Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 885

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 45 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  designing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 45 next fast forward last
1
Content available remote Dylatacje konstrukcji a zapewnienie szczelności
PL
Dylatacje budowlane są miejscami przerywającymi ciągłość powłoki zewnętrznej budynków. Jest to szczególnie niebezpieczne z punktu widzenia uzyskania szczelności i trwałości izolacji wodochronnych. Artykuł omawia sposoby projektowania uszczelnień dylatacji w zależności od rodzaju obciążenia wodą, prezentuje skutki przecieków przez szczeliny dylatacyjne oraz przedstawia zasady wykonania ich napraw.
EN
Expansion joints are places where the continuity of the external building envelope is interrupted. This is particularly dangerous from the point of view of achieving watertightness and durability of the waterproofing insulations. Article summarizes how to design seal expansion joints depending on the type of water load, shows the effects of leakages through joints and provides rules for the implementation of their repairs.
PL
W artykule opisano zagadnienia dotyczące kształtowania i utrzymania zieleni przydrożnej. Przedstawiono m.in. wybrane aspekty formy zieleni przydrożnej, ogólne zagadnienia wprowadzania nowych nasadzeń przydrożnych oraz problematykę sadzenia i pielęgnacji bieżącej zieleni przydrożnej.
EN
The article describes issues related to shaping and maintaining roadside greenery. Selected aspects of the form of roadside greenery, general issues of introducing new roadside plantings and the problems of planting and cultivating the current roadside greenery are presented, among others.
3
Content available remote Projekt wytycznych projektowania infrastruktury liniowej dla pieszych
PL
Ministerstwo Infrastruktury podjęło prace dotyczące zmiany warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi, i standardów projektowania dróg. W ramach zbioru standardów opracowano także nowe „Wytyczne do projektowania infrastruktury dla pieszych”. Drugą część tego projektu stanowią „Wytyczne projektowania infrastruktury liniowej dla pieszych”. W artykule przedstawiono identyfikację problemów projektowania infrastruktury dla pieszych w Polsce oraz przegląd sposobów rozwiazywania tych problemów w innych krajach. Przedstawiono również zasady projektowania infrastruktury liniowej dla pieszych.
EN
The Ministry of Infrastructure has launched work on changing the technical conditions to be met by roads and road design standards. As part of the set of standards, new “Guidelines for the design of pedestrian infrastructure” have been also developed. The second part of this project is “Guidelines for designing pedestrian line infrastructure”. The article presents the identification of problems in designing pedestrian infrastructure in Poland and an overview of the measures to solve these problems in other countries. The principles of designing a pedestrian line infrastructure are also discussed in the article.
4
Content available remote Szklana dziewczyna
5
Content available remote Regina Włodarczyk-Puchała
EN
Recreational houses (WH) of a recreational nature may constitute an offer for the development of non-standard forms of recreation proposed by the domestic tourist industry. The paper presents some selected design problems of heating an exemplary WH house. For central heating (central heating) and domestic hot water (domestic hot water), it is proposed to use a compressor heat pump. It works with the central heating installation (water underfloor heating) and hot water, and with a lower source in the form of surface water in the lake. The heat exchanger for the brine is immersed in the lake water. The methodology for calculating the dimensions of the lower heat exchanger was presented. It was proposed that it will be made in the form of two coils made of polyethylene pipes and WH float sides placed on both sides. The design solution presented in the paper meets the conditions for qualifying as using renewable energy sources (RES). It should be noted that covering the demand for electricity for the WH house, including to drive the heat pump motor and for other living purposes in a residential superstructure, is also made using a hybrid system in the form of cooperation between wind turbines and photovoltaic panels. Problems regarding the WH hybrid electricity supply system will be the subject of a separate study.
EN
Recreational houses (WH) of a recreational nature may constitute an offer for the development of non-standard forms of recreation proposed by the domestic tourist industry. The paper presents some selected design problems of heating an exemplary WH house. For central heating (central heating) and domestic hot water (domestic hot water), it is proposed to use a compressor heat pump. It works with the central heating installation (water underfloor heating) and hot water, and with a lower source in the form of surface water in the lake. The heat exchanger for the brine is immersed in the lake water. The methodology for calculating the dimensions of the lower heat exchanger was presented. It was proposed that it will be made in the form of two coils made of polyethylene pipes and WH float sides placed on both sides. The design solution presented in the paper meets the conditions for qualifying as using renewable energy sources (RES). It should be noted that covering the demand for electricity for the WH house, including to drive the heat pump motor and for other living purposes in a residential superstructure, is also made using a hybrid system in the form of cooperation between wind turbines and photovoltaic panels. Problems regarding the WH hybrid electricity supply system will be the subject of a separate study.
PL
Każdy produkt spożywczy wymaga właściwej ochrony, zatem opakowania są nieodzownym elementem gospodarki rynkowej. Niewłaściwy dobór lub brak opakowania mogą prowadzić do powstawania strat ilościowych, w wyniku zepsucia lub zniszczenia towaru. Innowacyjne rozwiązania z zakresu projektowania i produkcji opakowań mogą redukować lub eliminować generowanie nadmiernej ilości odpadów, które stanowią obciążenie dla środowiska naturalnego. Opakowania pełnią różnorodne funkcje, które często trudno dostosować do wymagań ochrony środowiska. Nadrzędnym celem nauki i przemysłu jest dostarczanie opakowań ekologicznych, które zaspokoją potrzeby zarówno producentów, jak i konsumentów. Obiecującą perspektywę stanowi zrównoważony rozwój opakowań, którego założenia opierają się na harmonijnym połączeniu rozwoju gospodarczego i społecznego, przy jednoczesnym zachowaniu świadomej odpowiedzialności ekologicznej.
EN
Every food product requires proper protection, therefore packaging is an indispensable element of the market economy. Incorrect selection or lack of packaging may lead to quantitative losses as a result of spoilage or destruction of the goods. Innovative solutions in packaging design and production can reduce or eliminate the generation of excessive amounts of waste that burden the environment. Packaging has a variety of functions that are often difficult to adapt to environmental requirements. The primary purpose of the science and industry is to provide “ecologic” packaging that will meet the needs of both producers and consumers. A promising perspective is the sustainable development of packaging, which assumptions are based on a harmonious combination of economic and social development, while maintaining conscious ecological responsibility.
PL
Posadzki są elementem, którego stan techniczny wpływa zarówno na bezpieczeństwo użytkowania, jak również na komfort eksploatacyjny obiektu budowlanego. Jednym z najbardziej popularnych rozwiązań w zakresie betonowych posadzek przemysłowych są posadzki z impregnacją górnej powierzchni z zastosowaniem suchej posypki nawierzchniowej (DST – z ang. Dry Shake Topping). W następstwie błędów i niedociągnięć zarówno projektowych, jak i wykonawczych oraz niewłaściwej eksploatacji posadzki betonowe mogą ulegać przyśpieszonej dekapitalizacji. W artykule opisano najczęściej popełniane błędy przyczyniające się do nadmiernej ścieralności betonowych posadzek przemysłowych, których górna powierzchnia została zabezpieczona suchą posypką nawierzchniową oraz podano sposób ich usuwania. Przedmiot artykułu stanowi również dyskusja na temat współczesnych metod diagnostyki betonowych posadzek przemysłowych w zakresie oceny ich ścieralności.
EN
Floors are an element whose technical condition affects both the safety of use and the operational comfort of a building. One of the most popular solutions in the field of concrete industrial floors are floors with impregnation of the upper surface using dry topping (DST – Dry Shake Topping). As a result of errors and shortcomings in both design and execution, as well as improper operation, concrete floors may undergo accelerated decapitalization. The paper describes the most common mistakes contributing to excessive abrasion of industrial concrete floors whose upper surface has been secured with dry topping and a method of removing them. The subject of the paper is also a discussion on contemporary methods of diagnostics of concrete industrial floors in the scope of assessing their abrasion.
PL
Autorzy niniejszego opracowania mieli okazję uczestniczyć na różnych etapach projektowania bądź realizacji w jednych z największych krajowych i zagranicznych przedsięwzięć budowlanych, w których wykorzystano blachy fałdowe. Wśród wspomnianych realizacji należy wymienić takie obiekty, jak elektrociepłownia Bełchatów, terminale lotnicze we Wrocławiu, Łodzi, Rzeszowie-Jasionce czy też Ferrari World w Abu Dhabi. W pierwszej części zostaną zaprezentowane możliwości kształtowania połaci dachowych z wykorzystaniem blach fałdowych na przykładzie obiektów, w których dach z blach fałdowych oprócz funkcji czysto technicznej pełni również funkcję estetyczną, sprawiając, że staje się on tzw. piątą elewacją.
EN
The authors of this article had the opportunity to participate at various stages of design or creation of some of the largest domestic and foreign construction undertakings which made use of folded sheets. The projects mentioned include such facilities as the Bełchatów heat and power plant, air terminals in Wrocław, Łódź and Rzeszów-Jasionka or Ferrari World in Abu Dhabi. The first part of this paper will present the possibilities of shaping folded sheet roofs on the example of facilities where the folded sheet roof, apart from a purely technical function, also fulfils an aesthetic function, which makes it become the so-called fifth elevation.
PL
Autorzy niniejszego opracowania mieli okazję uczestniczyć na różnych etapach projektowania bądź realizacji jednych z największych krajowych i zagranicznych przedsięwzięć budowlanych, w których wykorzystano blachy fałdowe. Wśród wspomnianych realizacji należy wymienić takie obiekty, jak elektrociepłownia Bełchatów, terminale lotnicze we Wrocławiu, Łodzi, Rzeszowie-Jasionce czy też Ferrari World w Abu Dhabi.
EN
The authors of this article had the opportunity to participate at various stages of design or creation of some of the largest domestic and foreign construction undertakings which made use of folded sheets. The projects mentioned include such facilities as the Bełchatow heat and power plant, air terminals in Wrocław, Łodź and Rzeszow-Jasionka or Ferrari World in Abu Dhabi.
PL
W artykule omówiono zasady obliczania na przebicie płyt żelbetowych w świetle procedur PN-EN 1992-1-1 oraz Europejskich Aprobat Technicznych (ETA). Przedstawiono różnice w sposobie wymiarowania i rozmieszczania zbrojenia poprzecznego w formie trzpieni dwugłówkowych. Zamieszczono przykłady obliczeniowe, w których rozważano różne położenia słupa (połączenia wewnętrzne, krawędziowe i narożne). W przypadku podpór skrajnych stwierdzono duże zróżnicowanie ilości zbrojenia na przebicie ustalonego według PN-EN 1992-1-1 oraz ETA, co wynika przede wszystkim z odmiennej definicji współczynnika empirycznego, a także różnic w sposobie ustalania naprężeń stycznych na zewnętrznym obwodzie kontrolnym.
EN
In the paper the principles of punching shear design of reinforced concrete slabs in the light of PN-EN 1992-1-1 and European Technical Approvals (ETA) procedures were discussed. Differences in the design and arranging of the punching shear reinforcement in the form of double-headed studs were presented. Working examples were included, in which different position of the column (internal, edge and corner connections) was considered. In the case of outer support zones a large variation in the amount of punching reinforcement calculated according to PN-EN 1992-1-1 and ETA was found, which resulted mainly from the different definition of the empirical coefficient as well as the differences in the method of determining the shear stresses in the outer control perimeter.
PL
W pracy wskazano sposoby ułatwiające wdrażanie technologii modelowania informacji o budynku BIM w biurach projektowych przez wprowadzenie narzędzi optymalizacyjnych. Niniejsze opracowanie prezentuje propozycję oryginalnego podejścia do tego zagadnienia zrealizowanego w środowisku Dynamo z użyciem języka Python i dokumentacji Revit API, które umożliwia automatyczne podłączanie do wybranej tablicy opraw oświetleniowych, gniazd elektrycznych oraz innych urządzeń wymagających zasilania. Opisana metoda opiera się na obserwacji zachowań projektanta w trakcie tworzenia dokumentacji i odwzorowanie ich poprzez skrypt współpracujący z oprogramowaniem Revit. Rezultatem zastosowania proponowanego rozwiązania jest znaczne przyspieszenie prac projektowych, zwiększenie dokładności oraz możliwość wyznaczenia spadków napięć.
EN
This work aims to show ways to facilitate the implementation of BIM in design offices by automation of work. An example program to achieve this goal is a script created in Dynamo environment using Python language and Revit API documentation that allows to automatically connect lighting fixtures, sockets and other devices to a selected switchboard. The described method is based on observing the designer behaviour during the development of documentation and mapping them with a script cooperating with Revit software.
14
Content available remote Wykonywanie wodoszczelnych podziemnych konstrukcji żelbetowych
18
Content available remote Jakość w projektowaniu w technologii BIM
19
Content available remote Izolacyjność akustyczna przeszkleń
20
Content available remote BIM w Skandynawii
first rewind previous Strona / 45 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.