Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 54

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  insurance
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
This paper contains a prognosis of vehicle insurance economic indices using the Grey System Theory. It has been prepared based on data provided by a certain insurance company. The following economic factors were analysed: number of insured vehicles, premiums income, amount of damage cases covered, and value of paid compensations. The results of this study indicate a reduction in all analysed indices over twelve months.
2
Content available Ubezpieczenie Zdrowotne
PL
Artykuł przedstawia podstawowe informacje związane z ubezpieczeniem zdrowotnym. Czytelnik może pogłębić swoją wiedzę na temat bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej, obowiązku ubezpieczeniowym oraz wysokości składki na to ubezpieczenie. Tekst informuje również o ubezpieczeniu zdrowotnym, które nas obejmuje, gdy wyjedziemy za granice naszego kraju.
EN
In the paper basic information related to health insurance is presented. The reader can deepen his knowledge about free healthcare services, insurance obligation and the amount of insurance premiums. The text also informs about health insurance, which are used when we leave our country.
EN
Social risks are an unusual type of risks occurring in insurance. Their specific feature is the implementation of risk in the sphere of social life of a person with special regard to the work environment. Social risks are an element of research in economics and law and in social policy. The author of the paper shows that the structure of the Polish social insurance system is not optimal and requires radical reform. This paper contains, among others, characteristics of the scope of protection of social risks identified in Poland by Social Security Administration and the basis for financing benefits from this system. The summary of the paper presents opinions on improving the financial efficiency of this system.
EN
This report addresses selected methodological aspects of proactive reliability, functional safety and cyber security management in life cycle of industrial automation and control systems (IACS) in hazardous plants and oil port critical installations based on the analysis of relevant hazards / threats and evaluation of related risks. In addition the insurance company point of view has been also considered, because nowadays the insurer, interested in decreasing risks to be insured, offers the expertise how to limit effectively risks in life cycle from the design conceptual stage of hazardous plant, through its reliable and safe operation, until decommissioning. Therefore, the risk evaluation model for insurance related decision making for the period considered, e.g. one year, should be plant specific with some predictive properties due to changing environment and business conditions, and usually considerable uncertainty involved. The objective is to evaluate and mitigate risks, and control them proactively, through undertaking appropriate activities within a process based management system according to elaborated policy and strategy that includes organisational and technical aspects, including preventive maintenance activities of sensitive equipment and updating in time the training programmes. Careful evaluating and controlling risks is also crucial for the insurance company. Basic activities of the risk engineers and underwriters in the insurance process are outlined in the context of identified hazards/threats and defined factors that significantly influence risks to be considered in evaluating the insurance premium in the context of terms and conditions specified.
PL
Artykuł porusza tematykę dotyczącą jednego z najpopularniejszych rodzajów ubezpieczeń – ubezpieczeń komunikacyjnych. Omówiono w nim definicję ubezpieczeń komunikacyjnych, przedstawiono ich klasyfikację oraz wyjaśniono pojęcie regresu ubezpieczeniowego. Celem artykułu jest przedstawienie wniosków z badań ankietowych przeprowadzonych przez autora w lipcu 2019 r. wśród mieszkańców Radomia, posiadających polisę ubezpieczenia komunikacyjnego. Badania te dotyczyły zadowolenia osób ubezpieczonych z posiadanego pakietu ubezpieczenia komunikacyjnego oraz miały na celu zbadanie znajomości przez te osoby pojęć związanych z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i znajomości warunków nawiązanych przez nich umów ubezpieczeniowych. Wnioski z badań mogą posłużyć do określenia stanu wiedzy i poziomu zadowolenia ubezpieczonych z produktów ubezpieczeniowych dostępnych na polskim rynku ubezpieczeń komunikacyjnych.
EN
The paper deals with topics related to one of the most popular types of insurance - motor insurance. It discusses the definition of motor insurance, presents their classification and defines the concept of insurance subrogation. The aim of the article is to present the conclusions of the research conducted by the author in May 2019 among the residents of Radom who have a motor insurance policy. The research concerned the satisfaction of insured persons with their motor insurance package and the aim of research was examining the knowledge of insured people concerned concepts related to motor insurance and knowledge about the terms of insurance agreement signed by them. The conclusions from the research can be used to determine the state of knowledge and level of satisfaction of the insured people with insurance products available on the Polish motor insurance market.
6
Content available Podstawy Prawne Ubezpieczeń
PL
Artykuł zawiera podstawowe informacje na temat umowy ubezpieczeniowej. Czytelnik może pogłębić swoją wiedzę na temat składek ubezpieczeniowych oraz terminów, jakie obejmują ubezpieczenia oraz jakie warunki muszą być spełnione, aby zakład mógł wypłacić odszkodowanie.
EN
The article contains basic information about the insurance contract. The reader can deepen his knowledge about insurance premiums and deadlines that cover insurance and what conditions must be met that the insurance enterprise could pay compensation.
PL
Coraz wyższa podatność współczesnych urządzeń na powstawanie szkód w wyniku przepięć skłoniła do opracowania prostego eksperckiego systemu oceny ryzyka strat piorunowych. Przeznaczony jest on dla przedsiębiorców i osób zarządzających nieruchomościami, pracowników zakładów ubezpieczeń odpowiedzialnych za ocenę ryzyka i likwidację szkód oraz dla pośredników ubezpieczeniowych. Pozwala na szybką jakościową ocenę ryzyka wystąpienia zniszczeń powodowanych przez wyładowania piorunowe, nakreślając równocześnie kroki, które należy przedsięwziąć w celu minimalizacji tego ryzyka. W artykule przedstawione zostaną zalecenia Polskiej Izby Ubezpieczycieli w zakresie ochrony odgromowej i przepięciowej.
EN
The increasing susceptibility of modern equipment to damage caused by overvoltages has led to the development of a simple expert system for assessing the risk of lightning losses. It is designed for entrepreneurs and property managers, employees of insurance companies responsible for risk assessment and claims handling and insurance intermediaries. It allows rapid qualitative assessment of the risk of lightning damage while outlining the steps that must be taken to minimize this risk. The article will present some recommendations of the Polish Insurance Association on lightning and overvoltage protection.
EN
The paper presents a pilot study which was designed to determine whether Sentinel-2 satellite data can be applied for assessing the approximate date of crop harvest. The in-situ data collection is demonstrated, and further analysis of spectral reflectance of crops in selected spectral bands, in the period before and after harvest, is presented. The relation between the reflectance of Shortwave Infrared (SWIR) spectral bands and the crops status was found. The results are discussed and the need for further studies is indicated.
PL
W artykule zaprezentowano badanie pilotażowe, którego celem było określenie, czy dane optyczne Sentinel-2 mogą być zastosowane do określenia przybliżonej daty zbiorów upraw. Przedstawiono zgromadzone dane in-situ oraz analizę współczynnika odbiciowości roślin w wybranych pasmach spektralnych w okresie przed i po zbiorach. Stwierdzono zależność między współczynnikiem odbiciowości w pasmach podczerwieni krótkofalowej (SWIR) a statusem upraw. Wyniki omówiono. Wskazano na potrzebę przeprowadzenia poszerzonych badań w omawianym zakresie.
9
Content available Odszkodowanie ubezpieczeniowe w wypadkach przy pracy
PL
Artykuł zawiera informacje związane z otrzymaniem jednorazowego odszkodowania po wypadku przy pracy. Czytelnik może pogłębić swoją wiedzę na temat członków rodziny uprawnionych do pobrania rekompensaty oraz jego wysokości w zależności od ilości uprawnionych osób. Tekst informuje również w jaki sposób poszkodowany członek rodziny może ubiegać się o odszkodowanie, tzn. jakie dokumenty są wymagane oraz gdzie i w jaki sposób je złożyć.
EN
The paper contains information related to receiving a one-off compensation after an accident at work. The reader can broaden his knowledge about family members entitled to receive compensation and its amount depending on the number of eligible persons. The text also informs how the aggrieved family member can apply for compensation, i.e. what documents are required, where and how to submit them.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badania efektywności zarządzania środkami emerytalnymi zgromadzonymi w zakładach ubezpieczeń w Polsce. Podstawą wnioskowania jest baza wycen jednostek ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w ramach indywidualnych kont emerytalnych w latach 2005-2015. Wykorzystując ją, obliczono stopy zwrotu osiągane przez ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, które następnie poddano analizie za pomocą modeli Jensena oraz Henrikssona-Mertona. Wyniki badań wskazują, że większość dostępnych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych nie osiąga wyższych stóp zwrotu z tytułu selekcji instrumentów finansowych. Ponadto zarządzający funduszami w większości nie przewidują zmieniających się trendów rynkowych lub nie dostosowują do nich składu portfela inwestycyjnego, a osiągane wyniki inwestycyjne są uzależnione głównie od koniunktury na rynkach finansowych.
EN
This article presents the results of the study on the efficiency of the retirement savings management by insurance companies in Poland. The basis for inference was the valuation of insurance capital funds available under individual pension accounts in the period 2005-2015. Jensen and Henriksson-Merton models was a form of research used to analyze the rates of return. Research shows that most of the available capital funds do not achieve higher returns due to financial instrument selection. In addition, fund managers do not adjust the composition of the investment portfolio to the market trends. The investment performance is largely dependent on the financial market conditions.
PL
Tematem artykułu jest ocena modelowych rozwiązań zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego u wybranych ubezpieczycieli. Dokładnie chodzi o określony w nich zakres powinności dotyczących współpracy ubezpieczającego i ubezpieczonego z ubezpieczycielem po zajściu zdarzenia szkodowego, a w szczególności o system sankcji za ich niewypełnienie. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy tego rodzaju sankcje znajdują podstawę normatywną w prawie polskim i w innych systemach prawnych. Kwestia ta ma ogromne znaczenie praktyczne, gdyż ogólne warunki przewidują niejednokrotnie najsurowszą z sankcji przewidzianych w prawie ubezpieczeń, to jest odmowę wypłaty odszkodowania. To zaś oznacza dla przewoźnika konieczność ponoszenia ciężaru szkody z własnych środków. Analiza dogmatyczna prowadzi do wniosku o sprzeczności tego rodzaju postanowień umownych zawartych w OWU firm ubezpieczeniowych z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego, a tym samym do ich nieważności. Tymczasem wynikająca ze specyfiki szkód transportowych konieczność współdziałania ubezpieczającego lub ubezpieczonego przewoźnika z ubezpieczycielem nie budzi wątpliwości. Do podobnych wniosków prowadzi analiza prawnoporównawcza w zakresie prawa niemieckiego i europejskiego projektu PEICL. W prawie polskim w tym zakresie konieczne są jednak daleko idące zmiany, które sformułowano w postaci wniosków de lege ferenda.
EN
This article aims to evaluate the model solutions included in the general terms and conditions of civil liability insurance for road transporters in selected insurers. It refers to the range of obligations involved in co-operation between the policyholder and the insured on the one hand and the insurer on the other after the occurrence of the damage. The scope of the author’s interest also comprises the system of penalties for their non-compliance. The purpose of the article is to answer the question whether these sanctions have a legal basis in Polish law and in other legal systems. This issue is of great practical importance, as the general conditions often provide the most severe of the sanctions defined in the insurance law, i.e. the refusal to pay compensation. This means that the carrier has to bear the burden of damage from his own funds. Dogmatic analysis leads to the conclusion of contradictions of such contractual provisions contained in the GTC of insurance companies with the mandatory Polish law, and thus their nullity. However, due to the specificity of transport damage, the necessity of co-operation of the policyholder or the insured carrier with the insurer is not in doubt. Similar conclusions are made by the comparative legal analysis of German law and the PEICL project. The Polish law requires far-reaching changes, which are formulated in the form of conclusions de lege ferenda.
EN
This article addresses selected methodological aspects of a process based management system based on analysis of hazards and threats and risk evaluation for an oil port infrastructure in context of insurance. The oil port terminal is regarded as important system of the critical infrastructure that require careful system oriented approach to deal with integrated aspects of environmental, safety and security management to reduce risk of potential consequences of abnormalities and accidents, especially major accidents with catastrophic consequences. The risk of potential economic losses should be also minimised applying in practice an effective business continuity management system. Careful evaluations of relevant risks carried out for the oil port infrastructure are crucial also for the insurance company. Some requirements and activities of the risk engineer and the underwriter in the insurance process are outlined including important factors influencing risks. It is emphasised that determining and evaluating a set of key performance indicators based on data from site audits and analyses can be useful for the safety management of the oil port and its insurance.
13
PL
Coraz wyższa podatność współczesnych urządzeń na powstawanie szkód w wyniku przepięć skłoniła do opracowania prostego eksperckiego systemu oceny ryzyka strat piorunowych. Przeznaczony jest on dla przedsiębiorców i zarządzających nieruchomościami, pracowników zakładów ubezpieczeń odpowiedzialnych za ocenę ryzyka i likwidację szkód oraz dla pośredników ubezpieczeniowych. Pozwala on na szybką jakościową ocenę ryzyka zniszczeń powodowanych przez wyładowania piorunowe nakreślając równocześnie kroki, które należy przedsięwziąć w celu minimalizacji tego ryzyka. W artykule przedstawione zostaną zalecenia Polskiej Izby Ubezpieczycieli w zakresie ochrony odgromowej i przepięciowej.
EN
The increasing susceptibility of modern equipment to damage caused by overvoltages has led to the development of a simple expert system for assessing the risk of lightning losses. It is designed for entrepreneurs and property managers, employees of insurance companies responsible for risk assessment and claims handling and insurance intermediaries. It allows rapid qualitative assessment of the risk of lightning damage while outlining the steps that must be taken to minimize this risk. The article will present some recommendations of the Polish Insurance Association on lightning and overvoltage protection.
PL
Powodzenie projektów geotermalnych opiera się w dużej mierze na potencjale ekonomicznym zasobów geotermalnych. Wstępne badania rozpoznawcze dostarczają istotnych informacji odnośnie potencjału geotermalnego jeszcze przed wykonaniem wiercenia, jednakże ryzyko geologiczne nadal istnieje i stanowi barierę finansową hamującą rozwój geotermii. Może ono dotyczyć braku występowania odpowiednich zasobów (ryzyko krótkoterminowe) lub też wyczerpywania zasobów podczas ich eksploatacji (ryzyko długoterminowe). Ryzyko geologiczne jest częstym problemem w całej Europie, jednakże dotychczas tylko niektóre kraje posiadają jego ubezpieczenia (tj. Francja, Niemcy, Holandia). W niniejszej pracy zaprezentowano przykłady dobrych praktyk z tych krajów.
EN
The success of geothermal project is based on the economic potential of geothermal resources. Preliminary exploratory studies provide important regarding geothermal potential before the drilling is performed, but the geological risk still exists and this is the financial barrier inhibiting the development of geothermal energy. The risk may relate to the absences of adequate resources (short-term risk) or their depletion during operation (long-term risk). Geologival risk is a common problem throughout Europe, but do far only some countries have insurance (i.e. France, Germany, Netherlands). This paper aims to present the good practices of these countries.
15
Content available Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym ITPOK
PL
Ubezpieczenie rozumiane jako „zawarcie umowy ubezpieczenia”, to główny element długiego procesu, który powinien rozpocząć się już na etapie prac przygotowawczych projektu i jest jednym z kluczowych filarów powodzenia przedsięwzięcia pod nazwą instalacja termicznego przekształcania odpadów.
EN
This article addresses selected technical and organization aspects of risk mitigation in the oil port installations with regard to functional safety requirements specified in standards IEC 61508 and IEC 61511. The procedure for functional safety management includes the hazard identification, risk analysis and assessment, specification of overall safety requirements and definition of safety functions. Based on risk assessment results the safety integrity level (SIL) is determined for consecutive safety functions. These functions are implemented within industrial control system (ICS) that consists of the basic process control system (BPCS) and/or safety instrumented system (SIS). Determination of required SIL related to required risk mitigation is based on semi-quantitative evaluation method. Verification of SIL for considered architectures of BPCS and/or SIS is supported by probabilistic models with appropriate data and model parameters including security-related aspects. The approach proposed is illustrated on example of oil port installations. In final part of the article the insurance aspects are discussed in managing risks, as some risks are to be transferred to an insurance company.
17
Content available Environmental insurance system in Ukraine
EN
This article examined methodological, theoretical and scientific principles of environmental insurance system. Nowadays, are growing a number of man-caused environmental accidents and disasters, objects and types of activities that are sources of danger for the environment, for people life and health, increases negative impacts of economic activities on the state of the ecosystem, exacerbated the problem of storing and disposal of hazardous waste. To solve these problems, we need effective economic tool in environmental protection, which provides emergency prevention of environmental pollution. This tool is environmental insurance.
EN
The agricultural sector is highly affected by the weather conditions and losses will likely increase in the future as natural disasters become more frequent (IPCC, 2012). There are a number of tools available in agricultural risk management; in this article we review agricultural insurance schemes of several OECD countries with special attention to the role of the government and the promotion of risk reduction and good agricultural practices. At the end we conclude that while public involvement can significantly increase penetration; the lack of self-efficacy is still a major challenge in many systems, which countries are addressing in different ways. The new Hungarian system could potentially become an example of successful public-private partnership that addresses the self-efficacy problem in an efficient way.
PL
Na sektor rolny bardzo duży wpływ mają warunki atmosferyczne, straty prawdopodobnie wzrosną w przyszłości, jako że katastrofy naturalne stają się coraz częstsze (IPCC, 2012). Istnieje wiele dostępnych narzędzi zarządzania ryzykiem w rolnictwie, w tym artykule dokonujemy przeglądu systemów ubezpieczeń rolnych kilku krajach OECD, ze szczególnym uwzględnieniem roli rządu i promocji redukcji ryzyka i dobrych praktyk rolniczych. Na zakończenie dochodzimy do wniosku, że o ile zaangażowanie społeczne może znacznie zwiększyć przenikanie, brak własnej skuteczności jest wciąż głównym wyzwaniem w wielu systemach, które kraje adresują na wiele sposobów. Nowy węgierski system może potencjalnie stać się przykładem udanego partnerstwa publiczno-prywatnego, które dotyczy problemu własnej skuteczności w efektywny sposób.
19
Content available Financial strategy of insurance companies
EN
The theoretical, methodological and practical aspects of formation and realization of financial strategy of insurance companies are considered in the article. The author defined intrinsic and organizational characteristics of financial strategy of insurance companies on prospect and on this basis its content and purpose as a scientific base for the justification of the required financial support of strategic objectives was clarified. Taking into account industry specifics of financial activities of insurance companies and their position in the national insurance market, a comprehensive model of forecasted volumes and the structure of the input and output of financial flows and the mechanism of its realization at all stages of the five-year financial strategy of the Belarusian insurers were developed.
PL
W artykule zaprezentowano teoretyczne, metodologiczne i praktyczne aspekty tworzenia i realizacji strategii finansowej firm ubezpieczeniowych. Autorka zdefiniowała wewnętrzne i organizacyjne cechy strategii finansowej firm ubezpieczeniowych i na tej podstawie wyjaśniona została treść i cel artykułu jako bazy naukowej dla uzasadnienia wymaganego wsparcia finansowego celów strategicznych. Biorąc pod uwagę specyfikę działalności finansowej branży firm ubezpieczeniowych i ich pozycji na krajowym rynku ubezpieczeń, opracowany został kompleksowy model prognozowanych wielkości, struktura wejść i wyjść przepływów finansowych oraz mechanizm jego realizacji na wszystkich etapach pięcioletniej strategii finansowej białoruskich ubezpieczycieli.
PL
Leasing to charakterystyczna umowa, która polega na czasowym przekazaniu innej osobie przede wszystkim dóbr inwestycyjnych do korzystania za opłatą oznaczonej sumy pieniężnej. Generalnie wyróżniamy dwa rodzaje leasingu.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.