Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 52

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ventilation systems
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Artykuł zawiera praktyczne zalecenia dla projektantów i wykonawców instalacji pożarowych dotyczące poprawnego doboru i montażu klap przeciwpożarowych odcinających oraz klap odcinających do wentylacji pożarowej. Opisano m.in. właściwości użytkowe klap i ich zakres stosowania w odniesieniu do przypadków występujących w budynkach. Podano odniesienia do norm związanych z tymi wyrobami, tak by każdy mógł samodzielnie zweryfikować poprawność lub uzupełnić dane przekazywane przez producenta czy dostawcę klap.
EN
Article presents performance of CE marked fire and smoke control dampers. It takes a tutorial form to help installation designers and builders and also to the fire protection experts to evaluate the data given by fire and smoke dampers producers and distributors in order to check if specific product suits building performance. An overview of essential standards helps to track recent performance changes for this type of construction products.
EN
Ventilation of facilities such as shelters is a very complex issue. First of all, such an object should be extremely tight so that intentional air pollution outside does not pose a threat to people inside. Secondly, the system must be characterized by high reliability, because for airtight objects the failure of the air conditioning system is also a threat to people inside. Thirdly, the system must provide microlimatic vacancies inside acceptable by people passing through the shelter - it is mainly about temperature and humidity.
PL
Przeanalizowano sposoby zastosowania hybrydowych kolektorów fotowoltaicznych PVT do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej wody użytkowej. Zaprezentowano schematy procesowe instalacji ciepłowniczej dla domu jednorodzinnego wykorzystującej powietrzną pompę ciepła z wymiennikiem zasilanym z wodnych hybrydowych paneli fotowoltaicznych PVT. Opracowano schemat procesowy instalacji grzewczej z udziałem fotowoltaicznej I termicznej pompyciepła PVT-HP zwbudowanym parownikiem pompyciepła orazzespolonej z magazynem ciepła. Zaprezentowano uniwersalne rozwiązanie wykorzystujące możliwość kompleksowego wykorzystania dwuobiegowej fotowoltaicznej I termicznej pompy ciepła w układzie z gruntowym wymiennikiem ciepła w systemie wentylacyjnym.
EN
Methods of using PVT hybrid solar collectors to generate electrical energy and hot tap water were analyzed. The process diagrams of heating installation for a single-family house using an air-to-water heat pump with an interchanger powered by water-based hybrid PVT solar panels were presented. A process diagram of heating installation with the use of a PVT-HP solar thermal / heat pump with a built-in heat pump evaporator, combined with heat storage was developed. A universal solution using the capability of a complex use of a two-speed photovoltaic / thermal heat pump in a system with a ground heat interchanger in a ventilation system was presented.
PL
W artykule przedstawiono systemy oddymiania garaży zamkniętych wraz z analizą techniczno-ekonomiczną na przykładzie garażu podziemnego. Opisano dwa rozwiązania wentylacji garaży zamkniętych (wentylacja kanałowa i wentylacja strumieniowa) stosowane jako systemy oddymiania garaży i parkingów podziemnych. W analizie techniczno-ekonomicznej oraz do weryfikacji przyjętych założeń i poprawności działania systemów zastosowano symulację komputerową CFD.
EN
This publication presents solutions used for ventilation in multi-space covered car parks together with techno-economic comparison of such systems based on the example of underground car park with fire and smoke simulation-assisted verification in CFD. In this article s theoretical two solutions of covered car park ventilation (duct and jet ventilation) used as smoke and heat control systems along with polish and foreign regulations for covered car parks are outlined. Additionally the article consists of an analysis of conditionings which affect functioning of such systems and comparison of such systems in technical and economic terms with the use of traditional duct and ductless systems – also called jet ventilation in underground car park. The proving of alternative designs is frequently undertaken by Computational Fluid Dynamics (CFD) analysis.
5
Content available Testing the Acoustic Silencers
EN
Problems associated with designing silencers are presented. Results of direct tests of silencers for cooperation with systems of axial fans, as well as results of numerical tests of a two stage acoustic silencer, are given. The numerical tests enabled determining the distribution of acoustic field inside the silencer and in the surrounding area. In those tests A sound insertion losses for different variants of installation inside the silencer, as well as for two different types of absorbing material used to fill the silencer walls, were determined. Impact of design features of silencers on effectiveness of noise reduction is described. Also, a technical sketch of a universal silencer with significant noise reduction (DipS = 39:1 dB) which can be successfully used in many ventilation systems is presented.
PL
Artykuł napisano na podstawie danych pomiarowych stężenia metanu na wylocie z rejonu ściany, strumienia objętości powietrza na wylocie z rejonu wentylacyjnego ściany, strumienia objętości metanu ujętego systemem odmetanowania oraz notowań przekroczeń dopuszczalnych stężeń metanu w rejonie ściany. Omówiono warunki naturalne panujące w rejonie ściany i stosowane sposoby przewietrzania. Obliczono metanowość całkowitą oraz wentylacyjną rejonu ściany i przeanalizowano ich zmiany. Przebadano zmiany strumienia objętości metanu ujętego systemem odmetanowania. Omówiono statystykę miejsc i częstości występowania przekroczeń dopuszczalnego stężenia metanu i porównano ryzyko wybuchu metanu dla zastosowanych sposobów przewietrzania na „Y” i „U”.
EN
This paper was written on the basis of measurement data concerning methane concentration at the outlet of the longwall area, the air flow at the outlet of the longwall ventilation area, the flow rate of methane encompassed in methane drainage system, and permissible concentration of methane in the longwall area exceedance ratings. The paper discusses natural conditions in the longwall area and its ventilation systems. The total methane bearing capacity and methane content in the ventilation air were calculated and their changes analyzed. The changes in rate of methane flow through its drainage system were analyzed as well. Finally, the exceedances of methane concentration and the risk of methane explosion for “Y” and “U” ventilation systems were examined.
7
Content available remote Determination of shortcuts in ventilation units with energy recovery
EN
The need to organize air exchange by means of mechanical ventilation is a crucial issue in air-tight buildings, especially in terms of air quality. The use of supply and exhaust ventilation system with heat recovery allows to reduce the cost of supply air heating and cooling. Plate recuperative heat exchangers are often used in small decentralized ventilation systems, having a sufficiently high efficiency. However, unintended air flows inside the unit may lead to a decrease in both the quality of supply air, and recovery effectiveness. The most popular methods for air leakages and shortcuts determination are pressure and tracer gas techniques. Analysis of air flow in ventilation systems with heat recovery can be performed using the method of measuring tracer gas concentration in certain points of the air-handling unit (AHU) [1, 2]. Theoretical and experimental study of such systems can be found in reference [3]. You can also find results of field study of volume flow unbalances and shortcuts in centralized and decentralized ventilation system [4, 5]. Internal shortcuts definition in AHU with plate heat exchangers was conducted using measurements of mass air flow rate in supply and exhaust channels, air inlet and outlet temperatures in heat exchanger and unit and appropriate air energy and mass balances [6, 7].
8
Content available remote Wentylacja w budynku – oczekiwania a wymagania
PL
W artykule podano objawy nieprawidłowej wentylacji w budynkach, wymagania wynikające z polskiego prawa budowlanego, a także opisano różne typy systemów wentylacji. Omówiono sposób działania wentylacji mechanicznej oraz porównano oszczędności eksploatacyjne wynikające z użytkowania różnego rodzaju rekuperatorów.
EN
The article presents the symptoms of inadequate ventilation in buildings, as well as the requirements of the Polish building law, and a description of various types of ventilation systems. There is also a discussion of mechanical ventilation function, and a comparison of operating efficiency gained by the use of various types of heat recovery units.
PL
Artykuł poświęcony systemom wentylacji i klimatyzacji stosowanym na jachtach morskich. W części wstępnej do tego opracowania autorka omówiła zagadnienie mikroklimatu w pomieszczeniach na jachcie morskim i jego znaczenie dla samopoczucia członków załogi jednostki. Opierając się na rozwiązaniach wiodących firm zagranicznych w tym zakresie, przedstawiła budowę, działanie i ocenę techniczną systemów wentylacji i klimatyzacji przeznaczonych dla tego typu dużych jednostek morskich.
EN
The problem of microclimate in compartments of sea boats and its influence on crew members is discussed. The design, operation and technical characteristics of the best available ventilating systems for large sea boats are presented.
PL
Artykuł poświęcony projektowi systemu klimatyzacji bytowej dla jachtu morskiego, w którym zastosowane zostaną dostępne na rynku rozwiązania techniczne urządzeń pozyskujących energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. W prezentowanej części pierwszej autorka przedstawiła charakterystykę techniczno-użytkową wybranej jednostki typu katamaran żaglowy oraz wyniki obliczeń jego charakterystyki cieplnej, na którą składają się zyski ciepła od urządzeń, ludzi oraz od nasłonecznienia, czyli od przenikania i promieniowania. W części drugiej publikacji zaprezentowane zostanie rozwiązanie koncepcyjne systemu wentylacji i klimatyzacji dla wybranego jachtu.
EN
Article dedicated to project an air conditioning system for household appliances yacht marine, which will be applied on the market for technical equipment Logging electricity from renewable sources. In the present part of the first author presented the characteristics of technical-utilitarian selected unit type catamaran sailing and the results of calculations of its thermal characteristics, which consists of heat gains from equipment and people from solar radiation, ie penetration and radiation. In the second part of the publication will be presented conceptual solution ventilation system and air conditioning for the yacht.
PL
Cel: Celem badań było przedstawienie wyników inwentaryzacji wybranych elementów wyposażenia przeciwpożarowego krakowskiego tunelu szybkiego tramwaju (KST). W pracach doświadczalnych zostały zastosowane nowoczesne techniki pomiarowe 3D ze szczególnym uwzględnieniem skanowania laserowego uzupełnionego o termowizję. W celu ułatwienia korzystania z opracowanych obiektów wszystkie dane zostały udostępnione zdalnie na portalu internetowym. Metody: Pomiary inwentaryzacyjne przeprowadzono z wykorzystaniem skanera laserowego 3D – Faro Focus X130. Skaner wykonuje jednocześnie pomiar kąta poziomego i pionowego oraz odległości do danego punku. Dodatkowo każdy punkt może posiadać atrybut koloru rzeczywistego w modelu przestrzeni barw RGB. Możliwe jest także wyświetlanie chmur punktów wraz z informacją o intensywności odbicia wiązki w skali szarości. Zbiory punktów zarejestrowanych na poszczególnych stanowiskach pomiarowych dają w rezultacie chmurę punktów reprezentującą geometrię obiektu. W ramach badań wykonano uzupełniające pomiary termowizyjne kamerą FLIR S60. W następnej kolejności skalibrowano ze sobą obrazy termowizyjne i połączono je z chmurą punktów uzyskaną ze skanowania laserowego. Wyniki: Otrzymane wyniki potwierdziły, że metoda skanowania laserowego, uzupełniona o obrazy termowizyjne, pozwala na uzyskanie bogatej informacji przestrzennej o mierzonym obiekcie. Wśród zinwentaryzowanych elementów wyposażenia obiektu można zidentyfikować: przewody prądowe, oświetlenie, rozdzielnie prądowe, przewody wentylacyjne czy też systemy przeciwpożarowe. Do tych ostatnich można zaliczyć: system przeciwdymowy wraz z systemem klap i kanałów. Wnioski: Wyniki przeprowadzonych badań inwentaryzacyjnych dowodzą, jak bardzo przydatne może być połączenie technologii skanowania laserowego i termowizji. Jest to szczególnie istotne w pomiarach obiektów ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego. Przestrzenna wizualizacja ułatwia i usprawnia pozyskanie informacji oraz jej dalsze wykorzystanie. Zalety tych połączonych technik to przede wszystkim uzyskanie pełnej informacji o geometrii obiektu i urządzeniach towarzyszących. Cennym uzupełnieniem informacji o obiekcie jest wówczas termowizja, dzięki której można rozpoznać urządzenia czy elementy systemów o różniącej się temperaturze.
EN
Aim: The main aim of the study was to present the results of a survey of a variety of fire-preventive equipment in the Kraków Fast Tram tunnel (KST). Experimental studies involved modern 3D surveying techniques, particularly 3D laser scanning and infrared thermography. In order to facilitate the use of the generated findings, all data have been made available remotely on a web portal. Methods: Survey measurements were taken using a Faro Focus X130 3D laser scanner. The scanner simultaneously performs vertical and horizontal angle measurements and calculates the distance to a given point. In addition, each point can have a real colour value in RGB space. It is also possible to present point clouds together with the intensity values in grayscale. The collections of points registered at individual vantage points result in a cloud of points representing the geometry of the object. Additional thermal measurements were carried out as part of the study, using a FLIR S60 camera. Finally, thermal images were calibrated and merged with the point cloud obtained from the laser scanning. Results: The results confirmed that laser scanning, together with thermal, images allows us to obtain detailed spatial information about the surveyed structure. Among the surveyed elements of the structure’s equipment the following can be identified: cable trays, lighting, switchboards, ventilation ducts, and fire-protection systems. The latter include a smoke protection system, together with valves and channels. Conclusions: The results demonstrate the usefulness of combining 3D laser scanning measurements and infrared thermography. This is especially important in the measurement of objects responsible for security and fire safety. Spatial visualisation facilitates and streamlines the acquisition of data and their further use. The primary advantage of combining these two techniques is the acquiring of complete geometrical information on the object and the corresponding devices. Another valuable addition is infrared thermography. It allows the identifying of devices or items in a single system with varying temperatures.
PL
W artykule opisano testowy system ogrzewania i wentylacji w modernizowanym mieszkaniu budynku miejskiego (kamienicy), w którym zastosowano centralę wentylacyjną z rekuperatorem i pompę ciepła typu powietrze/powietrze z dolnym źródłem ciepła wspomaganym przez ciepło odpadowe z systemu wentylacji.
EN
Article describes a combination of a heat recovery unit and an air heat pump working as complete HVAC system installed in retrofitted flat in an old city house.
PL
W artykule zawarto przegląd stanu wiedzy na temat pożarów tuneli drogowych oraz wybrane wymagania standardu NFPA 502 w zakresie systemów wentylacji pożarowej. Podano także przykłady obecnie stosowanych rozwiązań technicznych wentylacji pożarowej w tunelach drogowych.
EN
In this article the overview of state of the knowledge for road tunnels and selected requirements of NFPA 502 Standard in terms of fire ventilation is described. Some examples of presently used solutions and fire ventilation systems in road tunnels are shown.
PL
Artykuł przybliża Czytelnikom nowoczesne instalacje wentylacji mechanicznej, ogrzewania i chłodzenia (HVAC). Główny jego cel wskazuje, że jedynie pełna integracja wszystkich instalacji zamontowanych w budynku w obrębie jednego, nadrzędnego systemu automatyki budynku wraz z odpowiednim doborem dostarczanych danych może zapewnić realne korzyści z zastosowanych urządzeń.
EN
The aim of the article is to present modern mechanical ventilation, heating and cooling (HVAC) installations. We would like to indicate especially the fact that only full integration of all the systems installed in the building as a single, superior building automation system, and an appropriate data provided by this “intelligent system” is able to ensure feasible benefits of the used devices.
PL
Publikacja poświęcona zagadnieniu odzysku ciepła w układach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Zdefiniowane zostały w niej takie pojęcia, jak całkowita sprawność odzysku ciepła, oraz często wykorzystywana w praktyce temperaturowa sprawność odzysku ciepła. Autor omawia czynniki wpływające na sprawność wymiennika do odzysku ciepła, takie jak np. prędkość przepływu powietrza, stosunek strumienia powietrza nawiewanego do powietrza wywiewanego i inne. Kolejnym, przedstawionym w publikacji zagadnieniem, które często bywa obarczone pewnymi niedomówieniami i brakiem pełnego zrozumienia jest niezwykle istotna relacja między sprawnością odzysku ciepła a energochłonnością układu wentylacji.
EN
The paper deals with the problem of heat recovery in ventilating and air conditioning systems. The overall heat recovery efficiency and very of the used temperature efficiency are defined and the influence of chosen factors is discussed. Very important influence of heat recovery efficiency on energy consumption of ventilating systems is concluded.
PL
Przedstawiono wyniki ankiety dotyczącej powszechności stosowania systemów wentylacyjnych. Ankietę prowadzono na grupie ponad 200 osób, w tym połowę stanowili studenci politechniki przed zajęciami z wentylacji i klimatyzacji. Zasadniczym pytaniem ankiety było: jaki rodzaj wentylacji znajduje się w określonych pomieszczeniach? Okazało się, że prawie 80% ankietowanych nie wiedziało nic lub prawie nic o wentylacji. W Białymstoku, gdzie prowadzono badania, najbardziej popularną instalacją wentylacyjną w budynkach użyteczności publicznej jest wentylacja grawitacyjna.
EN
The results of survey on ventilating systems applications are presented. The survey includes opinions of over 200 persons, while about half of this number were students of a technical university before lectures on ventilations. The main question was, what kind of ventilating system is operated in particular object. A/most 80% respondents showed lack of knowledge on this matter. The survey was made in Białystok, where natural systems are the most popular ventilating installations in public buildings.
PL
Referat dotyczy wpływu przejazdów pociągów metra w podziemnych tunelach na funkcjonowanie podstawowej wentylacji. Szczegółowej analizie poddano pozytywne i negatywne efekty związane z ewentualnym zastosowaniem klap obejściowych (tłokowych) w stacyjnych i szlakowych wentylatorniach.
EN
The paper presents the influence of underground traffic on the function of basic ventilation. Positive and negative effects connected with application of bypass valves at stations and route ventilation systems of the tube have been analyzed in detail.
EN
The aim of this paper is to present the application of Computational Fluid Dynamics (CFD) to the assessment of conditions inside construction works during a fire. The CFD method is now commonly used to support the design process of fire safety in construction works. This method is very useful at the preliminary stage of design because it is possible to check the internal environment during a fire and evaluate whether requirements of fire safety are met.
PL
w części pierwszej publikacji zwrócono uwagę na wymagania prawne i normatywne dla wentylacji w strefach zagrożenia wybuchem, w tym na dyrektywy ATEK Przedstawiono systemy wentylacji stosowane w pomieszczeniach akumulatorowni, w tym istotny problem wyznaczania ilości powietrza wentylacyjnego, Omówiono charakterystykę techniczną, cieplną i uży1kową wybranej akumulatorowni wraz ze wskazaniem występujących w niej źródeł zanieczyszczeń powietrza, Szczegółowej ocenie poddano budowę i skuteczność działania istniejącego systemu wentylacji w tym obiekcie, W części drugiej artykułu przedstawiony zostanie projekt modernizacji istniejącego systemu wentylacji wraz z jego oceną techniczno-ekonomiczną
EN
In the first part the normative demands and regulations for ventilating systems in zones with an explosion risk are preesented, including the ATEX directive. Ventilating systems for battery rooms are described and the problem of air demand is discussed. Chosen battery room is characterized and sources of air pollution are identified. The design and efficiency of existing ventilating system are examined. In the second part the modernization project for this system will be presented and discussed.
PL
Artykuł poświęcony zagadnieniu tłumienia hałasu w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, w których podstawowym źródłem hałasu są wentylatory i ich elementy napędowe. W pierwszej części artykułu omówiono zagadnienie jego tłumienia w odniesieniu do elementów instalacji: przewodów wentylacyjnych, łuków i kolan, skokowej zmiany przekroju oraz kratek wentylacyjnych. W drugiej jego części przedstawiono ogólny podział i charakterystykę stosowanych tłumików dźwięku
EN
The paper deals with the problem of noise reduction in air conditionig and ventilating systems, where the main source of noise are ventilators and their propulsion devices. In the first part the problem of noise reduction in elements of ventilating ducts is discussed. Different types of noise dampers are characterized in the second part of the paper
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.