Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  branża TSL
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Rozwój przedsiębiorstwa, a jednocześnie całej branży związany jest z opracowaniem, a następnie osiąganiem założeń strategicznych poprzez określone zmiany (jakościowe i ilościowe), które powinny przyczyniać się do budowania przewagi konkurencyjnej tych organizacji w dłuższej perspektywie czasu. Istotne znaczenie ma w tym ujęciu skuteczność strategii rozwojowych podmiotów z branży TSL. Należy zaznaczyć szczególne znaczenie szeroko rozumianych przewozów towarowych i wpływ ich funkcjonowania na działalność pozostałych sektorów gospodarki. Celem badawczym jest opracowanie prognozy zmian liczby przedsiębiorstw branży TSL i określenie założeń strategii rozwojowej tych podmiotów w latach 2020–2024. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że w latach 2020–2024 powinien wystąpić wzrost liczby podmiotów od 158 742 do 168 032 (o 5,85%). Dodatkowo na podstawie analizy SWOT można wskazać, że podmioty z branży TSL powinny obrać w najbliższych latach kierunek strategiczny „maxi-maxi”, który zakłada ukierunkowanie na dynamiczny rozwój.
EN
The development of the enterprise and, at the same time, the entire industry is associated with the development and then achievement of strategic assumptions through specific changes (qualitative and quantitative) that should contribute to building the competitiveness and competitive advantage of these organizations in the long run. The effectiveness of development strategies of entities from the TSL sector is important in this approach. The aim of the article is to forecast changes in the number of enterprises in the TSL sector and to define the development strategy of these entities in 2020-2024. The conducted research shows that in the years 2020-2024 there should be an increase in the number of entities from 158742 to 168032 (increase by 5.85%). Additionally, the SWOT analysis indicates that entities from the TSL industry should choose the “maxi-maxi” strategy in the coming years, which assumes focusing on dynamic development.
PL
Znajdujemy się w bardzo ciekawym momencie. Branżę TSL czeka gruntowna zmiana modeli działania. Rozmawiamy dziś już nie tylko o wizjach i pomysłach, lecz o konkretnych rozwiązaniach, wdrażanych lub przynajmniej bardzo poważnie testowanych.
PL
Dzisiejsza sytuacja rynkowa wywołana chorobą COVID-19, a w zasadzie działaniami zmierzającymi do ograniczenia jej rozprzestrzeniania, jest z pewnością bezprecedensowa. Odnoszenie się do kryzysu z lat 2008- 2009 nie wydaje się być zbyt szczęśliwe. W jego przypadku mieliśmy bowiem do czynienia z czystym kryzysem finansowym, spowodowanym w uproszczeniu pęknięciem bańki spekulacyjnej i zmianami w postrzeganiu ryzyka przez instytucje finansowe. Był to typowy przykład kryzysu wywołanego przez sektor finansowy, który oczywiście „rozlał się” na pozostałe sektory gospodarki, powodując przede wszystkim ograniczenia w dostępie do finansowania bankowego (tzw. credit crunch).
PL
Transport drogowy, a wraz z nim cała branża TSL, nieprzerwanie od lat notuje imponujące wzrosty. Zdaniem ekspertów głównym czynnikiem, który może spowodować spowolnienie w rozwoju sektora jest tzw. Pakiet Mobilności. Jest to nic innego jak szereg zmian w prawodawstwie unijnym, mający na celu poprawę bezpieczeństwa na zatłoczonych drogach Europy, dbałość o lepsze warunki pracy kierowców pojazdów i uczciwej konkurencji między firmami. Nie kwestionując przyczyn wprowadzanych zmian celem artykułu jest merytoryczna analiza nowych przepisów oraz ocena ich skutków.
PL
Tematem przewodnim ostatniej edycji monachijskich targów transport logistic w 2017 roku i wydarzeń im towarzyszących, były cyfrowe łańcuchy dostaw. Analizując doniesienia prasowe, raporty i wypowiedzi ekspertów wydaje się, że wątki związane z transformacją cyfrową w branży TSL będą jeszcze silniej akcentowane w tegorocznej formule tej imprezy.
PL
Korzyści z wprowadzenia w życie protokołu uzupełniającego jest mnóstwo: zaczynając od przyśpieszenia i ułatwienia procesu wypełniania i przekazywania dokumentów, przez ogromne oszczędności pieniędzy i papieru, kończąc na nieuniknionym procesie modernizacji i wprowadzania ułatwień w branży TSL. Polska, z uwagi na mnogość firm.
EN
The TSL industry plays a significant role in the supply chains and the economy of the country. This situation entails the need to be competitive, and this is why we strive to develop innovation. They are to contribute to obtaining benefits that will allow to build a high market position. The process of creating and implementing innovation is influenced both by the innovative potential of the enterprise itself as well as by the external environment in which the entity operates. Thus, the aim of the article is to indicate the most important trends observed in the TSL industry, which influence the development of the main groups of innovations (product and process) in the activities of logistics services enterprises.
PL
Branża TSL odgrywa znaczącą rolę w łańcuchach dostaw oraz gospodarce kraju. Sytuacja ta pociąga za sobą konieczność bycia konkurencyjnym, a z tym związane jest dążenie do rozwoju innowacji. Mają się one przyczyniać do uzyskiwania korzyści, które pozwolą na budowę wysokiej pozycji rynkowej. Na proces tworzenia jak i wdrażania innowacji wpływ ma zarówno potencjał innowacyjny samego przedsiębiorstwa jak również otoczenie zewnętrzne, w którym funkcjonuje podmiot. Stąd celem artykułu jest wskazanie naj-ważniejszych trendów obserwowanych w branży TSL, które wpływają na rozwój głównych grup innowacji (produktowych i procesowych) w działalności przedsiębiorstw usług logistycznych.
PL
Za sprawą dwucyfrowego wzrostu rynku e-commerce w ostatniej dekadzie, branża transportu i logistyki przeżywa prawdziwą rewolucję. Dynamiczny rozwój handlu internetowego to niewątpliwie największa siła napędowa rynku logistycznego. Szczególnym beneficjentem wzrostu sprzedaży internetowej jest część rynku TSL, reprezentowana przez firmy z sektora przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych (tzw. KEP).
9
Content available Potencjalne źródła innowacji w branży TSL
PL
Innowacyjność jest obecnie głównym czynnikiem wpływającym na konkurencyjność przedsiębiorstw na rynku. Również od podmiotów usług logistycznych wymaga się generowania, absorbowania i rozwijania nowych rozwiązań. Jednocześnie, aby być innowacyjnym konieczna jest znajomość źródeł innowacji. Literatura omawia dość obszernie różne podejścia dotyczące pochodzenia innowacji w przedsiębiorstwach. Jednak należy zauważyć, iż główne źródła różnią się w zależności od branży czy typu przedsiębiorstwa. Stąd celem artykułu jest wstępne uszeregowanie potencjalnych źródeł innowacji w przypadku branży TSL. Pozwoli to na dalsze badania wskazujące te z nich, które dominują w tej branży.
EN
Innovation is now a main factor in the competitiveness of companies in the market. Also from logistics services enterprise required to generate, absorb and develop new solutions. At the same time to be innovative must know the sources of innovation. Literature extensively discusses the different approaches at the origin of innovation in enterprises. However, it should be noted that the main source of innovation vary depending on the industry or type of business. Hence, the aim of this article is preliminary lineup of potential sources of innovation in the industry TSL. This will allow further study indicating the ones that are dominant in this industry.
PL
Procesy zarządzania współdecydują o kondycji finansowej a tym samym o być albo nie być przedsiębiorstwa. Na ich skuteczność ma wpływ szereg czynników, do których zaliczyć można m.in. warunki działania, wymagania klientów, różnorodność produktów i usług oraz konkurencję Uwzględnienie wszystkich czynników sprawia, iż procesy te są bardzo skomplikowane ajednocześnie tylko wówczas są one efektywne. Należy zatem poszukiwać metod zwiększających efektywność funkcj onowania procesów zarządzania w przedsiębiorstwach. W gospodarce rynkowej wymaga się, aby wszelkiego rodzaju decyzje były oparte na racjonalnych przesłankach w celu wyeliminowania błędów przy ich podejmowaniu. Jednym z zasadniczych narzędzi zwiększania jakości decyzji są różnego rodzaju analizy ekonomiczne oparte na wzorcach sprawdzonych w gospodarce rynkowej. W artykule przedstawiono istotę innowacji i jej rolę w nowoczesnym podejściu do zarządzania na rynku TSL. Omówiono strategię stosowane w zarządzaniu wiedzą, a w szczególności koncepcję TQM i jej rolę w podnoszeniu jakości usług w branży TSL. Wskazano Certyfikat ISO jako element zarządzania procesowego.
EN
Enterprise management processes are quite complex, but on the other hand they are increasingly important. This is influenced by number of factors, including: operating conditions, customer requirements, product and service diversity and competition. It is therefore necessary to look for methods that increase the effectiveness of their functioning, because all sorts of decisions must be based on rational premises in order to eliminate errors when they are taken. One of the essential tools for increasing the quality of decisions are various economic analyzes based on market-proven models. This article presents the essence of innovation and its role in a modern management approach to the TSL market. It discusses the essence of knowledge, management strategies, particularly the TQM concept and its role in the quality of service in the TSL industry. An ISO Certificate was indicated as part of process management.
PL
Uczestnicy łańcucha dostaw jednogłośnie podkreślają, że standaryzacja jest naturalną konsekwencją ciągłego usprawniania procesów transportowo-logistycznych. Rozbieżność stosowanych rozwiązań w obszarze identyfikacji czy komunikacji, w znaczny sposób ogranicza wszelkie działania optymalizacyjne w tym zakresie. Wykorzystując standardowe rozwiązania, uczestnicy łańcucha dostaw, w tym firmy z sektora TSL, mogą w łatwy sposób ujednolicić informacje, zautomatyzować ich odbiór oraz w pełni zintegrować się ze swoimi kontrahentami.
PL
Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Morski tworzy ponad 100 podmiotów z szeroko pojętej gospodarki morskiej. Są to przedsiębiorstwa produkcyjne sektora stoczniowego i offshore (stocznie i dostawcy), producenci konstrukcji wielkogabarytowych, firmy serwisowe, przedsiębiorstwa sektora TSL, kancelarie prawnicze, doradcze i podatkowe, jednostki naukowe (Akademia Morska w Szczecinie, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny), instytucje otoczenia biznesu oraz Gmina Miasto Szczecin.
PL
Pierwsze regulacje umowy przechowania odnajdziemy już w prawodawstwie starożytnego Rzymu. Umowa taka (depositum) była kontraktem realnym, na podstawie której osoba zwana „deponens“ oddawała drugiej osobie – zwanej „depositarius“ – określoną rzecz w celu jej przechowania, z obowiązkiem jej zwrotu na każde żądanie. Umowa wywoływała skutki prawne w momencie pozostawienia rzeczy, a nie w chwili zawarcia umowy. Co ciekawe, przechowanie to było z założenia bezpłatne! Dopiero zawarcie odpowiednich dodatkowych klauzul, na przykład najem usług lub dzieła, pozwalało na pobranie wynagrodzenia. Za dzieło była uważana na przykład dzisiejsza usługa transportu2. Zatem do istotnych elementów kontraktu należało porozumienie stron co do wykonania dodatkowych usług, oraz co do oznaczenia zapłaty określonego wynagrodzenia.
14
Content available Typologia innowacji w branży TSL
PL
Umiejętność generowania i wdrażania innowacji stanowi jedną z głównych kompetencji każdego przedsiębiorstwa. Również w branży TSL (transport-spedycja-logistyka) wspomina się o konieczności rozwoju innowacji. Mają one za zadanie wspierać rozwój przedsiębiorstwa i podnieść jego pozycję konkurencyjną na rynku. Celem niniejszego artykułu jest wprowadzenie do problemu innowacyjności w branży TSL oraz przedstawienie przykładów rozwiązań innowacyjnych, zgodnie z klasyfikacją OECD.
EN
The ability to generate and implement innovations is one of the core competencies of each company. Also in the TSL industry (transport-forwarding-logistics) mentions of the need to develop innovations. They are supposed to support the development of the company and increase its competitive position in the market. Hence, the aim of the article is an introduction to the problem of innovation in the TSL industry and provide examples of innovative solutions according to the OECD classification.
PL
W artykule wyjaśniono pojęcie brandingu, czyli budowana marki, przy czym skupiono się szczególnie na budowaniu marki pracodawcy. Przedstawiono również najważniejsze cele i obszary employer brandingu, a także narzędzie służące do ich realizacji EVP (Employee Value Proposition) oraz scharakteryzowano branżę TSL z punktu widzenia rynku pracy i uzasadniono, dlaczego budowanie marki pracodawcy jest w tej branży szczególnie istotne. Na koniec zaprezentowano wybrane przykłady działań z zakresu employer brandingu firm z branży TSL.
EN
The paper presents the concept of employer branding, i.e. building of employer's brand. It also presents the primary goals and areas of employer branding with a tool to enable their achievement, EVP (Employee Value Proposition). The article characterises the FTL sector (Freight forwarding Transport Logistics) from the labour market standpoint and substantiates why employer's brand building is of special importance in the sector. Finally, the paper presents selected examples of employer branding activities of FTL businesses.
PL
W artykule omówiony zagadnienia branży TSL, organizacji, zarządzania przedsiębiorstwie. Opracowano system realizacji zamówienia klienta w przedsiębiorstwie z wprowadzeniem możliwości usprawnień danego procesu. Wykonano charakterystykę zakładu i przeanalizowano przebieg procesu zamówienia, z wyszczególnieniem zakłóceń.
EN
The aim of the thesis was to present various issues of the TSL industry (transport, shipping, logistics), organization and management in the studium enterprise and issues related to customer service and implementation of contracts in the company. The main task was to develop a system of implementing customer’s orders in the company with the introduction of possible improvements in the course of the analyses processes.
PL
Klaster logistyczny jest nową formą organizacyjną funkcjonującą w realiach gospodarczych, która wymaga lepszego poznania. Na bazie przeprowadzonych badań literaturowych określono drogę ewolucji od pierwotnej usługi logistycznej (transport, spedycja) o charakterze wtórnym, do klastra logistycznego jako aktywnego ogniwa globalnych łańcuchów dostaw. Egzemplifikacja istoty funkcjonowania klastrów logistycznych zostanie dokonana w oparciu o studium przypadku belgijskiego klastra logistycznego „Logistics in Walonia”. W efekcie klaster logistyczny zaprezentowano nie tylko jako skupisko podmiotów, ale również sieć powiązań i interakcji dającą zdolność do generowania trwałej przewagi konkurencyjnej w ramach danej lokalizacji zarówno dla branży TSL, jak i globalnych łańcuchów dostaw.
EN
The aim of the paper is to present the logistics cluster as a link of global supply chains, which offer is more complex than the logistics centers. On the basis of desk research the theoretical contribution was made by determining the way of evolution from the initial logistics services (transport, spedition) to logistics cluster as the active link of global supply chains. Logistics clusters have a particular importance in the process of globalization of supply chains because of their inter-functionalities. It includes range of sizes, types and directions of flows, the ability to shape the individual solutions, creating of value added at a particular stage of the supply chain, giving the opportunities of access to local markets (suppliers and buyers). The case study method was used to present logistic cluster initiated in a targeted manner as cell of global supply chains. Descriptive analysis was conducted on cluster ”Logistics in Walonia” from Belgium.
PL
Obecnie dzięki technologiom internetowym w każdej chwili i miejscu menedżerowie mają dostęp do informacji biznesowych. Przykładem są elektroniczne giełdy transportowe, z których coraz chętniej korzystają logistycy. Szacuje się, że ok. 90% przedsiębiorstw przewozowych w Europie korzysta z internetowego pośrednictwa transportowego. Relacje między użytkownikami giełd kojarzą się często z nietrwałością lub jednorazowością. Przykład Trans.eu pokazuje, że mimo wielu barier środowisko giełdy umożliwia budowanie relacji długoterminowych. Celem artykułu jest przedstawienie podejścia do współpracy przez użytkowników elektronicznej giełdy transportowej. Na potrzeby artykułu przeprowadzono badania empiryczne.
EN
Nowadays, thanks to Internet technologies, business information can be accessed anytime and anywhere. One example are electronic freight exchanges, which are increasingly used by logistics specialists. It is estimated that approx. 90% of freight companies in Europe use transport agencies on the Internet. The relations between users of freight exchanges are often associated with instability or one-off nature. The example of Trans.eu shows that, despite many barriers, the freight exchange environment allows to build long-term relationships. This article presents an approach to co-operation between electronic freight exchange users. For the purpose of the article, empirical research was carried out.
20
Content available remote Hale namiotowe z poszyciem pneumatycznym
PL
W związku z niepewną sytuacją gospodarczą na świecie, ograniczeniem inwestycji na rynku oraz kosztami związanymi z budową dużych obiektów stałych mających charakter magazynowy inwestorzy coraz częściej poszukują alternatywnych rozwiązań, stawiając na hale namiotowe.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.