Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  alarm system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W niniejszym artykule opisano koncepcję w pełni funkcjonalnego, niskonakładowego systemu alarmowego z powiadamianiem GSM. Zbudowana centrala alarmowa wykorzystuje mikrokontroler Atmel AVR na platformie Arduino. W pracy zastosowano wyświetlacz LCD, klawiaturę numeryczną oraz czytnik tagów RFID. W obwodzie zabezpieczenia użyto czujniki magnetyczne i sensory podczerwieni. Alarmowanie realizowane jest z użyciem sygnałów świetlnych i dźwiękowych oraz za pomocą modułu GSM. Oprogramowanie napisane zostało w języku Arduino. Badania eksperymentalne wykazały możliwość rozbudowy centrali o dodatkowe funkcje dzięki możliwości zastosowania instrukcji sterujących z wykorzystaniem wiadomości SMS.
EN
The aim of this article is to present a low-budget alarm system with GSM alerts. The basis of this alarm system is the Atmel AVR microcontroller used in the Arduino platform. In this design there has been used an LCD display, keypad and RFID reader. The security system consists of magnetic and IR sensors. Alarming is performed with the use of light and sound signals and by means of a GSM module. The code has been written in the Arduino language, while algorithm is based on a finite state machine. Additional research has shown potential to expand the system by using SMS for controlling the system.
EN
The following paper presents issues concerning a power supply for the alarm systems used in transport facilities. It describes the guidelines included in the polish standard PN-EN 50131-1:2009 „Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania i napadu – Wymagania systemowe” (Alarm systems – intrusion and hold-up systems – system requirements), a power supply in particular. Then the operational-reliability assessment of a system consisting of a main power supply (230V AC power grid), redundant UPS and diesel generator was made. The aim of that was to obtain formulas for particular state probability values in a symbolic form (Laplace’s). The further assessments taking other types of power supply into account will be presented in the forthcoming papers.
PL
Artykuł przedstawia niektóre kwestie analizy warstwowego systemu zabezpieczeń instalacji podwyższonego ryzyka z uwzględnieniem analizy niezawodności człowieka HRA (human reliability analysis). Działania człowieka operatora w odniesieniu do systemu operatorskiego HSI (human system interface), w tym systemu alarmowego i potencjalnych błędów człowieka mogą mieć istotny wpływ na wyniki analiz probabilistycznych w procesie weryfikacji poziomów nienaruszalności bezpieczeństwa SIL (safety integrity level). Wpływ ten może być analizowany przy użyciu wybranych metod HRA. W pracy przeanalizowano wpływ czynników ludzkich na prawdopodobieństwo błędu człowieka HEP (human error probability) korzystając z metod SPAR-H oraz HEART. Uzyskane wyniki HEP są analizowane dla wybranego scenariusza awaryjnego w kontekście rozwiązań bezpieczeństwa funkcjonalnego.
EN
The paper addresses some issues of the layer of protection analysis concerning an industrial hazardous plant taking into account results of the human reliability analysis (HRA). The functional safety analysis includes determining required safety integrity level (SIL) of safety functions proposed for hazards identified, based on the risk analysis results obtained and assessed regarding the risk criteria defined. The next step is to verify whether required SIL level is achieved using appropriate protection layers that include the safety instrumented system (SIS) of configuration considered in design to implement given safety function, using appropriate methods of probabilistic modelling. Human-operator activities in context of the humansystem interface - including the alarm system - and potential human errors, may have significant impact on the probabilistic results obtained. This impact is evaluated using appropriate HRA method or methods. In the paper the influence of human factors relevant to two HRA methods selected, i.e. HEART and SPAR-H, are evaluated. The results of the human error probability (HEP) obtained using these methods are discussed for an accident scenario considered.
EN
In the paper, implementations and results of operation of artificial neural network applied as a burglary classifier are presented in comparison to solution with a direct digital signal processing (DSP) approach. The neural network operates in a mobile access control device, that may be easily attached to a door. The device is an integrated system, equipped with several sensors based on microelectromechanical systems (MEMS) technology. Due to limited effectiveness of simple, conditional logic algorithms on acquired signal samples, a more sophisticated approaches are investigated. Data acquisition during imitation of various burglary scenarios and further processing of the recorded signals are described in the paper. Selection of the neural network structure and pre-processing methods of sensor signals are presented as well. The direct DSP algorithm based on the application of the properties of application phenomena is shown in the same way. Finally, results of selected algorithms implementation in a low-power 32-bit microcontroller system are presented. Limitation of the platform responsiveness in the real-time conditions and comparison of used classification methods are discussed in the paper conclusions.
PL
W artykule scharakteryzowane zostały systemy zabezpieczeń budynku przed włamaniem, napadem i pożarem. Opisano stosowane rozwiązania i ich dodatkowe funkcje umożliwiające automatyzację i sterowanie pracą przyłączonych urządzeń i oświetlenia. Przedstawiono wykorzystywane w tych systemach podzespoły i czujniki. Omówiono ich możliwe zastosowanie w celu zapewnienia energooszczędności cieplnej i elektrycznej budynku.
EN
In the paper security systems for building to protect against burglary, robbery and fire are described. Additionally, applied solutions and functions for automated control of connected devices and lighting are presented. Moreover, used in these systems components and sensors are featured. Finally, their possible use in order to provide thermal and electrical efficiency of the building is discussed.
EN
The paper presents two approaches to the problem of burglary detection. The first one utilizes direct signal processing, while the other – artificial neural network (ANN). Both algorithms are compared in real operating conditions. The implementation of the algorithms was performed in a portable, battery operating devices that can be easily attached to the door. For direct comparison, two identical devices including several MEMS accelerometers and 32 bit microcontroller have been used – each with one algorithm implemented. The goal of using artificial neural network algorithm was to improve the performance of the burglary detection system in comparison to classical direct signal processing. The structure of ANN and required pre – processing of the input data, is presented and discussed as well. The article also describes the research system required to collecting the data for ANN training and to directly compare both algorithms. Finally, the results of behavior of the classification methods in real actual conditions is discussed.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie analizy warstwowego systemu zabezpieczeń z uwzględnieniem błędu człowieka-operatora. W analizie bezpieczeństwa funkcjonalnego systemów sterowania i zabezpieczeń istotną kwestią jest dokonanie redukcji ryzyka poprzez warstwy zabezpieczeniowo ochronne. W referacie przeanalizowano system składający się z trzech warstw: podstawowego systemu sterowania BPCS, systemu alarmowego AS oraz systemu automatyki zabezpieczeniowej SIS. W warstwowym systemie zabezpieczeniowym ważną funkcję spełnia system alarmowy, poprzez który człowiek-operator ma istotny wpływ na realizację funkcji bezpieczeństwa. Funkcje te są realizowane poprzez odpowiednie moduły w ramach systemu BPCS, lub SCADA.
EN
The paper presents the problem of layer of protection analysis with safety systems, taking into account human error probability. In the functional safety analysis control and protection systems, the important issue is to reduce risk by independent protection layer. The paper assessment system consisting of three independent protection layers: BPCS control system, alarm system AS and a safety instrumented system SIS. In the systems with protection layers an important function via the alarm system have human-operator who has a significant impact on the implementation of safety functions. The complete alarm systems consist of hardware and software for generating appropriate information, signaling and decision support in different situations dynamic process, especially in abnormal and emergency situations. These functions are carried out by the appropriate modules within the system BPCS, or SCADA. These paper presents the problem of determining the probability of human error probability HEP using the simplified plant analysis risk human reliability assessment method SPAR-H. The probability of human error is the issue related to the stage of verification of certain levels SIL.
EN
This article addresses selected aspects of the alarm system and human factors that should be evaluated during the design and operation of an industrial hazardous installation. In such installations the layer of protection analysis (LOPA) methodology is often applied for simplified risk analysis based on defined accident scenarios. To reduce and control the risks the safety instrumented functions (SIFs) are identified and their safety integrity levels (SILs) determined taking into account defined criteria the risk evaluation results. Given SIF is implemented using the basic process control system (BPCS), the alarm system (AS) and the safety instrumented system (SIS). Nevertheless a crucial role plays the human-operator undertaking safety-related decisions during potential abnormal situations and accidents. Below some issues concerning requirements for the alarm system design in context of human factors are outlined and discussed.
9
Content available Przypadek zatarcia łożysk pochwy wału śrubowego
PL
W artykule przedstawiono ewolucję sposobów smarowania łożysk pochwy wału śrubowego statków morskich. Przeprowadzono analizę przypadku zatarcia łożysk pochwy wału śrubowego na masowcu uniwersalnym, które spowodowało wadliwe rozwiązanie systemu alarmowego instalacji smarowania/chłodzenia łożysk. Zaproponowano modyfikację tego systemu, by nie dopuścić do takich awarii w przyszłości.
EN
The article presents the evolution in the ways of lubricating shaft pipes in seagoing ships. It performs an analysis of a case of seizing bearings in a shaft pipe installed in a bulk cargo ship which was caused by a faulty alarm system in the lubrication/cooling of the bearings system. It proposes a modification of the system in order to prevent such failures in the future.
10
Content available remote System of object display in conditions of smoke screening
EN
Paper presents results of investigations of increased visibility with help of electrooptical system APIS in a smoky environment in outdoor conditions. A comparative assessment of visibility in smoke with use of this system is given as well as posibility of the visibility increase with help of the APIS system is considered.
PL
Systemy i instalacje alarmowe tworzą jedne z ważniejszych układów nadzoru stanowiących obecnie dodatkowe wyposażenie w obiektach budowlanych. Ich zadanie to nadzorowanie stanu chronionego obiektu i przekazywanie informacji o wykrytych zagrożeniach, zakłóceniach i nieprawidłowościach w funkcjonowaniu działających w obiekcie systemów do użytkownika lub innych układów (systemów zabezpieczeń, systemów bezpieczeństwa) zainstalowanych w budynku. Z racji, że systemy alarmowe sprawują kontrolę nad obiektem oraz mogą również zarządzać pracą innych systemów, niezbędne jest zapewnienie warunków dla ich prawidłowego funkcjonowania. Jednym z głównych aspektów związanych z prawidłową pracą elementów systemów i instalacji alarmowych jest zapewnienie im właściwego zasilania. Właściwe zasilanie wiąże się z zapewnieniem ciągłości zasilania dla systemu alarmowego przez podstawowe i dodatkowe źródła zasilania. Zatem systemy alarmowe oprócz źródła podstawowego muszą być wyposażone w odpowiednie dodatkowe układy rezerwowego zasilania. Dodatkowe układy zasilania muszą zapewnić odpowiedni okres pracy systemu alarmowego w przypadku przerwy w dostarczaniu energii przez źródło podstawowe. W pracy zwrócono uwagę na możliwość wykorzystania paneli fotowoltaicznych jako jednego z dodatkowych źródeł zasilania dostarczających energię elektryczną do systemu alarmowego.
EN
Alarm installations and alarm systems are one of the most important supervision devices which forming additional equipment of control systems in buildings now. The task of them is to supervise the status of the protected object and the communication of information about detected threats, disturbances and irregularities in functioning of control systems in object to user or to other systems (security systems, protected systems) installed in the building. It is necessary ensure appropriate conditions for proper functioning alarm systems, because alarm systems have a control over the protect object and they can also manage work of other systems. One of the main aspects related to correct operation of components and devices in alarm systems is to provide the proper power supply. Proper power supply in alarm systems is connected with ensuring continuity of supply for the alarm system by the prime power source and alternative power source. Alarm systems in addition to the prime source must be fitted with appropriate additional alternative power source systems. Alternative power supply systems must provide a suitable period of operation of the alarm system in the event of an interruption in the supply of energy by prime power source. The article draws attention to possibility of using photovoltaic cells and solar panels as one of the additional power sources delivering electricity to the alarm system.
PL
W artykule zwrócono uwagę na możliwość zastosowania nowego rozwiązania technicznego w postaci światłowodowej czujki obwodowej. Przestawione rozwiązanie ma zastosowanie w systemach alarmowych oraz w systemach sterowania i nadzoru i umożliwia wykrycie próby wtargnięcia intruza do obiektu przy dokonywaniu forsowania zamkniętych okien i drzwi w obiektach budowlanych i logistycznych. Światłowodowa czujka obwodowa zastosowana do zabezpieczenie okien lub drzwi może być alternatywą dla wykorzystywanych powszechnie w tym celu czujek magnetycznych i stykowych. Dotychczasowe rozwiązania w postaci zastosowania do zabezpieczania okien i drzwi czujek magnetycznych (kontaktronowych) lub rzadziej stykowych charakteryzują się łatwością zidentyfikowania miejsca zamontowania tego typu czujki oraz możliwością zakłócania pola magnetycznego służącego do sterowania stanem czujki. Istotą światłowodowej czujki obwodowej zastosowanej do zabezpieczania okien i drzwi w obiektach budowlanych i logistycznych jest wykorzystanie sygnału świetlnego do kontroli stanu zamknięcia okna lub drzwi. Zastosowanie światłowodu i sygnału optycznego do kontroli stanu zamknięcia chronionych elementów utrudnia lub nawet uniemożliwia zlokalizowanie miejsce zainstalowania obwodu sygnałowego, a przez to ogranicza możliwość sabotowania pracy czujki. Dodatkowo sygnał świetlny może być dowolnie modulowany w sposób cyfrowy (sygnał impulsowy, zmienny losowo lub algorytmicznie) co praktycznie eliminuje możliwość sabotażu. Badania przedstawione w artykule dotyczą prezentacji nowego rozwiązania technicznego, jego charakterystyki oraz porównania jego właściwości z istniejącymi rozwiązaniami.
EN
The article draws attention to use a new technical solution in the form of fiber optic of peripheral detector. Presented solution has used in alarm systems and supervision and control systems. The devices allows the detection of an intruder when he try opening closed windows and doors in building and logistic objects. The fiber optic of peripheral detectors used to protect windows or doors can be an alternative to commonly used for this purpose contact detectors and magnetic detectors. Existing devices to security window and door areas (magnetic detectors and contact detectors) are easy to identify the place of installation of this type of detectors. Thus it is possible interference the magnetic field and impact to control of work of detectors. The essence of the fiber optic of peripheral detector used to protect windows and doors in building and logistic object is the use of a light signal for condition monitoring of closing the window or door. The use of optical fiber and optical signal to monitoring state protected elements makes it difficult or even impossible to locate a place to install the signal circuit and thus reduces the possibility of sabotage of detector. In addition, the light signal can be freely modulated (pulse signal or algorithmically random variable), which virtually eliminates the possibility of sabotage. The research presented in this paper relate to presentation of a new technical solution, its characteristics and to compare its properties with existing solutions.
PL
Transportowa platforma biometryczna należy do kategorii złożonych systemów technicznych. Występują wzajemne powiązania różnych procesów eksploatacji podsystemów, które tworzą platformę. Można wyróżnić następujące systemy współtworzące główny proces eksploatacyjny platformy: komputerowy system baz danych biometrycznych, komputerowy system nadzoru nad eksploatacją platformy w powiązaniu ze zintegrowanym systemem alarmowym i powiązany wzajemnie system urządzeń biometrycznych tworzących platformę. W tworzeniu TSB bardzo ważnym zagadnieniem jest sformułowanie założeń wstępnych do bazy danych biometrycznych - ilość próbek, sposób kompresji sygnału, czas trwania próbki głosu, rozdzielczość, czas przeszukiwania danych, itd. W celu zmniejszenia prawdopodobieństwa fałszywego alarmu w TSB należy odpowiednio integrować poszczególne podsystemy biometryczne w celu uzyskania założonej wartości. Integrowanie poszczególnych podsystemów biometrycznych TSB w celu otrzymania właściwych parametrów technicznych to hierarchiczna struktura zarządzania procesem eksploatacji tego systemu - np. wielopoziomowa lub np. macierzowa.
EN
Transport biometric platform belongs to the category of complex technical systems. There are interactions of different processes operating subsystems that make up the platform. These are the systems that contribute to the main process operational platform: the computer system of biometric databases, computer system of supervision of the operation of the platform in conjunction with an integrated alarm system and other related system of biometric devices forming the platform. In creating TSB very important issue is the formulation of presuppositions database of biometric data-the number of samples, the method of signal compression, the duration of voice samples, resolution, time searching data, and so on. In order to reduce the probability of false alarm in the TSB should be to integrate the various subsystems in biometric to obtain a predetermined value. Integrating the various subsystems of biometric TSB to obtain the appropriate technical parameters is a hierarchical structure of management of the process operation of the system-eg. Multilevel or such matrix.
PL
W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z problematyką określania podstawowego i rezerwowego źródła zasilania w Systemach Sygnalizacji Włamania i Napadu. Przedstawiono wymagania zawarte w normach „PN-EN 50131-1:2009: Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania i napadu – Wymagania systemowe” i „PN-EN 50131-6:2009:Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania i napadu – Część 6: Zasilanie”, które powinny być uwzględnione podczas projektowania systemów. Zwrócono też szczególną uwagę na kwestie związane z wyznaczaniem pojemności akumulatorów źródeł rezerwowych w systemach, w których zastosowano jednocześnie urządzenia przewodowe i bezprzewodowe.
EN
The article presents the issues related to the problems of determining the primary and reserve power sources for Intrusion and Hold-up Systems. There are presented requirements contained in the standards "PN-EN 50131-1:2009: Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 1: System requirements" and "PN-EN 50131-6:2009: Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 1: Power supplies", which should be taken into account during system designing. The special attention is paid to issues relating to the appointment of capacity of the sources of reserve batteries in systems, in which are used both wired and wireless devices.
PL
W artykule przedstawiono logistyczny punkt widzenia sytuacji kryzysowych oraz funkcjonowania systemu logistycznego na potrzeby zarządzania kryzysowego w administracji samorządowej. Rola logistyki podczas zdarzenia kryzysowego odnosi się przede wszystkim do zapewnienia niezbędnych działań ratowniczych (w tym ewakuacji), zaopatrzeniowych oraz informacyjnych. Ze względu na czynnik presji czasowej podczas sytuacji kryzysowej uruchamiane są specjalne procedury oraz powoływane funkcje koordynatora zabezpieczenia logistycznego, co pozwala na szybkie i efektywne przeciwdziałanie zagrożeniom. Istotnym czynnikiem w zakresie logistyki jest również organizacja łączności oraz system ostrzegania, alarmowania i informowania ludności o zagrożeniach.
EN
In the article the logistic aspect of crisis situation and the functioning of logistic system of crisis management was presented. The role of the logistic during the crisis situation first of all is the providing the necessary rescue operations (also the evacuation), activities of supplies and information. In view of the time pressure during the crisis situation is reboot the special procedures and function of logistic coordinator, what allows to efficient countering threats. The significant factor of logistics is also the organisation of the system of communications, warning, alerting and information.
PL
W transporcie, jako rozległym systemie, problem zapewnienia bezpieczeństwa publicznego jest zagadnieniem szczególnie istotnym [1]. Dotyczy ono nie tylko obiektów stacjonarnych (np. stacje kolejowe, porty lotnicze), ale także środków transportowych (pociągi, elektryczne zespoły trakcyjne, autobusy, metro) [14]. Dlatego też stosuje się różnego typu systemy bezpieczeństwa [9,11,12,13], w tym m.in. Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN). Przedstawiono stanowisko laboratoryjne, które pozwala na przeprowadzenie określonych czynności diagnostycznych SSWiN. Można to realizować zarówno lokalnie, z wykorzystaniem komputera z odpowiednim oprogramowaniem, który jest podłączony do systemu poprzez port RS-232 lub USB, bądź zdalnie, poprzez wykorzystanie określonych sieci telekomunikacyjnych (np. cyfrowa telefonia komórkowa GSM lub sieć komputerowa z protokołem TCP/IP).
EN
In transport, as a large system, problem of public safety is an issue of particular importance. It applies not only to stationary objects (such as railway stations, airports), but also to the means of transport (trains, electric multiple units, buses, metro). Therefore, there are used various types of safety systems, including Intruder Alarms System (IAS). The paper presents the laboratory stand, which allows to perform specific diagnostics operations of IAS. This can be done either locally using a PC with the appropriate software, which is connected to the system via RS-232 or USB port, or remotely through the use of certain telecommunications networks (e.g. GSM digital mobile telephony or computer network with protocol TCP/IP).
17
Content available remote Badanie czujników detekcji zagrożeń w systemach alarmowych
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań detektorów zagrożeń środowiskowych oraz obecności osób niepowołanych stosowanych w systemach alarmowych. Sprawdzono dokładność działania czujników w warunkach zakłóceń oraz w zastosowaniach odbiegających od tych zalecanych przez producenta. Opisano wykorzystanie projektu edukacyjnego EduSatel w badaniach oraz w ramach zajęć dydaktycznych w laboratoriach przez studentów uczelni technicznych.
XX
This paper presents results of research detectors and the presence of environmental threats and unauthorized persons use in alarm systems. Checked accuracy of sensors in conditions of interference and applications different from those recommended by manufacturer. Describes use of educational project EduSatel in research and in teaching laboratories for students of technical universities.
EN
Next to the traditional anti-flood protection infrastructure like embankments, polders and storage reservoirs there are some innovative procedures and systems – like warning against flooding system in South-Eastern Poland (LSOP). Thanks to them local communities living in the areas threatened by flooding can avoid losses.
EN
In present study the problem of an alarm systems optimization was presented and the stages of the multicriteria structured optimization method in cost-functional characteristics of the alarm system were also described. The method represents a combination of the proposed reflection and selection schemes in the genetic algorithm that solves the extreme combinatorics problem.
PL
W proponowanym badaniu przedstawiono problem optymalizacji systemów alarmowych oraz zostały opisane etapy metody wielokryterialnej strukturalnej cenowo-funkcjonalnej optymalizacji systemu alarmowego. Metoda stanowi kombinację refleksji i planu wyboru algorytmu genetycznego, który rozwiązuje problem ekstremalnej kombinatoryki.
20
Content available remote Systemy monitoringu w inteligentnym budynku
PL
Obecna technologia informatyczna oferuje w zakresie zarządzania systemami bezpieczeństwa niezwykle bogate możliwości w nadzorowaniu obszernymi systemami czuwającymi nad bezpieczeństwem funkcjonowania i użytkowania budynków o charakterze użyteczności publicznej. Bezpieczeństwo użytkowania i zarządzania systemami alarmowymi jest obecnie priorytetem w opracowaniu dużych i małych projektów architektonicznych. W pracy przedstawiona zostanie idea i cel powstawania opracowań technologicznych, tzw. inteligentnych budynków, a więc takich, które zagwarantują poprawne i bezpieczne funkcjonowanie w nich człowieka.
EN
The current information technologies have offered in the management of security systems extremely rich in overseeing the extensive systems of supervising the safety of operation and use of buildings of public utility. Safety and management of alarm systems is a priority in the development of large and small architectural projects now. The work presented the idea and purpose of the formation of the so-called technological studies the intelligent buildings, and therefore such that will guarantee correct and safe functioning of the human in them.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.