Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przepięcia atmosferyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule porównano metody uziemiania żył powrotnych kabli średniego napięcia. Głównym kryterium oceny poszczególnych rozwiązań było ograniczenie strat w przesyle energii elektrycznej oraz zapewnienie ochrony przeciwprzepięciowej osłon kabli. Na podstawie symulacji kabli zamodelowanych w programie CYMCAP i otrzymanych wyników obciążalności prądowej i strat w linii zaprezentowano metodę krzyżowania żył powrotnych (CB – cross-bonding screens). Przedstawiono przykład realizacji takiego układu na podstawie dostępnych na rynku rozwiązań. Wykonano również model symulacyjny fragmentu sieci SN w programie EMTP-RV w celu oceny ryzyka uszkodzenia muf separacyjnych na skutek przepięć atmosferycznych.
EN
This paper compares bonding methods of metallic screens in medium voltage cable lines. The main evaluation criteria were reduction of power losses in electricity transmission and ensuring sufficient surge protection of cable sheaths. On the basis of simulations of MV cables modelled in CYMCAP software and the obtained results of cables’ ampacity and power losses, the cross-bonding (CB) method was elaborated. An exemplary realisation for this type of sheath bonding, based on the commercially available solutions, was presented. A simulation model of a MV network in EMTP-RV software was prepared in order to assess the transient overvoltage risk for cross-bonding joints.
PL
W artykule dokonano analizy zaburzeń pochodzenia piorunowego, indukowanych w odcinku modelowej wiązki kablowej, ułożonej nad płaszczyzną metalową, w oparciu o przedstawione wyniki badań eksperymentalnych oraz komputerowych. Do przygotowania układu fizycznego użyto typowych lotniczych przewodów i oplotu ekranującego. Badania przeprowadzono dla wybranych wartości obciążenia linii oraz przy kilku sposobach uziemienia ekranu otaczającego wybrane przewody. W nieekranowanej linii tej samej wiązki wymuszano przepływ prądu udarowego. Zarejestrowano przebiegi czasowe napięć i prądów w określonych punktach systemu, będące efektem obecności zaburzenia piorunowego oraz sprzężeń pojemnościowych i indukcyjnych pomiędzy przewodami. Wyniki badań eksperymentalnych były podstawą do weryfikacji rezultatów symulacji komputerowej wykonanej w pakiecie oprogramowania CST Studio Suite 2017. Na bazie przygotowanej struktury trójwymiarowej badanego układu program umożliwił uzyskanie obwodowego modelu linii transmisyjnej, użytego w późniejszych obliczeniach w dziedzinie czasowej. Badania wykazały zależność konfiguracji obciążenia linii i sposobu jej ekranowania na kształt i wartość szczytową obserwowanych przepięć w układzie. Rezultaty obliczeń komputerowych charakteryzowały się dobrą zgodnością z wynikami eksperymentalnymi. Różnice wynikały między innymi ze stopnia dokładności odzwierciedlenia struktury 3D modelu fizycznego, sposobu zdefiniowania prądu wymuszającego oraz parametrów samej symulacji komputerowej.
EN
The paper presents an analysis of lightning overvoltages induced in the section of cable harness, located above the conducive metal plane, based on the presented results of experimental and computer studies. For the preparation of the physical model, typical wires and braided shield for aviation industry were used. The tests were carried out for various harness configuration. First of all, both the values of the resistive loads on both ends of the wires and the method of grounding the screen surrounding the selected wires were changed. In the unshielded wire of the same bundle, the lightning current was forced using a single impulse generator MIG0618SS with high accuracy and repeatability of generated disturbances. The overvoltages were transferred to the other wires of the line by capacitive and inductive coupling. Voltage and current waveforms at specific points of the system were recorded using a digital oscilloscope. The results of experimental research were the basis for verification of the computer simulation computation made in the CST Studio Suite 2017 software package. On the basis of the prepared 3D structure of the studied system, the program made it possible to obtain an equivalent transmission line model, used for later calculations in the time domain. Studies showed a clear and also the expected relationship of load configuration and the shield grounding method of the cable bundle on the shape and peak value of transients observed in the system. The differences resulted among other, from the degree of 3D model accuracy and the method defining the forcing current and parameters of the simulation. It is planned to use the presented software in further work on the analysis of lightning induced signals in electrical and electronic systems.
PL
Przepięcia atmosferyczne w liniach kablowych ze specjalnym uziemieniem żył powrotnych mogą prowadzić do uszkodzeń zarówno samego kabla, jak i pozostałych integralnych elementów systemu, takich jak przekładki izolacyjne w mufach separacyjnych. W układach z crossbondingiem ograniczniki przepięć instalowane są w miejscach krzyżowania żył powrotnych i chronią przede wszystkim przekładki izolacyjne, ale ich dodatkową funkcją, pod warunkiem odpowiedniego połączenia, może być także ochrona osłon kabli. W artykule pokazano wpływ ograniczników na poziom przepięć piorunowych w przykładowym systemie z linią kablową i napowietrzną. Komputerowe symulacje stanów przejściowych wykonano w oprogramowaniu EMTP-RV dla dwóch scenariuszy zdarzeń, tj. uderzenia pioruna w linkę odgromową oraz w przewód fazowy.
EN
Lightning overvoltages in cable lines with special bonding can lead to damage both to the cable itself and to other integral system components, such as sectionalising joints. In systems with cross-bonding, surge arresters are installed where segmentation of the cable occurs and primarily protect cable joints, but their additional function, if properly connected, may also be to protect the cable outer jacked. The article shows the effectiveness of sheath voltage limiters against lighting overvoltages in cable system for mixed cable-overhead line. Transient computer simulations were performed in EMTP-RV software for two scenarios, i.e. lightning strike to the ground conductor of overhead line and to the phase conductor.
PL
Współczesne budynki mają na dachach oraz na elewacjach urządzenia wrażliwe na skutki wyładowań atmosferycznych. Należą do nich anteny, maszynownie dźwigów, centrale klimatyzacyjne, klimatyzatory indywidualne, kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne. Urządzenia tego typu wymagają ochrony przed bezpośrednim uderzeniem pioruna, ale także przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi.
PL
W artykule przedstawiono wstępne rezultaty badań przepięć pochodzenia atmosferycznego, rejestrowanych w zasilonym systemie nawigacyjno-komunikacyjnym statku powietrznego, które prowadzono w Politechnice Rzeszowskiej, w laboratorium przeciwprzepięciowych badań awioniki. Badania wykonano metodą indukcyjnego sprzęgania pojedynczych udarów napięciowych o znormalizowanym kształcie WF4 6,4/69 μs do jednej z wiązek kablowych badanego zestawu. Pomiarów dokonano przy różnych wariantach uziemienia ekranów przewodów. Rejestrowano przebiegi prądowe i napięciowe indukowane w liniach zasilania oraz sygnałowych – obwodzie komunikacji audio. Wykazano wpływ obecności ekranu oraz sposobu jego podłączenia do uziemienia na wartość szczytową i kształt przebiegów napięciowych i prądowych w badanych obwodach.
EN
In this paper, the preliminary results of studies was presented of induced lightning transients in powered NAV/COMM system of the aircraft, conducted at Rzeszow University of Technology, Poland, in laboratory of lightning tests of avionics. The test was perform by coupling standardized voltage waveform WF4 6,4/69 μs into one selected cable bundle, connected to equipment under test. Measurements using different methods of grounding of cable shields were done. Voltage and current transients, induced in power supply and audio communication lines, were recorded. The influence of cable shield presence and shield grounding method to peak value and shape of transients, induced in observed circuits, was shown.
PL
W artykule porównano przykładowe przebiegi napięć otrzymane w wyniku badań przeprowadzonych generatorem udaru kombinowanego o kształtach dla udaru napięciowego 1,2/50 µs i prądowego 8/20 µs z wynikami modelowania komputerowego sieci trakcyjnych. W tym celu zastosowano model generatora udaru kombinowanego i badanego odcinka sieci trakcyjnej zawierający: sieć trakcyjną i szynową uwzględniającą parametry elektryczne toru oraz modele elementów takich jak słup, izolator, odgromnik. Wymienione elementy analizowanego układu zgrupowano w postaci czwórników typu Π tworząc trzy modele czwórników zawierające odcinek sieci trakcyjnej, toru o długości 72 m oraz model słupa z izolatorem, odgromnikiem rożkowym i słup, do którego został doprowadzony udar z modelu generatora udaru kombinowanego. Z wybranych modeli elementów zbudowano układ do analizy zagrożenia przepięciowego sieci trakcyjnych. Podzielenie układu na odcinki o długości 72 m umożliwia dokładniejszą symulację oraz obserwowanie wyników analizy w dowolnie wybranych punktach. Badania symulacyjne prowadzono przy wykorzystaniu programu LTspice. W referacie uzasadniono konieczność podejmowania problemu skuteczności ochrony odgromowej urządzeń kolejowych. Przedstawione możliwości zastosowania wybranego programu mają charakter poznawczy. Zostaną one wykorzystane do dalszej analizy i oceny zagrożenia układów zasilających urządzenia sterowania ruchem kolejowym od przepięć pochodzenia atmosferycznego.
EN
In the report example-voltages courses that were received as result of researches passed with the combination wave generator of shapes for the voltage surge 1.2/50 µs and current surge 8/20 µs with results of the trolley wireses modelling, were compared. For this target, the model of the combination wave generator and examined section of the trolley wires containing: the trolley and rail wires taking into account electric parameters of the track and models of such elements as column, insulator, lightning conductor, was used. The mentioned elements of the analysed system were grouped in the form of four-terminal networks of the type Π, creating three models of fourterminal networks containing a trolley wires section, a track of 72 m length and the model of the column with an insulator, horn lightning conductor and the column, for which a surge from the model of the combination wave generator was led. From the chosen elements models a system for the analysis of the surge threat of trolley wireses, was built. Dividing the system into sections of 72m length makes it possible for more exact simulation and the observation of analysis results inat will chosen points. To verify the measurement results, a simulatory research using LTspice programme was made. In the report, the necessity of treating the problem of the lighting rod of railway devices protection efficiency was proved. The represented possibilities of the use of chosen programme have a cognitive character. They will be put-upon to a further analysis and estimations of the atmospherical origin surges threat for the railway traffic control equipment feeding parley.
EN
Lightning overvoltages occurring in electrical power systems are especially dangerous for devices installed in network. Lightning transients may cause damages of devices installed in power system. Therefore, analysis of lightning overvoltages in electrical power systems is important to ensure reliability of power supply. For this purpose, development of mathematical models is necessary, however mathematical complexity can lead to slightly different results. In this paper, both various overhead transmission lines models as well as exemplary insulation coordination analysis performed in HV power system have been presented. Simulation results performed for various models of overhead lines implemented in EMTP/ATP software have been presented and compared in this paper.
PL
Przepięcia atmosferyczne są szczególnie niebezpiecznie dla urządzeń zainstalowanych w sieciach elektroenergetycznych. Z tego powodu, zdeterminowanie poziomu przewidywanych przepięć atmosferycznych jest istotne z punktu widzenia koordynacji izolacji. Do tego celu, konieczne jest opracowanie modeli matematycznych poszczególnych elementów sieci elektroenergetycznej. Jednakże, w zależności od sposobu modelowania, wyniki symulacji mogą się różnić pomiędzy sobą. Artykuł zawiera zestawienie trzech modeli matematycznych linii przesyłowych, mogących posłużyć do przeprowadzania symulacji przepięć atmosferycznych. W artykule przedstawiono wyniki symulacji przepięć atmosferycznych przeprowadzonych dla przykładowego systemu z wykorzystaniem różnych modeli linii przesyłowych.
EN
Overvoltages occurring in electrical power networks are caused by changes of power network operation conditions (e.g. faults, lightning strikes or switching operations). In order to limitation of overvoltages, Metal Oxide Surge Arresters (MOSA) are installed in electrical networks. To analyze and determine overvoltages values in electrical power systems, dedicated simulations are necessary. This paper deals with frequencydependent surge arresters models utilized for overvoltages studies by means of EMTP/ATP simulation software. Various surge arresters models have been presented in this article. In order to compare simulation results, each surge arrester model has been used to perform lightning overvoltages simulations occurring in the analyzed electrical network. Simulation results show influence of surge arrester model type on obtained simulation results and estimated overvoltages observed in electrical network.
PL
Przepięcia występujące w sieciach elektroenergetycznych powodowane są przez zmianę warunków pracy obwodu – m. in. przez zwarcia, wyładowania atmosferyczne do linii przesyłowych, czy też operacje łączeniowe. W celu ograniczenia przepięć w sieciach elektroenergetycznych stosowane są ograniczniki przepięć z tlenków metali. Aby określić wartości przepięć podczas trwania stanów nieustalonych, konieczne jest przeprowadzanie symulacji komputerowych. Niniejszy artykuł zawiera opis zmienno-częstotliwościowych modeli ograniczników przepięć, wykorzystywanych do symulacji komputerowych. W celu porównania poszczególnych model, opracowano ich schematy zastępcze w programie EMTP/ATP, a także wykonano z ich użyciem analizę przepięć atmosferycznych w sieci elektroenergetycznej.
PL
Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych rozchodzenia się przepięć pochodzenia atmosferycznego w modelu fizycznym instalacji elektrycznej obiektu budowlanego wyposażonego w SPD z uwzględnieniem typowych urządzeń AGD i RTV oraz transformatora SN/nN w linii zasilającej.
EN
The paper presents results of laboratory research on propagation of lightning surges in physical model of electric installation of building equipped with SPD; typical household and RTV appliances were considered as well as MV/LV transformer in supply line.
EN
Surges due to flashes to and near a line, are one of the main causes of damage to equipment of the electrical and electronic systems within a structure. Simplified formulae are given for an approximated evaluation of the number of considered surges. The effectiveness of singlephase double screen isolation transformer in the attenuation of common mode transient voltage is investigated. Tests were performed with its ungrounded and grounded screens. It is shown that a not correct grounding of the transformer screen may eliminate the effect of protection.
PL
Przepięcia wywołane przez wyładowania piorunowe w sąsiedztwie linii są jedną z podstawowych przyczyn uszkodzeń urządzeń systemów elektrycznych i elektronicznych. Podano uproszczone zależności do wyznaczania liczby analizowanych udarów. Badano właściwości jednofazowego podwójnie ekranowanego izolacyjnego transformatora. Pomiary przeprowadzono ekranem uziemionym lub nieuziemionym. Wykazano, że nieprawidłowo uziemiony ekran transformatora może wyeliminować efekt ochrony.
PL
Omówiono konstrukcję ogranicznikow przepięć typu wydmuchowego, rurkowego, przeskokowego.
EN
The paper discusses design of expulsion, tube and sparking surge arresters.
PL
Układy zasilania urzadzeń sterowania ruchem kolejowym (SRK) sa narażone na występowanie zakłóceń wywołanych bezpośrednimi wyładowaniami atmosferycznymi w linie zasilające lub powstajacych w wyniku oddziaływania szybkoziemnych, impulsywnych pól elektromagnetycznych, powodujacych zakłócenia o wielkościach porównywalnych z sygnałami uzytwcznymi [1]. Zakłócenia takie wystepuja nawet przy wyładowaniach atmosferycznych odległych od obiektu kolejowego. Mogą one powodować błędy przy przesyle sygnałów, uszkoszenia elementów urzadzeń srk, czy nawet zniszczenie kompletnych urzadzeń.
PL
Ulot elektryczny w otoczeniu przewodów linii przesyłowych wysokich napięć wpływa na poziom przepięć docierających do stacji elektroenergetycznych. W artykule przedstawiono model ulotu elektrycznego dla analizy propagacji fal przepięciowych w liniach elektroenergetycznych oraz wyniki badań przepięć w stacji elektroenergetycznej, otrzymane przy zastosowaniu programu symulacyjnego EMTP – ATP.
EN
Corona discharges occurring in the vicinity of conductors of high voltage power lines influence the level of the overvoltage waves arriving to the power substation. The corona model was applied to analyze the propagation of overvoltage waves in high voltage power lines. The paper also comprises results of calculations of overvoltages in the substation, performed using software package a EMTP – ATP simulation software.
PL
Bezpośrednie wyładowanie piorunowe w obiekt lub w jego pobliżu może spowodować uszkodzenie lub błędne działanie systemu przeciwpożarowego w tym obiekcie. Ochrona przed błędnym działaniem jest bardzo istotna, gdyż zapobiega ponoszeniu znacznych nakładów finansowych oraz zapewnia ciągłą gotowość systemu do pracy. W artykule przedstawiono wyniki badań odporności typowego systemu przeciwpożarowego na działanie zaburzeń impulsowych zgodnych z zaleceniami norm EMC oraz uwzględniających rzeczywiste zagrożenie piorunowe.
EN
Lightning strike to the LPS of structure with fire protection system or nearby can caused destruction of this system or malfunction in its work. In modern system this last case, when fires extinguish system is turn on, is also very significant and can cause large financial losses and temporal lack of protection against fire. In this paper the investigation of typical fire protection system during standard and non-standard EMC tests are presented. All tests were performed on the real one unit.
PL
Praca dotyczy metod obliczania udarowych parametrów uziemień ochrony odgromowej obiektów budowlanych i urządzeń elektroenergetycznych. Dokonano w niej analizy zjawisk decydujących o udarowej rezystancji oraz impedancji uziemienia uziomów skupionych oraz uziomów rozległych. Parametry te są niezbędne do określania rezystancji i impedancji udarowej uziemienia, uziemieniowych spadków napięcia oraz przepięć występujących podczas przewodzenia prądu piorunowego. Podkreślono rolę i wpływ wyładowań elektrycznych w gruncie na udarowe parametry uziomów. Opisano metodykę badań udarowych gruntów i uziomów. Przedstawiono wyniki wykonanych przez autora badań eksperymentalnych oraz dokonano ich analizy. Opracowano nowy model matematyczny opisujący dynamiczną udarową konduktancję gruntu oraz dokonano numerycznej identyfikacji jego parametrów. Przeprowadzono też eksperymenty numeryczne z wykorzystaniem opracowanego modelu udarowej konduktancji, zaimplementowanego do programu obliczeniowego EMTP/ATP. Przedstawiono także metodykę uproszczonych obliczeń udarowej rezystancji uziemienia, przydatną do wstępnej analizy zagrożenia przepięciowego instalacji oraz urządzeń, a także do efektywnego doboru środków ochrony odgromowej obiektów budowlanych i elektroenergetycznych.
EN
The work addresses methods of specific transient parameter calculations of earthing systems for lightning protection of structures and power transmission lines. An overview of the phenomena that influence the surge resistance of concentrated earthing electrodes and transient impedance of longearthing electrodes when dissipating lightning currents into different kinds of soil are discussed thoroughly. Transient impedance or surge resistance of earth termination systems is a fundamental parameter for the assessment of ground potential rises and lightning overvoltages in the case of a direct strike to a structure and/or to overhead transmission lines. It is significantly different from the steady--state earthing electrode parameters which are commonly used in the design of earth termination systems for lightning protection' purposes. Special attention is paid to the role of electrical discharges in the earth during the lightning current flow and their influence on the surge parameters of earthing electrodes. The methodology of experimental surge tests of soil and earthing electrodes in the laboratory are described. The test results of surge experimental investigations performed by the author are analyzed with respect to the influence of surge current parameters and soil type with different values of resistivity. The exemplary plots of voltage-current characteristics for different types of soil are illustrated both for an analog and digital measurement set up. Based on the results of experimental tests the values of the critical voltage gradient necessary for the soil ionization process initiation for different soil types were calculated based on two different methods. The new method for the assessment of the critical gradient when the real resistance of the electrical discharge zone in the soil is taken into account is evaluated. Based on the experimental voltage-current surge characteristics of sandy and clayed soil a new mathematical model of soil dynamic surge conductance is proposed, which was satisfactorily represents the full loop shape in characteristic voltage-current plots. The numerical experiments were performed implementing the proposed model to the ATP version of the Electromagnetic Transient Program - EMTP. A simplified method for the calculation of surge resistance of earthing electrodes is also proposed. It might be useful for engineering calculations of the efficiency of earth termination systems when lightning hazard and lightning overvoltages have to be considered in the process of lightning protection design and management.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.