Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  masa ceramiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad otrzymywaniem elementów z węglika krzemu metodą odlewania z mas lejnych w porowatych formach gipsowych. Do badań wybrano dwa rodzaje proszków SiC różniące się aktywatorami spiekania. Pierwszy z nich zawierał dodatek tlenku glinu i tlenku itru, a drugi dodatki nietlenkowe – bor i węgiel. Oba rodzaje proszków, mimo różniącego się składu, miały zbliżoną morfologię oraz przebieg zmienności potencjału zeta w funkcji pH. Badano właściwości reologiczne zawiesin o stężeniu fazy stałej 40, 45 i 50%obj. Dla spieków wyznaczono wybrane właściwości fizyczne (gęstość, porowatość) oraz mechaniczne (wytrzymałość na zginanie, twardość). Na podstawie badań stwierdzono, że próbki otrzymane z węglika krzemu z dodatkami tlenkowymi po spiekaniu mają gęstość względną ok. 92% i zachowują porowatość otwartą na poziomie ok. 6%. Ich wytrzymałość na zginanie nie przekracza 210 MPa, natomiast twardość mieści się w zakresie HV = 17,2–18,5 GPa. Ceramika węglikowa spiekana w obecności aktywatorów nietlenkowych charakteryzuje się lepszymi parametrami. Takie materiały w wyniku spiekania zagęszczają się powyżej 97% gęstości względnej, przy znikomej porowatości otwartej. Twardość tak otrzymanych materiałów, mieszcząca się w zakresie HV = 20,0–25,2 GPa, jest zbliżona do wartości wyznaczonych przez inne zespoły badawcze (ok. 26 GPa [1]).
EN
In the work results considering obtaining silicon carbide elements made from ceramic slurries by casting in plaster molds were presented. In the researches two kinds of silicone carbide powders differing with sintering activators were used. First one included alumina and yttrium oxide and the second one had additive of non-oxides component such as boron and carbon. Nevertheless different composition, powders have a similar morphology and zeta potential values in the pH function. To prepare ceramic slurries polyacrylic dispersing agents were used. The rheological properties were tested for slurries of volume concentration of powder as follow 40, 45, 50%. For sintered samples physical parameters (density, porosity) and mechanical parameters (flexural strength, hardness) were determined. Basing on the results of the following, obtained ceramics samples made from silicon carbide with oxides additives after sintering showed average relative density around 92%, open porosity approx. 6%, flexural strength was not higher than 210 MPa and hardness HV in the range of 17,2–18,5 GPa. Better parameters were noticed for silicon carbide ceramics obtained from slurries with non-oxides additives. Sintered samples showed better.
EN
Purpose: The aim of the paper is to present the properties of ceramic slurries based on Polish raw material – white clay. Design/methodology/approach: Test simulations were performed using mechanical mixer with rotation speed of 300 rpm. To characterize white clay microstructure SEM Hitachi SU-70 was used. For better investigation of white clay Zeta potential and grain size were done. Findings: As a result of conducted rheological properties of new slurries based on Polish raw material exhibits stable properties in time and meet standard industrial requirements. Ceramic slurries have very promising properties and it is possible to applicate them to ceramic proppants fabrication in spray dryer. Research limitations/implications: The main limitation is lack of possibilities to modification the rheological properties using additional chemical binders. Polish industry requires to use water as a main binder and max few wt.% of deflocculant additives. This limitation affect on the solid concentration of ceramic slurries and presented slurries had only 45 wt.%. The presented results of experimental studies will be used for developing a parameters of proppants fabrication details. Practical implications: Presented investigations are the part of a new ceramic slurries fabrication which are intended to consist in future with three Polish raw materials as a mix of white clay, bauxite and kaolin. Originality/value: This is one of first research to produce ceramic proppants using slurries, spray dryer and Polish raw materials. In future to take care of ecology, environment and modification properties of ceramic slurries Polish ashes from waste industry production will be added.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości technologicznych mas ceramicznych na osnowie SiC mogących znaleźć zastosowanie do produkcji form odlewniczych do odlewania precyzyjnego części turbin lotniczych. Zawiesiny ceramiczne z SiC o stężeniu 65% otrzymano w mieszadle mechanicznym z dodatkiem 6, 10, 15% wag. glikolu poli(etylenowego) spełniającego rolę spoiwa oraz upłynniacza. Przeprowadzono szereg badań materiałoznawczych dla proszku, polimeru oraz wytworzonych mas lejnych, w tym lepkość względną i dynamiczną, pomiar gęstości, pH oraz zanurzeniowy test płyty mosiężnej. Pomiary prowadzono przez 96 h.
EN
The presented paper relate the application of SiC in manufacturing shell moulds for investment casting of aircraft turbine elements. The tested shell moulds were produced through the „dip and stucco” method. Ceramic slurries with a SiC concentration of 65% wt. were applied. The polyethylene glycol was added at different ranges (6, 10, 15% wt.) as a binder and a flow agent. The characterization of SiC powder was done by Scanning Electron Microscopy (SEM) and X-Ray Diffraction (XRD) methods. Properties of ceramic slurries such as: relative and dynamic viscosity, density, pH and plate weight were studied using a range of techniques. The results shows that slurries based on SiC and polyethylene glycol meet the investment casting requirements of aircraft turbine parts and have very promising properties.
4
Content available remote The moisture content and mechanical properties of ceramic masses
EN
The material strength of different ceramic masses in dependence on their moisture content is presented in this paper. The experiments were carried out by using a universal strength machine. The compressive strength tests were performed for three different materials widely used in ceramic industry: KOC kaolin clay, illite clay and electrotechnical porcelain mass C130. In addition one dimensional tensile tests were carried out for kaolin clay to compare tensile and compressive strength.
PL
W pracy przedstawiono zależność wytrzymałości materiałów dla różnych mas ceramicznych w zależności od zawartości wilgoci. Eksperymenty przeprowadzono na uniwersalnej maszynie wytrzymałościowej. Wytrzymałość na ściskanie badano dla trzech różnych mas ceramicznych szeroko stosowanych w przemyśle ceramicznym: kaolinu KOC, gliny i elektroporcelanowej masy C130. Dodatkowo przeprowadzono testy jednoosiowego rozciągania dla kaolinu KOC w celu porównania wytrzymałości na ściskanie oraz rozciąganie.
5
Content available remote Analiza jakościowa materiałów suszonych mikrofalowo
PL
Pracę poświęcono badaniom wpływu mocy pola mikrofalowego na destrukcję wysuszonych wyrobów z mas ceramicznych. Produkty suszone mikrofalowe są bardziej wrażliwe na deformacje i pęknięcia niż suszone w tradycyjnych suszarniach konwekcyjnych. Aby uzyskać ich dobrą finalną jakość niezbędne jest stosowanie precyzyjnego dozowania mocy mikrofal w trakcie procesu suszenia. W pracy pokazano, że stosowanie standardowej kontroli jakości obejmującej tylko przegląd powierzchni przedmiotów jest niewystarczające. Przy aplikowaniu odpowiednio dużych mocy mikrofalowych może dojść do destrukcji wewnątrz próbki, niezauważalnej przy obserwacjach powierzchni.
EN
The work is devoted to investigations of a microwave field influence on destruction of dried ceramic bodies. Micro wave-dried products are more sensitive for deformations and fractures than the ones dried in conventional convective dryers. To obtain their good final quality it is necessary to use a precise dozing of microwave power during the process. It is shown that standard quality control based only on surface inspection of an object is not sufficient here. At high microwave power applied a destruct
8
Content available remote Determination of grinding rates of a selected ceramic body in a ball mill
EN
Results of studies on grinding kinetics of a ceramic body in reference to the effect of the number of contact points in grinding media are discussed in the paper. Experiments were performed in a semicommercial batch mill. The grinding rates for individual size fractions were determined. The main objective of the experiments was to determine the effect of changes in the number of contact points in the grinding media on the rate of ceramic body grinding. A differential form of the Gardner and Austin equation for discrete values of fractions was used in the calculations. Main grinding parameters were determined based on the theory of statistical moments.
PL
Przedstawiono wyniki badań kinetyki procesu mielenia mas ceramicznych z uwzględnieniem wpływu liczby punktów kontaktu mielników. Badania prowadzono dla młyna półprzemysłowego o działaniu okresowym. Określono szybkość rozdrabniania poszczególnych klas rozmiarowych. Głównym celem badań było określenie wpływu zmiany liczby punktów kontaktu mierników na szybkość przemiału masy ceramicznej. Do obliczeń wykorzystano równanie Gardnera i Austina w postaci różniczkowej dla dyskretnych wartości udziałów. Określono podstawowe parametry przemiału na podstawie teorii momentów statystycznych.
PL
W artykule przedstawiono pomiar właściwości termofizycznych spoiw, materiałów ceramicznych oraz mas ceramicznych. Przedmiotem badań były materiały ceramiczna nadające się do wykonywania form ceramicznych do precyzyjnego odlewania tytanu i stopów reaktywnych. Do oznaczania własności termofizycznych posłużył aparat do oznaczania temperatur charakterystycznych PR-25/1750. Wyznaczano temperatury przemian fazowych (temperatura spiekania, mięknięcia, topnienia i płynięcia).
EN
The article describes the measurement of thermo-physical proprieties of binders, ceramic materials and ceramic slurries. The present study concerns the ceramic materials to perform ceramic moulds to precise casting of the titanium and reactive alloys. The thermophysical proprieties measurements were performed on the apparatus to denotation of characteristic temperatures PR-25/1750. Appoint the temperatures of phase changes (the temperature of sintering, softening, melting and flowing).
PL
Zbadano płytki posadzkowe z posadzki Wielkiego Refektarza z Zamku Średniego w Zespole Zamkowym z Malborka. Wykonane analizy makroskopowe oraz fizykochemiczne, pozwoliły uzyskać informacje odnośnie użytych mas i szkliw w produkcji płytek podłogowych. Wyniki badań stały się punktem wyjścia do opracowania nowych mas ceramicznych i szkliw o takiej samej kolorystyce barw, z podwyższeniem wytrzymałości na ścieranie.
EN
In the research the floor tiles from the Great Refectory of the Middle Castle in Malbork were used. The executed macro- and microscopic analyses as well as a range of physical-chemical analyses made it possible to obtain information concerning the ceramic pastes and glazes used in producing the floor tiles. The obtained results became the starting point for creating new ceramic pastes and glazes of the same colour scheme, with a higher abrasion resistance.
PL
W artykule przedstawiono zmiany właściwości fizykochemicznych i technologicznych masy ceramicznej spowodowane dodatkiem włókien ceramicznych do ciekłej masy ceramicznej. Przedmiotem badań była ciekła masa ceramiczna sporządzona z udziałem „wodnego" spoiwa krzemianowego EKOSIL i materiałów glinokrzemianowych. Pomiary obejmowały oznaczenie zwilżalności powierzchni modelu woskowego, właściwości Teologicznych i wytrzymałości na rozrywanie cienkich warstw ceramicznych. Do oznaczania zwilżalności i wytrzymałości posłużyły oryginalne stanowiska pomiarowe, opracowane i wykonane w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie. Dodatek włókien korzystnie wpłynął na jakość ciekłych mas ceramicznych i zwiększył efektywność dyspergowania materiału ogniotrwałego, homogeniczność tworzonych suspcnsji, a także poprawił zwilżalność modeli woskowych i wytrzymałość mechaniczną surowych próbek.
EN
The article presents changes in physicochemical and technological properties of ceramic material caused by addition of ceramic fibres to the ceramic slurry. The present study concerns the ceramic slurry containing aqueous silicate binder EKOSIL and aluminosilicates. The measurements include surface wettability of wax models, rheological properties of the ceramic slurry and thin layer tensile strength. The wettability and strength measurements were performed on the instrumentation designed and manufactured in the Foundry Research Institute, Kraków. Addition of ceramic fibres improved the properties of the liquid ceramic mixture: higher effectiveness of dispersion formation of ceramic substrate, better homogenity of ceramic suspensions, higher wettability of wax models and enhanced mechanical strength of raw samples.
PL
Przedmiotem badań była przydatność węgla brunatnego jako materiału poryzującego ceramikę budowlaną. Do badań użyto iłu poznańskiego, iłu zastoiskowego oraz drobnych frakcji węgla brunatnego. Ił poznański zawierał blisko 20% drobnoziarnistego piasku kwarcowego i 50% minerałów ilastych z Ca- beidellitem jako głównym. Ił zastoiskowy bez piasku, zawiera 60% chlorynów, beidellitu i illitu razem oraz ponad 11% kalcytu i 1% substancji organicznej. Węgiel brunatny drobnoziarnisty (100%<0.06 mm) zawierał 49% wody, 11% popiołu i 40% części organicznych. We wszystkich trzech komponentach nie stwierdzono margla, pirytu ani gipsu. W celu poznania wpływu węgla na właściwości ceramiczne, sporządzono masy ceramiczne z iłów oraz z udziałem 5, 10, 20 i 30% węgla. Z mas tych wypalono tworzywo ceramiczne w 6-ciu wartościach temperatury od 850 stopni C i pomierzono jego parametry fizyczne. Rezultaty badań wykazały pełną przydatność droboziarnistego węgla brunatnego jako materiału poryzującego. Podanie szczegółów ograniczone jest Prawem Patentowym.
EN
The subject of the studies was the suitability of lignite as a porous material in building ceramics. For the research Poznan silts, marginal lake silts and fine fractions of lignite were used. Poznan silts contained almost 20% of fine quartz sand and 50% of silty minerals with Ca - mainly beidellite. Marginal lake silts without sand contained 60% of chlorines, beidellite and illite and over 10% of calcite and 1% of organic substances. Fine grain lignite (100%<0.06 mm) contained 49% of water, 11% of ashes and 40% organic substances. In all three components no pyrite, marl or gypsum were found. In order to understand the impact of lignite on ceramic properties there were prepared ceramic masses from silts with 5, 10, 20 an 30% of lignite. From the masses ceramic mass was burned in 6 temperature ranges from 850 C to 1100 C and its physical parameters were measured. The studies results revealed entire suitability of fine lignite as a porous material. The details are protected by Patent Law.
PL
W ramach pracy podano możliwości uzyskania masy do zaprasowania elementów grzejnych o podwyższonych właściwościach elektroizolacyjnych i mechanicznych. Opracowano nową masę i przebadano ją. Opracowano kryteria oceny masy tzw. Warunki Techniczne (WT).
EN
There are in the work the probabilities of working- out electroinsulating press mass for heating elements, characterized within mechanical properties and low leakage current. It was worked-out and examined this mass and the criteria of its appreciation.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.