Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  air terrorism
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The author of this article addresses the issue of the threat posed to air transport security by air terrorism. The main goal of this article is to identify the specific threats arising from air terrorism and examine their implications for the functioning of air transport as a whole. The dangers posed by attacks using hijacked light aircraft as well as large passenger airliners are highlighted. The article is based on the literature study and the author’s own analyses of the issue.
2
Content available remote Unconventional threats in civil aviation
EN
Threats to civil aviation can be divided into conventional and unconventional. Their nature and effects are very diverse. Unconventional threats are less predictable and often bring equally severe consequences as the conventional ones, or sometimes even more severe. They include chemical, biological and radioactive agents, aircraft used as live missiles, and, in some cases, cyber weapons. The article shows that the problem of unconventional threats in civil aviation is significant, and its underestimation may bring tragic consequences.
PL
Lotnisko często jest nazywane „oknem na świata”, a największe z nich przyjmują rocznie nawet kilkadziesiąt milionów pasażerów ze wszystkich zakątków globu. Transport lotniczy jest najbardziej rozwijającą się gałęzią, ponieważ wymaga nowoczesnych często skumulowanych maszyn powietrznych, które wymagają odpowiedniej nawigacji naziemnej. Transport ten wymaga wykwalifikowanej kadry, która będzie maksymalnie zaangażowana w wykonywanie zadań na najwyższym poziomie. Ponadto transport lotniczy odgrywa kluczową role w procesie przemieszczania się, dlatego wiele jednostek czuwa nad jego odpowiednim poziomem bezpieczeństwa. Warto dodać, iż bezpieczeństwo jest najważniejszym elementem każdego człowieka, a przewoźnicy muszą starać się o zapewnienie jak największych standardów bezpieczeństwa. Nadto transport lotniczy musi stosować się do odpowiednich strategii bezpieczeństwa obowiązujących na poszczególnych portach lotniczych na świecie. Przepustowość na największych lotniskach świata sięga nawet 80 mln pasażerów rocznie, dlatego, każdego dnia narażone są one na nieprzewidziane wydarzenia. Artykuł ma na celu przybliżenie czytelnikowi zagrożeń, jakie mogą występować podczas korzystania z transportu lotniczego, a także przedstawić funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa od momentu przekroczenia odprawy biletowo-bagażowej przez podróżującego. Poruszone są min takie tematy, jak zabezpieczenia portu lotniczego na obszarze terminalu oraz płyty lotniska, kontroli pasażerów i towarów przed wejściem na pokład samolotu, a także procedur dotyczących sytuacji kryzysowych. Ponadto opisane zostały wybrane zdarzenia z historii lotnictwa, które miały wpływ na obecny stan zabezpieczeń.
EN
The airport is often called a ‘window on the world’ and the largest of them receive annually even tens of millions of passengers from all corners of the globe. Air transport is the most developing branch because it requires modern, often complicated aircraft machines that require proper ground navigation. This transport requires qualified staff that will be fully involved in performing tasks at the highest level. In addition, air transport plays a key role in the movement process, which is why many units are watching over its appropriate security level. It is worth adding that safety is the most important element of every human being, and carriers must strive to ensure the highest possible security standards. Furthermore, air transport must adhere to appropriate security policies at individual airports around the world. The capacity at the largest airports in the world reaches up to 80 million passengers a year, which is why they are exposed to unforeseen events every day. The article aims to familiarize the reader with the dangers that may occur during the use of air transport, as well as to present the functioning of security systems from the moment when the passenger passes through the ticket and luggage check. Issues such as airport security in the area of the terminal and airfield plates, passenger and goods controls before boarding the aircraft as well as emergency procedures are discussed. In addition, selected events from the history of aviation were described, which had an impact on the current state of collateral.
EN
Airborne terrorism is a growing problem in the modern world due to the continuing development of aviation, its sensitivity and complexity, and the dynamics of terrorism. Specific actions need to be taken to prevent or reduce the effects of terrorism. These include the definition of infrastructure requirements for airports and aircraft, various barriers and counter–terrorism. Their formulation, character and intensification depends on the specific region and level of threat.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań, koncentrujące się na kwestiach związanych z zagrożeniem powietrzem państwa, w tym infrastruktury krytycznej i ludności cywilnej w czasach pokoju, kryzysu i wojny. Treści przedstawione w pierwszej części artykułu koncentrują się na zasadniczych aspektach prawnych i organizacyjnych, które determinują funkcjonowanie systemu obrony powietrznej jako zasadniczego elementu państwa w walce z wojskowymi i cywilnymi statkami powietrznymi w czasach pokoju, kryzysu i wojny. W drugiej części artykuł przedstawia zasadnicze aspekty zjawiska terroryzmu lotniczego oraz ogólne cechy sił, które są szczególnie predysponowane do zwalczania różnego rodzaju zagrożeń powietrznych. Ważnym zagadnieniem analizowanym w artykule było podkreślenie znaczenia właściwej współpracy pomiędzy elementami sił zbrojnych a instytucjami pozamilitarnymi, co ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia skutecznej ochrony i ochrony przestrzeni powietrznej państwa. Artykuł opisuje również warunki używania sił powietrznych w celu ochrony przestrzeni powietrznej innych państw NATO w ramach sojuszniczych zobowiązań przyjętych przez Polskę w ramach Smart Defence.
EN
The paper presents research findings focusing on issues related to the threat to the state air, including critical infrastructure and civilian population in times of peace, crisis and war. In the first part of the article, the content of the article focuses on the essential legal and organizational aspects that determine the functioning of the air defense system as an essential element of the state in the fight against military and civil aircraft in times of peace, crisis and war. In the second part the article presents the essential aspects of aviation terrorism and the general features of forces that are particularly predisposed to combat various types of air threats. An important issue examined in the paper was to emphasize the importance of proper cooperation between the elements of the armed forces and non-military institutions, which is essential to ensure the effective protection and protection of the airspace of the state. The article also describes the conditions for using air forces to protect the airspace of other NATO countries within the framework of Poland’s allied commitments under Smart Defense.
PL
Artykuł przedstawia próbę zidentyfikowania i przedstawienia wybranych problemów suwerenności w przestrzeni powietrznej. Wyjaśniono w nim pojęcia suwerenności oraz suwerenności państwa w przestrzeni powietrznej. Przedstawiono ich znaczenie, genezę oraz ewolucję. W artykule omówione zostały dwa przypadki zestrzelenia cywilnego statku powietrznego z pasażerami na pokładzie. Jeden z nich miał miejsce w 1983 roku, natomiast drugi był incydentem sprzed kilku miesięcy. Na ich podstawie zanalizowano problemy wynikające z zapewnienia suwerenności w przestrzeni powietrznej oraz skutki takich działań. W artykule zaprezentowano kwestie terroryzmu lotniczego. Skupiono uwagę na relacjach NATO – Rosja w przeciwdziałaniu oraz wczesnym wykryciu obiektów klasy RENEGADE, które zagrażają bezpieczeństwu państwa i mogą wpłynąć na ograniczenie jego suwerenności w przestrzeni powietrznej.
EN
This article is an attempt to identify and present selected problems of sovereignty in airspace. It explains the concept of sovereignty and State sovereignty in airspace. There are meanings, origins and evolutions. The article discusses two incidents where civilian aircraft with passengers on board were shot down. One of them took place in 1983, while the second was several months before that incident. The problems arising from the guarantee of sovereignty in airspace and the effects of such activities are investigated. The article includes the issue of air terrorism. Focus was given to NATO – Russia relations in the prevention and early detection of objects of the RENEGADE class, as objects that threaten the security of the State and affecting the reduction of its sovereignty in airspace.
PL
Terroryzm powietrzny jest najbardziej medialnym, współczesnym zagrożeniem bezpieczeństwa. Ma na to wpływ, zarówno cel działania terrorystów, jak i konieczny przy tej okazji rozgłos w środkach masowego przekazu. Paradoksalnie, jest on nieświadomie podsycany w wyniku samej polityki antyterrorystycznej, prowadzonej w życiu publicznym i w publicznych mediach, w różnych formach, również dzięki powszechnej, nieustannej dyskusji na temat terroryzmu. Takie podejście do terroryzmu powietrznego powoduje mnogość definicji, generowanych na potrzeby badań nad zjawiskiem terroryzmu w lotnictwie prowadzonych przez różne instytucje, jak i poszczególnych badaczy. Stąd też wydaje się celowym również głos Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, reprezentującej dęblińskie środowisko naukowe. Autorzy w treści artykułu dokonują przeglądu definicji formalno-prawnych terroryzmu, stosowanych przez różne instytucje – krajowe i zagraniczne – i na tej podstawie prezentują własne propozycje, odnoszące się do bezpieczeństwa powietrznego państwa i terroryzmu lotniczego, dyskutowane w ramach codziennej działalności uczelni.
EN
Air terrorism is the most mediagenic contemporary security threat. It is influenced both by terrorists goals and unavoidable on this occasion media hassle. Paradoxically, it is unintentionally fed by anti-terrorist policy itself, conducted in public life and media, in various forms, including common, constant discussion on terrorism. Such approach results in multitude of air terrorism definitions, generated on purpose of research on the phenomenon conducted by different institutions and individual researchers. Hence it seems purposeful for Polish Air Force Academy, representing scientific community of Dęblin, to express its view. The authors in the article review the formal and legal definitions of terrorism used by various institutions – domestic and foreign – and on this basis the present their own proposals, relating to air security of the state and air terrorism, discussed in the daily university activities.
8
Content available remote Ochrona lotnisk w kontekście EURO 2012. Apekt cywilny i wojskowy
PL
Port lotniczy jako cel ataku terrorystycznego jest na tym samym poziomie zainteresowania terrorystów co samolot. Wychodząc z definicji terroryzmu, dla planowania ataku terrorystycznego z założenia liczy się przede wszystkim efekt medialny, który w przypadku portu lotniczego jest zdecydowanie większy ze względu na liczbę zgromadzonych pasażerów oraz łatwą dostępność mediów do miejsca zdarzenia. W kontekście zbliżających się mistrzostw Europy w piłce nożnej - EURO 2012 0port lotniczy jako obiekt ataku terrorystycznego spełnia wszystkie preferowane przez terrorystów założenia: ma dużą powierzchnię ogólną; skupia dużą liczbę pracowników, na dodatek z różnych firm usługowych i jest w dużej części dostępny publicznie; ma organizacyjnie skomplikowany system kontroli dostępu; dziennie przewijają się przez niego tysiące pasażerów; jest łatwo dostępny dla mediów, co pozwala na szybkie dotarcie wiadomości o ataku do światowych sieci informacyjnych. Na dodatek EURO 2012 jest wyjątkowo spektakularnym przedsięwzięciem. Trzeba mieć zatem świadomość, że nie jest kwestią czy, ale gdzie i kiedy taki atak może nastąpić i rolą służb jest, aby nie nastąpiło to w czasie mistrzostw ani w żadnym innym okresie.
EN
Airport, as a target of terrorist attack, for terrorists is on the same level of interest as an airplane. For terrorist attack planning, by a definition, the most important factor is media effect, which is far greater in case of an airport attack, because of high number of passengers on site of the attack and easy access for press and media. In context of upcoming European football championship - EURO 2012, and airport as a target of a terrorist attack satisfies all terrorist's assumptions, because of its large overall area which most parts are publicly accessible; it has high concentration of personnel of different service companies; highly complex access control system; thousands of passengers running through daily; easy access of media, which makes it easy for the information about the attack quickly reach world information networks; and additionally EURO 2012 is a very spectacular event. Therefore people need to be aware that it is not a matter of if but where and when such an attack can take place and it is the role of services to prevent it form taking place during championship and any other time.
9
Content available remote Wybrane zagadnienia przeciwdziałania terroryzmowi powietrznemu w Polsce
EN
Highjacking aircraft used to be a popular method of acts of terrorism. Using airplanes as gigantic bullets took place in the USA on 11th September 2001. After that event numerous initiatives have been taken in order to prevent such attacks in the future, as well as proper response in case of their appearance. Aircraft that may be used as a terrorist attack from air is called RENEGADE. NATO members developed special strategy of operation referring to this type of threats. Poland, as a UN and NATO member, as well as the first EU country on the Eastern Wall, created its own threat response subsystem of RENEGADE, synchronised with domestic air defence system. Moreover, the Ministry of National Defence actively participates in the Cooperative Airspace Initiative (CAI), undertaken within the framework of NATO – Russia Council. It concerns the cooperation to use airspace and air traffic management. A special inter-ministry team was established whose task is to, among others, prepare projects of organisational solutions and legal regulations as it is perceived by both sides not only as a tool to fight air terrorism but also as a means to build mutual trust.
10
Content available remote Terroryzm lotniczy w międzynarodowym i unijnym systemie prawnym
PL
Terroryzm stanowi jedno z najpopularniejszych zagrożeń dla stabilizacji, bezpieczeństwa, demokracji, pokoju. Zagraża podstawowy wartościom, takim jak: godność ludzka, wolność, równość, solidarność, poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności, na których opiera się porządek współczesnego świata. Na system ochrony wymienionych wartości składa się szereg aktów prawnych, w tym Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 r.[1] o zasięgu międzynarodowym, a także akty o zasięgu europejskim takie jak: Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r.[2], czy odnoszący się bezpośrednio do praw podstawowych Traktat o Unii Europejskiej (TUE)[3].
11
Content available remote Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym na lotniskach
EN
Aviation and air activity are particularly convenient and sensitive objects, against which a terrorist activity can be directed. Terrorists can use a variety of forms and ways of influence. The most sensitive place, where the air activity is concentrated, is an airport with its infrastructure. The purpose of researches, on which this article has been based, was to establish the ways of counteracting the terrorist threats. Analyzing international and national law regulations in the field of counteracting the terrorist threats in aviation, rational manners of counteracting those threats were drawn up. They include organizational and technical solutions which can be applied in airports and their closest vicinity. Specific solutions were created to prevent the penetration of terrorists with different means of threats to aviation objects or planes and to hinder the use of destructive substances in the closest vicinity of airports. Comprehensive usage of the variety of organizational and technical solutions, based on international and national legal regulations, significantly increases security and ensures the counteracting of terrorist attacks at airports.
12
Content available remote Formalnoprawne podstawy walki z terroryzmem powietrznym w Polsce
EN
The author presents formal and legal bases of fighting against air terrorism in Poland. Aviation becomes very vulnerable in the context of terrorist threats in Poland. In many cases these are foreigners who are the passengers of commercial flights which makes the checking procedure difficult. The terrorist attack in September 2001 showed that the plane enables terrorist to perform a spectacular and far-reaching action. The author stressed international aspects of the issue. The circumstances resulting from the fact that Poland has signed international conventions have been pointed out. Moreover Poland has also signed many bilateral agreements concerning common fight against terrorism with European and non-European countries. Discussing Polish legal bills related to fighting against terrorism, the author focuses mainly on the aviation law passed in 2002 and the penal code provisions. The reader is reminded that many countries in the world, especially after September 11, introduced strict laws in their penal code to fight against terrorism. Nevertheless, it is estimated that there is no need in Poland to introduce separate penalties for crimes defined or qualified solely as terrorist crimes into the penal code. It is believed that the binding laws in this area may be applied to terrorist cases and our penal code is a sufficient basis to chase and counteract potential terrorist threats in air transport.
EN
The increase of air terrorism phenomenon causes the necessity to take effective protective measures. The international legal co-operation (both bilateral and multilateral) contributes to combating terrorism. For many years Poland has tried to participate in this process working in various important bodies, although the intensity of our engagement has differed. After 1990 the government of the Polish Republic did its best in order to fully prepare and engage in fighting against air terrorism. Poland is a party of the most significant international conventions under the CIAO concerning civilian air travel and fight against air terrorism (the Hague, Montreal and Tokyo conventions). Signing these conventions meant the necessity to introduce essential changes in our law. The treaties signed with our neighbours and other countries are an important factor in Polish co-operation on an international arena in the area of preventing and fighting terrorism. Among 19 treaties and pacts, only two of them did not refer to fighting terrorism. The approach to fighting terrorism and the range of co-operation is different in selective treaties. However, there are some similarities. A new phenomenon in the Polish treaty policy is following provisions of the signed treaties in the international co-operation in the area of crime prevention and fighting, including terrorism conducted by the Ministry of the Interior (and Administration), its agendas and institutions (approximately 40 agreements). Treaties, contracts and bilateral agreements are a stabilising factor to perceive commercial aviation from the Polish point of view.
EN
In a potential armed and non-armed conflict, troops and special operations will be applied more widely than regular military formations. Experience shows that air strikes are extremely effective, particularly retaliation actions carried out using not substantial but very efficient and determined forces as for instance the Israeli assault landing on Entebbe airport, the attack on an Iraqi reactor in 1981, the attack on PLO Headquarters in Tunis in 1985. The July 1976 events showed the air force as a transport means for special troops. The air force, however, is a precise assault measure, striking into the enemy's sore points and also an element of combat actions which becomes a very vivid enforcement and deterrence means. Sophisticated air force equipment and well-trained crews allowed conducting very difficult and complex operations on objects located in a far distance. The events presented above proved that the air force is the basic means to wage special operations and holds the main position in such actions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.