
Budynki zakładów przemysłowych, hoteli oraz obiekty użyteczności publicznej muszą być wyposażone w urządzenia przeciwpożarowe, którym należy zapewnić konserwację i naprawy w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie. Niejednokrotnie zanik oświetlenia podstawowego nie jest spowodowany zwykłą awarią zasilania czy wyłączeniem u dostawcy energii elektrycznej, a dodatkowymi czynnikami, np. pożarem czy atakiem terrorystycznym. Zastosowanie odpowiedniej technologii oświetlenia awaryjnego, w tym ewakuacyjnego oraz zapasowego, może przyczynić się do znacznych oszczędności i znacząco wpłynąć na redukcję kosztów utrzymania takiego oświetlenia.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.