Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1386

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 70 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odnawialne źródła energii
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 70 next fast forward last
1
Content available remote Możliwości wykorzystania odpadów drewnianych do produkcji brykietów paliwowych
PL
Przedstawiono wyniki badania fizycznych właściwości brykietów opałowych wykonanych z trzech typów zrębki drzewnej. Do oceny statystycznej analizy wyników wykorzystano test nieparametryczny Kruskala i Wallisa. Wykazano przydatność badanych materiałów odpadowych do produkcji brykietów na cele energetyczne.
EN
Three types of wood shavings (pine, oak and hornbeam) were pressed at the briquette pressing stand. The briquette d. was detd. with variable parameters of the briquetting process. Effect of the type and size of wood shavings, forming pressure, pressing speed and the no. of compression cycles on the briquette d. was obsd.
PL
Ogromne koszty finansowania niemieckiej transformacji energetycznej “Energiewende” w 2020 r. przekroczyły nawet oczekiwania zwolenników energetyki wiatrowej i słonecznej, osiągając ponad 30 mld euro rocznie. Ale energetyka wiatrowa nie może zapewnić ciągłości zasilania elektrycznego. Wykresy w artykule pokazują okresy ciszy wiatrowej na lądzie i na morzu, sięgające 120 godzin w morskich farmach wiatrowych i 170 godzin w wiatrakach na lądzie. Dlatego Niemcy muszą uzupełniać produkcję energii elektrycznej, spalając węgiel brunatny i importowany gaz. Nie jest to droga do ochrony środowiska. Wiatraki mają negatywny wpływ na zdrowie ludzi i na środowisko, powodując setki tysięcy zgonów ptaków, nietoperzy i owadów. Strategię Energiewende ostro krytykują niemieccy eksperci energetyczni, zarówno z uczelni technicznych, jak i z przemysłu.
EN
The extreme costs of German energy transition “Energiewende” in 2020 exceeded even the expectations of advocates of renewable energy sources and reached above 30 billion euro per year. However, the wind cannot assure continuity of electric power supply. The graphs in the paper show the periods of wind lulls on the land and on the sea reaching into 120 hours at offshore wind mills or 170 hours on land. Thus Germany has to provide electric energy by burning lignite and imported gas. This is no way for environment protection. The wind mills have a negative impact on human health and environment, causing hundreds of thousands kills of birds, bats and insects. The strategy of Energiewende is sharply criticised by German energy experts, both from technical universities and from the industry.
PL
Uczestnicy panelu dyskusyjnego pt. „OZE - lokalnie czy globalnie?”, który odbył się w ramach VIII Konferencji Technicznej „Nowy Model Energetyki” w dniach 18-19 listopada 2020 - mieli prawdopodobnie, w założeniu organizatorów Konferencji, konfrontować ze sobą zalety i wady dwóch ścieżek rozwoju energetyki odnawialnej. Pierwszej - opartej na źródłach lokalnych, małej i średniej mocy oraz drugiej wielkoskalowej - związanej z obiektami dużej i wielkiej mocy o znaczeniu globalnym z punktu widzenia systemu elektroenergetycznego.
PL
Popularny w latach 70. ub. w. satyryk Jan Tadeusz Stanisławski (JTS), w felietonach o tytule jak w pierwszej części powyższego nagłówka, publikowanych w radiowej Trójce ośmieszał absurdy życia gospodarczego PRL-u. Podobnie od wielu lat obserwuję pozornie absurdalną wojnę między propagandzistami Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), a zwolennikami budowy Elektrowni Jądrowych. W moim odczuciu, funkcjonowanie w Systemie Energetycznym obydwu tych technologii jest diametralnie różne i właśnie absurdem jest ich porównywanie, a tym bardziej wykazywanie wyższości jednych nad drugimi.
PL
Energetyka biomasowa posiada ogromny potencjał w Polsce - zarówno w kwestii wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, jak i w aspekcie redukcji emisji gazów cieplarnianych (CO2, CH4, NOx, itp.). Dotyczy to zwłaszcza sektora biogazowego, który jest szczególnie dedykowany do zagospodarowania odpadów z sektora rolnictwa, przetwórstwa oraz organicznych odpadów komunalnych.
PL
Zgodnie z aktualnym stanem prawnym ostatnia aukcja OZE ma odbyć się właśnie w 2021 r. Początek tego roku to dobry moment, aby zastanowić się jak będą wyglądały tegoroczne aukcje OZE oraz jaką strategię przygotować. W 2021 r. szykuje się kolejna duża aukcja dla fotowoltaiki oraz aukcje dla instalacji wiatrowych, biogazu i biomasy. Niewątpliwie najciekawszą z aukcji może być ta przeznaczona dla instalacji hybrydowych.
PL
Czy zawarcie bezpośredniej umowy między wytwórcą ze źródła OZE a dużym odbiorcą energii może stanowić dla wytwórcy realną alternatywę dla systemu aukcyjnego?
PL
Obrona konkurencyjności polskiego przemysłu i sektora MMSP na rynku europejskim i globalnym oraz niezależnych inwestorów na polskich rynkach końcowych energii, bez ustrojowej reformy porządku dominującej obecnie w Polsce elektroenergetyki państwowej, jest już niemożliwa. Partyzantka "obronna" odbiorców energii elektrycznej jest już bowiem niewystarczająca. Wzięcie na państwowy garnuszek całej transformacji energetyki paliw kopalnych w Polsce też nie jest możliwe. Nieodzowna staje się natomiast druga (po reformie 1990-1995) ustrojowa reforma elektroenergetyki i transformacja energetyki paliw kopalnych w całości (na trajektorii schodzącej) do elektroprosumeryzmu (na trajektorii wschodzącej).
PL
Trudno dziś znaleźć państwo, które nie deklarowałoby stopniowego odchodzenia od węgla jako surowca energetycznego. Większość rządów krajów rozwiniętych określiła już nawet terminy końca węgla w energetyce, często bardzo nieodległe. Panuje też prawie jednomyślność, że gaz ziemny jest paliwem przejściowym i w przyszłości swoje energetyczne potrzeby ludzkość będzie zaspakajała wykorzystując odnawialne źródła energii i ewentualnie paliwo jądrowe.
PL
Problematyka Komitetu Studiów C5, funkcjonującego pod nazwą Rynki energii elektrycznej i regulacja (Electricity markets and regulation), reprezentowana była na konferencji CIGRE w 2020 roku w 49 referatach. Zostały one przypisane do trzech tzw. tematów preferowanych. Najliczniej reprezentowany był temat 1 – Zmieniający się charakter rynków i wymagań usług systemowych. Zagadnienia dyskutowane podczas sesji Komitetu C5 generalnie koncentrowały się wokół tematyki postępujących zmian w sektorze energetycznym i potrzebie dynamicznej jego transformacji w celu realizacji zadań nakreślonych m.in. w „Porozumieniu paryskim”. Często podnoszone były też zadania wynikające z rosnącego znaczenia odnawialnych źródeł energii, w tym modeli nowych rynków energii elektrycznej uwzględniających magazyny energii oraz udział prosumentów i tzw. aktywnych odbiorców końcowych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zagadnienia prezentujące nowe spojrzenie na usługi systemowe, w tym ich kategoryzację oraz wycenę i rozliczenia. Prezentowane tematy uwzględniają bieżące potrzeby i problemy występujące w dziedzinach objętych działalnością Komitetu.
EN
The issues of the CIGRE Study Committee SC5, operating under the name Electricity markets and regulation, were presented at the CIGRE Session 2020 in 49 articles. These articles have been assigned to three so-called Preferential Subjects. The most numerous was topic Nr 1 – The Changing Nature of Markets and Ancillary Requirements. The issues discussed during the C5 session focused generally on the subject of ongoing changes in the energy sector and the need for its dynamic transformation in order to implement the tasks outlined i.a. in the "Paris Agreement". Often raised were also the tasks resulting from growing importance of renewable energy sources, including models of new electricity markets taking into consideration energy storages and the share of prosumers and the so-called active end-users. The issues presenting a new look at ancillary services, including their categorisation as well as valuation and settlements, aroused a great interest, too. It can be concluded that the presented topics provide for all the current needs and problems occurring in the areas covered by the Study Committee C5 activity.
PL
Rozwój rozproszonych źródeł energii jest procesem pożądanym i nieuniknionym. Ich obecność przynosi już teraz, a w przyszłości będzie przynosiła jeszcze większe korzyści ekonomiczne i społeczne, stanie się podstawą rozwoju innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Aby proces ich upowszechniania nie był spowalniany, należy mieć świadomość istniejących ograniczeń, w tym także technicznych oraz konieczności ich systemowego rozwiązywania.
EN
The development of distributed energy sources is a desirable and inevitable process because their presence is bringing economic and social benefits. It will bring them to an even greater extent in the future and will become the basis for development of an innovative knowledge-based economy. In order not to slow down the dissemination process, one should also be aware of existing technical barriers and necessity to solve them in a systemic manner.
14
Content available remote Zasoby geotermalne Kenii
PL
Kenia, jako największy producent energii geotermalnej w Afryce, jest obdarzona dużym potencjałem geotermalnym. Wynika to z jej korzystnego położenia w obrębie Doliny Rowu Afryki Wschodniej, rozszerzającej się z północy na południe kraju.
15
Content available remote Stan rozwoju energii geotermalnej w Polsce w latach 2015-2019
PL
Raport ten przedstawia stan rozwoju energetyki geotermalnej w Polsce w latach 2015-2019. Jest on aktualizacją poprzedniego raportu za lata 2010-2014, przedstawionego na Światowym Kongresie Geotermalnym w 2015 roku (Kępińska 2015).
16
Content available remote Potencjalne wykorzystanie morskich zasobów geotermalnych
PL
Energia geotermalna jest wykorzystywana na szeroką skalę w wielu obszarach na całym świecie wyłącznie na lądzie poprzez płytkie lub głębokie otwory geotermalne. Takie zasoby są przez wielu uważane jako jedne z najlepszych, lecz najmniej wykorzystywanych, dostępnych źródeł ciepła oraz energii elektrycznej.
PL
Problematyka zmian dekarbonizacyjnych gospodarki w świecie musi zmierzyć się z kryzysem gospodarczym po zakończeniu pandemii koronawira SARS-CoV-2, której końcowego wpływu ekonomicznego oczywiście nie znamy pewnie długo nie będziemy mogli oszacować. Niniejszy artykuł jest krytyczny w odniesieniu możliwości technicznych, tempa wdrożenia technologii zeroemisyjnych i proponowanych nakładów wspierających wdrożenie programu ‘zielonego ładu’ Unii Europejskiej. W perspektywie roku 2050 paliwa kopalne w dalszym ciągu będą podstawą gospodarki światowej, pomimo że procentowy udział w ich wytwarzaniu energii zostanie ograniczony. Nowa długoterminowa strategia EU może jednak ograniczyć wykorzystanie paliw kopalnianych metodami regulacyjnymi, ale nie uda się zrealizować programu neutralności klimatycznej określonego w strategii na pierwszą połowę XXI wieku. Nie jest możliwe przeprowadzenie transformacji energetycznej polegającej na tym, że ludzkość będzie wykorzystywać tylko źródła odnawialne (tylko OZE). Możliwe zwiększenie udziału energii odnawialnej w globalnym mikście energetycznym możliwe będzie jedynie w przypadku ogromnych nakładów finansowych na modernizację energetyki i dalszego postępu technologicznego przy jednoczesnym gwałtownym zmniejszeniu popytu na energię (w EU). Załamanie się systemu globalnej gospodarki znacznie opóźni wprowadzenie nowych technologii w energetyce, transporcie i przemyśle w następnych latach.
EN
The issue changes in decarbonization in the world economy will face the economic crisis after the pandemic of coronavirus SARS-Cov-2. The severity of the impact of the epidemic we are not able to predict for a long time. This paper is critical in terms of technical capabilities and the implementation of zero-emission technologies before the year 2050. From the perspective of 2050, fossil fuels will continue to be the foundation of the world economy, although their percentage share energy production will be limited. The new EU strategy may, however, limit the use of fossil fuels by introducing specific regulations. Still, the climate neutrality program set out in the policy for the first half of the 21st century will not be implemented in the scale proposed by the European Union. It is not possible to carry out the energy transformation with the use of renewable sources without the use of hydrocarbon in the economy. A potential increase in the share of renewable energy in the global energy mix will be possible only in the case of substantial financial investments in the modernization of the energy sector and further technological progress while reducing the demand for energy rapidly (in the EU). The collapse of the present global economic system will significantly delay the introduction of new technologies in energy, transportation, and industry in the coming years.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia udziału rozproszonych źródeł energii w wyłączaniu zwarć. Przeanalizowano znane jednostki generacji rozproszonej pod kątem zdolności generacji prądu zwarciowego. Omówiono współczesne wymagania sieciowe w tym zakresie. Została przybliżona konstrukcja falownika energoelektronicznego pod kątem ograniczenia prądu wyjściowego. Zaprezentowano typowe wartości przeciążalności prądowej falowników na przykładzie UPS. Zasygnalizowano problematykę strategii wyłączania zwarć w układach, gdzie decydującą rolę pełnią źródła rozproszone, przede wszystkim elektrownie słoneczne i wiatrowe. Wskazano prowadzone prace badawcze w tym zakresie. Nakreślono potrzebę dalszych prac badawczych i konstrukcyjnych w sprawie.
EN
The article presents the issues of the share of distributed energy sources in short-circuit breaking. Known distributed energy resources were analysed in terms of the ability to generate short-circuit current. Contemporary network requirements in this area are discussed. Design of the power electronic inverter in terms of limiting the output current is presented. Typical values of current overload of inverters are shown on the example of UPS. The issues of the strategy of short-circuit breaking in systems, where distributed energy resources play a decisive role, especially solar and wind power plants. The need for further research and construction work on the case was outlined.
PL
Z roku na rok rośnie ilość dostępnych rozwiązań technicznych opartych na odnawialnych źródłach energii, co jest odpowiedzią rynku na zwiększone zapotrzebowanie i coraz większe wymagania użytkowników. Istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój OZE jest budowana wśród społeczeństwa świadomość odpowiedzialności i konieczności zadbania o środowisko. Dla zapewnienia nieprzerwanej dostępności energii przed projektantami nowych rozwiązań stoi wyzwanie jej zmagazynowania, co jest zadaniem trudnym ze względu na fizykę i dyssypacyjną naturę energii.
EN
The number of technical solutions based on renewable energy is constantly growing as the answer of the market for larger demand and higher users’ expectations. The social awareness of responsibility for the environment protection is important factor here. In order to assure constant availability of energy the designers have to deal with difficult task of energy storage.
PL
W artykule przedstawiono problemy oraz wyzwania stojące na drodze do wielopłaszczyznowego rozwoju energetyki wiatrowej. Omówiono występujące globalnie zasoby wiatru oraz możliwości energetyczne poszczególnych rejonów Polski. Przedstawiono dotychczasowy rozwój siłowni wiatrowych, a także potencjalne ścieżki ich dalszej rozbudowy. Omówiono przykłady dużych instalacji wiatrowych oraz problemy, z jakimi zmagają się ich operatorzy.
EN
Wind energy is one of the most abundant energy sources on Earth. In recent decades the most of technological problems of wind farms were resolved, unfortunately the main problem lies instability and predictability of wind conditions remain. Obstacles in the construction of wind farms are also impact on the environment and requirements for the accompanying infrastructure.
first rewind previous Strona / 70 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.