Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hydrogen fuel cell
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie zapotrzebowania energetycznego pojazdu ciężarowo-terenowego, którego podstawowym zadaniem jest realizacja funkcji transportu towarów. Dla przyjętego charakteru wykonywanych zadań transportowych wykonano studium analityczne dostępnych możliwych rozwiązań konstrukcyjnych. Do dalszych rozważań przyjęto pojazd o klasycznej budowie z silnikiem spalinowym oraz jego odpowiednik zasilany energią elektryczną wytwarzaną w stosie ogniw paliwowych. Dla obu rozważanych konstrukcji wykonano bilans energetyczny oraz symulacyjne obliczenia parametrów trakcyjnych. Wynikiem zrealizowanej pracy jest ocena porównawcza przydatności stosu ogniw paliwowych jako pierwotnego źródła energii napędowej dla pojazdu ciężarowo-terenowego ogólnego przeznaczenia.
EN
This article aims to present the energy needs of a cargo off-road vehicle, whose primary task is to perform the function of transporting goods. For the assumed character of performed transport tasks, an analytical studies of possible construction solutions were carried out. For further considerations, a classic vehicle with an internal combustion engine and its equivalent powered by electricity produced in the fuel cell stack were adopted. For both of the concerned constructions an energy balance and simulation calculations of traction parameters were made. The result of the executed work is a comparative assessment of the suitability of the fuel cell stack as a primary source of drive energy for a general-purpose cargo off-road vehicle.
2
Content available Hydrogen fuel in transportation
EN
In the time, when the whole world is increasingly engaged in environmental protection, it is necessary to come up with a fuel alternative for transportation, which means generally abandon the use of non-renewable resources (petrol, oil and fossil fuel in general), as they are one of the many factors influencing the emergence of greenhouse gases and the associated global warming. In today's Europe, the pressure is put mainly on automotive companies, to search for sources other than conventional fuels. At present, there is a big boom in the area of electric cars powered from the power network – the vast majority of electric energy, however, is produced in fossil fuel power plants. The second option of possible development in this area is the use of hydrogen as an alternative fuel. This technology, whether it be direct combustion as in diesel or eventually in petrol engines, or energy production in a hydrogen fuel cell, is certainly the way suitable for further development. With hydrogen as a fuel, it is possible to reduce pollutants almost to zero. The article presents a comparison of electricity generated using renewable and non-renewable sources and focuses on a closer understanding of the myth of the dangers connected with using hydrogen as fuel. Furthermore, compares conventional fuels to re-newable hydrogen technologies and focuses on the hydrogen combustion engines together with hydrogen storage and application in transportation.
3
Content available remote Identification of operational parameters of hydrogen cell for lightweight vehicle
EN
The paper contains the identification of operational parameters of hydrogen cell (PEM) used in the energy-efficient, lightweight vehicle - HydroGENIUS vehicle. The aim of the identification experiment was to find for the given number of operating points the temperature values for which the hydrogen cell would work most efficiently. It has been shown that it is possible to improve the performance of the cell by regulating the operating temperature of the cell. On the one hand, the higher cell temperature has a positive effect because it reduces activation losses. On the other hand, the higher the temperature, the lower the electrochemical value of the cell - the greater the concentration loss. The cell was tested for three different operating points. Identification information is necessary to verify the correctness of the mathematical model, based on which it is possible to construct a fuel cell temperature control system.
PL
W ramach artykułu przeprowadzono identyfikację parametrów ogniwa wodorowego (typu PEM), które używane jest w wydajnym energetycznie, lekkim pojeździe HydroGENIUS. Celem eksperymentu identyfikacyjnego było znalezienie, dla zadanych kilku punktów pracy, takich wartości temperatur, dla których ogniwo wodorowe będzie pracowało najwydajniej. Pokazano, że istnieje możliwość poprawy działania ogniwa pod względem wydajności poprzez regulację temperatury pracy ogniwa. Z jednej strony wyższa temperatura ogniwa ma pozytywny efekt, ponieważ zmniejsza straty aktywacji. Z drugiej strony, wyższa temperatura powoduje zmniejszenie elektrochemicznych wartości ogniwa – powiększenie strat koncentracji. Ogniwo badano dla trzech różnych punktów pracy. Bazując na modelu napięcia ogniwa wodorowego, wyznaczono optymalne wartości temperatur dla różnych punktów pracy (obciążenia prądowego). Informacje z identyfikacji są niezbędne do weryfikacji poprawności modelu matematycznego, na podstawie którego możliwa jest budowa układu regulacji temperatury ogniwa.
PL
Wodorowe ogniwa paliwowe przekształcają energię chemiczną uwolnioną w czasie reakcji utleniania wodoru w energię elektryczną. Aby to było możliwe, konieczne jest fizyczne rozdzielenie reakcji połówkowych: redukcji i oksydacji. W większości tego typu ogniw tę separację pełni membrana polimerowa. Poza zadaniem rozdzielania przestrzeni anody i katody ogniwa spełnia ona funkcje elektrolitu przenoszącego jony wodoru między elektrodami oraz izolatora ze względu na przewodnictwo elektronowe. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu natężenia przepływu tlenu przez przedział katody ogniwa paliwowego na membranę polimerową, a w szczególności jej konduktywność jonową. Przedstawione wyniki badań, wskazują na pośredni wpływ wartości natężenia przepływu tlenu na konduktywność jonową membrany w ogniwach paliwowych PEM.
EN
Hydrogen fuel cells convert chemical energy, released during the hydrogen oxidation reaction, into electric one. To perform this task, it is necessary to separate physically the halfreactions: oxidation and reduction. In most cases, this separation function is carried out by the special polymer membrane. Beside the task of anode/cathode gas separation, it also acts as an electrolyte responsible for proton exchange between electrodes of the cell and also electrically isolates the electrodes from each other to prevent the direct electronic current flow between them. The paper presents the research results related to the influence of the oxygen flow intensity through the cathode of the fuel cell on the polymer membrane and especially on its ion conductivity. The presented results indicate indirect influence of the oxygen flow intensity on the ionic conductivity of the polymer membrane in the PEM fuel cells.
PL
W kwietniu 2017 r. na międzynarodowych targach Hannover Messe został zaprezentowany autobus elektryczno-wodorowy marki Ursus. Jest to już 3. generacja autobusów elektrycznych wprowadzona na rynek przez lubelskiego producenta. Artykuł zawiera prezentację 3 generacji autobusów elektrycznych. Prowadzone w sposób ciągły prace badawczo-rozwojowe skutkują zwiększeniem zasięgu kolejnych generacji - w niniejszym tekście przedstawiono zatem najważniejsze technologie wpływające na osiągi poszczególnych pojazdów. Firma Ursus rozwija również technologie w zakresie szybkiego bezobsługowego ładowania autobusów elektrycznych za pomocą pantografu. W artykule dokonano porównania wybranych parametrów poszczególnych generacji autobusów elektrycznych. Przedstawiono także ich wady oraz zalety w stosunku do tradycyjnego napędu opartego o silnik Diesla.
EN
In April 2017 at Hannover Messe presented electric-hydrogen bus produced by Ursus. It is already the third generation of electric buses introduced on the market by the manufacturer from Lublin. The article contains a thorough description of three generations of electric buses. It presents the most important technologies influencing the performance of each generation. Conducted in a continuous research and development activities result in expanding the autonomy of the next generations. Ursus company also develops technology for rapid maintenance-free charging systems for electric buses using the pantograph. In the article there was presented a comparison of selected parameters of each generation of electric buses. Article ends with the review of their advantages and disadvantages compared to the conventional power drivetrains based on Diesel engines.
6
Content available remote The use of fuel cells to store energy from renewable sources
EN
The paper characterizes the design, operation, classification and application of fuel cells and presents a proposal of an analysis of the cooperation of a laboratory hydrogen fuel cell with photovoltaic modules that constitute the power source for an electrolyser. The results of the tests conducted can constitute a substantive teaching basis.
PL
W pracy scharakteryzowano budowę, zasadę działania, klasyfikację i zastosowania ogniw paliwowych oraz przedstawiono propozycję analizy współpracy laboratoryjnego ogniwa wodorowego z modułami fotowoltaicznymi, stanowiącymi źródło zasilania dla elektrolizera. Wyniki przeprowadzonych doświadczeń mogą stanowić merytoryczną bazę w dydaktyce.
EN
This paper proposes a new drive system for the ship propulsion. The drive power for propelling ship varies from few MW in a small cruise ship to hundreds of MW for large cargo ships. A typical cruise ship has a 6 MW drive whereas a cargo ship has 80 MW drive. Combustion drives are not sustainable and environment friendly. An idea of electric drive system using hydrogen fuel cell and necessary storage has been proposed. The hydrogen reformer develops hydrogen fuel cell using off-shore renewables like Wind, Wave and Solar power but the power handling capability of this fuel cell system (100 kW) restricts the application to the propulsion drives of several MW. The detail drive scheme describing; how multiple modular hydrogen fuel cell drives are integrated to develop variable power. The different options available for the propulsion system and factors affecting the choice are discussed in detail. Also, how such modular drives are helpful in controlling torque and power requirements is discussed. Replacement of electric drive reduces volume and weight of the ship and the available volume can be utilized for the storage and reform systems. The proposed paper will give a remarkable concept to overcome the challenges of utilizing hydrogen fuel cell to the larger scale and in future it can be extended to all other applications.
PL
W artykule opisano zasadę pracy wodorowego ogniwa paliwowego oraz jego możliwości zasilania pojazdów elektrycznych. Porównano wady i zalety pojazdów spalinowych i elektrycznych zarówno pod względem technicznym jak i ekologicznym.
EN
The article show base work of hydrogen fuel cell and his possibility to supplying electric vehicles. We compare advantages and disadvantages of electric and petrol vehicles in technical and ecology respect.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.