Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 160

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  skanowanie laserowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
The objective of the study was to analyse of measurement of moving objects by means of the Total Station (TS) method and Terrestrial Laser Scanning (TLS). The subject of the tests was the “Polinka” gondola cable car over the Odra river in Wrocław. Research covered the basic and control measurements. The results of observations of suspension ropes’ deflection of the cable car in kinematical state were compared for various degrees of loading. During the motion of the gondola, the shape of the pull and supporting rope is subject to constant shifts. TS measurements are restricted solely to registering interim positioning of the points of pull lines (measurement of static objects). Laser scanner measurements may reveal changes in the location of many points (i.e. drive lines, catenaries or carriages) within a unit of time. The tests were designed to show whether it is possible to capture the shifts in geometry of the moving object (mainly by means of the TLS methods - in the course of constant vibrating of lines and during the movement of gondolas). The analyses indicated that it is possible to capture the changes of geometry by means of the TLS method, however, upon strictly specified measurement conditions.
EN
Every conservation works related to an ancient masonry structures should be preceded by an appropriate diagnostic. This should be understood as geometrical survey and various tests, which results with a proper analysis of the structure, identification of materials, technologies and techniques used during construction. The effective tool which could be used in this field is 3-D laser scanning. The digital image obtained as a result of scanning could be a proper base for a preservation programme, as well as help for creation of a precise digital models for a structural analysis. The examples of 3-D laser scanning application presented in the article are diagnostic works carried by the Division of Fundamentals of Building, Warsaw University of Technology, with the cooperation of Warsaw University, at the archaeological sites in Alexandria, Egypt and in Tanais, Rostov, Russia. Based on this works some most important advantages of laser scanning in identification, diagnostics and preservation of ancient architectural monuments was stated.
PL
Wszelkie działania konserwatorskie dotyczące starożytnych konstrukcji murowych powinny być poprzedzone dokładną diagnostyką. Można tutaj wyróżnić działania pomiarowe i różnorodne badania, mające na celu dokładną inwentaryzację analizowanej struktury oraz identyfikację materiałów, technologii i technik użytych w procesie wykonania, które często są współcześnie zapomniane, niestosowane lub zupełnie nieznane. Właściwa interpretacja otrzymanych wyników może przyczynić się do opracowania skutecznego programu konserwatorskiego, mogącego zawierać nie tylko działania zabezpieczające i wzmacniające, ale również rekonstrukcje, zarówno rzeczywiste jak i wirtualne. Efektem tych działań może być również stworzenie wirtualnego obrazu zabytku, zawierającego wszystkie dane o nim. Może to przyczynić się do zachowania zagrożonych obiektów światowego dziedzictwa kulturowego w rzeczywistości wirtualnej. Skutecznym narzędziem do tego typu diagnostyki jest skaning laserowy. Obraz numeryczny uzyskany ze skaningu, z wielością danych, które zawiera, jest podstawa stworzenia skutecznego programu konserwatorskiego, a także daje możliwość wykonania dokładnych, numerycznych modeli badanych konstrukcji, wykorzystywanych w obliczeniach statycznowytrzymałościowych. Może być również podstawą dokładnych wizualizacji i rekonstrukcji wirtualnych obiektu. [1]. Przykładem zastosowania skaningu są działania diagnostyczne prowadzone przez Zespół Budownictwa Ogólnego i Zrównoważonego Rozwoju Politechniki Warszawskiej, we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, na wykopaliskach w Aleksandrii w Egipcie i w Tanais pod Rostowem w Rosji.
3
Content available Virtual reality in production layout designing
EN
Information technologies allow for improving production systems functioning especially thanks to a possibility of solving complex production problems in a very short time. The production system designing is increasingly based on virtual reality, and more specifically on the concept of a digital factory. It enables to create virtual models of real objects and use them for visualization of products and manufacturing processes. The presented examples of new information technologies, which are used in production practice, are the main object of this paper.
PL
W artykule zaprezentowano nowoczesny, prototypowy system AutoInvent pozwalający na automatyzację procesu inwentaryzacji zasobów mineralnych poprzez wykonywanie pomiaru objętości składowisk z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego. W celu zwiększenia dokładności danych zastosowano fuzję innowacyjnych technologii pomiarowych: skanowania laserowego 3D i fotogrametrii z niskiego pułapu oraz integrację dwóch metod precyzyjnego pozycjonowania: pomiary satelitarne GNSS wspomagane poprawkami sieciowymi RTK oraz precyzyjne laserowe pomiary tachimetryczne. Automatyzacja procesu pomiarowego zwiększa bezpieczeństwo mierniczych górniczych oraz skraca czas potrzebny na prace w terenie poprzez ograniczenie konieczności przebywania ludzi na zwałowisku. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: INNOSBZ.
EN
The article presents a prototype of a modern system called AutoInvent, that allows for the automation of the mineral resources inventory process by measuring the volume of stacks using an unmanned aerial vehicle. In order to increase the accuracy of the data, a fusion of innovative measurement technologies was used: 3D laser scanning and lowaltitude photogrammetry, as well as the integration of two methods of precise positioning: GNSS satellite measurements supported by RTK network corrections and precise laser total station measurements. Automation of the measurement process increases the safety of mining surveyors and shortens the time needed for field work by reducing the need for people to be personally present on the stack. The project co-financed by European Union from European Regional Development Fund within the Smart Growth operational Programme 2014-2020. The project carried out within National Centre for Research and Development call: INNOSBZ.
PL
Zespół wyciągowy zbudowany na bazie tarczy Koeppe jest bardzo popularnym rozwiązaniem w górnictwie, jednak jego eksploatacja niesie za sobą pewne niedogodności. Nadmierne ścieranie okładzin na tarczy oraz kołach linowych może być spowodowane już kilkucentymetrowym przesunięciem osi rowków. Wymiana okładzin wymusza ponoszenie przez zakłady dodatkowych kosztów bezpośrednich (materiał, usługa) oraz pośrednich w postaci długotrwałych przestojów maszyny i szybu. W ubiegłym roku zespół autorów podjął diagnozę geodezyjną stanu dwóch maszyn wyciągowych z tarczą Koeppe. Wykonano skaning laserowy wzmocniony osnową pomierzoną tachimetrem precyzyjnym oraz niwelację precyzyjną wałów tarcz i kół linowych. Wyniki zweryfikowano za pomocą pomiaru na spodarce Szpetkowskiego. Odpowiedni dobór metod pomiarowych w obu analizowanych przykładach pozwolił na stwierdzenie przyczyn niszczenia komponentów zespołu wyciągowego oraz wpływ na jego pracę. Na podstawie danych geodezyjnych określono precyzyjne wytyczne do rektyfikacji (skręcenia i przesunięcia kół linowych), która pomimo braku jednoznacznych regulacji prawnych wydaje się nieunikniona.
EN
The hoisting assembly with the Koeppe friction is a very popular solution in mining. However, using such a technology brings with it some inconveniences. Excessive abrasion of the linings on the disc and rope pulleys may be caused by the displacement of the groove axes by several centimeters. Moreover, the replacement of the linings forces mines to incur direct costs (material, service) and indirect costs in the form of long downtime of the machine and shaft. Last year, the team of authors made a geodetic inventory of two Koeppe hoisting machines. Terrestrial laser scanning with a precise total station measurements and precise leveling of disc shafts and rope pulleys were performed. The results were verified by measurement on the Szpetkowski tribrach. The appropriate selection of measurement methods in both analyzed objects allowed to identify the causes of the destruction of the hoisting assembly components and the impact on its work. Based on geodetic data, precise rectification guidelines have been defined (twisting and shifting the rope pulleys), which seems unavoidable despite the lack of unambiguous legal regulations.
PL
W artykule zawarto rozważania na temat wierności odwzorowywania kształtu obiektów za pomocą technologii skanowania laserowego. Badania wykonano na podstawie danych pozyskanych technologią wideotachimetryczną, która łączy w jednym instrumencie skanowanie laserowe, pomiar tachimetryczny oraz fotografię cyfrową. Na wybranych przykładach przeanalizowano wyniki skanowania pod kątem reprezentatywności i adekwatności względem cech geometrycznych obiektów rzeczywistych. Analizę przeprowadzono na podstawie danych pozyskanych metodami polegającymi z jednej strony na automatycznej dyskretyzacji obiektu i masowym pozyskiwaniu danych, a z drugiej strony na bezpośredniej dyskretyzacji obiektu oraz pojedynczym pomiarze wyłącznie charakterystycznych jego punktów. Badania wykazały, że dane wideotachimetrycze odwzorowują kształt badanych powierzchni z dokładnością porównywalną do dokładności metod klasycznych. Dzięki rozwiązaniu, które polega na połączeniu trzech rodzajów danych zintegrowanych ze sobą już na etapie prac terenowych, możliwa jest wiarygodna ocena stopnia odwzorowania cech geometrycznych i kształtów obiektów na „chmurze punktów”. Ponadto technologia wideotachimetryczna umożliwia przeprowadzenie w sposób automatyczny oceny szczegółowości i gęstości danych pozyskanych za pomocą skanowania laserowego.
EN
The considerations about the fidelity of mapping the shape of objects using by laser scanning technology were described in the article. The research was carried out based on data obtained by video-tacheometric technology. This technology combines laser scanning, tacheometric measurement and digital photography in one instrument. The laser scanning results were analyzed for representativeness and adequacy in relations to geometric features of real objects, on selected examples. The analysis based on data obtained in two ways was carried out. The first way consisted of automatic object discretization and mass data acquisition. The second way consisted of direct object discretization and a single measurement of characteristic points. Reasearch have shown that video-tacheometric data represent the shape of the measured surface with the same accuracy as classical methods accuracy. Combining of the three types of data integrated before postprocessing work provides the ability of reliable mapping assessment of geometric features and shapes of objects on „point cloud”. In addition, video-tachymetric technology allows automatic assessment of the detail and density of data obtained by laser scanning.
PL
Stale postępujący, nieodwracalny proces niszczenia materialnego dziedzictwa kulturowego skłania nas do zadania pytania, co można zrobić, aby zmniejszyć konsekwencje jego skutków. Katastrofy, takie jak niedawno zniszczona przez pożar katedra Notre-Dame, uświadamiają nam jak realne jest zagrożenie utratą. Artykuł wskazuje na rolę zaawansowanej technologicznie dokumentacji opartej na metodzie skanowania laserowego i możliwości tworzenia wizualizacji tj. modeli 3D uzyskanych z przetworzonej chmury punktów. Metoda laserowego skanowania 3D oferuje możliwość opracowania naukowych danych nie tylko dla społeczności naukowej, ale również tworzenia aplikacji, służących szerokiemu upowszechnianiu wiedzy o zabytkach. Wizualizacje uzyskane z chmury punktów można udostępniać odbiorcom na całym świecie za pomocą platform internetowych. Zabytkiem wybranym do przeprowadzenia modelowego skanowania laserowego był średniowieczny, drewniany kościół pw. Wniebowzięcia NMP i św. Michała Archanioła w Haczowie. Świątynia znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, co potwierdza uznanie jej wartości w skali globalnej.
EN
The continuous destruction of world heritage prompts us to ask if more can be done to reduce the consequences of the loss. Disasters, such as the recent partial destruction of Notre-Dame cathedral in a fire, put us at risk of losing world heritage sites forever. The article points to the role of technologically advanced method of documentation - 3D laser scanning in keeping world heritage “alive” in a virtual world. The visualisations generated as a result offer exciting research applications for the scientific community. Beyond that as they can be shared with audiences around the world, using online platforms. The monument chosen to carry the 3D laser scanning documented in this article was a medieval wooden church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary and St Michael The Archangel in Haczów, Poland. The temple is listed on the UNESCO World Heritage List which confirms the recognition of its value on the global scale.
8
Content available remote HBIM – inwentaryzacja
EN
Laser scanners are used more and more as surveying instruments for various applications. With the advance of high precisions systems, laser scanner devices can work in most real-world environments under many different conditions. In the field of mining surveying open up a new method with data capturing. Mining industry requires precise data in order to be able to have a as-built documentation of the facility. Nowadays, the mines are increasingly deepened. For the safe operation of the underground mine, special attention is paid to vertical transport and a set of devices supporting it, mounted in mining shafts. All components must meet stringent criteria for proper operation. The classic geodetic measurements and mechanical tests are long-lasting and do not always provide the full range of information needed about the condition of the object. This paper reports about terrestrial laser scanning method and system mobile terrestrial laser scanning, which has been applied at many vertical shafts in mines of Poland for determining geometric deformation of vertical shaft elements. This system gives high precision 1–3 mm in every horizontal cross-section. Processing time is very quickly and need only few staff to implement all system.
PL
Skanery laserowe są coraz częściej używane jako urządzenia geodezyjne do różnych zastosowań. Wraz z rozwojem systemów o wysokiej precyzji, skanery laserowe mogą pracować w większości rzeczywistych środowisk w wielu różnych warunkach. W dziedzinie geodezji górniczej otwierają się nowe metody gromadzenia danych. Górnictwo wymaga precyzyjnych danych, aby móc posiadać dokumentację powykonawczą obiektu. Obecnie kopalnie są coraz bardziej pogłębione. Dla bezpiecznej eksploatacji podziemnej kopalni szczególną uwagę przywiązuje się do transportu pionowego oraz zespołu wspierających urządzeń, zamontowanych w szybach górniczych. Wszystkie komponenty muszą spełniać rygorystyczne kryteria prawidłowego działania. Klasyczne pomiary geodezyjne i badania mechaniczne są długotrwałe i nie zawsze dostarczają pełnego zakresu potrzebnych informacji o stanie obiektu. W artykule opisano metodę naziemnego skanowania laserowego oraz systemowe mobilne naziemne skanowanie laserowe, które zostało zastosowane w wielu pionowych szybach w polskich kopalniach do wyznaczania odkształceń geometrycznych pionowych elementów szybów. System ten daje wysoką precyzję 1-3 mm w każdego przekroju poziomym. Czas przetwarzania jest bardzo szybki, a do wdrożenia całego systemu potrzeba tylko kilku pracowników.
EN
The paper focuses on the development of knowledge about the hot bending of curved architectural glass produced by the slumping process and the challenges as well as the limitations thereof. Due to the complexity of the process, many factors influence the final quality of the glass and the main objective was to better understand the procedure itself in order to improve the control and quality of the slumping process. As a result of the growing interest in this type of glass for architectural applications, the glass processing market is increasingly investing in the required technology. For the moment, this growing niche does not have a large number of direct explanations of the glass behaviour in the furnace in the available literature, which in turn encourages cooperation between the scientific community and manufacturers. This paper presents the conducted experiments that have led to a better understanding of the furnace's work and the impact of specific factors on its operation. Based on the 3D numerical model, a large sample of glass was produced, which was then scanned with a 3D laser using a method developed for the experiment. The results suggested that a more accurate test with usage of a full-size furnace is required. Based on this, the experiment was carried out using a large number of glass samples of different thicknesses. The results of the experiment helped to better understand and demonstrate the need for further research of this technology in order to optimize the quality of the process.
PL
W artykule skupiono się na rozwoju wiedzy na temat wielopłaszyznowego gięcia na gorąco szkła architektonicznego produkowanego w procesie opadania oraz na wyzwaniach i ograniczeniach samego procesu. Ze względu na złożoność procesu, wiele czynników wpływa na końcową jakość szkła, a głównym celem było lepsze zrozumienie samej procedury w celu poprawy kontroli i jakości procesu produkcji tego typu szkła. W związku z rosnącym zainteresowaniem tego rodzaju szkłem do zastosowań architektonicznych, rynek przetwórstwa szkła coraz częściej inwestuje w wymagane technologie. W chwili obecnej ta rosnąca nisza nie ma w dostępnej literaturze wielu bezpośrednich wyjaśnień na temat zachowania się szkła w piecu, co z kolei zachęca do współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a producentami. W niniejszym artykule przedstawiono przeprowadzone doświadczenia, które doprowadziły do lepszego zrozumienia pracy pieca oraz wpływu poszczególnych czynników na jego funkcjonowanie. W oparciu o trójwymiarowy model numeryczny wyprodukowano dużą próbkę szkła, która następnie została zeskanowana laserem 3D metodą opracowaną na potrzeby eksperymentu. Wyniki sugerowały, że konieczny jest dokładniejszy test z wykorzystaniem pełnowymiarowego pieca. Na tej podstawie eksperyment został przeprowadzony z wykorzystaniem dużej liczby próbek szkła o różnej grubości. Wyniki eksperymentu pozwoliły lepiej zrozumieć i wykazać potrzebę dalszych badań tej technologii w celu optymalizacji jakości procesu.
18
Content available Modeling BIM objects from point clouds. Examples
EN
The article presents several ways to obtain BIM (Building Information Modeling) models from point clouds using standard commands in Revit 2018. In Revit geometric forms are possible to obtain in project, family or conceptual environments. Efficient modeling requires knowledge of methods of creating families and components in these environments and ways to combine them. Modeling methods with system and loadable families are presented, however, the main part of the article is modeling of individual forms as In-Place Model, or Conceptual Mass. Drawing model lines on the work plane is facilitated due to a snapping feature in Revit. Point clouds must be limited to allow observation near the work plane. Cloud modeling is labor intensive, therefore knowledge of various techniques is particularly important. In creating reusable BIM objects adding parameterization to already created models has a positive effect on the efficiency of the entire process. Making models from point clouds, even at the initial stage, requires good knowledge of the software, but spatial imagination and knowledge of spatial relations gained from descriptive geometry classes become an asset. Modeling from point clouds can be an interesting alternative to other courses for future engineers in the building sector.
PL
W artykule przedstawiono kilka sposobów uzyskania modeli BIM z chmury punktów za pomocą standardowych poleceń programu Revit 2018. Zaproponowany zestaw przykładów modelowania z chmur punktów może być ciekawą alternatywą na kursach dla przyszłych inżynierów w sektorze budownictwa. Revit jest rozbudowanym programem, w którym modelowanie form geometrycznych jest możliwe w trzech środowiskach: projektu, rodziny, bryły koncepcyjnej. W sprawnym modelowaniu potrzebna jest wiedza do jakich przypadków wykorzystywać te środowiska, jak w nich działać i je łączyć. W budowaniu modelu BIM obiektu budowlanego z chmury punktów dla elementów nadrzędnych wykorzystuje się rodziny systemowe (ang. System families) takie jak ściany, stropy, dachy. Natomiast modelowanie w środowisku rodzin jest w pewien sposób ograniczone ponieważ w programie Revit 2018 nie jest możliwe bezpośrednie wczytanie chmur do rodzin. Dlatego w modelowaniu rodzin wczytywalnych (ang. Loadable families) takich jak np. okna, trzeba przenieść linie charakterystyczne budowanej formy geometrycznej obiektu z chmury punktów widocznej w projekcie do środowiska rodziny. Jak opisano w artykule zapewnia to eksport linii modelu do formatu dwg, a następnie wczytanie pliku w nowej rodzinie. Trzeba jednak stwierdzić, że ta pośrednia metoda zmniejsza efektywność modelowania tego typu elementów. Chmury punktów stanowią reprezentację rzeczywistego obiektu, często o nietypowych kształtach, zdeformowanego, nieidealnego. Powoduje to konieczność utworzenia unikatowych, indywidualnych form. Sposobem na ich uzyskanie jest model lokalny (ang. Model In-Place). Jest on tworzony w projekcie, a zatem w bezpośrednim sąsiedztwie chmury punktów. W artykule opisano metodę tworzenia z modelu lokalnego rodzin i ich parametryzację, która powoduje, ze określone wymiary obiektu są edytowalne. Taki zabieg tworzy możliwość wielokrotnego wykorzystania raz utworzonego modelu i jego modyfikacji wewnątrz projektu, ale również w innych projektach. Z kolei bardziej złożone geometrie wynikające z układu punktów w chmurze mogą być utworzone jako lokalna bryła koncepcyjna (ang. In-Place Mass). Ponieważ bryła ta jest tworzona w środowisku projektu można bezpośrednio dowiązywać się do punków w chmurze. Sposób modelowania i środowisko bryły koncepcyjnej jest odmienne od modelu lokalnego i może dawać dużo większą dowolność form. Początkowo utworzone obiekty lokalnej bryły koncepcyjnej mogą być dalej zmieniane poprzez dodawanie krawędzi i przekrojów oraz modyfikacje więzów. W efekcie końcowym powstają złożone powierzchnie tzw. free form. Fragmenty tych powierzchni mogą być następnie przekształcane w elementy strukturalne budynku, takie jak dach, ściana, strop. Ponieważ modelowanie w chmurach jest pracochłonne dlatego szczególnego znaczenia nabiera znajomość różnych podejść do modelowania a także dodawanie parametryzacji do już utworzonych modeli, co wpływa dodatnio na efektywność całego procesu. Wykonanie modeli z chmur punktów nawet na początkowym poziomie wymaga dobrej znajomości programu, ale dodatkowo niezbędna staje się wiedza w zakresie budowania form i współzależności relacji przestrzennych wyniesiona z zajęć geometrii wykreślnej oraz wyćwiczona na tych zajęciach wyobraźnia przestrzenna.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.