Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 81

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  automotive
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
Purpose: The aim of this paper is to identify and evaluate the benefits of existing solutions in the field of Industry 4.0 in automotive companies in the sector of small and medium enterprises. Design/methodology/approach: The author applied the literature review to extract the main elements of Industry 4.0, which are adopted in the automotive industry. The next part was an interview with managers of a selected automotive company. The interview was analyzed using qualitative content analysis. Findings: Based on the assessment of implementing Industry 4.0 solutions in an enterprise from the SME sector, it can be concluded that a company may achieve many benefits thanks to such elements as automated machines, cyber-physical systems, big data and cloud-based tools. The results of these studies have shown that the efficient use of technology can significantly increase the productivity of a production company. Research limitations/implications: Industry 4.0 is developed intensively, but is still at an early stage of implementation. The research was based on a case study, which limits the generalization of results. In the future, the scope of research should be extended to the entire industry. Practical implications: Managers should analyze and use the innovative solutions that Industry 4.0 gives to achieve benefits in various areas of the company’s operations. Despite this, some activities in the production process are performed better by a human than a machine or an IT system. Originality/value: The article is one of a few that examine the implementation of Industry 4.0 solutions in the context of SMEs in Poland.
EN
Purpose: The main purpose of the article was to present the results of the analysis of the after-sales service process using data mining on the example of data gathered in an authorized car service station. As a result of the completed literature review and identification of cognitive gaps, two research questions were formulated (RQ). RQ1: Does the after-sales service meet the parameters of business process category? RQ2: Is the after-sales service characterized by trends or is it seasonal in nature? Design/methodology/approach: The following research methods were used in the study: quantitative bibliographic analysis, systematic literature review, participant observation and statistical methods. Theoretical and empirical study used R programming language and Gretl software. Findings: Basing on relational database designed for the purpose of carrying out the research procedure, the presented results were of: the analysis of the service sales structure, sales dynamics, as well as trend and seasonality analyses. As a result of research procedure, the effects of after-sales service process were presented in terms of quantity and value (amount). In addition, it has been shown that after-sales service should be identified in the business process category. Originality/value: The article uses data mining and R programming language to analyze the effects generated in after-sales service on the example of a complete sample of 13,418 completed repairs carried out in 2013-2018. On the basis of empirical proceedings carried out, the structure of a customer-supplier relationship was recreated in external and internal terms on the example of examined organization. In addition, the possibilities of using data generated from the domain system were characterized and further research directions, as well as application recommendations in the area of after-sales services was presented.
PL
W artykule dokonano przeglądu zagadnień dotyczących budowy pojazdów z napędem elektrycznym. Przedstawiono doświadczenia spółki AREX z realizacji projektu badawczo–rozwojowego dofinansowanego ze środków NCBiR związanego z budową platformy QUARK przeznaczonej do pojazdów elektrycznych o masie do 3,5 t.
EN
The article presents construction overview of electric vehicles and AREX experience with implementation of research and development work on electric drive platform for vehicles up to 3,5 T.
EN
Disruption in material supply poses a potential threat to production plans and has significant financial and non-financial implications. Studies that examine the use of logistics processes at firm-specific level in mitigating supply disruption risk particularly in the automotive industry, and remain limited. Hence, this study aims to provide additional insights on how logistics processes, both internal and external, contribute towards mitigating material supply disruption risks. A qualitative in-depth single case study method was conducted in a selected automotive manufacturing company with data collected using multiple sources of evidence. Findings revealed that while the internal logistics processes are facilitated with logistics intermediaries (LIs), the external logistics processes are supported via third-party logistics providers. Both internal and external logistics processes improve operational supply chain performance in terms of cost savings, quality, speed and flexibility. The findings further provide additional references to supply chain managers in devising supply disruption mitigation strategies for enhancing operational performance.
PL
Zakłócenia w dostawach materiałów stanowią potencjalne zagrożenie nie tylko dla planów produkcyjnych, ale mają również istotne konsekwencje finansowe i pozafinansowe. Badania, które analizują wykorzystanie procesów logistycznych na poziomie firmy w celu łagodzenia ryzyka zakłóceń w dostawach, szczególnie w przemyśle motoryzacyjnym, są nadal ograniczone. W związku z tym niniejsze badanie ma na celu dostarczenie dodatkowych informacji na temat tego, jak procesy logistyczne, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, przyczyniają się do łagodzenia ryzyka zakłóceń w dostawach materiałów. Jakościowa, pogłębiona metoda pojedynczego studium przypadku została przeprowadzona w wybranej firmie motoryzacyjnej z danymi zebranymi przy użyciu wielu źródeł dowodów. Wyniki ujawniły, że podczas gdy wewnętrzne procesy logistyczne są wspomagane przez pośredników logistycznych (LI), zewnętrzne procesy logistyczne są obsługiwane przez zewnętrznych dostawców logistycznych. Zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne procesy logistyczne poprawiają wydajność operacyjnego łańcucha dostaw pod względem oszczędności kosztów, jakości, szybkości i elastyczności. Odkrycia zawierają ponadto dodatkowe odniesienia do menedżerów łańcucha dostaw przy opracowywaniu strategii łagodzenia zakłóceń w dostawach w celu zwiększenia wydajności operacyjnej.
EN
Systematic increase in computational power and continuous miniaturization of automotive electronic controllers pose a challenge to maintaining allowable temperature of semiconductor components, preventing premature wear-out or, in extreme cases, unacceptable shutdown of these devices. For these reasons, efficient and durable cooling systems are gaining importance in modern car technology design, showing critical influence on reliability of vehicle electronics. Vapor chambers (flat heat pipes) which could support heat management of automotive electronic controllers in the nearest future are passive devices, which transport heat through evaporation-condensation process of a working liquid. At present, vapor chambers are not commercially used in cooling systems of automotive controllers, being a subject of research and development endeavors aimed at understanding their influence on thermomechanical reliability of semiconductor devices used in cars. This paper presents a concept of an electronic controller aluminum housing integrated with a vapor chamber. The conceptual design was numerically validated in elevated temperature, typical for automotive ambient conditions. The paper discusses influence of the vapor chamber-based cooling system on the controller’s thermal performance, as well as on its reliability, expressed as the expected lifetime of the device.
PL
Systematycznie wzrastająca moc obliczeniowa oraz postępująca miniaturyzacja urządzeń elektronicznych stosowanych w pojazdach samochodowych powodują trudności w utrzymaniu temperatury pracy elementów półprzewodnikowych w dozwolonym zakresie, przyczyniając się do ich przedwczesnego zużycia, a w skrajnych przypadkach, uniemożliwiając nawet ich normalną pracę. Wydajne i trwałe układy chłodzące stają się więc nieodzownym komponentem współczesnych podzespołów samochodowych, o krytycznym znaczeniu dla ich niezawodności. Urządzeniami mogącymi w niedalekiej przyszłości wspomagać działanie układów chłodzenia systemów elektronicznych wykorzystywanych w motoryzacji są komory parowe (płaskie rurki cieplne), w których transport energii termicznej zachodzi poprzez przemianę fazową i samoistne przemieszczanie się czynnika roboczego. Współcześnie, tego rodzaju urządzenia nie są komercyjnie stosowane w układach chłodzenia sterowników samochodowych, pozostając przedmiotem prac badawczo-rozwojowych związanych z ich wpływem na szeroko pojętą niezawodność termomechaniczną urządzeń elektronicznych. W niniejszym artykule opisano koncepcję zintegrowania komory parowej z aluminiową obudową kontrolera elektronicznego pracującego w warunkach podwyższonej temperatury otoczenia, odpowiadającej warunkom użytkowania komponentów samochodowych. Ponadto, ocenie poddano wpływ zastosowania tego urządzenia na temperaturę pracy chłodzonego elementu półprzewodnikowego i jego niezawodność, wyrażoną jako przewidywany czas jego bezawaryjnego funkcjonowania.
6
EN
Corrosion is a main problem for longtime exploration of heat exchangers in automotive industry. Proper selection of accelerated corrosion test for newly developed material is a key aspect for aluminum industry. The selection of material based on corrosion test includes test duration, chemical spray composition, temperature and number of cycles. The paper present comparison of old and newly developed accelerated corrosion tests for testing automotive heat exchanger. The accelerated test results are comprised with heat exchanger taken from market after life cycle.
EN
Electronic systems are very important part of the automotive industry. Electronic products have high reliability due to the critical functions performed by some of the modern modules. Cyclic mechanical load and vibration are main of the conditions, that the electronic modules are subjected during the transport. In this paper, the main incompatibilities in the internal transport processes of soldering of selected elements for automotive company are presented. The main purpose of the article is to identify the causes of these nonconformities. The source of the cause of nonconformity was determined by means of quality tools and methods: 5 WHY analysis or modified p-FMEA analysis. The results obtained from the presented investigations enable the elaboration solutions for the transport process inside the analyzed company. The presented solutions are the result of eliminating or limiting the amount of nonconformities in the analyzed process. The important expectations of solutions are presented. The proposed solutions are the result of eliminating or limiting the amount of non-conformities in the analyzed process on the soldering line.
PL
Branża automotive to jedna z najszybciej, najdynamiczniej rozwijających się gałęzi gospodarki. W naszym kraju, choć nie ma wielkich przedsiębiorstw wytwarzających gotowe samochody, to ta branża jest oceniana wysoko jako jeden z kluczowych sektorów gospodarki.
PL
Jesteśmy świadkami rewolucji na rynku motoryzacyjnym, która w ciągu kilkunastu lat może zakończyć wieloletnią dominację silnika spalinowego w produkcji samochodów. Właśnie niemieckie koncerny motoryzacyjne przez długi czas zakładały, że transformacja w kierunku silnika elektrycznego będzie procesem trwającym wiele lat. Nie doceniły one siły przekonań ekologicznych w społeczeństwie oraz tempa zmian technologicznych.
EN
The implementation of milk-run in Indonesia has been started since 2005. As a developing country, there is a challenge to operate milk-run smoothly especially in urban area due to severe traffic congestion and unfavourable road condition in some areas. This research aimed to analyze the practice of milk-run operation in one of the biggest Japanese automotive companies in Indonesia. Transportation Value Stream Mapping (TVSM) is applied in order to perform just-in-time delivery in the supply chain before operating milk-run. It is discussed that this company still need to continue in improving milk-run operation. The operation system needs control and integration from manufacturer, supplier and logistics partner. The advantage of milk-run operation is cost reduction and also support green logistics in decreasing emission of carbondioxide (CO2) by reducing the number of trucks used.
EN
The article concerns the evaluation of the possibility of using the optical profilometry method in the analysis of the destruction process of acrylic coatings exposed at a climate station in an industrial-urban atmosphere. It was found that the observed changes do not allow to clearly assess the durability of the tested coatings. It seems that the method used may play a supporting role in assessing the quality of the coatings because the surface maps show the number and size of pores in the coating. Therefore, this method can be used, for example, to help determine the optimal parameters of the coating process (e.g. spray pressure).
PL
Artykuł dotyczy oceny możliwości wykorzystania metody profilometrii optycznej w analizie procesu destrukcji renowacyjnych powłok akrylowych przeznaczonych dla przemysłu motoryzacyjnego eksponowanych na stacji klimatycznej w atmosferze przemysłowo-miejskiej. Stwierdzono, że zaobserwowane zmiany nie pozwalają jednoznacznie ocenić trwałości badanych powłok. Wydaje się, że zastosowana metoda może odgrywać rolę pomocniczą w ocenie jakości powłok, ponieważ mapy powierzchni wyraźnie pokazują liczbę i wielkość porów w powłoce. Można więc zastosować tę metodę przykładowo jako wspomagającą ustalenie optymalnych parametrów procesu nakładania powłok (np. ciśnienia natrysku).
EN
The paper presents an application of hyperspectral imaging for defect detection in stamped elements of a car body. Measurements were performed on zinc-coated stamped steel sheets. The aim of the experiment was to verify the effectiveness of hyperspectral imaging for detecting discontinuities of the zinc layer. Two-dimensional hyperspectral scanning was performed on prepared steel samples. Experimental results prove the effectiveness of the proposed method for detecting zinc coating damage under laboratory conditions.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nieniszczących elementów karoserii samochodowej metodą obrazowania hiperspektralnego. Eksperymenty przeprowadzono na wytłoczkach z blachy ocynkowanej. Celem badań było sprawdzenie możliwości wykrywania nieciągłości powłoki cynkowej na podstawie analizy odpowiedzi spektralnej pozyskanej drogą skanowania 2D. Wyniki badań potwierdziły przydatność metody do wykrywania defektów w warunkach laboratoryjnych.
PL
W artykule omówione zostały zastosowania oraz charakterystyka płytek drukowanych, a także zasady ich projektowania oraz ograniczenia technologiczne. Wykorzystanie zamieszczonych informacji pozwoli na wyeliminowanie wyjaśniania projektów na etapie przygotowywania dokumentacji produkcyjnej oraz optymalizację kosztów produkcji PCB przy zachowaniu niezawodności i stałej wysokiej jakości. Ponadto w artykule, przedstawiono zależności kosztów produkcji od ilości zastosowanych warstw oraz wskazano przyszłościowe metody produkcji płytek PCB.
EN
The article discusses the applications and characteristics of printed circuit boards as well as design principles and technological limitations. The use of the information provided will eliminate the explanation of projects at the stage of preparation of production documentation and optimization of PCB production costs while maintaining reliability and constant high quality. In addition, the article presents the dependence of production costs on the number of applied layers and indicates the future methods of PCB production.
EN
Constantly growing and restrictive requirements of the automotive industry make the ability to react quickly to the customer's needs become very important in the operations of enterprises. Concentrating the company around the final units of the production chain, i.e. customers / buyers, requires constant improvement, and thus enforces changes and reindustrialisation / reorientation in the way businesses operate. The concept of using external companies' services is also a response to the growing market requirements. on order, which indicates the need to compete with the level and quality of service, and above all, increasing competitiveness in terms of efficiency in satisfying the needs of customers. The solution enabling obtaining the required flexibility is the outsourcing of services in the company, consisting, for example, in the implementation of activities related to sorting the product, its assembly, but also quality control, or internal logistics. The paper discusses the market of outsourcing services in the automotive industry and presents the main benefits and threats resulting from the operation of outsourcing companies and the implementation of outsourcing concepts in industry companies. Attention was also paid to the causes of separation of some processes in the automotive industry's production sector, and the analysis and identification of accepted production strategies by automotive sector companies based on the model of flexible production and lean manufacturing.
PL
Rosnące i restrykcyjne wymagania branży automotive sprawiają, że bardzo ważne w działalności przedsiębiorstw stają się zdolność i umiejętność szybkiej reakcji na potrzeby klienta. Koncentrowanie firmy wokół końcowych jednostek łańcucha produkcji tj. klientów / nabywców wymaga ciągłego doskonalenia, a tym samym wymusza wprowadzanie zmian oraz reindustrializacji / reorientacji w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstw. Odpowiedzią na rosnące wymagania rynku jest również koncepcja zastosowania usług firm zewnętrznych tzw. na zamówienie, która wskazuje na konieczność konkurowania poziomem i jakością obsługi, a przede wszystkim podwyższaniem konkurencyjności pod względem sprawności w zaspokajaniu potrzeb klientów. Rozwiązaniem umożliwiającym uzyskanie wymaganej elastyczności jest outsourcing usług w firmie, polegający na przykład na realizacji czynności związanych z sortowaniem produktu, jego montażem, ale również kontrolą jakości, czy logistyka wewnętrzną. W artykule omówiono rynek usług outsourcingowych w branży automotive oraz przedstawiono główne korzyści i zagrożenia wynikające z funkcjonowania firm outsourcingowych oraz wdrażania koncepcji outsourcingu w firmach branżowych. Zwrócono również uwagę na przyczyny wydzielenia, niektórych procesów w sektorze produkcyjnym branży automotive oraz dokonano analizy i identyfikacji przyjętych strategii produkcyjnych przez przedsiębiorstwa sektora automotive, opartych na modelu elastycznej produkcji oraz lean manufacturing.
EN
The paper discusses the ways of structural optimization of composite automotive bodies, such as in race cars using electric and hybrid power sources. To reach these goals we were using CFD aerodynamic design check. Taking into account all the above mentioned issues, the integrated 3D-CAD race bolide body model prototype was designed, based on the concept of NACA profiles used in surface positive and negative curvatures generation to ensure better air overflow, stability, drag coefficient, downforce etc. The result of the integrated 3D-CAD race bolide body model is also presented as a real scale composite automotive body. This paper also discusses technological methods as well as problems and stages of real-life designing (from mould to ready composite part). The results can be useful for such consideration and on such issues as production and development of complex shape composite bodies, using readily obtainable and justified by cost-effectiveness materials and software.
PL
W artykule omówiono sposoby optymalizacji strukturalnej kompozytowych nadwozi samochodowych, takich jak samochody wyścigowe wykorzystujące elektryczne i hybrydowe źródeł energii. Aby osiągnąć te cele, korzystano z kontroli aerodynamicznej projektu CFD. Opracowano zintegrowany prototyp modelu nadwozia typu 3D-CAD oparty na koncepcji profili NACA, stosowany w generowaniu dodatnich i ujemnych krzywizn powierzchni, aby zapewnić lepsze parametry: stabilność, współczynnik oporu, siłę docisku itd. Rezultat zintegrowanego modelu nadwozia typu 3D-CAD z nadwoziem wyścigowym jest także prezentowany jako nadwozie kompozytowe w skali rzeczywistej. W artykule omówiono również metody technologiczne oraz problemy i etapy projektowania rzeczywistego (od formy do gotowej części kompozytowej). Uzyskane wyniki mogą być przydatne do produkcji złożonych brył kompozytowych, przy użyciu łatwo dostępnych i opłacalnych materiałów oraz oprogramowania.
PL
Celem głównym niniejszego artykułu było przedstawienie koncepcji strategii transformacji organizacji z zarządzanej funkcjonalnie w procesową na przykładzie autoryzowanych stacji obsługi. Celem cząstkowym było przedstawienie wyników postępowania empirycznego oceny dojrzałości procesowej autoryzowanych stacji obsługi w Polsce. Cele zostały zrealizowane z wykorzystaniem takich metod badawczych jak: przegląd literatury, analiza badań wtórnych, obserwacja i sondażowe badanie opinii. W drugiej części artykułu przedstawiono wybrane definicje dojrzałości procesowej oraz scharakteryzowano, wykorzystany w badaniu, wielowymiarowy model oceny dojrzałości procesowej organizacji. Następnie scharakteryzowano strukturę postępowania empirycznego. W rezultacie przedstawiono wyniki badań empirycznych, na podstawie których sformułowano trzy strategie transformacji: adaptacyjną, rozwojową i dynamiczną. Ponadto w wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badane obiekty są najczęściej klasyfikowane na drugim i piątym poziomie dojrzałości.
EN
The main goal of the article was to characterize the concept of transformation strategy of an organization that is functionally manager into a process organization on the example of authorized car dealerships. The auxiliary purpose was to present the results of the empirical study on the process maturity assessment of authorized dealerships in Poland. The goals were achieved as a result of literature review, analysis of secondary research, observation and opinion poll method. The second part of the article presents the selected definition of process maturity as well as the characteristics of the multidimensional organizational maturity assessment model used. Then, the structure of the research project was characterized. As a result, the results of the empirical investigation were presented, based on which three transformation strategies were formulated: adaptive, developmental and dynamic. As a result of the study, it was found that the examined objects are mostly classified at the second and fifth level of maturity.
EN
The article presents the results of own research of assessing the impact of external visual control on the efficiency of realized processes in the automotive industry. Increasingly, companies from the automotive industry opt for the solutions offered by external companies, which are specialized in quality control. Companies providing this kind of service become strategic business partners of manufacturing companies, guaranteeing security, flexibility and cost reduction. Demand for outsourcing of complex solutions in the field of quality control grows each year. Most of the companies operating on the automotive market tend to loosen up their business in order to more quickly and easily respond to internal factors and above all external factors. Presented at work results relate to the situation of the imposition by the customer on the supplier the Controlled Shipping Level 2 procedure.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań własnych oceny wpływu stosowania zewnętrznej kontroli wizualnej na efektywność realizo-wanych procesów w branży motoryzacyjnej. Coraz częściej firmy z branży motoryzacyjnej wybierają rozwiązania proponowane przez podmioty zewnętrzne, które są wyspecjalizowane w kontroli jakości. Firmy świadczące tego typu usługi stają się strategicznymi partnerami biznesowymi firm produkcyjnych, gwarantującymi bezpieczeństwo, elastyczność i redukcję kosztów. Popyt na outsourcing kompleksowych rozwiązań w zakresie kontroli jakości rokrocznie rośnie. Większość firm działających na rynku motoryzacyjnym dąży do uelastycznienia swojego biznesu tak, aby szybciej i łatwiej reagować na czynniki wewnętrzne i przede wszystkim zewnętrzne. Przedstawione w pracy wyniki badań dotyczą sytuacji nałożenia przez klienta na dostawcę procedury Controlled Shipping Level 2.
PL
Koordynacja sieciowa jest jednym z kluczowych obszarów decyzyjnych w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstw, ponieważ to właśnie dzięki niej, łańcuch dostaw może uzyskać przewagę konkurencyjną. Pod pojęciem koordynacja sieci kryją się trzy jej formy: hierarchiczna (oparta na poleceniach), społeczna (oparta na zaufaniu) i rynkowa (oparta na cenie). Uznaje się, że w praktyce występują one łącznie i zależą od siebie, a ich dobór jest celowy. Łańcuchy dostaw bez odpowiedniej koordynacji mogą funkcjonować w błędny sposób, nie spełniając właściwie swojej roli. Celem artykułu jest przedstawienie istoty i znaczenia koordynacji sieciowej w łańcuchu dostaw w formie case study na przykładzie firmy DaimlerChrysler (DCX). Przedstawiony przypadek potwierdza występowanie wszystkich form koordynacji w łańcuchu dostaw oraz dominację jednej z nich w zależności od danego przykładu.
EN
Network coordination is one of the key decision area in strategic management of companies, because thanks to her, supply chain can achieve competitive edge. Network has three forms: hierarchical (based on command), social (based on trust) and market (based on price). In practice all forms occure together and depend of themselves and them choice is expedient. Supply chains can work in wrong way without adequate coordination and them cannot play correct them role. The aim of the articule is presentation essence and meaning of network coordination in supply chain. Form of presentation is case study and the example of company is DaimlerChrysler (DCX). Presented case confirmes occurrence all forms of coordination in supply chain and domination one of them which depends on example.
EN
The automotive industry was one of the first to implement the “just-in-time” approach on a massive scale. Such an approach required a very effective ordering of goods as well as monitoring of deliveries, and The consequence of such actions was a significant reduction in production costs. Missing components, in transit to an assembly line, cause stoppages in production which result in high financial losses in the form of contractual penalties. The onus is on the supplier to prove that he is not at fault himself, in order to have the complaint annulled. One of the methods used in the Production Plant under discussion is video monitoring of the order-picking process. The idea itself and its implementation were discussed with a rationalisation team, under ISO/TS 16949: 2009. The authors of the project were employees directly involved in the process The goal was quite relevant to them since these same employees, were getting internal complaints for deficiencies in their collective packaging; this was then being reflected in the size of their bonuses Such a visual demonstration of accuracy in completing the process resulted in the withdrawal of complaints, leading to the elimination of the financial losses which had been occasioned by production line stoppages. The study period covers a period of 5 years, from January 2010 to December 2015. Analysis of the data collected allowed conclusions to be arrived at, regarding fairness and the measurable benefits to be had when using this method.
20
Content available Optymalizacja topologiczna dźwigni pedału hamulca
PL
Przedstawiono sposób przeprowadzenia optymalizacji topologicznej dźwigni pedału hamulca w programie solidThinking Inspire. Pokazano geometrię przed optymalizacją, nadane warunki brzegowe optymalizacji oraz obliczeń wytrzymałościowych, a także geometrię po optymalizacji. Porównano wyniki obliczeń wytrzymałościowych oraz masy badanych obiektów przed i po optymalizacji. Zoptymalizowana geometria spełniła przyjęte kryteria przy jednoczesnym zmniejszeniu masy o 34,1%.
EN
The paper showcased topology optimization of the brake pedal lever performed in solidThinking Inspire software. Geometries before and after optimization were shown, as well as boundary conditions for optimization and strength assessment. The stresses and masses of geometries before and after optimization were compared. Optimized geometry met assumed strength criteria along with reduced mass by 34,1%.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.