Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 66

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elevation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W artykule opisano opracowany przez autora sposób rzutowania w odwzorowaniach kartograficznych, przy użyciu współśrodkowych okręgów, przechodzących przez rzutowane punkty. Środki tych okręgów znajdują się w środku rzutowania, który leży w płaszczyźnie obrazowej rzutowanego obszaru. To rzutowanie nazwano łukowym i zastosowano je w odwzorowaniu azymutalnym oraz w odwzorowaniu walcowym poprzecznym. Obliczono skale długości i współczynniki zniekształceń dla tego odwzorowania i porównano je z odpowiednimi parametrami dla innych rodzajów rzutowania. Zaletami rzutowania łukowego są równopolowość i mniejsze wartości współczynników zniekształcenia niż dla innych rodzajów rzutowania.
EN
The elevation elaborated and based on the concentric circles and its application in the map projections are described in this article. The circles are passing through the elevated points. The centers of the circles are placed in the elevation center in image plane of the projected area. The elevation is named „by arc” and applied in the azimuth projection and the cylindrical transversal projection. The length scales and the coefficients of deformation are computed and compared with responsible parameters for other elevations. Advantages of the elaborated elevation are conservation of area and smaller values of the coefficients of deformation in comparison to other elevation types.
2
Content available remote Kompleksowy remont budynków wielkopłytowych
PL
Pierwsze budynki wielkopłytowe w Polsce powstały na przełomie lat 50. i 60. XX wieku i nic nie wskazywało na to, że będzie to technologia dominująca – z tendencją wzrostową – w następnych trzech dekadach. Z ostatniego raportu ITB wynika, że w kraju użytkuje się obecnie ok. 60 000 budynków wielokondygnacyjnych zamieszkałych przez 10 – 12 mln mieszkańców. Podobnie jak w innych zaawansowanych technologicznie krajach przygotowywane są wielokierunkowe plany rządowe dotyczące utrzymania i modernizacji wielkiej płyty. Autorzy artykułu, po wykonaniu wielu ekspertyz poznańskich budynków wielkopłytowych, przedstawiają swoje uwagi nawiązujące do tej problematyki.
EN
The first large-panel buildings in Poland were built at the turn of the 1950s and 1960s, and nothing indicated that it would be the dominant technology – with an upward trend - in the next three decades. According to the latest ITB report, there are currently around 60,000 multi-storey buildings inhabited by 10 – 12 million inhabitants in the country. As in other technologically advanced countries, multi-directional government plans are being prepared for the maintenance and modernization of the large panel. The authors of the article, after making many expert opinions of Poznań large-panel buildings, present their comments on this issue.
3
Content available remote Trendy w elewacjach
PL
Bryła budynku i jego elewacja to ważne elementy przestrzeni kształtowane przez architektów. Forma obu tych elementów jest fascynującym „detalem” otaczającej nas przestrzeni, który tworzy klimat danego miejsca. Obecnie elewacja stała się inteligentną powłoką, obudową wnętrza o określonej funkcji. Współczesne elewacje oddają nie tylko indywidualny zamysł estetyczny architekta, ale również stanowią odzwierciedlenie wszechstronnej wiedzy i postępu materiałowo-technologicznego. Jest to wypadkowa solidnej wiedzy zespołów nie tylko z dziedziny architektury. W artykule podjęto próbę systematyki materiałowej i trendów w tej dziedzinie.
EN
The body of the building and related elevations are important elements of space shaped by architects. The form of both of these elements is a fascinating "detail" of the space that surrounds us, which creates the atmosphere of a given place. Currently, the facade has become an intelligent coating, an interior cladding with a specific function. Contemporary facades reflect not only the individual aesthetic sense of the architect. It is also a reflection of comprehensive knowledge as well as material and technological progress, it is the result of solid knowledge of the teams not only in the field of architecture. The article attempts to modest systematics of materials and interest in trends in this field.
PL
W artykule przedstawiono propozycję rewitalizacji osiedla robotniczego z wykorzystaniem rozwiązań Nowego Urbanizmu. Podjęte działania miały na celu zachowanie istniejącej tkanki miejskiej przy uwzględnieniu jej walorów historycznych i estetycznych, nadanie nowego charakteru budynkom oraz zaproponowanie zmian w funkcjonowaniu przestrzennym osiedla. Wzbogacono teren o strefy funkcjonalne: sportową; dla dzieci; wypoczynkowo-rekreacyjną; usługowo-handlową wraz z wprowadzeniem ulicy rynkowej w przestrzeni osiedla. Zaproponowano zmianę elewacji istniejących budynków z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań budowlanych przyjaznych środowisku.
EN
The article presents a proposal to revitalize a worker’s housing estate using the solutions of the New Urbanism trend. Actions taken were aimed at preserving the existing urban fabric, taking into account its historical values and aesthetic, giving new character to buildings, as well as directing changes in the spatial functioning of the estate. The area was enriched with functional zones such as sports, for children, leisure and recreation, as well as service and commercial areas along with the introduction of Rynek street in the housing estate. It was proposed to change the facade of existing buildings using modern environmentally friendly construction solutions.
5
Content available remote Tynki dekoracyjne i nowoczesne metody wykończenia ścian zewnętrznych
PL
Elewacja pełni ogromną rolę w wyglądzie każdego budynku,definiując przy tym charakter całej konstrukcji. Jest elementem który bezpośrednio wpływa na sposób, w jaki odbierany jest dany obiekt, a także pomaga podkreślić jego estetykę i indywidualizm. Z tego powodu warto zapoznać się z najnowszymi metodami wykończenia ścian zewnętrznych,które w łatwy sposób potrafią nadać piękny wygląd każdej elewacji.
6
Content available remote Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze starzeniem się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych. Opisano także przykłady elewacji wentylowanych wykonanych z okładziny z płyt włóknisto-cementowych, które uległy degradacji na skutek insolacji słonecznej i działania promieniowania UV. W zaprezentowanych badaniach do oceny zmiany barwy użyto spektrofotometru. Rezultaty, które uzyskano, pozwoliły zaobserwować widoczne zmiany w procesie niszczenia płyt poddanych badaniom starzeniowym. Ponadto wykazano, że promieniowanie UV ma wpływ na zmianę zabarwienia takich płyt oraz ich strukturę.
EN
The paper presents the results of research on the influence of UV radiation on fibre-cement boards tested in the aging chamber. It also describes the damage to ventilated facades made of fibre-cement cladding due exposure to sunlight and UV radiation. The obtained results revealed visible damage on boards subject to aging tests. Additionally, conducted analyses have proven that UV radiation may cause discolouration of facade boards and damage to their structure.
PL
Płyty warstwowe są szeroko stosowane we współczesnym budownictwie przemysłowym, rolniczym i ogólnym (budynki magazynowe, handlowe, biurowe). Mają one kluczowy wpływ na bezpieczeństwo użytkowania budynków (przede wszystkim ogniowe), właściwości termoizolacyjne, szczelność (wodoszczelność, przepuszczalność powietrza) czy parametry akustyczne. Ściany zewnętrzne z płyt warstwowych nie wymagają drogich zabiegów konserwacyjnych, jednak ich zaniedbania techniczne mogą prowadzić do takich negatywnych skutków, jak: zmniejszenie efektywności energetycznej budynków, doprowadzenie do nieodwracalnych uszkodzeń płyt warstwowych, a także do poważnych uszkodzeń konstrukcji nośnych. W artykule opisano zasady przeprowadzania okresowych badań oraz ocen stanu technicznego ścian zewnętrznych z płyt warstwowych. Na podstawie wieloletniego doświadczenia eksperckiego i analiz protokołów kontroli budynków przedstawiono podstawową aparaturę oraz tryb przeprowadzania kontroli okresowych koniecznych do rzetelnych i wiarygodnych ocen stanu technicznego elewacji budynków. Przedstawiono także podstawowe uszkodzenia tego typu ścian oraz określono przyczyny ich występowania.
EN
Sandwich wall panels. Sandwich panels are widely used in modern industrial, agricultural and civil construction (warehouse, commercial and office buildings). They have a key impact on the safety of building use (primarily fire safety), thermal insulation properties of the building, its tightness (water tightness, air permeability), acoustic parameters. The walls made of sandwich panels are inexpensive, are uncomplicated to use, but technical negligence of these elements may have very negative effects: reduce of energy efficiency, increase the costs of using the building, increase the renovation costs. The article presents the rules for assessing the conditions of sandwich panels. Based on the expert assessment, control protocols, the expertise of basic tools and periodic inspection modes, required for a reliable assessment and assessment of the facade condition. The basic damage of this type of fragment was also presented and the reasons for their occurrence were indicated.
PL
Złożone systemy ocieplania ścian ETICS należą do najbardziej rozpowszechnionych systemów elewacyjnych we współczesnym polskim budownictwie. Są one masowo stosowane ze względu na bardzo dobre właściwości termoizolacyjne, walory estetyczne, a także relatywnie niską cenę. Poprawnie zaprojektowany i wykonany system elewacyjny poddawany regularnym konserwacjom pozwala na długoletnią bezawaryjną eksploatację elewacji. Dlatego bardzo istotne jest objęcie takich systemów elewacyjnych monitoringiem pozwalającym na wczesne wykrycie uszkodzeń i zachodzących zmian. Przedmiotem artykułu są zasady przeprowadzania okresowych badań i ocen stanu technicznego elewacji wykonanych w systemach ETICS. Na podstawie wieloletnich doświadczeń eksperckich, a także analiz protokołów kontroli budynków przedstawiono podstawowe narzędzia oraz tryb postępowania podczas kontroli okresowych, niezbędne do wiarygodnych ocen stanu technicznego elewacji. Przedstawiono podstawowe typy uszkodzeń omawianych systemów elewacyjnych oraz wskazano przyczyny ich występowania.
EN
External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) belong to the most common facade systems in contemporary Polish construction. They are used on a large scale due to very good thermal insulation properties, aesthetic values, as well as a relatively low price. A properly designed and constructed facade system subject to regular maintenance allows for long-term trouble-free operation of the facade. That is why it is very important to cover the façade system with monitoring, allowing for early detection of damage and occurring changes. The subject of the article are the rules for conducting periodic tests and assessments of the technical condition of facades made in ETICS systems. On the basis of many years of expert experience, as well as analyzes of building control protocols, basic tools and procedures for periodic inspections necessary for reliable assessment of the technical condition of the facade were presented. The basic types of damages of the discussed façade systems are presented and the reasons for their occurrence are indicated.
PL
Elewacje budynków mają znaczący wpływ na ich bezpieczeństwo, trwałość i szeroko rozumiany komfort użytkowania, a także na wartość nieruchomości. Niewykryte w odpowiednim czasie uszkodzenia obniżają wartości estetyczne i użytkowe budynków, a w stadium zaawansowanym mogą być przyczyną awarii, a nawet katastrof budowlanych. Przedmiotem artykułu są zagadnienia związane z okresowymi ocenami stanu technicznego elewacji. Przedstawiono wspólne dla wszystkich typów elewacji procedury badań i ocen, zwrócono uwagę na konieczność stosowania sprzętu specjalistycznego do oceny technicznej elewacji.
EN
Building facades have a significant impact on their safety, durability and widely understood comfort of use, as well as on the value of the property. Damages not detected in a timely manner reduce the aesthetic and functional values of buildings, and in the advanced stage they can cause failures or even construction disasters. The subject of the paper are issues related to periodic assessments of the technical condition of the facade. Inspection procedures common to all types of facades were presented, and the need to use specialized equipment for technical assessment of facades was pointed out.
PL
Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia procesu projektowego budynków wielorodzinnych w Polsce na podstawie doświadczeń przy projekcie zespołu mieszkalnego w Białymstoku – ul. Jurowiecka. Opisuje w zarysie czynniki znacząco wpływające na kształt architektury mieszkaniowej, w dużej mierze niezwiązane z merytorycznymi aspektami architektoniczno-urbanistycznymi. Zawiera informacje na temat historycznych uwarunkowań lokalizacyjnych oraz przyjętych założeń projektowych.
EN
The article presents selected issues connected with the design process of the multi-family residential buildings in Poland based on the experience in designing dwelling units on Jurowiecka street in Bialystok. It constitutes an outline of factors that have considerably affected the shape of the residential architecture. To a large extent, they were not attributable to the substantive aspects of the urban planning. The article includes the information on historical considerations of the location as well as the design concepts.
PL
W artykule przeanalizowano współczesne systemy elewacji z zastosowaniem przestrzeni wentylacyjnej, tj. elewacje podwójne typu DSF i elewacje wentylowane. Skupiono się na analizie współczesnej wiedzy z zakresu efektywności termicznej tych elewacji oraz wykorzystania ich w klimacie umiarkowanym ze względu na oszczędności energii. Przeanalizowano również możliwość dalszego rozwoju elewacji z zastosowaniem przestrzeni wentylacyjnej.
EN
The article analyzes contemporary facade systems with ventilation space i.e. double skin façades and opaque ventilated façades. The article analyzes contemporary knowledge of thermal efficiency of these façades and their use in a temperate climate due to energy savings. The possibility of further development of such elevations was analyzed.
12
Content available remote Korona Warszawy - najwyższe z najwyższych. Varso
PL
Aktualnie w Warszawie powstaje wieżowiec, który po zakończeniu budowy stanie się najwyższym budynkiem Unii Europejskiej, osiągając 310 metrów wysokości. Budynek o tak gigantycznej kubaturze i powierzchni zabudowy 18 000 m2 wymaga szczególnego przygotowania technicznego, organizacyjnego, ale również formalnoprawnego. Artykuł przybliża proces budowy z zastosowanymi rozwiązaniami.
EN
Currently, a skyscraper is being constructed in Warsaw, and once it is completed, it will reach 310 m in height and will be the tallest building in the European Union. A building with such a huge cubic capacity and a total area of 18,000 m2 requires special technical, organisational, formal and legal preparation. This paper describes the construction process of this building and the solutions which were used in this process.
13
Content available remote Korona Warszawy - najwyższe z najwyższych. Mennica Legacy Tower
PL
Artykuł przedstawia koncepcję oraz aspekty techniczne budowy wieżowca Mennica Legacy Tower. Prezentuje układ funkcjonalny budynku oraz przybliża proces jego budowy. Zawiera także informacje na temat rozwiązań konstrukcyjnych, elewacji i architektury wnętrz.
EN
The article presents the concept and technical aspects of the construction of the Mennica Legacy Tower skyscraper. The functional layout of the building was presented and the construction process was approximated. Information on design solutions, facades and interior architecture is also included.
EN
Forest soils potentially store a large pool of carbon and phosphorus. A deep understanding of the total carbon and phosphorus stock in forest soils is vital in the assessment of the nutrients dynamics in forest ecosystems. This study examined the effects of elevation, soil depth, and climatic variables, specifically mean annual temperature (MAT) and mean annual precipitation (MAP), on soil carbon and organic phosphorus in Schrenk's spruce (Picea schrenkiana) forest at Tianshan Mountains. Results showed that soil organic carbon (SOC) significantly increased while organic phosphorus decreased with elevation. Interestingly, carbon increased faster with increasing elevation in the alluvial horizon than in the leached horizon, demonstrating the important role of deep soils in carbon sequestration potential. SOC concentration decreased with soil depth, whereas phosphorus concentration initially decreased and then increased. SOC had no significant relationships with MAT and MAP, whereas phosphorus concentration decreased with MAT. Similar to the impacts of MAT and MAP on SOC, these two climatic variables also exerted no significant influence on C:P ratio.
PL
W artykule przedstawiono tendencje dotyczące różnorodnych rozwiązań elewacyjnych stosowanych w obiektach użyteczności publicznej. Zamieszczono prace projektowe studentów dotyczące modernizacji elewacji Klubu „Politechnik” Politechniki Częstochowskiej. Uwzględniono w nich aktualne zagadnienia termomodernizacji istniejących obiektów i zastosowanie współczesnych rozwiązań technologicznych i materiałowych. Koncepcje projektowe ukazują różnorodność rozwiązań architektonicznych, dając szansę odnowy przestrzeni w istniejącym kontekście zabudowy danego obszaru.
EN
The article presents the trends in the various cladding solutions used in public buildings. We present the design work of students on the modernization of the façade of the “Politechnik” Club of Technology Czestochowa University of Technology. They include the current issues of thermal modernization of existing facilities and the use of modern technology and materials. Design concepts demonstrate the variety of architectural solutions giving you a chance to renew the existing space in the context of the development of the area.
PL
Tematem artykułu jest próba refleksji nad rozwiązaniami stosowanymi we współczesnej architekturze w zakresie aktywnych elewacji i ich konsekwencji dla formy i funkcji obiektu. W perspektywie historycznej przenalizowano proces zmian znaczenia elewacji w architekturze okresu modernizmu, postmodernizmu, oraz rozwiązaniach najnowszych. W artykule omówiono wybrane przykłady związane z zastosowaniem fasad kurtynowych i ścian dwupowłokowych, ornamentyką na elewacjach szklonych, dozowaniem dostępu światła naturalnego, powłokami i membranami, interaktywnymi iluminacjami i multimediami, łączeniem elewacji interaktywnych z zielenią. W końcowej części podsumowano przeprowadzone rozważania.
EN
The subject of this article is an attempt to reflect upon active elevations’ solutions used in modern architecture and the consequences for form and function of a building. The process of changing the importance in modern, postmodern and contemporary architecture was analysed in historical perspective. In this article the author elaborates chosen examples that are connected with using solutions such as curtain- and two–layered walls, glass elevations’ ornamentation, controlled access to daylight, tensile structures and membranes, interactive illuminations and their connection with vegetation. The last segment contains the summarized reflection on this matter.
PL
W pracy przedstawiono wykorzystanie programu ArchiCAD w projektowaniu elewacji obiektów budowlanych. Zaprezentowano, w jaki sposób program ArchiCAD z zastosowaniem różnych narzędzi, bibliotek, materiałów wspomaga proces prawidłowej symulacji kolorystyki elewacji bryły budynku.
EN
This paper presents the use of ArchiCAD for the design of facades of buildings. It shows how the program ArchiCAD using a variety of tools, libraries, materials, supports the process correctly simulate the color of the facade of the building.
PL
W artykule przedstawiono procedurę badań nad glonami aerofitycznymi porastającymi elewacje. Każda powierzchnia może zostać zaatakowana przez glony i grzyby. Na ich osiedlenie się większy wpływ ma skład chemiczny podłoża niż np. jego absorpcja wody, przepuszczalność pary wodnej i hydrofobowość. Zwiększone występowanie tych form degradacji elewacji budynków termoizolowanych metodą ETICS z użyciem styropianu wynika z powstania warunków siedliskowych sprzyjających ich rozwojowi.
EN
The article presents the procedure of research on algae growing on the façades. Each surface can be attacked by algae and fungi. Their settlement has a greater impact than the chemical composition of the substrate, eg. The absorption of water vapor permeability and hydrophobicity. The increased incidence of these forms on the façades of thermally insulated by ETICS with polystyrene due to the creation of habitat conditions favorable to their development.
19
Content available remote Współczesne systemy elewacji wentylowanych – rodzaje i wymagania
PL
W artykule przedstawiono systemy elewacji wentylowanych z wykorzystaniem różnych rozwiązań materiałowych. Przedstawiono w nim podstawowe typy elewacji wentylowanych, rodzaje okładzin elewacyjnych, podkonstrukcji i połączeń elementów elewacji, wymagania techniczne oraz zalety i wady.
EN
The article presents ventilated facade systems using different material solutions. The presentation covers the basic types of ventilated facades, types of facade linings, substructure base and joints, as well as the applicable technical requirements, advantages and disadvantages.
PL
W artykule przedstawiono wymagania w zakresie współczynnika przenikania ciepła przez ściany zewnętrzne zgodnie z aktualnym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Omówiono badania dotyczące porównania przyczepności zaprawy do styropianu białego i grafitowego w różnych warunkach sezonowania, a także próby naświetlania obu rodzajów styropianu.
EN
The article presents the heat transfer coefficient requirements for external walls, according to the currently applicable Regulation on the technical requirements applicable to buildings and their locations. There is a discussion of tests comparing the mortar adhesion properties for white and graphite EPS in different seasoning conditions, as well as attempts at light treatment of the two types of EPS.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.