Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 114

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obróbka termiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Badania przeprowadzono w celu określenia zmian zachodzących w zawartości błonnika pokarmowego w warzywach kapustnych pod wpływem obróbki cieplnej. Analizom poddano brokuł i kalafior gotowane na parze oraz konwencjonalnie - w wodzie. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że zarówno metoda gotowania, jak i rodzaj warzywa istotnie wpływają na zawartość błonnika pokarmowego ogółem oraz jego poszczególnych frakcji w badanych warzywach. Brokuł poddany gotowaniu w wodzie charakteryzował się większą redukcją zawartości błonnika pokarmowego ogółem w porównaniu do kalafiora, tj. z poziomu 4,96 g/100 g świeżego produktu do 4,32 g/100 g produktu gotowanego. Surowe warzywa zawierały przede wszystkim rozpuszczalną frakcję błonnika (SDF), z zachowaniem niewielkiego udziału frakcji nierozpuszczalnej (IDF). Podczas obróbki cieplnej udział SDF obniżał się przy jednoczesnym wzroście zawartości IDF. Największe różnice zaobserwowano pomiędzy brokułem surowym a ugotowanym na parze. Zawartość frakcji IDF w brokule surowym wynosiła 0,32 g/100 g, natomiast po procesie gotowania na parze wartość ta wzrosła do 1,55 g/100 g.
EN
The research was carried out to illustrate the changes in the content of dietary fiber in cruciferous vegetables under thermal treatment. The research material was steamed or conventionally boiled broccoli and cauliflower. On the basis of the obtained results, it was found that both method of thermal treatment as well as kind of vegetable, significantly influence on the content of total dietary fiber and its fractions in the tested vegetables. Boiled broccoli was characterized by a greater reduction in the content of total dietary fiber compared to cauliflower, i.e. from 4.96 g/100 g of fresh product to 4.32 g/100 g of boiled product. Raw vegetables contained mainly the soluble dietary fiber (SDF), with a small share of the insoluble dietary fiber (IDF). During the thermal treatment, the amount of SDF decreased, while IDF increased. The greatest differences were observed between raw and steamed broccoli. The content of the IDF fraction in the raw broccoli was 0.32 g/100 g, while after the steaming process this value increased to 1.55 g /100 g.
PL
Wygrzewanie struktury jest jednym z pierwszych i podstawowych etapów zapewnienia wysokiej próżni w strukturze. W wyniku procesu obróbki termicznej następuje usunięcie z powierzchni i wnętrza materiałów stykających się z próżnią wszelkich gazów pozostałych podczas wcześniejszych wszystkich procesów technologicznych związanych z wykonaniem struktury [1]. Stosowana dotychczas technologia wygrzewania polegała na stopniowym podnoszeniu temperatury poszczególnych elementów struktury do poziomu 250°C przy zastosowaniu grzałek oraz przy jednoczesnej kontroli próżni. Ponieważ wygrzewanie jest procesem długotrwałym a podnoszenie temperatury powoduje gazowanie z materiałów stykających się z obszarem próżni, a więc wpływa na jej poziom, to konieczne jest sterowanie przebiegiem tego procesu poprzez bezpośredni nadzór wykwalifikowanego pracownika. Bazując na wieloletnim doświadczeniu zdobytym podczas wytwarzania kolejnych typów struktur w Narodowym Centrum Badań Jądrowych opracowano i wykonano stanowisko technologiczne, na którym procesy obróbki termicznej są realizowane w sposób automatyczny, powtarzalny, z zachowaniem pełnych informacji dotyczących ich przebiegu.
EN
The process of heating the accelerating structure is one of the first and basic stages of providing a high vacuum in the structure. As a result of heat treatment, all gases remaining as a result of all previous technological processes are removed from the surface and interior of materials in contact with vacuum. Traditionally used heating technology consisted of gradually increasing the temperature of individual structural elements to a level of 250° C by means of heaters and simultaneously checking the vacuum. Since heating is a long-term process, and raising the temperature causes gassing from materials in contact with the vacuum area, and thus affects its level, it is necessary to supervise the process by a qualified employee Based on many years of experience at the National Center for Nuclear Research, a technological stand has been developed and manufactured, on which heat treatment processes are carried out automatically, repeatably, with full information regarding their parameters.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań zapraw geopolimerowych o dużej wytrzymałości przygotowanych z dwóch rodzajów popiołu lotnego krzemionkowego. Jako aktywatory użyto wodorotlenku sodu oraz mieszaniny wodorotlenku i krzemianu sodu, w postaci roztworów. Aktywator dodawano w ilościach od 6 do 15% NaOH, w stosunku do masy popiołu. Zaprawy po przygotowaniu dojrzewały w temperaturach 60ºC, 80ºC lub 100ºC przez różny czas, od 24 godzin do 7 dni. Zwiększenie dodatku sodu lub wyższa temperatura dojrzewania zwiększają wytrzymałość badanych zapraw na zginanie i ściskanie. Najlepsze wyniki – wytrzymałość na ściskanie i zginanie odpowiednio 100 MPa i 20 MPa, uzyskano dla zapraw aktywowanych 15% dodatkiem wodorotlenku sodu, poddanych naparzaniu w 100ºC przez 24 godziny. Mieszany aktywator – krzemian i wodorotlenek sodu pozwolił również uzyskać duże wytrzymałości, jednak mniejsze niż sam wodorotlenek sodu. Wydłużenie czasu pielęgnacji w wysokiej temperaturze o ponad 24 godziny nie dawało w większości przypadków korzystnych wyników. Zaprawa geopolimerowa z popiołu lotnego, aktywowana 15% NaOH w stosunku do masy popiołu, utwardzana w temperaturze 100ºC przez 24 godziny, wykazała około 18% zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w porównaniu ze zwykłą zaprawą cementową z cementu portlandzkiego.
EN
The paper presents the results of research of high-strength geopolymer mortars, prepared from two types of siliceous fly ash. Sodium hydroxide and mixtures of sodium hydroxide and sodium silicate in the form of solutions were used as activators. The activator was added in amounts ranging from 6 to 15% NaOH in relation to the ash mass. After preparation, the mortars were cured at the temperature of 60ºC, 80ºC or 100ºC for various times, from 24 hours to 7 days. Increasing the addition of sodium or a higher curing temperature increase the flexural and compressive strength of the tested mortars. The best results - compressive and flexural strength of 100 MPa and 20 MPa, respectively, were obtained for mortar activated with 15% sodium hydroxide, cured at 100°C for 24 hours. Blended activator – sodium silicate and sodium hydroxide also allowed to obtain high strengths, but lower than sodium hydroxide alone. Extending the curing time at high temperature beyond 24 hours did not produce favourable results in most cases. Fly ash geopolymer mortar, activated with 15% NaOH by mass of ash, cured at 100°C for 24 hours, showed about 18% reduction in greenhouse gas emissions compared to common Portland cement mortar.
EN
Purpose: In this paper, the impact of hardening temperature on the quenching distortions which occur during low-pressure carburizing with gas quenching - using the individual quenching method - was analysed. Design/methodology/approach: The reference elements were subjected to carburizing at 980°C, followed by gas quenching at temperatures of 860°C, 920°C and 980°C. The geometrical measurements of the elements were made before and after the chemical treatment and the size of the quenching distortions of their geometrical parameters was determined. Findings: It was demonstrated that a high temperature of quenching has an unfavourable effect on changes in cylindricity and roundness parameters but, at the same time, reduces the size of distortion of outer parameters. Low temperature quenching reduces quenching distortions of cylindricity and roundness parameters while increasing the distortion of outer dimensions. Research limitations/implications: Based on the research and analysis carried out in this work, it was found that the use of lower quenching temperature is justified in economic and quality terms. Practical implications: In the case of the aviation or automotive industry, very high quality of manufactured elements along with a simultaneous reduction of their production costs is extremely important. Maintaining the dimensions of the elements during heat treatment is extremely difficult. The tests allowed to determine the optimal hardening temperature, which brings with it acceptable deformations. Since it is easier to “repair” the outer geometrical dimensions (diameter, thickness), it seems that quenching from lower temperatures is a more favourable process. Originality/value: The conducted tests allowed to determine the most favourable conditions for hardening elements from the automotive industry, taking into account the occurring deformations and their subsequent processing
5
Content available remote Termiczne usuwanie rtęci z węgla kamiennego i biomasy
PL
Porównano usuwanie rtęci z węgla kamiennego i biomasy w procesie wstępnej obróbki termicznej. Badania przeprowadzono w temp. 200-400°C. Zauważono istotne różnice w dynamice uwalania rtęci z węgla i biomasy, wynikające z odmiennych form jej występowania. Do temp. 350°C usunięto z biomasy 92–95% rtęci, a z węgla kamiennego tylko 41–73%. Wyjściowa zawartość rtęci wynosiła w próbkach węgla 56–196 μg/kg, a w biomasie 3–7 μg/kg.
EN
Six bituminous coal samples and 3 biomass samples were heated up to 400°C and 350°C, resp., to remove Hg as volatile compds. The Hg content in coals was 56–196 μg/kg and in biomass 3–7 μg/kg. The Hg removal effectivenes (up to 350°C) from coal samples was 41–73% and from biomass 92–95%.
PL
W pracy zaprezentowanej w artykule przeprowadzono pilotażową ocenę wybranych cech jakościowych przykładowych mrożonych filetów rybnych zakupionych na podlaskim rynku. Filety te po rozmrożeniu poddano różnym rodzajom obróbki termicznej. Równolegle dokonano oceny analogicznych cech jakościowych przykładowych ryb świeżych oraz zamrożonych w warunkach laboratoryjnych, poddając je obróbce termicznej w tych samych warunkach. Panga zakupiona na lokalnym rynku w stanie zamrożonym, a następnie rozmrożona w warunkach laboratoryjnych, zmieniała się w stosunku do surowca, po poddaniu obróbce termicznej, w inny sposób niż pstrąg zamrożony w warunkach laboratoryjnych i poddany tym samym metodom obróbki. Wydajność pangi zamrożonej przemysłowo była istotnie niższa po obróbce niż pstrąga świeżego i zamrożonego. Pstrąg świeży był najlepszy opiekany, natomiast najgorszy – po pieczeniu w folii. Analogicznie został oceniony pstrąg mrożony. Panga mrożona była najatrakcyjniejsza po smażeniu, natomiast najniżej oceniono ją po pieczeniu bez folii. Należałoby przeprowadzić na szeroką skalę analizę cech jakościowych ryb zamrożonych oferowanych na polskim rynku. Mogłoby to zwrócić uwagę producentom, dystrybutorom i sprzedawcom ryb na monitorowanie historii łańcucha chłodniczego. Polepszenie cech jakościowych ryb mrożonych w dalszej perspektywie mogłoby się przyczynić do zwiększenia sprzedaży i konsumpcji ryb w Polsce.
EN
In the work presented in the article, a pilot assessment of selected quality features of examples of frozen fish fillets, purchased on the local market in Podlasie, was conducted. The filets after defrosting were heated in various types of thermal treatment. Simultaneously the analogue evaluation of quality features was carried out in the raw fish as well as frozen in laboratory conditions, which were the same in both cases. The fish was heated at the same conditions as market’s filets. Basa fish, having been bought as a frozen filet on a local market and then defrosted in a laboratory, was changing after cooking in comparison with raw material in a different way than a trout that was frozen and defrosted in laboratory and that underwent the same type of heat treatement. Efficiency of the basa fish, frozen in industrial process, was significantly lower after heating than the efficiency of a raw trout as well as frozen in a laboratory. The unfrozen trout was after heat treatment the best as roasted, and the worst – after baking wrapped in an aluminium foil. Analogously was evaluated after cooking the trout, frozen in the laboratory. The basa fish was the most attractive after frying, though, obtained the lowest quality after baking without foil. It would be necessary to conduct investigations of frozen fish on the Polish market on a wide scale. It could pay attention of the producers, distributors and fish salers to monitoring of the history of frozen chain. The improvement of the quality of frozen fish, could increase in the long run selling and consumption of fish in Poland.
EN
Disposal of wastes containing metal ions such as Cu(II) ions is serious problem nowadays. Various materials are utilized for the purpose of immobilization of Cu(II) ions. Attractive type of material is represented by slags – waste from the metallurgical industry. Raw and alkali-activated blast furnace slag were studied for the purpose of immobilization of Cu(II) ions from the aqueous solution and for disposal of Cu(II) containing wastes. Slags were saturated by Cu(II) ions. Amount of Cu(II) deposited on the raw slag was 6.35 ± 0.12 mg/g and amount deposited on the alkali-activated slag was 151.37 ± 0.95 mg/g. The saturated materials were thermally treated at 100, 500, and 1000°C. The thermal treatment leads to the slight structural changes in the case of raw slag and to the significant structural changes in the case of alkali-activated slag. Cu(II) ions probably incorporate to the matrix of materials. The materials based on alkali-activated slag exhibit higher stability to the leaching of Cu(II) ions compared to raw slag based materials when only 0.13% of the total immobilized amount of Cu(II) ions was released to the solutions during the leaching experiment in the case of alkali activated slag compared to 12% in the case of raw slag. The higher temperature of treatment leads to more stable material in the case of both initial slags. The studied materials are less stable under the acidic conditions in comparison with the neutral and alkaline conditions. Alkali-activated blast furnace slag could be promising material for the Cu(II) ions immobilization and for the safe disposal of Cu(II) containing wastes.
PL
Utylizacja odpadów zawierających jony metali, takich jak jony Cu (II), stanowi obecnie poważny problem. W celu immobilizacji jonów Cu (II) stosuje się różne materiały. Atrakcyjny rodzaj materiału reprezentują żużle – odpady z przemysłu metalurgicznego. Surowe i aktywowane alkalicznie żużle wielkopiecowe badano pod katem immobilizacji jonów Cu (II) z roztworu wodnego i możliwości składowania odpadów zawierających Cu (II). Żużle były nasycone jonami Cu (II). Ilość Cu (II) osadzonego na surowym żużlu wynosiła 6,35 ± 0,12 mg/g, a ilość osadzona na żużlu aktywowanym alkaliami wynosiła 151,37 ± 0,95 mg/g. Nasycone materiały poddano obróbce termicznej w 100, 500 i 1000°C. Obróbka termiczna prowadzi do niewielkich zmian strukturalnych w przypadku surowego żużla i znacznych zmian strukturalnych w przypadku żużla aktywowanego alkaliami. Jony Cu (II) prawdopodobnie wypełniają matrycę materiałów. Materiały na bazie żużla aktywowanego alkaliami wykazują wyższą stabilność wymywania jonów Cu (II) w porównaniu z żużlami surowymi. Uzyskano immobilizację wynoszącą 0,13% całkowitej unieruchomionej ilości jonów Cu (II)dla żużla aktywowanego i 12% w przypadku żużla surowego. Obróbka w wyższej temperaturze prowadzi do uzyskania bardziej stabilnego materiału w przypadku obu rodzajów żużla. Badane materiały są mniej stabilne w warunkach kwasowych niż w warunkach obojętnych i alkalicznych. Żużel wielkopiecowy aktywowany alkaliami może być obiecującym materiałem do immobilizacji Cu (II) i do bezpiecznego usuwania odpadów zawierających Cu (II).
EN
The paper presents a statistical analysis based on more than 500 fatigue tests available in the scientific literature, for which the influence of thermal treatment of austenitic steel on the low-cycle life of gas turbine exhaust elements is shown. The confidence range of regression parameters for test data is shown and an analysis of variance for different groups of parameters was carried out. Conducted statistical analysis allows to select important parameters affecting the life of the material, while allowing to reject non-essential parameters, which in effect allows correct description of the phenomenon. The collected data from fatigue tests was limited to those whose parameters correspond to the typical work conditions of gas turbine exhaust elements. The tested material is austenitic steel type AISI240 TP304 in various states of heat treatment: aging, tempering and in an as-fabricated condition. The tests were carried out in isothermal conditions with a fast-changing cycle or a cycle with tensile load hold during stretching.
PL
W pracy zaprezentowano analizę statystyczną wykonaną na podstawie ponad 500 wyników prób zmęczeniowych dostępnych w literaturze naukowej, dla których pokazano wpływ obróbki cieplnej stali austenitycznej na trwałość niskocyklową stali austenitycznej. Przeprowadzono analizę regresji dla zgromadzonych danych oraz analizę wariancji dla różnych grup parametrów obróbki cieplnej. Przeprowadzona analiza statystyczna pozwala na wyselekcjonowanie istotnych parametrów wpływających na trwałość materiału, pozwalając jednocześnie odrzucić parametry nieistotne, co w efekcie pozwala na poprawne opisanie zjawiska. W pracy ograniczono użyte dane do odpowiadających typowym parametrom pracy elementów odprowadzających spaliny w turbinach gazowych.
EN
The oil containing drilling waste is a worldwide environmental problem associated with oil and gas exploration. In Poland, the problem of the drilling waste has become important since starting of shale gas exploration. The results of thermal treatment of drilling waste from shale gas exploration are presented. It has been shown that organic content vaporized completely at temperature up to 500 °C. The main problem is high content of chloride, sulfate, sodium, potassium, magnesium in the waste and its water leachate. Toxicity tests confirmed that high salinity of the samples pose important risk for environment. Due to the high content of barium, the drilling waste may be utilized in production of cement with high chemical and heat resistance and opaque to X-ray. Thermal treatment process is a viable option for remediation of the drilling waste; however, the product of the process needs further treatment in order to remove its high salinity.
EN
The aim of the paper is to assess the range and the mechanisms of transformations of the molecular structure and the physical microstructure of polyacrylonitrile (PAN) fibers produced by various manufacturers under the influence of thermal treatment in different conditions. The thermal treatments were carried out in different media (such as air, water, and steam), at various temperatures, and using different periods of treatment. Changes in the molecular structure were assessed using infrared (IR) absorption spectroscopy and evaluation of the differences in molecular cohesion energy of the fiber material during the dissolution processes. Changes in the fibers’ physical microstructure were investigated using densitometric, IR spectrophotometric, and X-ray diffraction methods; for assessment of both the reconstruction process of the paracrystalline matter of the fibers and the changes in the fibers’ total orientation, interferential polarization microscopy was used.
EN
The objective of the paper is to review the present state of knowledge on health threats that occur as a result of some thermal processing of food products. Depending on the type and properties of raw materials and conditions of processes, carcinogenic, mutagen and genotoxic substances may be formed out of them, which may be treated as a process contamination. They are produced in processing plants, where their content is obligatorily controlled and organic, as well as in the conditions of food production in gastronomic units and households. The paper emphasises the second area of food processing, in particular, households and popularised grilling processes, where there are no other possibilities of control of the threat level and awareness of people who prepare food and consumers is insufficient. The paper presents the most often occurring hazardous compounds, the most important regulations and admissible limits of consumption, as well as principles of thermal processing in a safe manner, and possibilities of limiting the levels of those substances in products.
PL
Celem opracowania jest przegląd aktualnej wiedzy o zagrożeniach dla zdrowia powstających w wyniku niektórych procesów termicznej obróbki produktów spożywczych. Zależnie od rodzaju i właściwości surowców oraz warunków prowadzenia procesów mogą podczas nich powstawać substancje rakotwórcze, mutagenne i genotoksyczne, które traktowane są jako zanieczyszczenie procesowe. Powstają one zarówno w skali zakładów przemysłowych, gdzie ich zawartość jest obowiązkowo kontrolowana i ograniczana, jak też w warunkach produkcji potraw w zakładach gastronomicznych oraz gospodarstwach domowych. W pracy nacisk jest położony na ten drugi obszar przetwórstwa, zwłaszcza na gospodarstwa domowe i upowszechnione procesy grillowania, gdzie nie ma żadnych możliwości kontroli poziomu zagrożeń, a świadomość osób zarówno przygotowujących potrawy, jak i konsumentów jest niedostateczna. Przedstawiono tutaj najczęściej występujące szkodliwe związki, najważniejsze regulacje prawne i dopuszczalne limity spożycia, a także zasady prowadzenia procesów obróbki termicznej w sposób bezpieczny dla zdrowia, także możliwości ograniczania poziomu tych substancji w produktach.
PL
W artykule przedstawiono dopuszczone przez polskie prawo metody unieszkodliwiania odpadów medycznych, ze szczególnym wyróżnieniem najczęściej stosowanych metod termicznych. Omówiono wytyczne dotyczące prowadzenia procesu utylizacji odpadów w instalacji termicznej przeróbki opadów. W końcowej części publikacji opisane zostały dwie jednostki przeznaczone do utylizowania odpadów medycznych, a są to instalacja w Zakładzie Utylizacji Odpadów Medycznych przy Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy oraz Spalarnia Odpadów Przemysłowych i Medycznych Raf- -Ekologia Sp. z o.o. w Jedliczu.
EN
The paper deals with medical waste utilization methods allowed by Polish law, with special regard to the most commonly used thermal methods. Guidelines for thermal waste processing in proper plants are discussed. Two existing Polish plants are described.
EN
Silicon – molybdenum cast iron commonly called SiMo due to its unique properties has becoming more and more interesting engineering material. The history and development of this alloy is relatively long but, due to the significant difficulties during the manufacturing process resulting in the lower final quality than expected, it has not been applied to often in practice. The biggest challenge is its brittleness as a result of the carbides precipitations. During last few years, thanks to the many important researches made and the general foundry technology development, the interest in SiMo iron has been rapidly growing, especially for the castings for heavy duty applications like corrosion, high temperature and wear abrasion resistant parts. In the article the heat treatment attempts to improve the microstructure of SiMo castings has been presented. The goal was to destroy or at least to refine and uniformly distribute the carbides precipitations to improve mechanical properties of the exhaust manifold castings for the cars. The experiments were carried out for the alloy contains approx. 4% Si, 1% Mo and 3.2%C. The range of the research included: hardness measuring, standard mechanical properties and microstructure for as-cast state and after that the subsequent heat treatment process with another properties check. The result of the heat treatment was the elimination of pearlite from the metal matrix. Moreover, the changes of the carbide molybdenum – rich phase morphology were observed. The dispersion of the carbides precipitations in the carbides area was observed. The experiments proved the possibility to control the microstructure and the mechanical properties of the SiMo castings by means of heat treatment but only to some extent.
EN
The growing number of municipal sewage treatment plants in Poland raises the problem of managing more and more sludge. The thermal treatment of municipal sewage sludge (TTMSS), which significantly reduces the volume of waste, results in an increase in the concentration of heavy metals in the fly ashes – the final products of the process. The search for methods of utilization of fly ash from TTMSS resulted in attempts to use it in hardening slurries widely used in hydro-engineering. Due to the nature of the application of this material in the cut-off walls (exposure to groundwater flow) one of the key issues is the degree of heavy metal immobilization. The paper attempted to determine the degree of leaching of selected heavy metals from the hardened hardening slurry, composed of fly ash from TTMSS. For this purpose, the eluates were prepared from samples, after various periods of curing, using a dynamic short-term method called "Batch test". The liquid used for leaching was: distilled water and 0.1 molar EDTA solution – to determine the amount of potentially mobile heavy metal forms. The results show the possibility of the safe usage of fly ash from TTMSS as an additive for hardening slurries.
PL
Rosnąca liczba oczyszczalni ścieków komunalnych w Polsce, pożądanych z ekologicznego punktu widzenia, rodzi problem zagospodarowania rosnącej ilości osadów ściekowych. Metoda termicznego przekształcania osadów ściekowych, znacznie redukując objętość odpadu, powoduje wzrost koncentracji metali ciężkich w żużlach i popiołach – produktach końcowych procesu przekształcania. Poszukiwania metod utylizacji popiołu lotnego z TPKOŚ zaowocowały próbami wykorzystania go w zawiesinach twardniejących szeroko wykorzystywanych w budownictwie hydrotechnicznym, w realizacji przesłon przeciwfiltracyjnych. Ze względu na charakter pracy tego materiału w przesłonie (ekspozycja na przepływ filtracyjny wód gruntowych) jedną z kluczowych kwestii jest stopień związania w nim metali ciężkich. W pracy podjęto próbę określenia stopnia uwalniania wybranych metali ciężkich z matrycy stwardniałej zawiesiny twardniejącej, skomponowanej z cementu, bentonitu oraz popiołu lotnego z TPKOŚ. W tym celu pobrano eluaty z próbek, po różnym okresie ich dojrzewania, wykorzystując dynamiczną metodę krótkoterminową, tzw. „batch test”. Jako ciecz wymywającą wykorzystano: wodę destylowaną oraz 0,1 molowy roztwór EDTA – w celu określenia potencjalnie mobilnych form metali ciężkich. Uzyskane wyniki wskazują na możliwość bezpiecznego zastosowania popiołu lotnego z TPKOŚ, jako dodatku do zawiesin twardniejących.
PL
W artykule przedstawiono ocenę wpływu gotowania i grillowania na jakość mięsa kur z chowu ekologicznego po zakończonym okresie nieśności. Zabiegi termiczne prowadzono do osiągnięcia temperatury 75±20C i 85±20C wewnątrz mięśnia piersiowego. W przeprowadzonych badaniach wykazano zarówno wpływ stosowanej obróbki termicznej, jak i temperatury wewnątrz mięśni na zawartość białka, zmniejszenie parametru jasności (L*), straty termiczne i kruchość mięsa. Ocena sensoryczna wykazała, że wyższym natężeniem i pożądalnością zapachu oraz pożądalnością smaku charakteryzowały się mięśnie grillowane, natomiast lepszą soczystością mięśnie gotowane.
EN
The article evaluates the influence of cooking and grilling on the quality of meat of post egg-laying chickens sourced from organic farms. The heating temperatures inside the breast muscles reaching between 75±20C and 85±20C. The study revealed that the influence of thermal treatment as well as the meat’s internal temperature on the protein content were differentiated regarding the brightness parameter (L*), thermal loss and the meat’s tenderness. Consumers’ assessment indicated that grilled meat was characterized by higher intensity of aroma and taste, while boiled meat showed better succulence.
EN
The direct carbon fuel cell (DCFC) is a power generation device that converts the chemical energy of carbonaceous fuels (e.g. fossil coals, charred biomass, activated carbons, graphite, coke, carbon black, etc.) directly into electricity. However, the use of coal in the DCFC is sometimes problematic particularly if volatile matter evolves from the fuel during fuel cell operation. The recommended course of action to minimize that problem is to pre-treat thermally or even pyrolyze the coal and remove the volatiles before the fuel is used in the fuel cell. In this paper, three raw and thermally-treated coals of various origins have been compared for electrochemical activity in a direct carbon fuel cell with molten hydroxide electrolyte (MH-DCFC). The thermal pre-treatment of selected coals was carried out in an inert gas atmosphere at 1023 K. It was found that-compared to raw coals the pyrolyzed coals presented lower maximum current and power densities at 723 K but simultaneously provided faster stabilization of the open circuit voltage.
EN
The aim of the research was to evaluate the effect of temperature during the treatment process as well as the effect of adding plant materials to sewage sludge on selected chemical properties and Vibrio fischeri response. The mixtures were placed in a chamber furnace, under airless conditions. Two temperature procedures were applied: 300 and 600ºC; the exposure time in both cases was 15 minutes. Thermal treatment of sewage sludge without a plant component is not well-founded and may cause an increase in concentration of trace elements. Using the temperature of 300ºC caused significantly lower changes in the contents of total forms of trace elements than using the temperature of 600ºC. The metals extracted from the studied mixtures were not toxic for the Vibrio fischeri. In the case of the fractional composition of humic compounds, thermal treatment of mixtures of sewage sludge and plant materials is not beneficial in terms of labile fractions, but it had a beneficial effect on stabilizing the durable bonds between C compounds in those mixtures.
PL
W Polsce według danych GUS w oczyszczalniach ścieków komunalnych w 2013 roku wytworzono 540,3 tys. ton suchej masy osadów ściekowych. Jedną z możliwości zagospodarowania popiołów ze spalania osadów jest ich wykorzystanie do produkcji materiałów budowlanych, jakim jest beton zwykły. W artykule przedstawiono wyniki badań podstawowych właściwości betonów, zawierających różny dodatek popiołów lotnych pochodzących ze spalania komunalnych osadów ściekowych. Beton z dodatkiem popiołów lotnych w ilości 10%, 12% i 15% popiołu jako zamiennika cementu powoduje zmniejszenie wytrzymałości na ściskanie, które jest znaczne w przypadku 12% i 15% popiołu po 2, 7 i 14 dniach. Po 56 dniach twardnienia różnice te są bardzo małe, a nawet beton z dodatkiem 12% popiołu ma o 2 MPa większą wytrzymałość. Natomiast zmniejszenie wytrzymałości na zginanie jest większe. Także nasiąkliwość betonu ulega znacznemu zwiększeniu.
EN
According to Central Statistical Office of Poland, 540.3 thousands of tons of sewage sludge in respect to dry mass, have been produced in Poland in 2013. One of possible ways of utilization of sewage sludge is its incorporation in building materials, e.g. concrete. Paper presents results of investigations on basic properties of concrete incorporating fly ash from municipal sewage sludge thermal treatment. Use of fly ash as cement replacement in the amounts 10%, 12% and 15% resulted in decrease of compressive strength which is significant in case of 12% and 15% of fly ash after 2, 7 and 14 days. After 56 days of hardening, differences are very small, and in case of 12% of fly ash addition concrete has strength higher by 2 MPa. Decrease of flexural strength is larger. Also sorptivity of concrete is increasing significantly.
EN
The aim of this study was to elucidate the influence of thermal processing at 22-95°C on the antioxidant ability of Brussels sprouts juice and its thiosulfinate content. The antioxidant power was determined by FRAP, Folin-Ciocalteu and DPPH radical scavenging methods. Thiosulfinate concentration was assayed by Han's procedure. It was shown that the increase of processing temperature decreased of the antioxidant ability determined by Folin-Ciocalteu method. However, FRAP and DPPH scavenging showed increase by 20% of the antioxidant power in the final heating step (95°C). The increasing processing temperature resulted in decreasing thiosulfinate concentration until the total loss. This proved that the thiosulfinate present in Brussels sprouts juice is thermolabile compound (not resistant for high temperature). The total loss of the thiosulfinate in high temperature did not reflect the change in antioxidant power. This fact indicated that there was no impact of the thiosulfinate on antioxidant abilities of Brussels sprouts juice or the impact was insignificant among the abundance of other antioxidants. The results showed a good correlation between FRAP and DPPH assays of antioxidant power determination in contrast to correlation with the data of Folin-Ciocalteu procedure.
EN
The aim of the study was to evaluate the impacts of thermal treatments and muscles internal temperatures on the meat quality of layers in their post laying periods. The research material consisted of breast muscles, subjected to thermal treatments through baking and boiling. The muscles internal temperatures for the thermal treatments, in the studies conducted, were driven to 75±20C and 85±20C using a digital thermometer with a probe needle. The impact of applied thermal treatment, including the muscles internal temperature on the protein content was demonstrated using the Kjeldahl method (Foss Tecator, Hőganas, Sweden). The colorimetric assessment, using the Chroma Meter CR-400 (Konica Minolta, Osaka, Japan) indicated that breast meat baked with internal temperature of 75±20C were lighter in colour (higher brightness of parameter L* and lower saturation towards yellow). The instrumental evaluation, using the Zwick/Roell BT1-FR1.OTH.D14 resistance machine, and the Warner-Bratzler knife (Zwick GmbH & Co. KG. Ulm, Germany) showed that breast meat subjected to baking was characterized by better brittleness. Both thermal methods indicate that meat brittleness, measured by its sheer force improves with rising temperature. The significant influence of muscles internal temper- ature on the size of thermal losses was also indicated. Lower thermal losses were observed at 75±20C. Consumers opinions have confirmed the effects of thermal treatment methods on the intensity of flavour, including the desirability of its flavour and aroma. Boiled meat was characterized by a significantly higher (p≤0.05) intensity and desirability of flavour, while baked meat exemplified higher desirability of aroma. Higher brittleness was typical of breast meat with lower muscles internal temperature, a fact that corroborated by instrumental analysis.
PL
Celem pracy była ocena wpływu obróbki termicznej i temperatury wewnątrz mięśni na jakość mięsa kur nieśnych po zakończonym okresie nieśności. Surowiec do badań stanowiły mięśnie piersiowe, które poddano obróbce termicznej polegającej na gotowaniu i pieczeniu. W badanych metodach obróbki zabiegi termiczne prowadzono do osiągnięcia temperatury 75±20C i 85±20C wewnątrz mięśni z wykorzystaniem termometru cyfrowego z sondą igłową. Wykazano zarówno wpływ stosowanej obróbki termicznej, jak i temperatury wewnątrz mięśni na zawartość białka – metoda Kjeldahla (zestaw Foss Tecator, Hőganas, Szwecja). W ocenie kolorymetrycznej – Chroma Meter CR-400 (Konica Minolta, Osaka, Japonia) – jaśniejszą barwą (wyższym parametrem jasności L* oraz niższym stopniem wysycenia w kierunku żółci) charakteryzowały się mięśnie piersiowe pieczone, o temperaturze wewnątrz mięśni 75±20C. Ocena instrumentalna – maszyna wytrzymałościowa Zwick/Roell BT1-FR1.OTH.D14, nóż Warnera-Bratzlera (Zwick GmbH & Co. KG. Ulm, Niemcy) – wykazała, że lepszą kruchością charakteryzowały się mięśnie piersiowe poddane procesowi pieczenia. W obu metodach termicznych wraz ze wzrostem temperatury zwiększała się kruchość mierzona siłą cięcia. Wykazano również istotny wpływ temperatury wewnątrz mięśni na wielkość strat termicznych. Niższe straty termiczne uzyskano w temperaturze 75±20C. W ocenie konsumenckiej wykazano wpływ metod obróbki termicznej na natężenie smaku oraz pożądalność smaku i zapachu. Istotnie wyższym (p≤0,05) natężeniem i pożądalnością smaku charakteryzowały się mięśnie gotowane, natomiast wyższą pożądalnością zapachu mięśnie pieczone. Wyższą kruchością charakteryzowały się mięśnie piersiowe o niższej temperaturze wewnątrz mięśni, co okazało się zbieżne z analizą instrumentalną.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.