Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  branża TSL
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Branża TSL w obliczu pandemii Covid-19
PL
Od 2020 roku sytuacja społeczno-gospodarcza na świecie była kształtowana przez wydarzenia związane z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19. Jedną z wielu branż, która została zaskoczona przez COVID-19 jest branża TSL. By lepiej zrozumieć oma wiany temat, na wstępie zwrócono uwagę na różnice definicyjne: transpor– spedycja – lo gistyka. W artykule przedstawiono wybrane problemy, z którymi zetknęła się branża TSL w początkowej fazie pandemii oraz omówiono wybrane rozwiązania cyfrowe, do upowszechnienia których przyczyniła się pandemia.
EN
Since 2020, the socio-economic situation in the world has been shaped by events related to the spread of the COVID-19 virus. One of the many industries that has been taken by surprise by COVID-19 is the TSL industry. To better understand the discussed topic, at first, attention was paid to the differences in definitions: transport – shipping – logistics. The article presents selected problems faced by the TFL industry in the initial phase of pandemic and discusses selected digital solutions, the dissemina tion of which contributed to the pandemic.
PL
Przedłużający się kryzys w logistyce wpływa na funkcjonowanie całej gospodarki.
PL
Problemy związane z logistyką międzynarodową stają się współcześnie częścią działalności strategicznej i operacyjnej przedsiębiorstw. Szczególnym przypadkiem w tym zakresie, ze względu na specyfikę swojej działalności, są przedsiębiorstwa branży TSL. Działalność i kondycja dużych podmiotów są przedmiotem licznych opracowań badawczych. Problemy zarządzania w przedsiębiorstwach małych i średnich, choć stanowią one blisko 98% branży w Polsce, wymagają jednak dalszych badań. Uwarunkowania problemów zarządzania MSP w branży TSL są przedmiotem niniejszych rozważań. Celem artykułu jest zaprezentowanie tych uwarunkowań oraz uchwycenie znaczenia i specyfiki sektora MSP w Polsce na tle Unii Europejskiej. Ujęcie to dotyczy w szczególności uwarunkowań zewnętrznych wynikających m.in. z wdrażania nowych rozwiązań regulacyjnych powiązanych z europejską polityką logistyczną. W pracy zastosowano metodę studium literatury przedmiotu oraz przeprowadzono analizę dostępnych raportów i wskaźników branżowych. Biorąc pod uwagę specyfikę sektora MSP oraz kontekst rozwoju branży w wymiarze międzynarodowym, istotne staje się zbadanie, w jaki sposób przedstawione w pracy uwarunkowania wpływają na problematykę zarządzania przedsiębiorstwem. Podjęto próbę zdefiniowania najważniejszych kierunków badań sektora MSP wynikających z tych uwarunkowań.
EN
Nowadays, problems related to international logistics are becoming a part of the strategic and operational activities of enterprises. Due to the specificity of their activity, particularly affected are in this respect companies from the TSL industry. The activity and condition of large entities are the subjects of numerous research studies. Management problems in small and medium-sized enterprises, although they account for nearly 98% of the industry in Poland, still require further research. Determinants of the problems of SME management in the TSL industry are the subject of these considerations. The article aims to present these conditions and capture the significance and specificity of the SME sector in Poland against the background of the European Union. This approach applies in particular to external conditions resulting, among others, from the implementation of new regulatory solutions related to the European logistics policy. The study uses the literature review method and analyzes the available industry reports and indicators. Taking into account the specifics of the SME sector and the context of the industry’s development in the international dimension, it becomes important to examine how the conditions presented in the paper influence the issues of enterprise management. An attempt was made to define the most important directions of research in the SME sector resulting from these conditions.
EN
The article attempts to present, on the basis of the existing survey research (questionnaires and interviews), subject literature, internet data as well as personal experiences and observations of the author (an employee of an international transport and logistics company), the general data regarding the influence of the COVID-19 pandemic on the functioning of transport, freight forwarding and logistics companies (referred to as TFL companies) and, additionally, the responses of these companies to the pandemic crisis. The choice of this subject was made on the general assumption that the influence of the coronavirus pandemic on the functioning of TFL companies has not been uniform. And although, unquestionably, its most perceptible, negative and destructive force predominates, the existence of a positive impact, as a factor that accelerates and revives company development, is not impossible.
PL
Głównym zamierzeniem artykułu jest próba przedstawienia na podstawie istniejących badań sondażowych (ankiet i wywiadów), literatury przedmiotu, materiałów internetowych oraz własnych doświadczeń i obserwacji jako pracownika międzynarodowej firmy transportowo-logistycznej, ogólnych danych dotyczących wpływu pandemii na działalność przedsiębiorstw z branży TSL (Transport, Spedycja, Logistyka) oraz reakcji firm wobec pandemicznego kryzysu. Podejmując powyższą problematykę, autorka wychodzi z ogólnego założenia, że wpływ koronawirusa na funkcjonowanie firm z branży TSL był niejednorodny. I choć bezsprzecznie dominuje negatywne, destrukcyjne jego działanie, i jest ono najbardziej widoczne i odczuwalne, to jednak nie wyklucza się jego pozytywnego wpływu, jako czynnika przyśpieszającego i ożywiającego rozwój firm.
PL
Sprawne zarządzanie dokumentami stanowi jedno z największych wyzwań branży TSL. Często umowy zawierane tuż przed rozpoczęciem usługi wymagają wprowadzania szybkich zmian, niejednokrotnie współpraca odbywa się zdalnie, a ze względu na powtarzalność wielu czynności - dużą rolę odgrywa oszczędność czasu, której nie sprzyja biurokracja. W takich okolicznościach tylko cyfryzacja obszaru formalności wydaje się realnym rozwiązaniem problemu.
PL
Przenoszenie coraz większych sfer życia prywatnego i gospodarczego do internetu sprawia, iż przedsiębiorcy rzadziej muszą opuszczać swoje biura w celu zawarcia umowy. Rozwijający się rynek marketplace pozwala oferować swoje produkty i usługi na coraz to nowych rynkach. Reasumując, podpisać umowę przez internet możemy na dwa sposoby. Pierwszy to forma dokumentowa. Zawieramy umowę poprzez np. akceptację formularzy udostępnionych przez potencjalnego kontrahenta. Jest to najpopularniejsza forma zawierania umów w relacji B2B. Drugą możliwością jest zawarcie umowy za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
PL
Rozwój przedsiębiorstwa, a jednocześnie całej branży związany jest z opracowaniem, a następnie osiąganiem założeń strategicznych poprzez określone zmiany (jakościowe i ilościowe), które powinny przyczyniać się do budowania przewagi konkurencyjnej tych organizacji w dłuższej perspektywie czasu. Istotne znaczenie ma w tym ujęciu skuteczność strategii rozwojowych podmiotów z branży TSL. Należy zaznaczyć szczególne znaczenie szeroko rozumianych przewozów towarowych i wpływ ich funkcjonowania na działalność pozostałych sektorów gospodarki. Celem badawczym jest opracowanie prognozy zmian liczby przedsiębiorstw branży TSL i określenie założeń strategii rozwojowej tych podmiotów w latach 2020–2024. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że w latach 2020–2024 powinien wystąpić wzrost liczby podmiotów od 158 742 do 168 032 (o 5,85%). Dodatkowo na podstawie analizy SWOT można wskazać, że podmioty z branży TSL powinny obrać w najbliższych latach kierunek strategiczny „maxi-maxi”, który zakłada ukierunkowanie na dynamiczny rozwój.
EN
The development of the enterprise and, at the same time, the entire industry is associated with the development and then achievement of strategic assumptions through specific changes (qualitative and quantitative) that should contribute to building the competitiveness and competitive advantage of these organizations in the long run. The effectiveness of development strategies of entities from the TSL sector is important in this approach. The aim of the article is to forecast changes in the number of enterprises in the TSL sector and to define the development strategy of these entities in 2020-2024. The conducted research shows that in the years 2020-2024 there should be an increase in the number of entities from 158742 to 168032 (increase by 5.85%). Additionally, the SWOT analysis indicates that entities from the TSL industry should choose the “maxi-maxi” strategy in the coming years, which assumes focusing on dynamic development.
EN
Purpose: Creation of image of an entity can happen as a result of unplanned activities or it may be the result of conscious creation. As we talk about innovation we have in our minds one of its four forms: technological, organizational, marketing and process. It means that creating the company's image enters into the trend of innovation. Cooperation within a TSL triad (transport, shipping, logistics) is a process which should also enters into the trend of innovation. Design/methodology/approach: In the first part of the paper the method of analysis of source materials will be used. In the further part a case study was used as a research method. An entity from the TSL industry will be analysed. Findings: Creation of the company's image is important. Marketing innovations based on digitization, social media or VR are necessary. Especially, they are very important for the highly globalized TSL sector. Changes in the field of digitization and the Internet go beyond the possibilities of legal regulations. It should be remembered that all changes bearing the risk marks simultaneously lead to development. Originality/value: The aim is to connect the three abovementioned areas (image creation, innovation, TSL industry) into one narrowly defined area of consideration.
PL
Znajdujemy się w bardzo ciekawym momencie. Branżę TSL czeka gruntowna zmiana modeli działania. Rozmawiamy dziś już nie tylko o wizjach i pomysłach, lecz o konkretnych rozwiązaniach, wdrażanych lub przynajmniej bardzo poważnie testowanych.
PL
Dzisiejsza sytuacja rynkowa wywołana chorobą COVID-19, a w zasadzie działaniami zmierzającymi do ograniczenia jej rozprzestrzeniania, jest z pewnością bezprecedensowa. Odnoszenie się do kryzysu z lat 2008- 2009 nie wydaje się być zbyt szczęśliwe. W jego przypadku mieliśmy bowiem do czynienia z czystym kryzysem finansowym, spowodowanym w uproszczeniu pęknięciem bańki spekulacyjnej i zmianami w postrzeganiu ryzyka przez instytucje finansowe. Był to typowy przykład kryzysu wywołanego przez sektor finansowy, który oczywiście „rozlał się” na pozostałe sektory gospodarki, powodując przede wszystkim ograniczenia w dostępie do finansowania bankowego (tzw. credit crunch).
PL
Transport drogowy, a wraz z nim cała branża TSL, nieprzerwanie od lat notuje imponujące wzrosty. Zdaniem ekspertów głównym czynnikiem, który może spowodować spowolnienie w rozwoju sektora jest tzw. Pakiet Mobilności. Jest to nic innego jak szereg zmian w prawodawstwie unijnym, mający na celu poprawę bezpieczeństwa na zatłoczonych drogach Europy, dbałość o lepsze warunki pracy kierowców pojazdów i uczciwej konkurencji między firmami. Nie kwestionując przyczyn wprowadzanych zmian celem artykułu jest merytoryczna analiza nowych przepisów oraz ocena ich skutków.
PL
Tematem przewodnim ostatniej edycji monachijskich targów transport logistic w 2017 roku i wydarzeń im towarzyszących, były cyfrowe łańcuchy dostaw. Analizując doniesienia prasowe, raporty i wypowiedzi ekspertów wydaje się, że wątki związane z transformacją cyfrową w branży TSL będą jeszcze silniej akcentowane w tegorocznej formule tej imprezy.
PL
Korzyści z wprowadzenia w życie protokołu uzupełniającego jest mnóstwo: zaczynając od przyśpieszenia i ułatwienia procesu wypełniania i przekazywania dokumentów, przez ogromne oszczędności pieniędzy i papieru, kończąc na nieuniknionym procesie modernizacji i wprowadzania ułatwień w branży TSL. Polska, z uwagi na mnogość firm.
EN
The TSL industry plays a significant role in the supply chains and the economy of the country. This situation entails the need to be competitive, and this is why we strive to develop innovation. They are to contribute to obtaining benefits that will allow to build a high market position. The process of creating and implementing innovation is influenced both by the innovative potential of the enterprise itself as well as by the external environment in which the entity operates. Thus, the aim of the article is to indicate the most important trends observed in the TSL industry, which influence the development of the main groups of innovations (product and process) in the activities of logistics services enterprises.
PL
Branża TSL odgrywa znaczącą rolę w łańcuchach dostaw oraz gospodarce kraju. Sytuacja ta pociąga za sobą konieczność bycia konkurencyjnym, a z tym związane jest dążenie do rozwoju innowacji. Mają się one przyczyniać do uzyskiwania korzyści, które pozwolą na budowę wysokiej pozycji rynkowej. Na proces tworzenia jak i wdrażania innowacji wpływ ma zarówno potencjał innowacyjny samego przedsiębiorstwa jak również otoczenie zewnętrzne, w którym funkcjonuje podmiot. Stąd celem artykułu jest wskazanie naj-ważniejszych trendów obserwowanych w branży TSL, które wpływają na rozwój głównych grup innowacji (produktowych i procesowych) w działalności przedsiębiorstw usług logistycznych.
PL
Za sprawą dwucyfrowego wzrostu rynku e-commerce w ostatniej dekadzie, branża transportu i logistyki przeżywa prawdziwą rewolucję. Dynamiczny rozwój handlu internetowego to niewątpliwie największa siła napędowa rynku logistycznego. Szczególnym beneficjentem wzrostu sprzedaży internetowej jest część rynku TSL, reprezentowana przez firmy z sektora przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych (tzw. KEP).
16
Content available Potencjalne źródła innowacji w branży TSL
PL
Innowacyjność jest obecnie głównym czynnikiem wpływającym na konkurencyjność przedsiębiorstw na rynku. Również od podmiotów usług logistycznych wymaga się generowania, absorbowania i rozwijania nowych rozwiązań. Jednocześnie, aby być innowacyjnym konieczna jest znajomość źródeł innowacji. Literatura omawia dość obszernie różne podejścia dotyczące pochodzenia innowacji w przedsiębiorstwach. Jednak należy zauważyć, iż główne źródła różnią się w zależności od branży czy typu przedsiębiorstwa. Stąd celem artykułu jest wstępne uszeregowanie potencjalnych źródeł innowacji w przypadku branży TSL. Pozwoli to na dalsze badania wskazujące te z nich, które dominują w tej branży.
EN
Innovation is now a main factor in the competitiveness of companies in the market. Also from logistics services enterprise required to generate, absorb and develop new solutions. At the same time to be innovative must know the sources of innovation. Literature extensively discusses the different approaches at the origin of innovation in enterprises. However, it should be noted that the main source of innovation vary depending on the industry or type of business. Hence, the aim of this article is preliminary lineup of potential sources of innovation in the industry TSL. This will allow further study indicating the ones that are dominant in this industry.
PL
Procesy zarządzania współdecydują o kondycji finansowej a tym samym o być albo nie być przedsiębiorstwa. Na ich skuteczność ma wpływ szereg czynników, do których zaliczyć można m.in. warunki działania, wymagania klientów, różnorodność produktów i usług oraz konkurencję Uwzględnienie wszystkich czynników sprawia, iż procesy te są bardzo skomplikowane ajednocześnie tylko wówczas są one efektywne. Należy zatem poszukiwać metod zwiększających efektywność funkcj onowania procesów zarządzania w przedsiębiorstwach. W gospodarce rynkowej wymaga się, aby wszelkiego rodzaju decyzje były oparte na racjonalnych przesłankach w celu wyeliminowania błędów przy ich podejmowaniu. Jednym z zasadniczych narzędzi zwiększania jakości decyzji są różnego rodzaju analizy ekonomiczne oparte na wzorcach sprawdzonych w gospodarce rynkowej. W artykule przedstawiono istotę innowacji i jej rolę w nowoczesnym podejściu do zarządzania na rynku TSL. Omówiono strategię stosowane w zarządzaniu wiedzą, a w szczególności koncepcję TQM i jej rolę w podnoszeniu jakości usług w branży TSL. Wskazano Certyfikat ISO jako element zarządzania procesowego.
EN
Enterprise management processes are quite complex, but on the other hand they are increasingly important. This is influenced by number of factors, including: operating conditions, customer requirements, product and service diversity and competition. It is therefore necessary to look for methods that increase the effectiveness of their functioning, because all sorts of decisions must be based on rational premises in order to eliminate errors when they are taken. One of the essential tools for increasing the quality of decisions are various economic analyzes based on market-proven models. This article presents the essence of innovation and its role in a modern management approach to the TSL market. It discusses the essence of knowledge, management strategies, particularly the TQM concept and its role in the quality of service in the TSL industry. An ISO Certificate was indicated as part of process management.
PL
Uczestnicy łańcucha dostaw jednogłośnie podkreślają, że standaryzacja jest naturalną konsekwencją ciągłego usprawniania procesów transportowo-logistycznych. Rozbieżność stosowanych rozwiązań w obszarze identyfikacji czy komunikacji, w znaczny sposób ogranicza wszelkie działania optymalizacyjne w tym zakresie. Wykorzystując standardowe rozwiązania, uczestnicy łańcucha dostaw, w tym firmy z sektora TSL, mogą w łatwy sposób ujednolicić informacje, zautomatyzować ich odbiór oraz w pełni zintegrować się ze swoimi kontrahentami.
PL
Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Morski tworzy ponad 100 podmiotów z szeroko pojętej gospodarki morskiej. Są to przedsiębiorstwa produkcyjne sektora stoczniowego i offshore (stocznie i dostawcy), producenci konstrukcji wielkogabarytowych, firmy serwisowe, przedsiębiorstwa sektora TSL, kancelarie prawnicze, doradcze i podatkowe, jednostki naukowe (Akademia Morska w Szczecinie, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny), instytucje otoczenia biznesu oraz Gmina Miasto Szczecin.
PL
Pierwsze regulacje umowy przechowania odnajdziemy już w prawodawstwie starożytnego Rzymu. Umowa taka (depositum) była kontraktem realnym, na podstawie której osoba zwana „deponens“ oddawała drugiej osobie – zwanej „depositarius“ – określoną rzecz w celu jej przechowania, z obowiązkiem jej zwrotu na każde żądanie. Umowa wywoływała skutki prawne w momencie pozostawienia rzeczy, a nie w chwili zawarcia umowy. Co ciekawe, przechowanie to było z założenia bezpłatne! Dopiero zawarcie odpowiednich dodatkowych klauzul, na przykład najem usług lub dzieła, pozwalało na pobranie wynagrodzenia. Za dzieło była uważana na przykład dzisiejsza usługa transportu2. Zatem do istotnych elementów kontraktu należało porozumienie stron co do wykonania dodatkowych usług, oraz co do oznaczenia zapłaty określonego wynagrodzenia.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.